Setkání pedagogů PdF UHK s pracovníky prevence ve Svitavách

V roce 2013 uzavřelo město Svitavy písemnou dohodu o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK. Spolupráce je uskutečňována především prostřednictvím katedry sociální patologie a sociologie. Součástí spolupráce byly v minulých letech především stáže studentů v zařízeních prevence v partnerských organizacích města Svitavy, společná setkání pedagogů a pracovníků z praxe na vzdělávacích akcích ve Svitavách, Hradci Králové nebo prostřednictvím konferencí Sekce sociální patologie Masarykovy sociologické společnosti. Další formou spolupráce jsou pravidelné oponentury studentských prací, přednášky nebo pravidelná výuka některých pracovníků organizací z oblasti sociálních služeb na pedagogické fakultě, účast pedagogů na vybraných projektech města Svitavy, výstavy zaměřené na společenská nebo sociální témata, spoluúčast odborníků z UHK na specifických sociologických nebo pedagogických výzkumech v regionu Svitavska apod. V loňském roce se také uskutečnilo první společné setkání většiny kmenových pracovníků Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK ve vybraných zařízeních sociální prevence v našem regionu se zástupci partnerských organizací. Na závěr setkání bylo dohodnuto, že v dalších letech bude tato forma spolupráce pokračovat.

V letošním roce byl termín setkání naplánován na 27. 9. 2018, kdy současně probíhal Den otevřených dveří v Bonanze Vendolí, z.ú. V roce 2017 se kolegové z UHK seznámili s plány rekonstrukce objektu a s rozvojem služeb Bonanzy směřovaným směrem k rodinám dětí s projevy maladaptivního nebo predelikventního chování. Bonanza Vendolí, která současně provozuje tři nízkoprahové kluby (ve Vendolí, Svitavách a Moravské Třebové), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo se aktivně účastní specifických preventivních projektů města Svitavy, případně preventivních programů uskutečňovaných městy Polička nebo Moravská Třebová, připravila kromě ukázky všech modernizovaných prostor pro kolegy z UHK i veřejnost také ukázku metod práce s dětmi. (Re) edukačním prostředkem je také práce s koňmi nebo specifické formy pracovních činností a ergoterapie. Bonanza je mimo jiné fakultním pracovištěm UHK, kde několik let probíhají praxe studentů. Pro zástupce Bonanzy byl zájem pedagogů katedry sociální patologie velkým povzbuzením, mimo jiné i z důvodů, že někteří pracovníci organizace na katedře studují nebo v minulosti studovali. Naopak kolegové z katedry mohou v praxi vidět, jaký význam a jakou podobu má výchova studentů.

Další zastávkou byla Květná Zahrada, kde si kolegové z UHK kromě prostor pro pracovní činnosti prohlédli novou sušárnu ovoce a především nově postavené byty pro klienty Domu na půl cesty ve zcela nově zrekonstruovaném domě (na snímcích). Společným záměrem města i Květné Zahrady je obdobně jako v Bonanze Vendolí vytvoření fakultního pracoviště, kde budou probíhat praxe studentů katedry sociální patologie a sociologie.

Ve Svitavách, kde návštěva pokračovala, byly předmětem zájmu kolegů z UHK nově budované prostory „Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby“. Zde vznikne komplex služeb pro lidi bez domova a zázemí pro terénní práci i výkon aktivizačních a pracovních činností s bezdomovci nebo sociálně vyloučenými osobami. Prohlídka objektu navazovala volně na výstavu fotografií prof. Jindřicha Štreita s tématikou bezdomovectví, která se uskutečnila přímo v prostorách pedagogické fakulty v roce 2017. V rámci výstavy byly prezentovány i plány „Šance“. Nyní se mohli pedagogové přímo na místě seznámit s realizací projektu, jenž je těsně před dokončením. Předpokládáme, že také prostory Šance se stanou místem výkonu praxí studentů sociální patologie, kde si budou moci ověřit svoje teoretické znalosti nebo se věnovat výzkumům souvisejícími s obhajobami jejich závěrečných prací.

Celé setkání pedagogů – profesorů, docentů i odborných asistentů s pracovníky z praxe se vyznačovalo vzájemným respektem, porozuměním a úctou k společným tématům z oblasti výchovy a pomáhání. Neobvyklý zájem, pozornost a pokora, která se projevovala nejen v průběhu celého dne, ale po celé roky vzájemné spolupráce, je pro nás všechny velkou inspirací.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Zdeňka Šislerová, pracovnice Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie