Výroční zpráva za rok 2011

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. – 31.12.2011 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem ve Svitavách (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 23.1.2012.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 12 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
S městem nebyl v roce 2011 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2011 nebylo vedeno žádné sankční řízení za nedodržování tohoto zákona.

Zpracoval:
Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. JUDr. Miloš Vízdal v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy