Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2012 ve Svitavách

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen OPK MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky a přehledu o práci v oblasti prevence kriminality lze tuto činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

 1. Analytická činnost
 2. Oblast formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality se soustředila v roce 2012 na analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy v dalších letech. Materiál byl zaměřen na tzv. základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situačnía srovnávacíanalýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2004 – 2012). Tyto údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu těchto analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence.
Dalším z analytických materiálů zpracovaných v roce 2012 byla Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací. Pro účely dotačního řízení v roce 2013 byla doplněna o analytické údaje směřující především k postižení tzv. rizikovosti lokality s ohledem nejen na nápad trestné činnosti, ale současně na další tzv. sociální ukazatele.
Jedním ze závažných problémů řady obcí je v posledních letech nárůst bezdomovectví a sociálního vyloučení. V průběhu roku bylo připraveno několik dílčích analýz, které se věnovaly zjištění současného stavu problému na území města. V závěru roku byl zpracován koncepční materiál, jehož cílem je usměrňování problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení v dalších letech, včetně konkrétních návrhů zaměřených na skupinu nejproblematičtějších bezdomovců.

b. Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V oblasti spolupráce s dalšími institucemi lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají k realizaci programu Právo na každý den. U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Model spolupráce těchto orgánů s městem a především s městskou policií se osvědčil. V kalendářním roce 2012 PMS ČR Svitavy zaevidovala celkem 29 nových odsouzených, kterým okresní soudy v průběhu roku nařídily výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací do města Svitavy. V celkovém součtu se jedná o 5 510 hodin. Tresty byly vykonávány v těchto institucích: 1. Gymnázium Svitavy – 1 odsouzený, trest OPP 160 hodin, z toho odpracoval 115 hodin/zbytek amnestie; 2. MÚ Svitavy (Technické služby města Svitav) – 4 odsouzení, celkem 650 hodin OPP, z toho vykonáno celkem 400 hodin (celé tresty OPP odpracovali 3 odsouzení – dohromady 400 hodin, 1 odsouzený výkon trestu OPP vůbec nezahájil – následně byl amnestován); 3. Svitavská nemocnice a.s. – 24 odsouzených, celkem 4 700 hodin, z toho vykonáno celkem 1 777,5 hodiny - celý trest vykonalo pouze 6 odsouzených - dohromady 950 hodin (částečně trest odpracovalo 11 odsouzených, celkem 827,5 hodiny - zbytek amnestie, 1 odsouzený - trest OPP zrušil soud uložením jiného druhu trestu, 6 odsouzených výkon trestu OPP vůbec nezahájilo, následovala amnestie).
Ekonomický přínos pro technické služby a město Svitavy činil v roce 2012 při minimální kalkulaci 65 Kč na jednu odpracovanou hodinu částku cca 37 tis. Kč oproti roku 2011, kdy se jednalo o částku cca 30 tis. Kč.

Trest domácího vězení (dále jen TDV) je soudy ukládán od r. 2010. Od r. 2010 byl TDV uložen a nařízen celkem 25 osobám, z toho v r. 2010 TDV vykonávali 4 odsouzení, v r. 2011 11 odsouzených a v r. 2012 celkem 10 odsouzených. V rámci výkonu TDV pracovníci PMS 548 x odsouzené kontrolovali namátkově v jejich bydlišti. V srpnu – září 2012 byly pilotně zkoušeny i náramky, které měli odsouzení na noze. Náramky monitorovaly v době výkonu TDV pohyb odsouzených v předem vytyčeném prostoru jejich bydliště. 15 TDV bylo odsouzenými vykonáno, 2 tresty byly přeměněny z důvodu neplnění podmínek TDV na tresty nepodmíněné. Amnestií prezidenta republiky v lednu 2013 byly aktuálně vykonávané TDV amnestovány.

Významný dopad na situaci v komunitě s ohledem na prevenci měl v části roku 2012 institut „veřejné služby“, který byl v roce 2009 ve městě zaveden z iniciativy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy. Byl určen zejména osobám, jež jsou dlouhodobě závislé na sociálních dávkách. Jeho realizace v podání pracovníků sociálního odboru představovala významný příspěvek do oblasti resocializace v místní komunitě. Kromě výše uvedeného počtu odsouzených k výkonu OPP se na úklidu města podílely desítky pracovníků – „klientů“ sociálního odboru. Další pracovali u cca 20 organizací. Průměrně měsíčně službu vykonávalo cca 70 klientů. Jednalo se o účinný systém sociální kontroly, který při dobře volené organizaci přinášel kromě významných finančních přínosů pro komunitu i nezanedbatelné výsledky pro některé nezaměstnané. Z rozhodnutí Ústavního soudu ČR byl na podzim roku 2012 původně povinný institut pro dlouhodobě nezaměstnané ponechán pouze na jejich dobrovolnosti. Rozhodnutí soudu zbavilo obce nejen možnosti zabezpečit řadu prací v obci silami nezaměstnaných, ale především vzalo obcím významný nástroj pro resocializaci těchto osob.
Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2012 to byl zejména program s názvem „Sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách“, který se skládal z řady aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech nebo kojeneckém ústavu nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na prevenci šikanování a vztahy ve skupinách. Jedná se o rozšiřující se systém sociální nebo sociálně pedagogické práce v oblasti sekundární prevence, tedy práce s osobami, u nichž je cílem reedukace nebo resocializace. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – OS Bonanza, Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, Mateřským a rodinným centrem Krůček a občanským sdružením Květná Zahrada. Nad rámec tohoto programu pokračoval další velmi úspěšný program „Drž se na uzdě“ občanského sdružení Bonanza, na jehož realizaci se spolupodílí řada subjektů. Jednotlivé projekty budou níže detailněji vyhodnoceny.

V roce2011 byl v oblasti prevence dětské delikvence a sociálně-právní ochrany z iniciativy Střediska PMS ve Svitavách ustaven tzv. Tým pro mládež, jehož význam je regionální. V roce 2012 se uskutečnila 4 setkání týmu zaměřená na předávání dobré praxe mezi městy bývalého okresu nebo na úpravu některých opatření vyplývajících ze zákona o sociálně právní ochraně dětí. V souvislosti s poznatky získanými na jednáních týmu pro mládež byl znatelný vliv komplexně a dlouhodobě prováděné prevence kriminality mládeže ve Svitavách. Počet provinění nebo činů jinak trestných nadále klesal a dostal se na nejnižší hranici za posledních 11 let.
Ukazatelem vzájemné spolupráce v rámci jednorázových akcí byla v roce 2012 opakovaně opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu organizovaného příznivci Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v létě již pošesté sjelo okolo 100 příslušníků a sympatizantů Dělnické strany sociální spravedlnosti. Zástupci města Svitavy i vedení PČR Územního odboru Svitavy i městské policie jednali se zástupci svolavatele, aby zabránili všem formám protiprávního jednání. Přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (krajské správy, obvodního oddělení, SKPV), městské policie, státního zastupitelství a odborníků na extremismus Ministerstva vnitra ČR. Prostřednictvím vyjednávání s oznamovatelkou akce se vše podařilo zvládnout bez narušení veřejného pořádku.Foto z realizace opatření na zajištění bezpečnosti v průběhu protestního pochodu příznivců Vlastimila Pechance v roce 2012 ve Svitavách

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS.
V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Odborem pro projednávání přestupků, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, zejména pak s oddělením sociálně-právní ochrany a Městskou policií Svitavy, která je nejvýznamnějším iniciátorem případů k řešení v rámci projektu SVI a současně realizátorem většiny činností spojených s provozem MKS. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace nebo spolky. V této oblasti se v roce 2012 dařilo spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů, SPCCH a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Po vzájemné dohodě s městem Svitavy a SKS provozuje tato společnost od dubna 2009 v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí.
V roce 2012 pokračovala spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho, které po dohodě s krajem provozuje od února 2010 v prostorách bývalého okresního úřadu krizové centrum (dále jen KC). Vzhledem k nárůstu klientů personálně zabezpečovaly činnost v roce 2012 čtyři pracovnice (speciální pedagog – etoped a současně vedoucí centra, 2 psycholožky a sociální pracovnice) na plný pracovní úvazek a externí právnička na dohodu. Centrum se po dohodě s městem zaměřilo především na děti a mládež v krizi, ale také na systematickou sociální práci s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu včetně obětí domácího násilí. KC bylo do 31. 1. 2013  financováno prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby – spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od založení centra do konce roku 2012 centrum zaregistrovalo 857 uživatelů služeb. Trend vývoje počtu uživatelů má vzrůstající tendenci. Z uvedeného počtu bylo 124 dětí, 274 mužů a 459 žen. Od roku 2010 do konce roku 2012 KC poskytlo celkem 5 220 intervencí. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je zadluženost. O osobní bankrot požádalo celkem 59 uživatelů, z nichž bylo 39 již soudem povoleno. Vzrůstající tendenci od 2010 KC zaznamenalo u uživatelů, kteří přicházejí s rodinnými či výchovnými problémy.
KC dále pomáhá v rozvodových situacích, provádí mediaci, párovou a individuální terapii, nácvik rodičovských dovedností, relaxační skupiny. Součástí nabídky služeb je i hojně využívaná právní poradna, kde právnička sepisuje žaloby, smlouvy, návrhy, odpory a odvolání. KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy, jako je např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s orgánem SPOD, poskytuje službu asistovaný kontakt, který je navržen pro dítě a rodiče, a to pro specifickou situaci, kdy dítě ztratilo kontakt a vazbu na jednoho z rodičů. Dále spolupracuje se sociálním odborem MěÚ ve Svitavách, s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s intervenčním centrem SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s OS Bonanza, s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách a Koclířově, s mateřským centrem Krůček a a PPP ve Svitavách. Nově navázalo spolupráci s Unií mentorů, která spolupracuje na projektu Mentorská asistence formou vzdělávání, supervizí a tvorbou metodik. Všechny tyto služby i v roce 2012 poskytovalo KC bezplatně.

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2012 dále rozvíjena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a OS Květná Zahrada v Květné. Obě sdružení pravidelně navštěvují členové KPPK. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, byl i v roce 2012 místem setkávání desítek pracovníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím přímé práce na statku sdružení. Proběhlo několik tradičních „pracovních sobot“, kterých se účastnily desítky osob a všichni ubytovaní klienti i pracovníci sdružení. Prostřednictvím projektu Partnerství bez předsudků Základní a mateřské školy Lačnov se daří do činnosti zapojit i více než 2 desítky rodičů nebo rodinných příslušníků ze sociálně vyloučených lokalit uvedených v tzv. Gabalově studii.


Aktivity projektu Partnerství bez předsudků ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov v Květné Zahradě

Obě občanská sdružení v roce 2012 realizovala řadu registrovaných i neregistrovaných soc. služeb z tzv. Individuálního projektu Pardubického kraje, jehož cílem je především stabilizace a financování služeb sociální intervence v Pardubickém kraji. Program byl v lednu 2013u některých služeb ukončen a u některých částečně omezen. Některé činnosti, jež byly z IP vypuštěny, se pokouší KPPK předložit k financování do programu OPK MV ČR v roce 2013.

c. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2012 konkrétně jednalo o tyto projekty a opatření:

 • Vybudování nového kamerového bodu ve vestibulu nádraží ČD

V březnu 2012 instalovalo město Svitavy po dohodě s přednostou stanice ve vestibulu ČD v pořadí již druhou webovou kameru, která je součástí městského kamerového monitorovacího systému. Jednalo se o kameru, která byla původně užívána ve vnitřních prostorách MěÚ. Instalací kamery jsou pokryty všechny části čekárny, včetně vstupu do objektu. Cílem opatření bylo zvýšení pocitu bezpečí občanů i návštěvníků města, zejména s ohledem na přehled o výskytu bezdomovců, kteří veřejné prostory obsazují a často vzbuzují oprávněné obavy některých občanů města.


Druhá webová kamera ve vestibulu ČD ve Svitavách

Součástí opatření v oblasti situační prevence byly také opravy dalších webových kamer ve městě. V současné době je systém plně funkční na všech kamerových bodech.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů.
V roce 2012 KPPK zaměřila pozornost především na některé rizikové skupiny obyvatel. V této souvislosti pokračovala z dotačního programu Prevence kriminality, realizovaného prostřednictvím OPK MV ČR v oblasti sociální prevence aktivita s názvem Krok za krokem přes bariéry.  Jezaměřena na obyvatelky Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách a některé matky v místním „kojeneckém ústavu“. Projekt je realizován ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže. Cílem projektu je resocializace, reedukace a aktivizace obyvatel Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách. Cílovou skupinu tvoří matky a děti – celkem se jednalo v roce 2012 o 16 matek a 29 dětí. Ve vztahu k projektu se „resocializace“ zaměřuje na odstranění relativně trvalých tendencí bránících začlenění matek a jejich dětí do života v místní komunitě i ve společnosti. Cílem je získání nebo znovuobnovení základních sociálních dovedností. Z pohledu matek je jím nabytí nebo obnovení některých rodičovských kompetencí (zejména s ohledem na základní péči o děti). Reedukací je míněno znovunabytí schopnosti samostatně, bez každodenní pomoci profesionálních pracovníků azylového domu vychovávat vlastní děti v souladu s jejich individuálními schopnostmi.
Soustavným úsilím profesionálů i dobrovolníků se daří cíle projektu naplňovat. Režimová kontrola profesionálů je doplněna činnostmi směřujícími k aktivizaci. Cíle projektu je však možné naplňovat pouze prostřednictvím dlouhodobého působení. Projekt z těchto důvodů pokračuje i v roce 2013. V případě úspěšné žádosti o dotaci z OPK MV ČR bude rozšířen i o aktivizační činnosti ve výcvikových bytech města Svitavy, obdobně jako tomu bylo v roce 2012 ve vztahu k výcvikovým bytům v „kojeneckém ústavu“.


Fotografie z realizace aktivit Krok za krokem přes bariéry, jež jsou součástí programu Sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách

Druhou aktivitou sociální prevence je Mentorská asistence. Na jednotlivých činnostechse podílejí občanská sdružení Centrum J. J. Pestalozziho, OS Bonanza a Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, pobočka Svitavy. Primárním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Realizátoři se snaží zabránit viktimizaci některých dětí ve Svitavách nebo regionu Svitavska a posílit jejich postavení ve skupinách vrstevníků. Sekundárním cílem je mimo jiné výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních oborů – pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie apod. a možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“.
Ve školním roce 2011/2012 bylo do projektu zapojeno celkem 52 žáků, 42 mentorek a mentorů a cca 10 profesionálů nebo dobrovolníků převážně z neziskových organizací (OS Bonanza a KC Pestalozzi). Oproti školnímu roku 2010/2011 byl v loňském roce projekt rozšířen o tzv. vztahový mentoring u dětí z druhého stupně ZŠ. Tato aktivita probíhá pod vedením profesionálů z KC Pestalozziho ve spolupráci s Unií mentorů ČR. Součástí rozvoje projektu byl i přesun mentoringu do několika rodin v tzv. sociálně vyloučených lokalitách, zejména v městské části Lačnov. Jednalo se o rodiny, v nichž se podařilo sociálním pracovníkům navázat dostatečnou míru důvěry pro společné činnosti s dětmi i rodiči. Dosavadní půlroční zkušenost se jeví jako velmi efektivní. Do budoucna by se měla stát standardem práce některých sociálních pracovníků jako součást systému sociální intervence uskutečňované v duchu principu tzv. „pomoci ke svépomoci“.
Projekt je v odborné i laické veřejnosti hodnocen velmi pozitivně a v dalších letech bude dále uskutečňován jako dlouhodobý program. V roce 2012/2013 pracuje v rámci projektu 36 studentů.


Fotografie z realizace aktivit Mentorské asistence, jež je součástí programu Sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách

Dalšími velmi významnými programy v oblasti sociální prevence jsou aktivity Občanského sdružení Bonanza. Konkrétně se jedná o projekt zaměřený na výcvik sociálních dovedností s pracovním názvem „Drž se na uzdě“. Projekt je určen dětem ve věku  8 -15 let a jejich rodinám. Cílem je rozvoj sociálních dovedností a aktivizace rodin v kontextu dalších aktivizačních služeb OS Bonanza. Výcvik je realizován formou 10 půldenních - víkendových pobytů na statku občanského sdružení, kde se skupině vybraných dětí (v počtu 8 – 12) věnuje tým cca 10 pracovníků. V rámci výcviku jsou rozvíjeny nebo posilovány základní sociální dovednosti, jako je dodržování pravidel, přátelství, trpělivost, píle, pracovitost, sounáležitost, schopnost pomáhat druhým, schopnost navazovat a udržovat vztahy s přáteli, zdravě komunikovat, respektovat autority, dokázat poskytnout zpětnou vazbu, bez agresivity se prosadit ve skupinách vrstevníků až po schopnost sebekontroly nebo sebehodnocení. V roce 2012 se v rámci 3 deseti týdenních běhů programu účastnilo celkem 35 dětí převážně ze Svitav nebo z regionu. Na podzim 2012 proběhla prezentace programu pro pedagogické pracovníky (výchovné poradce a metodiky prevence) ze všech škol ve městě a následně pro vedení OPK MV ČR.
K další významné aktivitě v rámci sociální prevence patří provoz Nízkoprahového klubu pro děti a mládež – Díra (dále jen NK).Jedná se o projekt sociální prevence zaměřený na cílovou skupinu dětí s výchovnými problémy, projevy malaadaptivního chování nebo děti s absencí jiných volnočasových činností. Návštěvníky NK jsou děti a mládež ve věku 11 – 20 let. Jejich počet v rámci jednoho dne přesahuje i 20 osob. Klub je otevřen každý pracovní den. Činnost je vzhledem k věku rozdělena na 2 věkové kategorie. Hraničním pásmem mezi kategoriemi je věk cca 14 - 15 let. Typickým klientem je chlapec ve věku 14 – 16 let prožívající období adolescence bez výrazné opory v rodině při celkově narušených sociálních vztazích, s absencí naplňování potřeby sounáležitosti, bez výraznějších možností pro aktivní využití volného času. U řady z těchto „klientů“ byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování. V roce 2012 se činnost klubu stále více zaměřovala i na cílené programy pro žáky a studenty svitavských škol.


Fotografie z Nízkoprahového klubu „Díra“

Pro oblast sociální prevence mají také velký význam aktivity OS Bonanza přímo na statku sdružení. Kromě účasti řady svitavských dětí přímo na činnostech na statku se občanské sdružení podílí na organizaci řady kulturních a společenských akcí ve městě.

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2012 bylo KPPK předloženo celkem 23 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 281 tis. Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno celkem 22 projektů 10 předkladatelů v celkové výši 90 tis. Kč. Jednalo se zejména o celoroční projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii, ale také na prevenci závislostí. Součástí programu bylo také ocenění 22 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci programu. Na odměny bylo vyčleněno celkem 80 tis. Kč.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2012 se spolupráce soustředila především na 2 občanská sdružení (dále jen OS) - Bonanza ve Vendolí a Květná Zahrada v Květné, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí nebo dětí s výchovnými problémy a také volnočasovými činnostmi pro děti. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena finančními prostředky v celkové výši 300 tis. Kč (220 tis. Kč OS Bonanza, 40 tis. Kč OS Květná Zahrada a 40 tis. Kč občanské sdružení KLUS).
OS Bonanza zajišťovalo pro město Svitavy v roce 2012 především výše uvedený provoz NK Díra, program Drž se na uzdě a volnočasové činnosti Prevence s Bonanzou pro děti na statku ve Vendolí. Jedná se především o práci v oblasti primární i sekundární prevence.


Fotografie z činností občanského sdružení Bonanza

Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam projekt občanského sdružení Květná Zahrada, sídlícího v obci Květná, jež zajišťuje ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla od 18 do 26 let. „Klientem“ je nejčastěji mladý člověk ve věku kolem 19 – 20 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný, nebo je dokonce nežádoucí. Hlavní výhodou spolupráce s OS Bonanza i OS Květná Zahrada je možnost efektivní intervence i u klientů, kteří jsou doporučeni prostřednictvím tzv. případových konferencí mezi pracovníky neziskových organizací a profesionály MěÚ nebo dalších organizací. Obě sdružení jsou maximálně flexibilní, schopná ihned reagovat na potřeby dalších klientů, a tím i města Svitavy. Filosofie práce v Květné Zahradě je založena na tzv. „pracovní terapii“, která je základem pro řešení řady sociálních problémů v komunitě. Zkušeností Květné Zahrady v oblasti pracovní terapie by do budoucna mohly být využity i v rámci pracovní rehabilitace sociálně vyloučených osob a bezdomovců.


Fotografie z aktivit občanského sdružení Květná Zahrada

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů
Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz → Prevence kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 24 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Další akce (celkem 4) se konaly v obcích v regionu (Vítějeves, Březová nad Svitavou apod.). Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).
Zcela novou aktivitou v oblasti komunikace s laickou i odbornou veřejností je nový systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2012 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 73 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti.

Oblast prevence kriminality je jednou z klíčových oblastí práce Územního odboru PČR ve Svitavách. Níže uvedený text je zpracován pracovnicí ÚO PČR Svitavy (Mgr. Hana Kaizarová).
Preventivní činnost je realizována v souladu s vizí celorepublikového požadavku na snížení počtu a závažnosti kriminality, odstraňování jejich příčin a následků. Na tomto úkolu se podílí všichni policisté, zejména preventista prevence kriminality, policisté dopravní a pořádkové policie a policisté SKPV.
V roce 2012 pokračoval trend vzrůstajícího zájmu o uskutečnění besed a přednášek ze strany mateřských a základních škol Svitavského regionu. Při akcích primární prevence ve školách reagujeme na společenské problémy a tomu přizpůsobujeme témata. Zejména se jedná o kyberšikanu a Facebook. S tímto je úzce spojeno nebezpečné chování na sociálních sítích. Dlouhodobě se věnujeme tématům jako je dopravní výchova, šikana, trestní odpovědnost, alkohol a jiné závislosti, vlastní a osobní bezpečí, rizikové chování, policie se představuje atd. Reagujeme i na individuální požadavky škol, kdy se zaměřujeme na konkrétní témata, která trápí jejich žáky. Výuce dopravní výchovy se věnujeme i přímo na dopravním hřišti a při pořádání cyklistických soutěží. Oblastí primární prevence se zabýváme i v průběhu letních prázdnin na letních dětských táborech. Zapojujeme se do projektů, v nichž policisté se znalostí dané problematiky aktivně přispívají svým vystoupením. Velký přinos vidíme v kazuistice, kterou policie disponuje. Žáci i veřejnost lépe pochopí danou problematiku.

Poznámka: údaje v tabulce se týkají teritoria ÚO PČR Svitavy (rámcově tedy bývalého okresu Svitavy)

téma počet akcí počet osob
Senioři 4 369
Facebook 9 394
Kyberšikana 13 364
Kouření, alkohol 7 184
Vlastní bezpečí 27 665
Dopravní výchova 30 737
Trestní odpovědnost 12 310
Šikana 19 516
Policie se představuje 8 376
Rizikové chování 2 47
Drogy a jiné závislosti 2 39
Dopravní hřiště 4 425
Cyklistická soutěž 3 335
Letní dětské tábory 3 350

V rámci prevence kriminality se zúčastňujeme akcí pro širokou veřejnost. Např. Den spolupráce IZS ve Svitavách, Den zdraví v Moravské Třebové, Dětský den v Jarošově atd.

Policisté územního odboru se podílejí i na situační prevenci. Preventista spolu s policisty pořádkové policie se podílí na akcích a projektech ke snižování počtů majetkové trestné činnosti, zejména při prevenci na parkovištích před supermarkety (Auto není trezor), v předvánočním období přímo v prodejnách supermarketů (projekt Obezřetnost se vyplatí), v období před Svátkem zemřelých na hřbitovech, celoročně při kontrole chat. Do akcí na snížení počtu dopravních nehod se aktivně zapojuje preventista a policisté dopravní služby. Jedná se zejména o součinnost při DBA, projektech Chci být viděn, společný dohled na přechodech pro chodce v dubnu a září (Zebra se za tebe nerozhlédne). Do těchto preventivních opatření se zapojuje i koordinátor Besipu pro Pardubický kraj.
Z našeho pohledu je oblast prevence kriminality ÚO Svitavy zajišťována na vysoké a odborné úrovni a v dostatečném počtu odborníků. O tom svědčí zvyšující se zájem ze strany škol, neziskových organizací a obecních úřadů. Velice kladně lze dlouhodobě hodnotit spolupráci s koordinátorem prevence kriminality MÚ ve Svitavách.


Fotografie z preventivních aktivit ve Svitavách i v regionu.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují pracovníci z mnoha měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence nebo o projekt Systém včasné intervence.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/akt/nm/index.htm. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS.

d. Prevence závislostí

V úvodu je vhodné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2012. Pro porovnání je v závorce uveden odpovídající počet za rok 2011, případně 2010.

V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel - odhaleno v roce 2012 celkem 18 skutků (2011 – 20 skutků) tzv. „drogových trestných činů“. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo 9x o pervitin a 9x o marihuanu (2011 – 13x pervitin, 7x marihuanu). Byla zajištěna jedna „varna“ pervitinu v Litomyšli a 3 pěstírny marihuany (2x v Sy a 1x v Lit.). V roce 2011 to byla 1 „varna“ a v roce 2010 celkem 3 „varny“.  Pro zajímavost: v roce 2007 - 9 „varen“. Tyto trestné činy se týkaly 16 dospělých (z toho 3 žen, kdy celkem 4 osoby byly stíhány opakovaně); (2011 – 20 pachatelů). V roce 2012 byly 4 osoby stíhány vazebně. V roce 2011 to bylo 6 osob a v roce 2010 celkem 2 osoby.
Z hlediska OOP ČR Svitavy se v roce 2012 jednalo o 9 případů – 5 x pervitin, 4 x marihuana (2011 – 7 případů, 2010 – 11 případů, 2009 – 15 případů, 2007 - 24 případů), kterých se dopustilo 8 pachatelů – 5 mužů a 3 ženy (v roce 2011 – 7 pachatelů, 2010 - 9 pachatelů, v roce 2009 – 11 pachatelů, v roce 2008 - 15 pachatelů). Konkrétně se jednalo ve všech případech o pervitin. Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let.
Hlavní prioritou KPPK je ve vztahu k drogové problematice především realizace preventivních opatření. Z důvodu přehlednosti dalších kroků je rozděleno působení KPPK v oblasti protidrogové prevence do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. V předcházející části zprávy je dokumentován počet přednášek a besed. Pracovníci zainteresovaní v problematice primární prevence závislostí však registrují dlouhodobě se snižující účinek metod patřících do tzv. přímého výchovného působení, kam lze zařadit i besedy a přednášky, které využívají technik - poskytování informací, přesvědčování, vysvětlování, nebo dokonce „zastrašování“.
Z těchto důvodů se KPPK v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionálního výchovného působení. Příkladem je komentované promítání časosběrného dokumentu „Katka“ režisérky Heleny Třeštíkové. Tato metoda byla v roce 2012 využita celkem v 13 případech.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Používány jsou jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2012 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 - 16 let.

Terciální prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2012 uskutečňována zejména ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlilo v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové scházejí 1 x za 14 dní. Na podzim se sdružení přestěhovalo do prostor Oddělení psychiatrie Nemocnice ve Svitavách.
Kromě pravidelných setkání pořádají výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní několik desítek osob. Jednou z tradičních činností je výstava „uměleckých“ prací členů sdružení. V roce 2009 - 2012 se výstava uskutečnila ve vestibulu nemocnice. Činnosti se účastní cca 40 abstinujících nebo jejich rodinných příslušníků. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb.


Fotografie z víkendových pobytů občanského sdružení KLUS

Terénní program (TP)
Je uskutečňován v našem městě minimálně jednou týdně. Součástí programu je pravidelné informování zadavatele o průběhu realizace programu, zejména o stavu a trendech na drogové scéně v lokalitě, formou průběžných a závěrečných zpráv, obsahujících dále statistická data programu a jejich interpretaci.
Rozšiřování sítě spolupracujících sociálních a zdravotních služeb ve Svitavách a celém regionu (Laxus o. s. je jediným poskytovatelem služeb pro uživatele drog v Pardubickém kraji).

Výčet činností realizovaných ve městě Svitavy Centrem terénních programů Pardubického kraje

Monitorování drogové scény:
V  terénních programech probíhá aktivní vyhledávání uživatelů drog, navazování nových kontaktů v přímé závislosti na monitoringu drogové scény např. výzkumem prodeje injekčního materiálu v místních lékárnách (cca 1-2 x ročně) nebo oslovováním v obecné populaci. Pracovníci na vytipovaných místech aktivně oslovují potencionální uživatele drog a další osoby ve věku cca 15-35 let. Osloveným jsou poskytovány ucelené, souhrnné informace o službách CTP PK. Mladí lidé jsou dotazováni na dostupnost drog v obci, na znalost drogové scény ilegálních drog, na odhadovaný počet injekčních uživatelů v komunitě, na nálezy pohozených stříkaček apod. Oslovené osoby jsou také informovány o postupu při nálezu pohozené injekční stříkačky.
Dalším nástrojem monitorování drogové scény jsou profesní kontakty v hernách a barech, kde pracovníci CTP PK informují o realizované službě. Pracovníci těchto podniků tak mohou sami aktivně přispívat ke zvyšování povědomí o službě. V zařízeních pracovníci zanechávají obsluze sirky a letáky s kontakty na CTP PK. Tímto způsobem se kontakt na službu může dostat i k osobám, které nemají pracovníci možnost potkat a kontaktovat přímo na ulici – jedná se o skrytou populaci uživatelů drog. Personál barů, hospod a heren je v neposlední řadě informován, jak postupovat, dojde-li v zařízení k nálezu injekčního materiálu. Záměrem terénních pracovníků je pokračovat v monitoringu drogové scény i během roku 2013. Zároveň mají v úmyslu zkvalitnit koncepci oslovování – především by se mělo jednat o zkvalitnění a rozšíření informací a letáků, které jsou oslovovaným osobám předávány.

Program sběru pohozených stříkaček
V rámci působení v terénu pracovníci sledují místa, kde jsou opakovaně nalézány injekční stříkačky, či místa, která slouží k aplikaci drog. Zároveň dohledávají a sbírají injekční materiál na základě oznámení jiných institucí a osob. Neodkladný sběr mimo provozní dobu CTP PK je realizován proškolenými strážníky městské policie (spolupráci s Městskou Policií Svitavy můžeme v tomto směru označit za efektivní a fungující, proto v ní terénní pracovníci budou pokračovat i v průběhu roku 2013).

Základní statistické údaje centra terénních programů za rok 2012

Počet klientů
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou
služeb programu) 
10
- z toho injekčních uživatelů drog 10
- z toho mužů 5
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 11
- z toho oslovených 6
- z toho veřejnost (odborná - kurátoři, hygiena, návštěvy z MěÚ apod.) 4
- z toho rodiče 1
Počet kontaktů celkem 115
- z toho s klienty, uživateli drog (přímý) 67
- z toho s veřejností (odborná - kurátoři, hygiena, návštěvy z MěÚ apod.) 4
- z toho telefonický kontakt 44
Počet nalezených injekčních stříkaček 50
Počet výměn – výkonů ve výměnném programu 64
Počet vyměněných injekčních jehel 2287
Počet výjezdů 50
Počty testovaných osob 4
z toho HEP C 4
z toho HEP B 0
z toho HIV 0

Počet oslovených osob se odráží v počtu neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu. Osloveným osobám je poskytován balíček informací o fungování a o principech terénního programu, o bezpečném sběru, o rizikovém užívání a rizicích přenosu různých onemocnění spojených s injekční aplikací. Těmto osobám jsou předány letáky obsahující obecné informace o programu.
V celkovém počtu kontaktů jsou zahrnuty kontakty s klienty (jeden kontakt s klientem se průměrně pohybuje v časovém rozmezí mezi 15 – 30 minutami), kontakty s veřejností - nejen odbornou (úřady, instituce), ale jsou zde evidovány i kontakty prováděné s pracovníky barů či restaurací. V neposlední řadě jsou v počtu kontaktů zahrnuty i telefonické kontakty – tento údaj ukazuje, kolikrát byli terénní pracovníci kontaktováni prostřednictvím mobilního telefonu. Po telefonu jsou domlouvány schůzky nebo je poskytováno sociální a zdravotní poradenství – a to nejen klientům, ale i osobám blízkým klientům.
Údaj o počtu realizovaných výměn dokládá, kolikrát byla v průběhu roku 2012 provedena výměna použitého injekčního materiálu. Počet vyměněných stříkaček dokladuje, kolik čistých stříkaček (společně s dalším zdravotnickým materiálem pro snížení rizik při aplikaci) bylo během výměn vydáno.

Ambulantní program
Ambulantní centrum Laxus o. s., pobočka Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy minimálně jedenkrát za 14 dní, a to již po dobu 6 let. Z důvodu personálního podstavu v Ambulantním centru jsme nebyli schopni v roce 2012 rozšířit frekvenci poskytování služeb ve Svitavách na frekvenci 1x týdně, jak bylo původně plánováno. Mimo uvedený den klienti využívali i možnost konzultací na provozovně v Pardubicích. Objednávání klientů je uskutečňováno prostřednictvím střediska v Pardubicích – klienti se objednávají telefonicky nebo e-mailem. Služby jsou primárně určeny klientům ze Svitav a okolí.
V současné době v tomto regionu nenabízí podobný rozsah služeb žádné jiné zařízení. Ve městě Svitavy, kromě Ambulantního centra, působí také CTP PK provozované Laxus o. s. Od roku 2009 jsou služby poskytovány ve vyhovujících a vybavených prostorách Multifunkčního centra Fabrika, na adrese: Wolkerova alej 92, Svitavy. Odpovědnou osobou pro pracoviště Ambulantního centra ve Svitavách je Mgr. Daniel Dvořák. Program je průběžně propagován jak v adresářích sociálních služeb, tak i na akcích typu Veletrh sociálních služeb, Trh psychoslužeb, Týden duševního zdraví apod.

Nejčastěji realizované služby:
Ambulantní léčba– intervence zaměřené na řešení a udržení abstinence a dalších problémových situací v životě klienta a současně na zvyšování jeho kompetence své problémy aktivně řešit.
Psychologické a psychiatrické vyšetření-indikováno v případech podezření na komorbiditu či další komplikace.
Informační servis – zajištění informovanosti klienta v oblasti užívání drog, zdravotní, sociální, právní.
Krizová intervence – individuální práce s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav klienta a minimalizovat možná rizika.
Sociálně – právní poradenství – cílem je zlepšit nebo obnovit sociální fungování klientů (problematika bydlení, zaměstnání, legálních příjmů, splácení dluhů, řešení domácího násilí apod.)
Zprostředkování návazné péče – zajištění zdravotních služeb (zejména testování a léčba infekčních onemocnění), v případě indikace pobytová či substituční léčba apod.
Poradenství pro rodiče a osoby blízké – základní poradenství rodičům experimentátorů, poradenství partnerům a osobám blízkým při společném soužití s uživateli drog a alkoholu.

Statistické údaje (1. 1. 2012 – 31. 10. 2012):


Počet kontaktů:
Celkem: 45
Z toho s uživateli drog: 32
Z toho s osobami blízkými: 13
Počet 1. kontaktů: Celkem: 15
Z toho s uživateli drog: 8
Z toho s osobami blízkými: 7
Počet konzultací: Celkem: 45
Z toho individuální poradenství: 32
Z toho rodinné poradenství: 13
Z toho poradenství pro osoby blízké: 7
Počet klientů: Celkem: 25
Z toho uživatelů drog: 18
Z toho osob blízkých: 7

Na závěr zprávy za KPPK děkuji všem, kteří se v roce 2012 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 28. 1. 2013 PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.