Program Mentorské asistence v Bonanze pomáhá i v době pandemie

Program Mentorská asistence (MA), jenž je určen pro děti s problémy s učením (v běžné i distanční formě) zabezpečuje dlouhodobě nezisková organizace Bonanza Vendolí. Do programu doporučují děti přímo třídní učitelé z jednotlivých základních škol. O program je mezi školami i dětmi velký zájem, který často přesahuje možnosti organizace. V současnosti je umocněn situací, kdy v řadě rodin chybí technické vybavení pro on-line výuku a rozdíly v aktivitě i ve vědomostech dětí se tak výrazně zvyšují. Základem úspěchu Mentorské asistence je široká spolupráce s rodinami dětí založená na vzájemném respektu a důvěře. Řada rodin spolupracuje s Bonanzou i v jiných programech nebo tzv. sociálně aktivizačních službách. V rámci služby MA dochází do Bonanzy více jak 30 dětí i v době pandemie.
Řadu let využívala Bonanza velmi pěkné prostory Městské knihovny v centru Fabrika. V minulém roce organizace zajistila prostory přímo ve svém pracovišti ve Svitavách, v prostorách bývalého Okresního úřadu na ulici Milady Horákové. Jsou nejen větší (na snímcích), pro děti i rodiče dostupnější, přímo nad hlavním vchodem do budovy z parčíku u Fabriky. Umožňují také snadnější a efektivnější provoz pro pracovníky organizace. Rozpracované materiály, úlohy nebo projekty není nutné každý den uklízet tak, jako tomu bylo v knihovně, kde probíhala řada dalších činností jiných subjektů. Organizace ze svého rozpočtu zajistila řadu motivačních pomůcek. Mimo jiné pořídila interaktivní tabuli, na kterou jsou děti zvyklé z výuky ve svých školách. Současně nemusí sedět za stolem, okolo tabule se mohou volně pohybovat a spolupracovat (na snímku). Pro řadu zejména menších dětí je to velmi důležité. Mnohé děti zařazené do MA mají poruchy pozornosti, prostor a pohyb jim velmi vyhovuje. Pomocí interaktivní tabule mohou žáci procvičovat nespočet předmětů, např. český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu či hudební výchovu. Učebnice jsou sestaveny tak, aby získané vědomosti propojovaly, a tím rozšířily obzor dítěte. Díky zábavné a interaktivní formě procvičování učiva si k předmětům najdou cestu i žáci s často negativním vztahem ke škole a učení. Způsob práce směřuje k pocitům a prožitkům úspěchu, sounáležitosti, podpory a pomoci, který obvykle tak často neprožívají. Výrazně se tak zvyšuje jejich motivace k učení a postupně se zlepšuje i vztah ke škole nebo autoritám. Bonanza také úzce spolupracuje s třídními učiteli dětí, kteří jsou informováni o výsledcích mentoringu. Prostřednictvím podpory mentora, nového prostředí i motivačních pomůcek jsou posilovány i některé velmi důležité sociální dovednosti dítěte. Dítě se aktivně zapojuje do chodu mentorské spolupráce a získává okamžitou zpětnou vazbu. Při společné práci jsou rozvíjeny také komunikační dovednosti, jež posilují budování mentorského vztahu. Tento vztah je podporován řadou dalších činností, kterých se mohou děti z MA v Bonanze účastnit. Řada rodin využívá sobotních výcviků sociálních dovedností nebo děti uvolňuje i na odpolední volnočasové aktivity v Nízkoprahovém klubu Bonanzy při ZŠ Felberova nebo přímo na statku Bonanzy ve Vendolí. Bonanza tak často zajišťuje skutečně komplexní reedukační program, který výrazně pomáhá dětem i rodinám na cestě k samostatnosti a spokojenosti.

Mgr. Zdenka Karafiátová, Bonanza Vendolí, z.ú.

Fotogalerie