Magdalena Dvořáková: Využívám to nejlepší, co škola má

08Bře2019

Druhý měsíc vede Speciální základní školu a střední školu Magdalena Dvořáková. Ředitelkou se stala v únoru po odchodu dlouholetého ředitele Igora Klosse. Co plánuje ve škole změnit a jak pomáhá jejím žákům canisterapie, prozradí v tomto rozhovoru.

S jakými pocity jste převzala vedení školy?
„Ve škole pracuji už delší dobu, takže pocity jsou smíšené, a to hlavně kvůli současnému systému školství, který příliš speciálnímu školství nepomáhá. Navazuji na předchozí období a využívám to nejlepší, co škola má: zkušené pedagogy a velmi dobré prostorové zázemí i vybavení odborných učeben.“

Co prvního jste udělala v roli ředitelky?
„Mým prvním úkolem bylo postarat se o dobré zaměstnance a provést změny v rozvrhu.“

Jistě plánujete konkrétní inovace, prozradíte, které?
„Do školy chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují různá podpůrná opatření. Jde vlastně o kompenzační pomůcky, speciální pomůcky a učebnice, individuální vzdělávací plány, asistenty i reedukační péči. Plánuji pokračovat ve využívání různých terapeutických metod, jakými jsou canisterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, arteterapie, logopedická péče i takzvaný TEACCH program neboli strukturované učení. Co se týká inovací, budou ve škole vytvořeny specializované třídy pro žáky s vývojovými poruchami chování.“

Máte dostatek pedagogických pracovníků?
„Předpokládáme zvyšující se počet dětí s poruchami chování a emocí, obzvláště s nárůstem agresivity, a to i v nižším věku. Musíme tedy zvýšit počet speciálních pedagogů a posílit jejich etopedickou průpravu.“

Jaké akce pravidelně pořádáte? A uvažujete o nových?
„Pořádáme adaptační pobyty pro žáky střední školy, pobyty pro žáky základní školy zaměřené na bezpečné prostředí, dále projektové dny orientované na ekologii, matematickou a čtenářskou gramotnost, dny otevřených dveří, ples střední školy, pěvecký koncert žáků, je toho hodně. Co zařadíme nového, je zatím tajemství.“

Jsou pro další období v plánu nějaké úpravy?
„Prioritou je dokončit opravy v jednotlivých částech školy, a to víceúčelových hřišť, opravu dvoru a střechy včetně zateplení, a vybudovat bezbariérový přístup do školy s výtahy.“

 

 

Hojně využíváte canisterapii, co je největším přínosem?
„Ano, canisterapii využíváme několik let. Zařazujeme ji jako vhodný doplněk k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, s mentálním, tělesným a smyslovým postižením, autismem a rovněž pro žáky s poruchou chování či emocí. Výborná je při procvičování jemné a hrubé motoriky, při logopedických obtížích i zvyšování sebevědomí či pocitu bezpečí, odpoutává od problémů, pomáhá pozitivně naladit. Motivuje, posiluje pozornost a koncentraci žáků. Hodiny u nás vede certifikovaná canisterapeutka Milena Svobodová s fenkou bernského salašnického psa Meggie  a jejího psovoda. Pravdou však je, že stále chybějí dobré canisterapeutické týmy.“  Petra Soukupová