Domovník

Cíle projektu:

Cílem projektu je ukázat občanům žijícím a bydlícím v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách, že i v těchto domech se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni a bezpečně, a to za dodržování jasně definovaných pravidel chování. Současně lze aplikací tohoto projektového záměru očekávat zlepšení vztahu nájemce a jeho rodiny ke svěřenému majetku, který užívá a byl mu za úhradu k užívání svěřen.

Popis projektu:

Vytvoření dvou nových pracovních pozic „domovníka preventisty“. S jejich aktivní účastí odzkoušet možnosti pozitivního ovlivnění stávající neutěšené situace v oblasti správy bytového fondu města Svitavy. Současně tak napomoci zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku ve vybraných lokalitách „řízenou samosprávou“ domu.

Projekt definuje pracovní pozici domovníka preventisty v systému bezpečnosti a veřejného pořádku města Svitavy, nastoluje systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů ve vybraných bytových domech všemi nájemníky, snižuje stávající rizika vandalismu, pohybu, pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu, vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání, posiluje odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku, umožňuje alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu dosahují, včetně DPH, výše 1,5 milionů korun, z nichž 95 % je hrazeno ze sociálního fondu Evropské unie, konkrétně prioritní osy „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Místní akční skupinou Svitava z.s.

Doba realizace: 2018 – 2020

Vedoucí projektu: Bc. Sandra Pařízková.                Dotační management: Mgr. Veronika Košťálová.

Dotační program:  Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007739

Datum: 1. 3. 2018

Evaluační zpráva