Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2018/2019

Dne 20. června 2019 se v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění mentorů (studentů středních škol), kteří ve školním roce 2018/2019 zapojili do projektu prevence kriminality města Svitavy. Projekt je součástí programu podpořeného z dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR pod názvem Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2019.
Mentorská asistence (dále jen MA), spadající pod sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS), je mentoringovým programem využívající specifickou metodu vrstevnického mentoringu při práci se žáky ZŠ. Tento vrstevnický mentoring spočívá v dlouhodobé spolupráci staršího a zkušenějšího studenta střední školy (mentora) a mladšího a méně zkušeného žáka základní školy (menteeho).
Mezi klíčové cíle této aktivity patří rozvoj sociálních a edukačních dovedností žáků prostřednictvím neformálního vzdělávání, aktivizace rodiny ve spolupodílení se na řešení aktuální školní situace dítěte. Dále pak bezpečného prostoru pro smysluplné využití volného času dětí a v neposlední řadě také osobnostní a profesní růst mentorů.
V rámci našeho programu jsme poskytli pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem a dětem se vzdělávacími či výchovnými problémy. Děti k nám byly doporučeny z iniciativy samotného školského zařízení, na základě poptávky Orgánu sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD) nebo byly do programu přijaty na vlastní žádost rodičů.
Aktivity se ve školním roce 2018/2019 účastnilo 33 dětí z 29 rodin. S nimi pracoval stejný počet mentorů a mentorek. Dvojice se spolu setkávaly v prostorách Fabriky ve Svitavách, a to každý pracovní den v týdnu v době od 14:00 do 17:00, pod vedením sociálních pracovníků Bonanzy z. ú.
Novinkou tohoto školního roku byl vzdělávací kurz pro mentory na téma "Mentorské dovednosti". Kurz byl zaměřený na program Mentorská asistence, práci mentora a mentorský vztah. Mentoři se prostřednictvím prezentace a aktivizačních technik dozvěděli více informací o daném programu, o své roli mentora a náplně práce vzhledem k menteemu.
Velkou měrou přispívaly mentorům i pravidelně pořádané „Podpůrné skupiny“ fungující na bázi supervizních setkání s vedením Bonanzy Vendolí, z. ú. a pracovníky MA. Ti pečovali o duševní hygienu mentorů, zabezpečovali prevenci jejich pracovního vyhoření, prohlubovali prožívání při daných aktivitách, pomáhali jim nalézt nové metody a postupy práce a ukazovali nové perspektivy již nabytých zkušeností, které mohli využít i mimo MA. Průvodci PS byla supervizorka a ředitelka Bonanzy Vendolí, z. ú. Mgr. Lenka Buchtová, koordinátorka služeb Šárka Mičková, DiS, vedoucí Mentorské asistence Mgr. Veronika Šabrňáková, sociální pracovnice Zdeňka Šislerová, Dis. a naše dlouholetá dobrovolnice Jarmila Mašlánová.
Nejdůležitějším aspektem celé spolupráce byla podpora mentorského vztahu, který předurčoval kvalitu a efektivitu dílčích činností. Díky přátelské atmosféře, mimoškolnímu prostředí, podporujícímu a hernímu způsobu výuky byl snáz navazován kontakt mezi dítětem a mentorem, jejich starším kamarádem nebo dokonce idolem. Společně tak řešili nejen problémy s učivem, ale hovořili i o svých problémech, sdíleli si zajímavé zkušenosti a navzájem se podporovali. Individuální práce na základě mentorského vztahu přinášela kladné ohlasy jak ze strany rodičů, tak i učitelů.

Všem mentorům a ostatním účastníkům Mentorské asistence moc děkujeme za dlouhodobou a systematickou pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám a těšíme se nashledání v příštím školním roce.

Zpracovala: Mgr. Veronika Šabrňáková,
vedoucí aktivity MA - Bonanza Vendolí, z.ú.

Fotogalerie