Změny v místních poplatcích pro rok 2020

06Led2020

S novým rokem 2020 přichází také změny v místních poplatcích. Kterých se změny týkají, to naleznete podrobně v tomto článku, stejné informace jsme podali také prostřednictvím lednového vydání Našeho města.

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

V roce 2020 dojde po roce k navýšení poplatku za komunální odpad o 24 Kč, nově tedy bude poplatek činit 684 Kč na osobu za kalendářní rok. Důvodem je navýšení skutečných nákladů za nakládání s odpady, které město Svitavy hradí společnosti LIKO SVITAVY, a.s. Navýšení oproti roku 2019 je způsobeno zvýšením nákladů na skládkování, PHM, mzdy a špatnou situací na trhu s vytříděným odpadem (papír, plast). Rozdíl mezi skutečnými náklady (708 Kč na osobu a rok) a poplatkem za komunální odpad činí 24 Kč na osobu a rok. Tento rozdíl bude kryt z příjmů města, které získává od společnosti EKO-KOM, a.s. za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovy), které občané v průběhu roku odložili do kontejnerů na separovaný sběr.
Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý rok v období od 2. ledna do 30. června 2020. Pro první poplatníky bude připraven dárek v podobě sady tašek na třídění odpadu. Bude připraveno 1000 sad tašek. Vzhledem k omezenému počtu bude vydávána jen jedna sada na domácnost. Informace k úhradě poplatku lze získat u pracovnic odboru životního prostředí Jany Alexové nebo Pavlíny Farkašové na telefonních číslech: 461 550 253 nebo 461 550 254.

Upozornění: Výběr poplatku bude nově realizován v přízemí budovy MěÚ Svitavy na T. G. Masaryka 40/25 v kanceláři č. 112 vpravo za podatelnou.

Vodné a stočné na rok 2020

Vedení města projednalo v listopadu 2019 s provozovatelem vodovodu a kanalizace ceny vodného a stočného pro rok 2020, ty následně v prosinci schválila rada města a členská schůze dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy. V roce 2020 budou platit tyto ceny: pro fakturaci vodného ve výši 38,85 Kč/m3 s DPH a u vody odvedené k čištění (stočné) na 44,31 Kč/m3 s DPH. Od 1. května 2020 vejde v platnost snížení sazby DPH z 15% na 10% toto snížení se týká i ceny vodného a stočného. Od 1.5.2020 bude tedy cena vodného 37,16 Kč/m3 s DPH a 42,38 Kč/m3 s DPH cena stočného. Poměr objemu fakturovaných m3 se provede technickým propočtem.

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Kč/m3 bez DPH: vodné 33,78 | stočné 38,53 | vodné + stočné 72,31

Kč/m3 s 15% DPH do 30.4.2020: vodné 38,85 | stočné 44,31 | vodné + stočné  83,16

Kč/m3 s 10% DPH od 1.5.2020: vodné 37,16 | stočné 42,38 | vodné + stočné 79,54

Poplatek ze psů

Ve vyhlášce dochází ke změně zákonem stanoveného osvobození, kdy bude od poplatku osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, a osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. V souvislosti se zavedením povinného čipování psů budou mít nově držitel psa nárok na úlevu od poplatku ve výši 100 Kč pouze při prvním zaregistrování čísla čipu v evidenci psů vedené správcem poplatku.

Zákon také pozměnil sazbu poživatelům všech druhů důchodů. Tito měli v případě, že důchod byl jejich jediným příjmem, sazbu 200 Kč ročně. Nově tato sazba již nebude vázána na pobírání důchodu, ale budou na ni mít nárok všichni držitelé psů starší 65 let. Úleva na poplatku již nebude poskytována držitelům psů, kteří chovají svého psa celoročně v zahrádkářské kolonii a nemají zde trvalý pobyt.

Ve vyhlášce je také stanovena povinnost pro poplatníky ohlásit údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu na poplatku do 90 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že poplatník tak v této lhůtě neučiní, nárok na úlevu nebo osvobození mu v aktuálním roce zaniká.

Poplatek z pobytu

Tento poplatek nahradil poplatek z ubytovací kapacity a jeho předmětem je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, osoba považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP/P, osoby mladší 18 let, osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče a osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou osobu nebo podnikatele.

Osoby, které dosud odváděli poplatek z ubytovací kapacity, jsou povinny splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů od účinnosti nové vyhlášky o místním poplatku z pobytu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Dochází pouze k drobným úpravám textu vyhlášky. Sazby poplatku zůstaly zachovány.

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny ZDE.

Jiří Johanides