Výroční zpráva za rok 2019

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) za období 1. 1. – 31. 12. 2019 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem Svitavy (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 27. 1. 2020.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 29 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

S městem nebyl v roce 2019 veden žádný soudní spor ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí (§ 14a zákona):

V roce 2019 nebyla městem Svitavy poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2019 nebyla podána žádná stížnosti podle § 16a.

Zpracoval:

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy

 

Zveřejněno: 28. 1. 2020