Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2005

TESTY NA ZÁCHYT DROG

Komise pro prevenci kriminality zajistila jednorázové testy na návykové látky, které jsou k dispozici u pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Cílem je podchytit problém u experimentátorů ještě před tím, než vznikne dlouhodobější zkušenost, nebo dokonce závislost. Základní snahou je zapojit do projektu rodiče.

Komise pro prevenci kriminality se inspirovala podobným několikaletým projektem města Sokolov a také například zkušenostmi kurátorů pro mládež MěÚ v Chrudimi, kteří projekt úspěšně zahájili v loňském roce. Jejich dílčí vyhodnocení vyznívá jednoznačně ve prospěch tohoto projektu.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu ve Svitavách je nárůst uživatelů pervitinu v našem regionu. Věková hranice experimentátorů i příležitostných uživatelů se stále snižuje. První kontakty s drogou se objevují okolo 16 let. Rodiče často po dlouhou dobu o počínání svých dětí nic neví a nebo sami sebe přesvědčují, že tento problém právě u jejich dětí neexistuje. Často cítí, že se „něco děje“, ale neví, jak svoje podezření potvrdit, a jak se dále zachovat. O pomoc se obracejí bohužel velmi pozdě. Následky jsou často velmi vážné a v některých případech i tragické.

Snahou realizátorů je zajistit možnost rodičům objektivně zjistit, zda se jich tento problém týká. Jde o možnost posunout hranici prvního kontaktu s rodičem do doby, kdy je míra nabídnuté pomoci relativně efektivní.

Projekt má však také svá rizika, kterých jsme si vědomi. Někteří rodiče na pozitivitu testu reagují až příliš dramaticky a napětí v rodině, které samo o sobě někdy bývá jednou z příčin touhy po experimentování s drogami, ještě vystupňují. Stává se, že narušení vztahů je velmi bolestivé. Pokud je však zjištěna pozitivita testu, dochází ke škodám ještě závažnějším. Pro nás to znamená jediné. Sedět s rukama v klíně a vymlouvat se na toto riziko, by byl alibizmus, který si za současného stavu nemůžeme dovolit. Při zjištění pozitivity testu je možné jej zopakovat, ale především je nutné jednat v maximálním klidu. Jednou z možností je obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany o poskytnutí informací k zajištění dalšího postupu. Individuálně je pak vybráno možné řešení.

KPPK zajistila skreaningové jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména na možnost otestování přítomnosti Metamafetaminu („Pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC (účinná látka obsažená v marihuaně). K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testovaným vzorkem mohou být sliny (krátkodobě po užití) nebo moč (dlouhodobější průkaznost).

Tyto testy budou od 1. 7. 2005 bezplatně a anonymně k dispozici rodičům, a to konkrétně na oddělení prevence a sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy v budově na ulici T. G. Masaryka 25 ve Svitavách (naproti ZŠ a pojišťovny Kooperativa, bezprostředně za vstupními dveřmi - druhá kancelář – označeno logem (viz obrázek).

Zde jsou testy k dispozici včetně podrobného návodu, který jsou kurátoři schopni zájemcům z řad rodičů předvést i na krátké ukázce prostřednictvím videopořadu na PC.

Hlavní snahou je poskytnout rodičům již při prvním kontaktu základní informace jak se v případě pozitivního testu chovat, jak dále postupovat a na koho je možné se obrátit o konkrétní pomoc. Kurátoři pro mládež mají k dispozici kontakty na psychology i specializovaná zdravotnická zařízení, která se touto problematikou zabývají.

Komisi prevence kriminality se díky vstřícnosti majitelů místních lékáren podařilo dohodnout, že některé jednorázové testy budou běžně v prodeji v lékárnách na náměstí Míru, na ulici Hraniční a v budově Polikliniky. Snahou je zajistit pokračování tohoto projektu i po vyčerpání finančních prostředků vyčleněných městem Svitavy.

Test – Marihuana
Test – Pervitin (Metamfetamin)
Návod na provedení testů (video.wmv 7,06MB)
Návod na provedení testů (video.wmv 25,2MB)

Erich Stündl
koordinátor prevence kriminality


Název projektu: Monitorovací pracoviště MKS na OOP ČR Svitavy

 

Celkové náklady na projekt: 1 060 582 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 499 000 Kč (47,05 % z celkových nákladů)
Prostředky města Svitavy: 561 582 Kč (52,95 % z celkových nákladů)

Cílem projektu je další postupné snižování trestné činnosti na území města Svitavy prostřednictvím zvýšené efektivity využívání kamerového monitorovacího systému, který v současné době ve Svitavách čítá celkem 11 kamerových bodů a pokrývá významnou část města včetně vnitřních veřejných prostranství (vestibulů obou nádraží).
Naplnění uvedených cílů bylo závislé v první řadě od splnění záměrů projektu, jimiž bylo vybudování plnohodnotného monitorovacího pracoviště městského kamerového systému ve Svitavách na stálé službě Obvodní oddělení Policie ČR, které bylo v průběhu roku 2005 přestěhováno do budovy bývalého Okresního úřadu ve Svitavách na ulici Milady Horákové.
Záměry projektu byly splněny. Dne 14. 12.2005 bylo předáno předmětné monitorovací pracoviště na OOP ČR Svitavy (viz obrázek č.1, 2), které je tvořeno celkem 7 monitory (6 v plném obrazu a jeden rozčleněn pro 4 webkamery - vnitřní prostory). Systém doplňuje kamerový systém monitorující venkovní i vnitřní prostory OOP ČR. Na pozadí jednoho z monitorů je umístěno prostředí pro vyhledávání záznamu z MKS. K němu lze přistoupit navolením vstupu na vyhrazeném monitoru. Otočné kamery lze z pracoviště PČR ovládat. Převzetí ovládání na obou pracovištích probíhá pomocí programovatelné klávesnice a oznámením záměru prostřednictvím vysílačky na druhou služebnu. Hovor je nepřetržitě nahráván tak, aby bylo kdykoliv dohledatelné, které pracoviště v daný okamžik s kamerami manipuluje.
Signál (obraz i data) je přenášen prostřednictvím nově pořízené videoústředny (obrázek č. 3) pomocí optických převodníků po optickém vlákně páteřní sítě z budovy MP Svitavy, kde je obraz ukládán na diskové pole. Záznam ze všech otočných kamer je uložen po dobu 45 dnů a z webkamer ve vnitřních prostorách po dobu 2 dnů. Výstupy lze pořizovat na obou pracovištích. Na MP Svitavy je vedena přesná evidence, jejíž podoba bude převzata i pro pořizování výstupů na PČR. Archivovány jsou veškeré pořízené výstupy – fotografie i videosekvence. Jejich převzetí je potvrzováno podpisem přebírající osoby.
Veškeré pořízené technické zařízení je v majetku města Svitavy. Zařízení umístěné na PČR je smlouvou o výpůjčce předáno do užívání PČR.
V průběhu realizace akce se vyskytly problémy s kvalitou a občasnými výpadky obrazu. Důvodem byla vysoká disperze vlákna, jehož délka byla na hranici technologických parametrů přenosového zařízení, které jako jediné na uvedeném nestejnorodém vlákně (různého průřezu) zajišťovalo možnost realizovat předmětnou akci.

Jako jediné možné technické řešení, které navrhla po konzultaci s výrobcem dodavatelská firma, bylo rozdělení trasy na dvě části - s opakováním přenosu pomocí dalšího přídavného páru optických jednotek (viz obrázek č. 4). Tyto jednotky byly umístěny na budově MěÚ Svitavy, která se nachází zhruba uprostřed optické trasy propojující obě služebny (MP a PČR – celková vzdálenost po vlákně 2.083 m).
Realizace tohoto řešení navýšila celkovou cenu díla o částku 237.626 Kč. Na úhradu tohoto navýšení poskytlo prostředky město Svitavy, které o souhlas s uzavřením dodatku k původní smlouvě požádalo dopisem poskytovatele dotace. Zvolené řešení zajistilo stabilní a kvalitní obraz bez jakékoliv degradace i na služebně PČR.
Akce byla realizována včetně uvedeného dodatku v termínu dle platného rozhodnutí.

Lze předpokládat, že splněním záměrů – vybudováním monitorovacího pracoviště MKS na OOP ČR Svitavy budou plněny dlouhodobé cíle na zvýšení efektivity MKS a jeho prostřednictvím snižování trestné činnosti na území města Svitavy. Po obvyklé době (roce) bude vyhodnocen přínos projektu v podobě měřitelných parametrů (nápadu trestné činnosti v monitorovaných lokalitách).


Propojení kamerového systému (4,5MB wmv)

Obrázek č. 1 a 2 – Monitorovací pracoviště na OOP ČR Svitavy
  

Obrázek č. 3, 4 a 5 – Technické zázemí MKS na MP Svitavy a optické laserové převodníky zajišťující přenosy obrazu z MKS.

Zpracoval: dne 16. 1.2006, Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy).

Název akce: Zařízení na měření rychlosti vozidel

Celkové náklady na projekt: 497 000 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 447 000 Kč (89,94 % z celkových nákladů)
Prostředky města Svitavy: 50 000 Kč (10,06 % z celkových nákladů)

Cílem projektu bylo zajištěním moderního technického vybavení na měření rychlosti vozidel zabezpečit možnost účinného preventivního působení bezpečnostních složek (Policie ČR a MP Svitavy) v oblasti dopravy na území města Svitavy.
Na základě realizovaného projektu lze konstatovat, že cíle projektu budou postupně naplňovány.
Předmětné zařízení Prolaser III. včetně dokumentačního zařízení a kompletního příslušenství (viz foto č. 1) bylo dodavatelskou firmou KonekTel a. s. dodáno dne 15. 9.2005. Téhož dne proběhlo proškolení obsluhy v používání daného zařízení (foto č. 2). Proškoleni jsou v současnosti 2 strážníci Městské policie Svitavy, 3 policisté OOP ČR Svitavy a 2 pracovníci Odboru dopravy MěÚ Svitavy.
Zařízení je v majetku města Svitavy (předáno předávacím protokolem Odboru dopravy MěÚ Svitavy), který bude zajišťovat údržbu, předepsanou kalibraci a bude odpovídat za protokolární předávání zařízení obecní i republikové policii k preventivním akcím i běžným měřením na území města Svitavy.
Součástí provozu je přesná evidence všech zjištěných, předávaných, řešených i vyřešených přestupků. Veškerá měření jsou zadokumentována a pořízené fotografie včetně dalších údajů archivovány. Přestupky jsou v maximální možné míře řešeny na místě. Zbývající jsou předávány k dořešení ve správním řízení.
Od předání zařízení proběhlo ze strany MP Svitavy celkem 19 akcí (z toho 7 za účasti policistů OOP ČR Svitavy), kdy bylo zjištěno celkem 204 přestupků (na místě vyřešeno 29 blokově, zbývající předány do správního řízení – z nich doposud vyřešeno 51, ostatní v řešení).
Veřejnost byla informována o nákupu zařízení včetně objasnění cílů a záměrů jeho pořízení v měsíčníku Naše město, který je bezplatně distribuován do všech domácností ve městě. Současně byla zpracována obrazová reportáž do místní televize. O používání zařízení informovaly také regionální i celostátní deníky (Noviny Svitavska a MF Dnes).
Existují reálné předpoklady, že předmětné zařízení bude v budoucnu pozitivně ovlivňovat situaci v dopravě (z hlediska dodržování stanovené rychlosti) na území města Svitavy.


Měření rychlostin (4,3MB wmv)

Mobilní radar (3,6MB wmv)

Foto č. 1 Zařízení na měření rychlosti vozidel včetně dokumentačního zařízení, kompletního příslušenství a přepravního kufru.

Foto č. 2 Proškolení obsluhy v používání zařízení Prolaser (na snímku strážníci MP Svitavy a zástupce dodavatelské firmy).

Zpracoval: dne 16. 1.2006, Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy).

Název projektu: Program prevence a resocializace mladistvých pachatelů trestné činnosti

Realizátor projektu: Občanské sdružení Bonanza, Vendolí 308, 569 14 Vendolí, zastoupené Mgr. Lenkou Buchtovou, předsedkyní sdružení

Celkové náklady na projekt: 124 086 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 101 000 Kč (81,40 % z celkových nákladů)
Prostředky města Svitavy: 23 086 Kč (18,60 % z celkových nákladů)

Dílčí hodnocení:
Finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Program prevence a resocializace mladistvých pachatelů trestné činnosti obdrželo město Svitavy, jež zakoupilo vybavení, které bylo předmětem žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Část vybavení byla zakoupena i z prostředků Města Svitavy. Toto vybavení sloužící k naplňování cílů a záměrů projektu bylo na základě shora uvedené smlouvy předáno do výpůjčky OS Bonanza, které bude na základě uvedené smlouvy realizovat veškeré činnosti jmenované v projektu. Smlouva byla uzavřena na dobu 5 let.
Občanské sdružení má v současnosti k dispozici vlastní statek a pozemky (viz foto). Statek je umístěn v obci Vendolí asi 5 km od Svitav (14 km od Poličky a 18 km od Litomyšle). Dostupnost pro tato 3 města je tedy velmi dobrá. Z větších měst okresu je složitější doprava pouze z Moravské Třebové.
V rámci projektu bylo počítáno s celkovým počtem 6 – 7 koní. Tento počet je v současnosti naplněn (celkem 7 koní).
Od jara roku 2005 probíhaly na statku z prostředků členů sdružení rozsáhlé opravy stájí a dalších vnitřních prostor. Základní úpravy byly ukončeny v průběhu léta 2005 tak, aby na podzim mohla být zahájena činnost nejméně se 4 koňmi. Tento záměr byl rovněž splněn.

Základním cílem služeb poskytovaných OS Bonanza je ve spolupráci s organizacemi a institucemi, které se podílejí na řešení problematiky delikvence dětí a mládeže v rámci sociální a kriminální politiky státu, dosáhnout snížení delikvence mládeže ve svitavském regionu, a to formou činností zaměřených na všechny typy prevence. U samotných klientů je cílem podpořit jejich sociálně příznivé chování, upevnit jejich pozitivní návyky, vybudovat a podpořit jejich zájem o přírodu, zlepšit schopnost soustředění se na určitou činnost, rozvíjet jejich trpělivost, rytmus, pohotovost, ale také smysl pro práci v kolektivu a pomoc druhým. Cílem projektu je tedy působení v oblasti primární, sekundární, ale i terciální prevence.

Z hlediska hodnocení projektu lze jednotlivé oblasti vyhodnotit takto:

 1. V oblasti primární prevence:
  V oblasti primární prevence je cílem snížit pravděpodobnost výskytu a vzniku sociálně-patologických jevů a delikvence dětí a mládeže ve svitavském regionu. Tato oblast projektu nabízí dětem atraktivní formu využití volného času. Současně pamatuje na zájem veřejnosti, školských zařízení, družin a zájmových organizací a nabízí jim program zaměřený na seznámení se s provozem stáje a umožní jim přímý kontakt s koněm, čímž nepřímou formou podpoří jejich pozitivní vztah ke zvířatům a přírodě.

  V této oblasti jsou cíle plněny ve všech směrech. Do klubu, který je provozován 5 dní v týdnu v odpoledních hodinách, v současné době aktivně dochází 22 dětí z obce Vendolí, Svitav a přilehlých obcí. Děti se učí nejen pečovat o koně, ale učí se také přístupu ke koni jako osobnosti, rozvíjejí své soustředění na určitou činnost, trpělivost, rytmus, pohotovost. Děti na koni cvičí a učí se základům sportovního ježdění (viz obrázek v příloze).

 2. V oblasti sekundární a terciální prevence:
  Cílem v oblasti sekundární a terciální prevence je vytipovat a podchytit děti a mládež, které se staly pro společnost rizikovými nebo které se již provinění nebo činu jinak trestného dopustily, a s těmito dětmi pracovat tak, aby došlo k jejich nápravě (resocializaci – odstraňování relativně trvalých orientací jedince bránících jeho začleňování do života ve společnosti).
  V oblasti sekundární a terciální prevence byl proto ve spolupráci OS Bonanza se Střediskem Probační a mediační služby ve Svitavách vytvořen program Výcvik sociálních dovedností a léčebně pedagogicko-psychologické ježdění.
  Předpokladem pro naplnění cíle, je úzká a propracovaná spolupráce s orgány a institucemi, které se zabývají sociálně právní ochranou dětí ve svitavském regionu. Tento cíl byl naplněn, od léta 2005 proběhlo několik jednání s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí Města Svitav a Poličky, s programem byli seznámeni také státní zástupkyně a soudci pro mládež, tj. pracovníci institucí, na základě jejichž doporučení či rozhodnutí se budou děti programu účastnit.
  Existují tedy reálné předpoklady pro rozvoj těchto oblastí projektu v dalších letech. Hodnocení bude průběžně předkládáno KPPK a jejím prostřednictvím orgánům obce.

Fotografie statku, ustájení koní, pořízeného vybavení a činnosti:
 
 

Zpracoval: dne 12. 1. 2006, Erich Stündl (koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy) na základě podkladů OS Bonanza.


PROGRAMY, PROJEKTY A JEDNORÁZOVÉ AKCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALIY – „PARTNERSTVÍ“ VE SVITAVÁCH V ROCE 2005

Komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) připravila v roce 2005 nejen projekty a programy s využitím finančních prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím OPK MV ČR , ale využila také ve spolupráci s „partnery“ možností grantů v oblasti sociální politiky Pardubického kraje a v nemalé míře také vlastních prostředků, které byly přiděleny zastupitelstvem města Svitavy.

KPPK iniciovala projekty nebo se na nich podílela v oblasti prevence kriminality a sociální patologie řady institucí státního nebo soukromého sektoru. Ačkoliv se v řadě případů nejednalo o účast nebo pomoc KPPK nikterak zásadní, přesto jsou výstupy a dopad celé řady těchto projektů nebo jednorázových akcí pro oblast prevence velmi důležité. Snahou členů KPPK je především vtisknout preventivní způsob myšlení co nejširším vrstvám odborné i laické veřejnosti tak, aby se prevence kriminality a sociální patologie stala součástí každodenního života těchto institucí i občanů.

V rámci těchto prostředků byly v roce 2005 realizovány nebo finančně, případně organizačně podpořeny následující projekty, programy a jednorázové akce zaměřené na oblast prevence kriminality, protidrogové prevence, sociální patologie a využití volného času dětí a mládeže.

V této krátké zprávě však nejsou zdaleka uvedeny veškeré akce a aktivity, které se v předmětné oblasti ve městě uskutečnily.

Poznámka:
Jakoukoliv zmínku o projektech realizovaných subjekty mimo KPPK lze chápat pouze jako pohled na vliv a význam předmětných projektů, který připisuje oblasti prevence autor této zprávy, který nezná a ani nemůže znát veškeré souvislosti spojené s realizací projektů nebo akcí subjektů mimo KPPK. Zprávu v tomto ohledu nelze brát tedy jako objektivní hodnocení, ale spíše o prostý výčet a dílčí význam těchto projektů pro získání ucelenějšího pohledu na prostředí v oblasti prevence kriminality a sociální patologie ve Svitavách.

V roce 2005 se uskutečnil pro žáky a studenty škol správního obvodu Svitavy v pořadí již V. ročník soutěže s názvem: „Právo na každý den“.

Pořadatelem soutěže byla jako každoročně komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy. Cílem soutěže je zvyšování právního vědomí žáků ve všech typech škol.

Vlastní soutěži předcházejí tzv. školní kola, která si organizují počátkem školního roku samostatně jednotlivé školy. Komise pro prevenci kriminality připravuje každoročně pro školní kola okruhy otázek z jednotlivých oblastí práva včetně několika modelových situací a řady praktických úkolů. Na přípravě žáků a studentů se podílí na každé škole pedagog, který v minulosti absolvoval specializovaný seminář zaměřený na výuku práva pomocí metodiky „Právo na každý den“, jejímž iniciátorem je Partners Czech, které na podporu studia vydává i stejnojmennou učebnici, jež je příkladem nových metod využívaných při výkladu právních znalostí a efektivních způsobů osvojování potřebných dovedností.

V. ročníku se zúčastnili žáci a studenti všech základních i středních škol ve Svitavách a současně také žáci Speciální školy ve Svitavách a ZŠ v Radiměři.

Při vlastní soutěži písemné vědomostní otázky a případové studie hodnotili členové odborné poroty ve složení: JUDr. Eva Kotalová, soudkyně Okresního soudu ve Svitavách, JUDr. Marta Sedláčková, státní zástupkyně – Okresní státní zastupitelství ve Svitavách, JUDr. Alena Veiglová - právnička MěÚ Svitavy, Mgr. Petra Kopecká - policejní rada – SKPV PČR OŘ Svitavy, Mgr. Lenka Buchtová - středisko MPS ve Svitavách a Daniela Hrnčířová - vedoucí odboru projednávání přestupků MěÚ Svitavy. Věcné ceny pro 3 nejlepší družstva a putovní poháry s názvem soutěže předávala místostarostka města Svitavy Mgr. Marcela Sezemská. Organizační stránku soutěže zajišťovali pracovníci odboru projednávání přestupků MěÚ Svitavy a koordinátor prevence MěÚ Svitavy.

S výsledky soutěže a vědomostmi studentů byla odborná porota spokojena. Zejména u vítězných družstev byla znát intenzivní příprava s pedagogy. Pro splnění cílů soutěže je však rozhodující celková úroveň právních znalostí všech žáků a studentů a zejména jejich naplňování v každodenní praxi.

Výsledková listina V. ročníku soutěže (základní školy):

Výsledková listina V. ročníku soutěže (střední školy a učiliště):

Díky tomuto programu „Právo na každý den“ je také z let 2002 – 2005 v současnosti na každé svitavské i litomyšlské střední i základní škole proškolený garant programu „Právo pro každého“. Tito zástupci mají k dispozici nejen znalosti ze semináře, ale také veškeré písemné metodické materiály, které jsou ve skutečnosti přípravou do jednotlivých hodin občanské výchovy, zaměřených na oblast práva a morálky.


Právo na každý den (5,1MB wmv)


Foto 1 a 2 ze soutěže „právo na každý den“ – V. ročník.

Jedná se o program komise pro prevenci kriminality, realizovaný od roku 2000, kdy svitavské základní a střední školy mohou podle předem stanovených podmínek předkládat komisi vlastní projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže. Město Svitavy v roce 2005 vyčlenilo na tento program částku 190.000 Kč.

V letošním roce školy předložily celkem 22 projektů s žádostí v celkové výši 246.810 Kč. Město Svitavy na doporučení KPPK podpořilo celkem 18 projektů (viz seznam projektů v tabulce) v celkové výši 133.000 Kč. Zbývající částka ve výši 57.000 Kč byla využita na jednorázovou odměnu pro realizátory projektů, pedagogické pracovníky z jednotlivých škol. Rada města Svitavy návrh komise schválila. Celkem bylo v rámci tohoto programu finančně odměněno 22 pedagogických pracovníků. Slavnostního vyhodnocení se účastnili také členové KPPK (viz foto ze slavnostního vyhodnocení).

Předkladatel Název projektu Přidělené finanční prostředky
ZŠ Felberova Zkvalitnění a podpora mimoškolní činnosti dětí ve sborech Admirál Franklin a Bílá místa 10.000
  Soustředění sboru Hlásek 4.000
  Soustředění sboru Zvoneček 4.000
ZŠ Riegrova Den školáka od pondělí do neděle 3.000
  Śikovné ruce 3.000
  Drátování 5.000
  Jednou stopou – projekt 1000 „cykloprojekt“ 2.000
  Odměny a tresty, agresivita dětí 8.000
  Školní noviny, mediální výchova 4.000
ZŠ Lačnov Cvičení souborů mažoretek 15.000
ZŠ Náměstí Míru Projekt prevence kriminality 13.000
Speciální škola ve Svitavách Canisterapie pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí se SPU 4.000
ZŠ Sokolovská Veselé pískání a zdravé odpočívání 7.500
  Školní výtvarná dílna 7.500
Obchodní akademie a VOŠE „Sport ano, drogy ne“ – středoškolská liga 10.000
SRP při Gymnáziu Spolupráce Gymnázia a Speciální školy v oblasti prevence kriminality 5.000
Střední zdravotnická škola Svitavy Tvořivě vyplněný volný čas – nejlepší primární prevence 20.000
ZŠ T. G. Masaryka Volnočasové aktivity 8.000
  Celkem vynaložené prostředky: 133.000


Foto ze slavnostního předání odměn pedagogickým pracovníkům:

Komise pro prevenci kriminality každoročně pořádá ve spolupráci s MP Svitavy a PČR OŘ Svitavy pro žáky, studenty, laickou i odbornou veřejnost přednášky zaměřené na prevenci před zneužíváním návykových látek a drog. V roce 2005 se uskutečnily tyto akce jednotlivě na několika školách, které o to požádaly.

Kromě přednášek pro žáky a studenty se v roce 2005 uskutečnily také 2 besedy pro rodiče na základních školách na náměstí Míru a na ZŠ T. G. Masaryka. Členové KPPK se snažili rodiče informovat o všech okolnostech spojených s užíváním návykových látek také prostřednictvím médií (měsíčníku Naše město, Novin Svitavska) a místní televize CMS. V roce 2005 byla připravena specializovaná týdenní relace zaměřená na účinky návykových látek.

V souvislosti s nárůstem zneužívání návykových látekKPPK zajistila pro rodiče jednorázové testy, které jsou k dispozici u pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy.

Cílem je podchytit problém u experimentátorů ještě před tím, než vznikne dlouhodobější zkušenost s drogou, nebo dokonce závislost. Základní snahou je zapojit do projektu právě rodiče.

Komise pro prevenci kriminality se inspirovala podobným několikaletým projektem města Sokolov a také například zkušenostmi kurátorů pro mládež MěÚ v Chrudimi, kteří projekt úspěšně zahájili v roce 2004.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu ve Svitavách je nárůst uživatelů metamfetaminu - pervitinu v našem regionu. Věková hranice experimentátorů i příležitostných uživatelů se stále snižuje. První kontakty s drogou se objevují okolo 16 let. Rodiče často po dlouhou dobu o počínání svých dětí nic nevědí a nebo sami sebe přesvědčují, že tento problém právě u jejich dětí neexistuje. Často cítí, že se „něco děje“, ale nevědí, jak svoje podezření potvrdit, nebo vyvrátit a jak se dále zachovat. O pomoc se obracejí bohužel velmi pozdě. Následky jsou často velmi vážné a v některých případech i tragické.

Snahou realizátorů je zajistit možnost rodičům objektivně zjistit, zda se jich tento problém týká. Jde o možnost posunout hranici prvního kontaktu s rodičem do doby, kdy je míra nabídnuté pomoci relativně efektivní.

Projekt má však také svá rizika, kterých jsme si vědomi. Někteří rodiče na pozitivitu testu reagují až příliš dramaticky a napětí v rodině, které samo o sobě někdy bývá jednou z příčin touhy po experimentování s drogami, ještě vystupňují. Stává se, že narušení vztahů je velmi bolestivé. Pokud je však zjištěna pozitivita testu, dochází ke škodám ještě závažnějším. Pro nás to znamená jediné. Sedět s rukama v klíně a vymlouvat se na toto riziko by byl alibizmus, který si za současného stavu nemůžeme dovolit. Při zjištění pozitivity testu je možné jej zopakovat, ale především je nutné jednat v maximálním klidu. Jednou z možností je obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany o poskytnutí informací k zajištění dalšího postupu. Individuálně je pak vybráno možné řešení.

KPPK zajistila skreaningové jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména na možnost otestování přítomnosti Metamafetaminu(„Pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC (účinná psychoaktivní látka obsažená v marihuaně). K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních návykových látek. Testovaným vzorkem mohou být sliny (krátkodobě po užití) nebo moč (dlouhodobější průkaznost).

Tyto testy jsou od 1. 7. 2005 bezplatně a anonymně k dispozici rodičům, a to konkrétně na oddělení prevence a sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy v budově na ulici T. G. Masaryka 25 ve Svitavách.

Zde jsou testy k dispozici včetně podrobného návodu, který jsou kurátoři schopni zájemcům z řad rodičů předvést i na krátké ukázce prostřednictvím videopořadu na PC.

Hlavní snahou je poskytnout rodičům již při prvním kontaktu základní informace jak se v případě pozitivního testu chovat, jak dále postupovat a na koho je možné se obrátit o konkrétní pomoc. Kurátoři pro mládež mají k dispozici kontakty na psychology i specializovaná zdravotnická zařízení, která se touto problematikou zabývají.

 

Komisi prevence kriminality se díky vstřícnosti majitelů místních lékáren podařilo dohodnout, že některé jednorázové testy jsou běžně v prodeji v lékárnách na náměstí Míru, na ulici Hraniční a v budově Polikliniky.

Během roku 2005 testů využily více než tři desítky rodičů. Některé z testů byly nabídnuty i prostřednictvím lékařů a policistů. Snahou je zajistit pokračování této služby rodičům i v roce 2006.

V oblasti prevence před zneužíváním návykových látek se KPPK však také věnovala řešení konkrétních problémů v oblasti podávání alkoholu ve Svitavách. Ve spolupráci s MP Svitavy a OOP ČR Svitavy uskutečnila několik preventivních akcí (viz. foto), zaměřených na kontrolu prodeje alkoholických nápojů mládeži. Neoprávněný prodej alkoholu osobám mladším 18 let byl řešen na místě uložením blokových pokut číšníkům a vedoucím provozoven. Podnapilí mladiství byli předáváni rodičům nebo vychovatelům domovů mládeže.


Boj s pervitinem (6,1MB wmv)

 • Významné jednorázové akce, na kterých se podílela KPPK v roce 2005:

Jednou z těchto akcí byl tzv. „Den s IZS“, který v prostorách HZS na ulici Olbrachtova v červnu letošního roku společně uspořádaly HZS Svitavy, Policie ČR – OOP a PČR OŘ Svitavy, RLP při Nemocnici ve Svitavách, MP Svitavy a Aeroklub Ústí nad Orlicí.

Jednalo se o každoroční tradiční akci pro školy a veřejnost, kterou v minulosti pořádala sama KPPK v areálu Gymnázia ve Svitavách. Od roku 2003 je akce pořádána ve vhodnějších a také větších prostorách HZS (viz foto).

Dopoledního bloku složeného z praktických ukázek činnosti jednotlivých složek IZS a ukázek nejrůznější techniky se zúčastnily prakticky všechny základní a střední školy ze Svitav a také řada základních škol z okolních obcí. Odpoledne byl stejný blok připraven pro veřejnost.

Akce výrazně přispívá nejen k prezentaci všech zúčastněných institucí, ale prohlubuje další spolupráci, což se celoročně pozitivně projevuje při řešení náročných situací těchto složek v terénu.

Ilustrační foto – den IZS v červnu 2005 ve Svitavách.


Den s IZS (4,7MB wmv)

V roce 2005 členové KPPK ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a členy dalších do projektu SVI zapojených subjektů společně připravili celkem 11 seminářů a pracovních jednání spojených s rozvojem SVI, který byl stěžejním projektem realizovaným v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2004.

V roce 2005 byla v rámci pilotního projektu realizovaného ve spolupráci s OPK MV ČR a MPSV dopracována podrobná metodika a upraven způsob přístupových práv pro orgány činné v trestním řízení. Tento detailně rozpracovaný způsob v aplikaci na návrh města Svitavy upravil dodavatel systému (AutoCont CZ a.s.).

Přístup ve vztahu k poskytování údajů o delikventních, ohrožených, týraných nebo zneužívaných dětech byl spuštěn prakticky na všech úplných základních školách správního obvodu Svitavy a rovněž na všech středních školách ve městě. Připojeno bylo také dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách. O pilotní projekt počítačového propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže se zajímaly více než tři desítky měst. Svitavy celkem na 11 seminářích a pracovních jednáních spojených se systémem SVI navštívilo více než 150 sociálních pracovníků obecních a magistrátních úřadů, policistů, strážníků nebo pracovníků justice (viz foto). Všichni pracovníci, kteří se projektů v roce 2005 účastnili, výrazně přispěli ke schválení obecné metodiky SVI Republikovým výborem pro prevenci kriminality (RVPK), který pracuje při Úřadu vlády ČR. Schválení metodiky se uskutečnilo v prosinci 2005.

Vzhledem k úspěchu projektu v našem městě rozhodl RVPK podpořit v roce 2006 celkem 5 projektů SVI tak, aby v dalších letech byly vytvořeny předpoklady pro nasazení podobných systémů v celé republice.

Foto z projednávání návrhu metodiky SVI na MěÚ Svitavy v listopadu 2005.


Prezentace SVI (2,2 MB wmv)

V roce 2005 byla v souvislosti s vybudováním nového sportovního hřiště s umělou trávou na minikopanou v areálu Gymnázia Svitavy (viz foto) přemístěna kamera monitorující tento areál tak, aby obraz pokrýval právě předmětné hřiště.

Důvodem monitorování je ochrana majetku. Hřiště je nepřetržitě přístupné dětem a mládeži z celého města. Obraz z webkamery je monitorován na obou služebnách Policie ČR a MP Svitavy. Záznam je uchováván po dobu 2 dnů.

 


Foto hřiště a webové kamery snímající plochu a okolí.

 

Zpracoval: dne 30. 1.2006, Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy.

 1. Projekty podpořené z prostředků Pardubického kraje a města Svitavy (grantové řízení v oblasti sociální politiky – projekty v oblasti romské komunity):
  • „Dajori 2005“ – kulturní a sociální rozvoj příslušníků romské komunity ve Svitavách
   Dlouhodobým cílem stejnojmenného programu realizovaného ve spolupráci s OS „Dajori“ je kulturní a sociální rozvoj příslušníků romské komunity ve Svitavách. Program v roce 2005 byl věnován řešení konkrétních záležitostí v oblasti vzdělávání, sociální oblasti, oblasti bytové problematiky a také pokusům v otázkách zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných Romů.

   Zejména se jedná o následující aktivity:


   1. Oblast výchovy a vzdělávání:
   2. Organizační podpora docházky žáků do přípravného ročníku při Speciální škole ve Svitavách – v roce 2005 pokračoval ve spolupráci s MěÚ Svitavy a občanským sdružením „Salvia“ každodenní dovoz žáků ze vzdálenějších částí města. Díky tomuto projektu je docházka žáků do přípravného ročníku prakticky stoprocentní. Dovozu se účastní každý den romská asistentka, která je tak v dennodenním kontaktu s rodiči, což má významný vliv na utváření některých základních návyků rodičů, které tito především vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti postupně ztrácejí. Podpora jednorázových akcí přípravného ročníku – jednalo se zejména o zajištění kontaktu s romskými rodinami (pravidelná setkávání v souvislosti s hodnocením docházky a přípravy žáků, individuální konzultace, výlety, besídky, pobytové zájezdy – škola v přírodě). Materiální podpora přípravného ročníku. V průběhu roku 2005 byl přípravný ročník z prostředků města Svitavy podpořen částkou 15.000 Kč. Prostředky byly použity zejména na nákup drobného vybavení a pomůcek pro každodenní činnost žáků.
   3. Oblast kulturního vyžití příslušníků romské komunity:
   4. V roce 2005 „OS Dajori“ získalo prostředky na zájezd na festival Romská píseň 2005. Akce se však z důvodů nezájmu členů neuskutečnila. Finanční prostředky ve výši 14.000 Kč byly vráceny městu Svitavy.
   5. Oblast sportovního vyžití romské komunity:
   6. Činnost „OS Dajori“ se v roce 2005 v tomto směru výrazně prohloubila. Úspěšně byly pořádány nejen jednorázové turnaje v minikopané, které se konaly v hale i venku, ale sdružení s pomocí prostředků města Svitavy zajistilo celoroční pravidelné tréninky. Konaly se 1x týdně za účasti více než 20 hráčů na ZŠ Felberova a na stadionu Míru ve Svitavách. Sportovní úroveň družstva „Panters“ při OS „Dajori“ se tím výrazně zvýšila, což se projevilo na několika turnajích, kterých se družstvo zúčastnilo (Quantocap, romský turnaj v Pardubicích v Broumově, Brně a Rychnově nad Kněžnou apod.). OS „Dajori“ také v červenci uspořádalo turnaj pro romská družstva z okolních měst. Část družstva tvoří příslušníci majority, což nejlépe napomáhá sbližování obou skupin. Sportovní tréninky i utkání navštěvují často celé rodiny.
   7. Oblast zaměstnávání Romů:
   8. V roce 2005 se po dohodě s vedením města a Technických služeb města Svitavy (TS) sdružení pokusilo zaměstnat některé pracovníky při úklidu města a dalších drobných pracích pro TS. Zájem o práci ze strany TS by byl pravděpodobně dlouhodobý. Osoba mimo sdružení Dajori, která tuto činnost slíbila zajistit, ji však nezvládla. Problémem nebyla nechuť Romů pracovat, ale spíše organizační selhání této osoby, která si vzala na starost organizaci a výplatu pracovníků.
   9. Oblast přípravy dlouhodobých projektů:
   10. V roce 2005 jsme ve spolupráci s OS „Dajori“ Svitavy pokračovali v přípravě na zajištění romského centra. Jednalo se o projekt „Fabrika“, který připravilo město Svitavy s žádostí o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt byl úspěšný a v současnosti se realizují rozsáhlé rekonstrukce, které budou ukončeny v létě roku 2007. Romské centrum, které bude součástí centra s multifunkčním kulturním sálem, knihovnou, galerií, internetovou kavárnou, výukovými sály, univerzitou třetího věku, sídlem hospodářské komory s možností rekvalifikačních kurzů a každodenního distančního vzdělávání výrazně zlepší i podmínky pro setkávání příslušníků romské komunity a vytvoří základnu pro činnost sdružení ve všech uvedených oblastech, které se rozvíjely v předchozích letech. Samotná příprava projektu byla velmi náročná, ale smysluplná a cílevědomá činnost OS Dajori v prostorách Fabriky bude ještě o poznání složitější. Proto byla v roce 2005 věnována významná pozornost přípravě sdružení na některé činnosti, bez kterých se působení ve Fabrice bude uskutečňovat pouze s velikými obtížemi. V roce 2005 byly OS Dajori předány zkušenosti, podklady, metodická i materiální pomoc v podobě PC a příslušenství pro zpracování projektů a vedení administrativy. Snahou byla příprava pro další činnosti v prostorách „Fabriky“. Lze konstatovat, že význam činnosti OS Dajori se postupně rok od roku zvyšuje. Snahou do budoucna bude zapojit do činnosti větší část romské komunity ze Svitav a postupně se připravit na realizaci „romského centra“ v rámci projektu multifunkčního kulturního a vzdělávacího centra „Fabrika“, které připravuje město Svitavy s dalšími partnery. Úspěšný vývoj v této oblasti je však závislý spíše na aktivitě vedení a členů OS Dajori. Finanční náklady na jednotlivé činnosti OS Dajori činily v roce 2005 celkem 87.000 Kč. Krajský úřad Pardubického kraje poskytl 57.000 Kč a 30.000 Kč město Svitavy prostřednictvím OSZ MěÚ Svitavy. Z těchto prostředků bylo na účet města vráceno 14.000 Kč. Vyúčtování Pardubickému kraji proběhne v první polovině února 2006.
 2. Projekty, programy a jednorázové akce realizované výhradně z prostředků města Svitavy
  • Právo pro každého – V. ročník
   • Gymnázium Svitavy (119 bodů) – viz foto 1 (zleva) – Petra Velichová, Petra Švejcarová, Antonín Benc, Simona Votřelová, – všichni kvarta A (na snímku společně s Mgr. Karlou Zdražilovou - uprostřed)
   • ZŠ Felberova (111 bodů)
   • ZŠ T. G. Masaryka (106 bodů)
   • ZŠ Riegrova (105 bodů) a ZŠ Radiměř (105 bodů)
   • ZŠ náměstí Míru (102 bodů)
   • Speciální škola ve Svitavách (86 bodů)
   • ZŠ Sokolovská (82 bodů)
   • Gymnázium Svitavy (86 bodů) – viz foto 2 (zleva) – Vladimír Velešík, Tereza Nováková, Lenka Jurenová, Markéta Vaisová – všichni septima A
   • Obchodní akademie a VOŠE Svitavy (82 bodů)
   • Střední zdravotnická škola Svitavy (67 bodů)
   • Střední odborné učiliště Svitavy (64 bodů)
  • Program podpory projektů školských zařízení (podpořeno bylo 18 z celkem 22 předložených projektů a v rámci programu bylo celkem 18 pedagogických pracovníků odměněno jednorázovou finanční částkou).
  • Oblast zaměřená na protidrogovou prevenci.
  • Rozvoj projektu SVI (Systém včasné intervence):
  • Situační prevence – přemístění kamery v areálu Gymnázia Svitavy: