Slavnostní setkání s mentory

Dne 14.2.2012 proběhlo v prostorách obřadní síně města Svitavy za účasti starosty města Svitavy Mgr. Davida Šimka slavnostní předání cen mentorům, kteří z důvodů přípravy na maturitní zkoušku ukončili v pololetí činnost v projektu Mentorská asistence.

Na snímcích jsou mentorky: Denisa Andělová, Petra Pešlová, Renata Prudká, Zuzana Vojtová a mentor Jan Mertl. Z důvodů nemoci se setkání neúčastnila Anna Peňázová.

Kromě mentorů se slavnostního setkání účastnili realizátoři projektu Mgr. Irena Valtová a Mgr. Lenka Tříletá z Krizového centra J.J.Pestalozziho, PhDr. Vladimír Hloušek z pedagogicko-psychologické poradny a Mgr Lidmila Kružíková, Bc. Eva Huschková, Mgr. Magda Sodomková, PhDr. Erich Stündl, kteří reprezentovali město Svitavy a komisi pro prevenci kriminality.
Slavnostního setkání se neúčastnili zástupci občanského sdružení Bonanza, kteří zabezpečovali mentoring ve Fabrice.

Starosta poděkoval všem za jejich pravidelnou činnost a předal mentorům Prohlášení o účasti v projektu a malé finanční ocenění.

Hlavním cílem projektu Mentorská asistence je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a chování a u dětí se sociálním znevýhodněním.

Dalšími cíli projektu jsou:
 výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních (sociálních nebo pedagogických oborů – pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie apod.),
 možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“ a zvýšení jejich dovedností v procesu výchovy, vzdělávání a sebevzdělávání,
 zlepšení přístupu odborníků (pracovníků krizového centra nebo dobrovolníků z občanského sdružení Bonanza) k některým rizikovým rodinám ve městě a regionu,
 příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin ve městě nebo regionu.

Cílovou skupinu projektu tvoří děti - žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Do projektu je ve školním roce 2011/2012 zapojeno celkem 40 dětí. S dětmi pravidelně pracuje 40 studentů třetích a čtvrtých ročníků svitavských středních škol.
Setkávání žáků a mentorů probíhá v prostorách vzdělávacího a komunitního centra Fabrika a Krizového centra J. J. Pestaloziho. Každému dítěti se dvakrát týdně po dobu jedné hodiny věnuje vždy jeden mentor. Jedná se tedy výhradně o individuální přístup k dítěti. Mentor pracuje s dítětem na tématech dohodnutých s dítětem, rodiči nebo třídním učitelem. Mentoři jsou s rodiči a třídními učiteli jednotlivých žáků v pravidelném kontaktu. V obou centrech se každé skupince věnuje vždy minimálně jeden dospělý profesionál tzv. průvodce mentorů. Jedná se o pracovníky spolupracujících organizací – občanského sdružení Bonanza, Krizového centra J.J.Pestalozziho a pracovníků MěÚ Svitavy nebo komise pro prevenci kriminality. Průvodci mentorů primárně zabezpečují organizaci každého setkání (prostory, pomůcky apod.) a současně jsou k dispozici mentorům pro individuální rady k postupu při konkrétním problému. Mentoři pracují zcela samostatně, volený způsob práce je ponechán na jejich uvážení. Mentoři a průvodci mentorů a širší realizační tým se společně setkávají na pravidelných supervizních setkáních, které slouží k rozboru úspěchů nebo problémů mentorů v procesu práce s dítětem.
Součástí projektu je ověřování výsledků, které zajišťuje PhDr. Vladimír Hloušek z Pedagogicko-psychologické poradny ve Svitavách.
Projekt je pozitivně hodnocen nejen realizátory, ale také učiteli svitavských škol nebo zástupci odborné veřejnosti v dalších pomáhajících organizacích.

Jako realizátoři pevně věříme, že projekt přispěje k motivaci neúspěšných žáků a jejich rodičů a významně posílí jejich vztah ke vzdělávání a sebevzdělávání. Současně doufáme, že prostřednictvím projektu prožijí žáci, mentoři i profesionálové pocity sounáležitosti, podpory a pomoci, které se pozitivně projeví v jejich dalším životě.

Za skupinu realizátorů: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie