Slavnostní otevření internátního oddělení SVP Svitavska v obci Květná

Ve středu 6.11.2019 proběhlo slavnostní otevření internátního oddělení Střediska výchovné péče Svitavska (SVP) v Květné u Poličky, jehož zkušební provoz byl zahájen na konci září 2019. Zařízení doplňuje terénní, ambulantní a stacionární služby SVP ve Svitavách, které fungují již 5 let.

V internátu budou odborní pracovníci - etopedi, učitelé a vychovatelé pracovat s otevřenou skupinou 8 chlapců po dobu několika měsíců, během kterých se budou snažit nastartovat změnu jejich problémového chování ve škole a v rodině. Chlapci jsou ve věku 11 až 15 let a vyrůstají často bez dostatečného výchovného vlivu a bez příležitostí k získání kompetencí potřebných pro život v dospívání i dospělosti.
Hlavní filosofií práce SVP je kombinace tří základních činností - učení, práce a hry, které jsou přizpůsobeny vždy konkrétnímu dítěti v souladu s jeho rozumovými schopnostmi, manuálními dovednostmi a aktuálním stavem. Naší hlavní snahou je maximálním možným způsobem přispět ke zlepšení jejich chování, jednání i prožívání. Prostředí na statku zřizovatele Květné Zahrady nabízí mnoho přirozených možností vyzkoušet si fyzickou sílu, obratnost, trpělivost, cílevědomost apod. a překročit hranice svého pohodlí, otužit se, naučit se starat o sebe a své potřeby a přitom myslet i na druhé.
Součástí práce v internátním oddělení je dopolední výuka. Odpoledne se děti věnují přípravě do školy, vybraným pracovním činnostem posilujícím jejich schopnost sebeobsluhy, případně konkrétním pracovním činnostem na statku nebo farmě Květné Zahrady. Večer nebo o víkendech se jedná o kombinaci herních činností, sportu, pracovních aktivit nebo výletů do okolí.
Součástí práce s dítětem v internátního oddělení je úzká spolupráce s rodinami, školami, OSPOD, která směřuje k pokud možno bezproblémovému návratu dítěte do původní školy a rodiny. Při SVP Svitavska i v rámci aktivit Květné Zahrady pracují v současnosti 2 rodičovské skupiny, jedna ve Svitavách a druhá v Květné. Pouze v ojedinělých případech se může situace vyvinout tak, že dítě z pobytové služby v SVP nastupuje do jiné formy pobytové péče např. v zařízeních pro výkon ústavní výchovy.

Květná Zahrada jako zřizovatel SVP Svitavska investovala do rekonstrukce objektu (na snímcích) finanční prostředky ve výši cca 940 tis. Kč. Zásadní byl především grant ve výši 760 tis. Kč, který poskytla firma Saint-Gobain. Součástí podpory byl také stavební materiál. K získání pomoci od Saint-Gobain výrazně napomohli zástupci závodu této společnosti z Litomyšle, kteří měli v minulosti hlavní podíl na podpoře naší organizace při rekonstrukci pobytových prostor Domu na půl cesty i některých prostor farmy Květné Zahrady. Zbývající prostředky investoval přímo zřizovatel a SVP.
Slavnostního otevření se v rámci několika setkání kromě zástupců obcí a měst z regionu (na snímku) účastnili také zástupci donátora, OSPOD, okolních SVP a také zástupci škol a školských poradenských pracovišť. Pro skutečný úspěch výchovného působení nejen v pobytovém zařízení je nezbytná spolupráce na všech stranách.

Věříme, že pobytová služba SVP zásadním způsobem přispěje v našem regionu k řešení obtížné situace základních škol nebo Orgánů sociálně-právní ochrany dětí s problémovými chlapci a zlepší celkové výchovné působení v regionu.

Zpracovali: Vlasta Pechancová, ředitelka SVP Svitavska a Erich Stündl, předseda Správní Rady Květné Zahrady, z.ú. a Rady SVP

Foto: Petra Dostálková, Erich Stündl a David Šimek

Fotogalerie