Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2008

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen OPK MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPK) při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky a přehledu o práci v oblasti prevence kriminality lze tuto činnost rozčlenit minimálně do následujících oblastí, které budou krátce vyhodnoceny samostatně.

Poznámka: Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality bude zpráva doplněna o fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodů jejich rozsahu možné uvést v této zprávě.

 • Analytická činnost
 • Oblast formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 • Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 • Prevence závislostí

Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality se soustředila v roce 2008 zejména na obvyklou analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR (Obvodním oddělením Svitavy s přispěním řady údajů PČR OŘ Svitavy) za kalendářní rok, která je základním východiskem pro plánování a usměrňování preventivního působení na území města Svitavy. Materiál byl zaměřen na počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a samostatně výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o některé kvalitativní prvky (mapu spáchaných trestných činů ve vztahu k trestné činnosti a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2004 – 2008). Tyto údaje slouží mimo jiné pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu těchto analýz jsou hlavní výstupy uvedeny pouze na webu prevence.  

 

Kromě takto prováděných „standardních analýz“ byly v roce 2008 některé specifické výstupy vytvořeny i k záměrům několika investičních (tvrdých) i neinvestičních (měkkých) projektů připravovaných městem Svitavy nebo některými institucemi. Tyto materiály přispěly ve fázi zvažování záměrů projektů i při jejich prosazení v rámci příslušného dotačního řízení. Příkladem byl projekt cyklotrasy směrem do Vendolí, projekt přestavby Stadionu Míru nebo projekt OS Bonanza, který se týkal obnovení činnosti v nízkoprahovém klubu na ulici Felberova.

Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Motivace, koordinace a podpora spolupráce institucí patří mezi nejvýznamnější úkoly KPPK. Jejím prostřednictvím lze pozitivně ovlivňovat stav kriminality a bezpečnostní situaci nad rámec působnosti jednotlivých institucí.
Spolupráce institucí se kontinuálně vyvíjí již od roku 1998. Až do roku 2005 byla prakticky veškerým iniciátorem přímého preventivního působení KPPK a jejím prostřednictvím společně připravené programy, projekty a opatření. Ty pak byly realizovány jednotlivými institucemi zapojenými do činnosti této komise. V roce 2006, 2007 se celá řada preventivních projektů a především opatření odehrála i mimo přímou „iniciaci, nebo dokonce režii“ komise. Tento trend, který pokračoval i v roce 2008, představuje značný potenciál do budoucnosti. Příkladem je zapojení OOP ČR Svitavy do projektu Community policing, činnost preventivně informační skupiny PČR OŘ Svitavy, ale také některé dílčí aktivity dalších subjektů, jako například některé akce s hlubokými dopady do oblasti tzv. funkcionální výchovy, které společně s KPPK nebo i samostatně připravily Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Dramatická školička při Středisku kulturních služeb, Městská knihovna nebo Mateřské centrum Krůček. Preventivní působení těchto subjektů nabývá na rozsahu i na významu.
V průběhu roku 2008 byly připravovány významné změny některých právních norem, které se týkají oblasti bezpečnosti, a tedy i prevence kriminality. Z mnoha důvodů stát přenesl na obce, ale i další subjekty (např. vlastníky, nájemce a provozovatele apod.) úkoly, které dříve zabezpečovala Policie ČR. Namátkou jmenujme významné změny v organizaci a zabezpečení sportovních utkání nebo kulturních a společenských akcí s větším počtem účastníků, problematiku odvozu podnapilých osob na záchytné protialkoholní stanice nebo mediálně velmi rozebíranou a několikrát legislativně měněnou oblast měření rychlosti motorových vozidel v obci.  U řady těchto činností bude třeba ze strany obce (většinou prostřednictvím obecní policie) mnohem výraznějšího podílu na činnostech, které dříve zabezpečovala téměř výhradně PČR. To znamená i zvýšené finanční náklady pro obec.
Organizace některých z těchto činností se ve druhé polovině roku stala předmětem několika schůzek vedení města se zástupci PČR. Výsledkem schůzek byla ústní dohoda, která pravděpodobně mnohem dříve, než v jiných obcích vyjasnila konkrétní úkoly a činnosti, ve kterých bude působit město i PČR. Příkladem spolupráce je v tomto ohledu zejména odvoz podnapilých osob na záchytnou protialkoholní stanici. V současnosti je připravován písemný text této dohody.
V oblasti spolupráce s dalšími institucemi v roce 2008 je příkladem úspěšné spolupráce změna modelu kontroly nad výkonem obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Město bylo v roce 2007 osloveno střediskem Probační a mediační služby Svitavy (dále jen PMS), zda by kontrolu nad průběhem výkonu v terénu mohla zajišťovat Městská policie Svitavy. V roce 2008 byl nový model uskutečňován po celý rok a je tak možné komplexně vyhodnotit jeho přínosy. Jedním z nich je výrazný nárůst odpracovaných hodin jednotlivými odsouzenými. Odsouzení odpracovali uložený trest a vykonali tak množství prací, které by jinak Technické služby města Svitavy musely provést vlastními silami nebo dodavatelsky.
Městská policie Svitavy prováděla v roce 2008 dohled nad výkonem trestu OPP u 19 odsouzených, 8 odsouzených si svůj trest řádně odpracovalo (3 nadále vykonávají),   2 odsouzeným byl trest OPP na jejich žádost přeložen k dokončení k jiné instituci, 2 odsouzeným byl trest OPP soudem přeměněn na trest nepodmíněný (nezájem si trest odpracovat), se 3 odsouzenými město Svitavy ukončilo dohodu o realizaci výkonu trestu OPP (špatná pracovní morálka), u 1 odsouzené trest pozastaven - matka novorozeného dítěte. Celkem bylo v roce 2008 odpracováno 2 256 hodin obecně prospěšných prací.
Zásadním přínosem pro oblast prevence je však především významný výchovný dopad na ostatní, kteří výkon prací při jejich realizaci v terénu registrují.

Tradičním prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou přímo některé programy nebo projekty. Příkladem je program „Právo na každý den“. V roce 2008 město Svitavy společně s partnery připravilo krajské kolo soutěže, které se uskutečnilo v prostorách nově otevřeného centra Fabrika. Příprava i realizace soutěže byla výrazným prvkem spolupráce několika institucí. Soutěž zabezpečovaly pracovnice Odboru pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy. K organizaci a průběhu přispěli také pracovníci Okresního soudu ve Svitavách, Okresního státního zastupitelství, Policie ČR i Střediska Probační a mediační služby. Město Svitavy realizací programu výrazně přispívá k rozšíření myšlenky do dalších měst kraje i ČR. Rozvoj právního vědomí se podařilo prosadit i jako hlavní prioritu do strategie prevence kriminality Pardubického kraje pro další období.


Foto z realizace krajského kola soutěže „Právo na každý den“ v roce 2008.

Prověrkou vzájemné spolupráce v rámci jednorázových akcí byla v roce 2008 také opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu v souvislosti s třetím „výročím“ uvěznění Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v červenci sjelo 450 příslušníků a sympatizantů hnutí skinheads. Na tuto řádně oznámenou akci reagovali místní Romové, kteří žádali zrušení protestního pochodu. Zástupci města Svitavy i vedení PČR OŘ Svitavy se několikrát se zástupci romské komunity sešli, aby vysvětlili nejen postoj města nebo policie k tomuto problému, ale především aby zabránili možným střetům obou skupin.
Veškerá přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (obvodního oddělení, SKPV), městské policie a státního zastupitelství. Akce byla pod drobnohledem místních, regionálních i celostátních médií včetně televizních stanic ČT, Nova i Prima. Před akcí, během akce ani po jejím ukončení nebylo zaznamenáno žádné prokazatelné protiprávní jednání, což lze zpětně hodnotit jako výsledek zcela mimořádný, svědčící nejlépe o spolupráci bezpečnostních složek.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. Například v souvislosti s projektem SVI město navštívili zástupci více než 20 měst z celé ČR. Zástupci města Svitavy také projekt prezentovali na významných seminářích a dalších akcích. Jedním z nich byl seminář k problematice ústavní výchovy ve vztahu k dětské delikvenci, který se uskutečnil v únoru 2008 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR.


Foto ze semináře k projektu SVI v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v roce 2008

V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, zejména pak s oddělením sociálně-právní ochrany a Městskou policií Svitavy, která je nejvýznamnějším iniciátorem případů k řešení v rámci projektu SVI a současně realizátorem většiny činností spojených s provozem MKS. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí. Tyto instituce jsou společně se zástupci dalších subjektů (PMS, soudu a státního zastupitelství) také základem Týmu pro mládež, jehož činnost se v roce 2008 soustředila především na plnění již dříve stanovených úkolů. Cíle a záměry byly „týmem“ stanoveny v roce 2007 v takovém rozsahu, že bylo velmi obtížné všechny úkoly naplnit. Zejména se jednalo o znovuobnovení činnosti nízkoprahového klubu na sídlišti Svitavy – Lány (blíže v rámci představení projektů).
Významným prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení (blíže v hodnocení programů a projektů). Program je prostředím spolupráce se školami a školskými zařízeními. Tu lze hodnotit jako výbornou. Přesahuje již i rámec města Svitavy. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci správního obvodu.

Povinností KPPK je také při uskutečňování prevence hledat i další instituce z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení této problematiky přímý nebo blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace a spolky. V této oblasti se v roce 2008 dařilo tradičně spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů a Charitou Svitavy.
Co se týká rozsahu spolupráce s občanskými sdruženími, byla v roce 2008 výrazně prohloubena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a OS Květná Zahrada v Květné. Obě sdružení navštívili členové komise pro prevenci kriminality. Na statcích sdružení se konala 2 pravidelná jednání komise. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, se stal v roce 2008 i místem setkávání desítek pracovníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím osobního vkladu – přímou prací na statku sdružení. V tomto ohledu proběhly 4 tzv. „pracovní soboty“, kterých se účastnilo více než 20 osob. Tato spolupráce je do budoucna velkým příslibem pro celou sociální oblast i prevenci sociálních deviací ve městě. Vznikají osobní vazby, které přispívají k řešení řady problémů mnohem více než úřední postupy. Tato forma spolupráce přesahuje rámec města i obou obcí. Nabývá nadregionálního významu a je zdrojem inspirace pro další obce, města i subjekty působící v sociální oblasti.
Další významná spolupráce se týkala řešení problematiky závislostí. Této oblasti je věnována samostatná kapitola v závěru této zprávy.

Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblasti:

 • Situační prevence
 • Sociální prevence
 • Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2008 konkrétně jednalo o tyto projekty a opatření:

 • Kamerové body na budově Fabriky

Cílem projektu bylo znesnadnění možností pro páchání trestné činnosti v okolí náměstí Míru a Wolkerovy aleje. Záměrem bylo umístit na budově nového Multifunkčního, kulturního, vzdělávacího a komunitního centra Fabrika moderní otočnou kameru, která by pokryla převážnou část okolí této nové „dominanty“ města a zejména nově vytvořené parkoviště pro cca 150 vozidel.
Kamera je otočná, je ovládána dálkově ze služebny MP Svitavy. Je součástí tzv. městského monitorovacího kamerového systému. Obraz i ovládání kamery je umožněno MP Svitavy i PČR Svitavy. Technicky se jednalo o velmi složitou instalaci. Kamera pracuje pomocí přenosu obrazu i ovládání prostřednictvím optických kabelů, které jsou součástí Metropolitní sítě města Svitavy. Technické řešení, které provedla firma MPM Electronic Brno, je příkladem nejen špičkové technologie, ale i technicky složité přípravy a koordinace projektu. Výsledkem je instalace efektivně umístěného kamerového bodu, který pokrývá celou lokalitu a současně minimálně narušuje architektonický ráz budovy. V tomto ohledu je třeba zmínit i významnou pomoc ze strany investičního odboru a odboru informatiky MěÚ Svitavy, které zabezpečovaly technické zázemí projektu.
Součástí projektu byla také výměna nového digitálního recordéru, který zvýšil kapacitu záznamů i komfort ovládání všech kamer. Současně zařízení vyhovuje všem podmínkám, které výrazně zpřísňují nakládání se záznamy z kamerových systémů s ohledem na ochranu osobních údajů.

Kromě umístění kamerového bodu na budovu Fabriky byly v roce 2008 jako součást investičního projektu tohoto centra umístěny i další 2 stacionární webové kamery, které monitorují zadní trakty budovy a vstup na náměstí Míru. Monitorování zabezpečuje MP Svitavy. Uvnitř rozsáhlé budovy Fabriky bylo ve spolupráci KPPK s provozovatelem umístěno celkem 6 webových kamer, kterými monitoruje obsluha v recepci Fabriky některé prostory pro návštěvníky. Záznam není ukládán, tak jako je tomu u kamer městského monitorovacího systému. Využívány jsou moderní webové panoramatické kamery, které pokrývají převážnou část prostor centra a jsou tak součástí zabezpečení objektu proti poškození, odcizení vystavených uměleckých předmětů nebo proti případným požárům apod.


Foto kamerového bodu na budově Fabriky

Dalším z opatření v oblasti situační prevence byla instalace panoramatické webové kamery ve vestibulu MěÚ Svitavy (vila). Obraz slouží k monitorování pohybu osob v těchto prostorách. Je sveden na MP Svitavy, kde plní úlohu situační. Obraz není z důvodů ochrany osobních údajů zaznamenáván.
Významné úpravy v technické rovině byly provedeny také v souvislosti s provozem technických zařízení městského kamerového systému na služebně MP Svitavy. Technicky velmi náročný projekt zabezpečila MP Svitavy ve spolupráci s odbornými firmami (MPM Electronic Brno a OR CZ Moravská Třebová) a Oddělením informatiky MěÚ Svitavy.


Foto webkamer na a v budově Fabriky

Z technických důvodů (ochrany před přehříváním a hlukem) a z organizačních důvodů (přístup k záznamům) byly technologické komponenty a záznamové zařízení přemístěny do sklepních prostor, kde jsou uzamčeny v místnosti, která nevyžaduje chlazení a umožňuje přístup pouze oprávněným osobám. Součástí projektu byly i úpravy počítačových sítí a optických kabelů pro přenosy obrazu z kamer. Realizací projektu došlo i ke zlepšení podmínek na služebně MP, kde se rozšířilo zázemí pro strážníky.
Realizací projektů v situační prevenci v roce 2008 byla naplněna vize KPPK o reálných možnostech situační prevence v souvislosti s aktuálními ekonomickými i personálními možnostmi města Svitavy. Důležité je však především, že kamerový systém pomáhá v desítkách případů předejít i násilným trestným činům (např. loupežným přepadením) nebo sekundárně přispívá k odhalení jejich pachatelů.

2. Sociální prevence zahrnuje řadu projektů, činností a aktivit, které by si samostatně zasloužily podrobný rozbor a širší diskusi. Popsat mnohdy tíživou sociální nebo sociálně-psychickou situaci lidí a na ně navazující stovky opatření je v této zprávě nemožné. Věřím, že prostor se najde v diskusi. V této zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení hlavních programů a nejvýznamnějších projektů:

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o tradiční program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2008 bylo KPPK předloženo celkem 33 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 375 000 Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno 20 projektů v celkové výši 120 000 Kč. Jednalo se zejména o dlouhodobé projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii apod.

Tabulka projektů předložených v rámci programu Podpora projektů školských zařízení v oblasti prevence kriminality v roce 2008 (xls, 45 kB)

Součástí programu bylo také ocenění 25 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci tohoto programu. Na odměny bylo vyčleněno celkem 90 000 Kč. Odměny byly vybraným pracovníkům předány na slavnostním jednání KPPK v obřadní síni města Svitavy v prosinci 2008.


Foto ze slavnostního ocenění pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a realizace projektů prevence kriminality v roce 2008.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními bezprostředně navazujícími na pilotní projekt SVI nebo na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.

V roce 2008 se spolupráce soustředila především na 2 mimosvitavská občanská sdružení - Bonanza ve Vendolí a Květná Zahrada v Květné, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí nebo dětí s výchovnými problémy a volnočasovými činnostmi pro děti. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena finančními prostředky v celkové výši 105 000 Kč (75 000 Kč – OS Květná Zahrada a 30 000 Kč OS Bonanza).

OS Bonanza zajišťuje pro město Svitavy volnočasové činnosti pro děti na statku ve Vendolí. Jedná se o práci s dětmi v oblasti primární prevence a v oblasti jezdeckého sportu, který umožňuje sdružení provozovat i dětem, které by se jinak podobným aktivitám z finančních důvodů nemohly věnovat.

Hlavní přínos činnosti OS Bonanza pro město Svitavy však spočívá v práci s dětmi s vytipovanými výchovnými problémy. Projekt, který je v této souvislosti realizován v oblasti sekundární prevence ve spolupráci s KPPK, nese název Výcvik sociálních dovedností a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění. Na webu prevence uvádíme prezentaci tohoto projektu, na kterém bude i v budoucnosti postavena významná část práce s dětmi v oblasti predelikventního působení ve městě. Prezentace byla mimo jiné využita při představení dílčích výsledků projektu ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům.

Dalším společným projektem, kterým Bonanza výrazně pomohla prevenci kriminality ve Svitavách je obnovení nízkoprahového klubu pro děti a mládež. V prosinci 2008 byla na základě dohody uzavřené mezi městem Svitavy, Základní školou Felberova a občanským sdružením Bonanza obnovena činnost bývalého nízkoprahového klubu pro mládež. Cílem projektu je vyplnění volného času dětí a mládeže na největším sídlišti ve městě. Klub, který v současnosti pod názvem „Díra“ provozuje OS Bonanza, slouží dětem ve věku 11 – 17 let. Klub je prozatím otevřen 2 dny v týdnu (úterý a čtvrtek od 14 do 19 hodin). Provoz je plně hrazen z prostředků sdružení. V současnosti má sdružení podánu žádost v rámci grantového řízení Pardubického kraje. V případě, že obdrží dotaci, rozšíří činnost na další dny. Cíle projektu jsou naplňovány velmi dobře, o klub je zájem. Účast se prozatím pohybuje kolem 15 – 20 dětí za den.

„Typickým klientem“ sdružení je při volnočasových činnostech v primární prevenci na statku ve Vendolí dítě kolem 14 let s nižšími než průměrnými možnostmi účastnit se činností jiných volnočasových činností v kroužcích dalších zájmových organizací. Na statku sdružení dítě (klient) pozná, co znamená starost o zvířata a také dostane možnost zajezdit si za odměnu na koních společně s dalšími dětmi.

V rámci volnočasových činností v „Díře“ na sídlišti Svitavy – Lány je „typickým klientem“ zejména dítě ve věku kolem 16 – 17 let, které netouží po organizování svého volného času v zájmových kroužcích s obvykle výkonovým nebo dokonce výkonnostním zaměřením. O to více se však touží setkávat se svými kamarády nebo spolužáky. Rodina takového klienta mu to obvykle ze nejrůznějších důvodů umožnit nedokáže nebo nemůže.

V rámci sekundární prevence (při výcviku sociálních dovedností) je to prozatím dítě ve věku 13 – 14 let (7. – 8. třída ZŠ) s výchovnými problémy, které jsou blízko tzv. predelikventním projevům chování. Predelikventní chování je takové chování, z kterého se s vyšší pravděpodobností než z jiných druhů chování u dětí vyvine chování kriminální. Jsou to zejména agresivní chování ke spolužákům, záškoláctví, útěky z domova, nerespektování autorit, ale například i sebepoškozování apod. Společným cílem OS Bonanza, pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků města Svitavy je do budoucna snížit věk takto vytipovaných dětí na hranici kolem 10 – 11 let.


Prezentace
(pps, 7,1 MB) a video (20,9 MB)z realizace projektu OS Bonanza

Webové stránky OS Bonanza

Pro návaznost na projekt SVI má zásadní význam projekt občanského sdružení Květná Zahrada, sídlící v obci Květná, které zajišťuje ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Věková hranice pro jejich umístění je od 18 zpravidla do 26 let. „Typickým klientem“ je mladý člověk ve věku kolem 19 – 20 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný nebo je dokonce nežádoucí. Jedná se o „děti“, kterým v minulosti jeden nebo oba rodiče zemřeli, nevykonávali řádně rodičovské povinnosti, o děti řádně nepečovali, nebo je dokonce zanedbávali, poškozovali nebo jinak týrali. Tyto „děti“ však mají k místu svého bydliště i regionu vazby, obvykle k dalším příbuzným, kteří jim mohou „start“ do života alespoň částečně usnadnit. V této souvislosti si stačí představit, jak často nás naše děti i v dospělosti potřebují…Tyto „děti“ tuto velkou oporu bohužel ztratily.

V průběhu roku 2008 se s projektem osobně seznámili na místě i členové KPPK (viz odstavec věnovaný rozvoji spolupráce v oblasti prevence). V roce 2008 sdružení společně obcí Květná mimo jiné za přispění města rekonstruovalo vnitřní i venkovní prostory a spolu s obcí budovalo zázemí pro truhlářskou a zámečnickou dílnu a několik bytů v přilehlém statku, který patří obci. I přes probíhající rekonstrukce poskytlo sdružení sociální služby, ubytování a zčásti i zaměstnání celkem 11 uživatelům služeb, čehož byli 2 „klienti“ přímo z našeho města nebo správního obvodu.

Hlavní výhodou spolupráce s OS Bonanza i OS Květná Zahrada je možnost intervence i u jiných, než „typických klientů“…

Rozvoj projektu SVI – představoval v roce 2008 především spolupráci na analýze projektu ve vztahu k jeho rozšíření z informačního systému zaměřeného pouze na delikvenci i do tzv. „oblasti péče a náhradní rodinné výchovy“. Výsledkem desítek jednání je počítačový systém, který se stane prostorem pro řešení problematiky sociálně-právní ochrany v celé republice. Město Svitavy, zástupci KPPK a OSPOD při MěÚ Svitavy přispěli v roce 2008 ke splnění těchto záměrů velmi výrazně. Ve Svitavách se uskutečnila 2 klíčová jednání pracovní skupiny, kterou vytvořilo MV ČR. Pracovníci KPPK a MěÚ Svitavy také přispěli k propagaci projektu, kdy spolupracovali na vytvoření řady propagačních materiálů k SVI. Jako příklad uvádíme na webu vznik informačního materiálu pro MV ČR. Kromě toho město v souvislosti s projektem SVI navštívilo více jak 20 měst, kterým byl projekt postupně prezentován na půldenních seminářích. Aktivně se zástupci KPPK podílejí také na přípravě struktury nového webového portálu SVI a testování předávání podkladů z databází PČR, které je součástí dokončení počítačové aplikace SVI jako hlavního nástroje sloužícího k realizaci projektu.


Foto ze semináře k akceptaci nového modelu aplikace SVI ve Svitavách v říjnu 2008


Informační letáky OPK MV ČR k projektu SVI – str. 1 a str. 2 (skládačka)

 • Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů
Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací a především pak v oblasti prevence kriminality. Vlastní systém akcí byl rozdělen do tří základních činností.
První se týkala konkrétních akcí, které komise připravuje již ve svém ročním plánu. Byly věnovány oblastem, které komise v danou chvíli považuje za klíčové nebo které vyplývaly z celostátních, případně regionálních priorit. Na tyto akce zvala komise odborníky z celé České republiky. Jedná se například o psychology, psychiatry, lékaře, odborníky na závislosti, policisty, soudce, státní zástupce, sociální pracovníky apod.
Další činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Konkrétně lze jmenovat program Právo na každý den.  V roce bylo uspořádáno krajské kolo (viz tiskové zprávy na webu a zmínka v tomto hodnocení). Program byl propagován prostřednictvím článků v Našem městě a televize CMS.

Třetí část činností se týkala nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem vytvořila komise na webových stránkách města ucelenou komplexní nabídku besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny jednak ve vztahu k věku příjemců a současně tematicky. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto:  www.svitavy.cz › Policie a prevence › Prevence kriminality › Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence, nebo přímo přes odkaz: http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php?sk=vl_nab
Nabídka preventivních činností byla využita v desítkách případů. Tematicky byly přednášky a besedy zaměřeny především na oblast práva, extremismu, problematiku návykových látek a pro cílovou skupinu seniorů. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 38 akcí především pro cílovou skupinu dětí a mládeže a současně pro rodiče. Jednalo o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek nebo rozvoj právního vědomí dětí a mládeže.


Foto z přednášky pro seniory v roce 2008 v prostorách Fabriky

V oblasti informování však byly aktivní i další subjekty, jako například MP Svitavy a OOP ČR Svitavy – návštěvy služeben a předvedení techniky spojené s oblastí právního vědomí. V této oblasti se uskutečnilo také několik akcí (přednášek a besed) za účasti dalších členů komise.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují stovky pracovníků z desítek měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o projekty situační prevence a především o pilotní projekt Systém včasné intervence.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou pravidelně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/akt/nm/index.htm. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv zasílaných každodenně tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. V roce 2008 byly tímto způsobem každý den připraveny informace z PČR OŘ Svitavy (zasílány e-mailem přímo novinářům z celého regionu) a současně byly ze strany MP Svitavy připravovány zprávy z činnosti, které jsou prakticky každý den uveřejňovány na webu města Svitavy, viz (http://www.svitavy.cz/novy/mp/index.php) včetně fotografií a komentářů. Na tyto zprávy reagují novináři konkrétními dotazy, které jsou zodpovězeny písemně nebo na jednorázových setkáních. K závažným tématům jsou připravovány cílené tiskové konference. Mezi hlavní partnery v této oblastí patří Noviny Svitavska (součást Deníků Bohemia) a MF Dnes.

KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS. V roce 2008 bylo tímto způsobem připraveno celkem 11 samostatných pořadů se vztahem k bezpečnosti nebo prevenci kriminality. Konkrétně se jednalo o tyto pořady:

 • Speciální škola a sdružení Čavoro spolupracují
 • Policejní akce Alfa
 • Nová služebna Policie ČR ve Svitavách
 • Fabrika terčem vandala
 • Aktuálně z drogové problematiky
 • Krajské kolo soutěže Právo na každý den
 • Městská policie dopadla podvodníka
 • Zkušenosti s měřením rychlosti
 • Občanské sdružení Bonanza se představuje
 • Jindřich Štreit vystavuje ve Svitavách
 • Nové služební automobily pro Polici ČR

Od zahájení vysílání televize CMS bylo připraveno v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací již více než 100 pořadů. V roce 2008 byly také dále zkvalitňovány webové stránky zaměřené na prevenci kriminality: http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php a současně stránky OOP ČR Svitavy: http://www.svitavy.cz/policie/i_00.htm. Na těchto stránkách jsou zveřejňovány veškeré informace z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

Prevence závislostí

V úvodu je vhodné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2008. Pro porovnání je v závorce uveden odpovídající počet za rok 2007, případně 2006.

V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ (složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel) realizováno v roce 2008 celkem 32 skutků (2007 - 34) tzv. drogových trestných činů. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo se 26x o pervitin a 6x o marihuanu (2007 - 25x o pervitin, 9x o marihuanu). Tyto trestné činy se týkaly 34 pachatelů (z toho 2 nezletilí – prošetřeno, 32 osob stíháno z toho 8 opakovaně); (2007 - 28 pachatelů). V rámci okresu Svitavy byly odhaleny celkem 4 „varny“ (v roce 2007 to bylo 9 „varen“ a v roce 2006 - 14 „varen“).

Z hlediska OOP ČR Svitavy se jednalo o 15 případů (2007 - 24 případů, 2006 - 25 případů), kterých se dopustilo 15 pachatelů (v roce 2007 - 20 pachatelů). Konkrétně se jednalo o 12x pervitin a 3x marihuanu. Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let.

Počet injekčních uživatelů v roce 2008 zůstal obdobný jako v roce 2007. Podle poznatků kolegů z PČR i podle zpráv terénních pracovníků OS Laxus odhadujeme, že na Svitavsku je v současnosti více než 500 uživatelů drog zejména pervitinu – z toho 300 osob užívá metamfetamin nitrožilně. Další stovky osob experimentují s marihuanou. U marihuany se jedná o nižší věkovou kategorii.

Hlavní prioritou KPPK je ve vztahu k drogové problematice především realizace preventivních opatření. Z důvodu přehlednosti dalších kroků je rozděleno působení KPPK v oblasti protidrogové prevence do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích experimentování nebo jejich užívání. V předcházející části zprávy je dokumentován počet přednášek a besed. Pracovníci zainteresovaní do problematiky primární prevence závislostí však registrují dlouhodobě se snižující účinek metod patřících do tzv. přímého výchovného působení, kam lze zařadit i besedy a přednášky, které využívají technik - poskytování informací, přesvědčování nebo vysvětlování.
Z těchto důvodů se KPPK v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím rozsáhlého programu s názvem Cesta ke svobodě. Program byl komplexně představen v měsíčníku Naše město, na webu města Svitavy i prostřednictvím vysílání CMS. Podrobné hodnocení je uvedeno na stránkách prevence kriminality.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Kromě vyhledávání experimentátorů prostřednictvím SVI se činnost v této oblasti v roce 2008 zaměřovala na kontroly užívání návykových látek u dětí a mládeže. Informace o těchto akcích byly zveřejňovány jako příležitostné tiskové zprávy.
Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům.
Používány jsou jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost otestování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2008 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 let.

Terciální prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2008 uskutečňována zejména ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlí v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové schází 1x za 14 dní. Kromě pravidelných setkání pořádají výlety a pobytové akce. Činnosti sdružení se účastní cca 40 abstinujících nebo jejich rodinných příslušníků. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb. Níže uvedené texty jsou výtahem ze zpráv OS Laxus.

Terénní program pro uživatele drog
Cílem terénního programu pro uživatele drog je aktivní vyhledávání skryté populace problémových uživatelů drog na území regionu Pardubického kraje. Dále Harm Reduction (HR), kontaktní a doprovázející sociální práce, případná distribuce do dalších zdravotnických a léčebných zařízení, institucí sociálních služeb. Ve Svitavách pracují terénní pracovníci ve dvojici vždy každou středu od 10 do 16 hodin.
Dílčím cílem programu je ovlivňování životního stylu uživatelů drog. U klientů může mít různé podoby dle stupně jejich motivace, od nácviků bezpečnějších technik aplikace, až k rozhodnutí dodržovat abstinenci. Od klientů jsou očekávána pouze reálná zlepšení, neklademe si cíle, kterých nejsou schopni ani ochotni dosáhnout. Konkrétním cílem je stabilizovaný klient, schopný samostatně přijímat rozhodnutí, dodržující praktiky „bezpečného braní“, ochotný v případě potřeby kontaktovat další služby (K - centrum, sociální a zdravotní instituce). Cílem programu není udržet klienta na ulici, ale posunout ho dalším službám (především K - centrum).
Dalším cílem programu je snižování rizik i pro obecnou populaci. Pro běžné občany je to především bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu a sběr pohozených stříkaček.

Statistické výstupy v rámci terénního programu:
Region Svitavsko
V roce 2008 bylo terénními pracovníky vyměněno v regionální části programu (Svitavsko) 11 208 injekčních setů. Na 1 výměnu tedy připadá 68 ks. Výměnný program využilo v roce 2008 celkem 77 injekčních uživatelů, z toho 29 v přímém kontaktu osob a dalších 46 je zapojeno do sekundárního výměnného programu a 2 osoby blízké.
V regionu Svitavsko proběhlo 212 osobních kontaktů z toho 165 za účelem výměny s 29 injekčními uživateli drog, pravidelně využívajících našich služeb terénního programu. Prvních kontaktů bylo celkem 14. Proběhlo 139 oslovených jednorázových kontaktů s uživateli drog v rámci monitoringu drogové scény. Jednalo se převážně o kuřáky marihuany a uživatele tanečních drog. Nalezeno bylo 19 stříkaček.

Město Svitavy
Do Svitav proběhlo 53 výjezdů. Terénní pracovníci kontaktovali v rámci terénního programu 57 osob (7 osob je v přímém kontaktu, 20 osob využilo služeb sekundárního výměnného programu a 30 osob bylo kontaktováno v rámci oslovení). S klienty proběhlo 36 osobních kontaktů, z čehož bylo 20 výměnných. První kontakty byly 3. Celkem bylo ve Svitavách vyměněno 582 injekčních setů.

Poskytování ambulantních služeb
Cílem služby je poskytování poradenství uživatelům, experimentátorům, partnerům nebo rodinným příslušníkům (uživatelů, experimentátorů). Detašované pracoviště OS Laxus ve Svitavách zahájilo svojí činnost v květnu 2007 s frekvencí 2x měsíčně, a to každý lichý čtvrtek v měsíci.
Služba je klientům poskytována bezplatně, náklady jsou hrazeny z rozpočtu MěÚ Svitavy. Propagace služby proběhla ve městě formou letáků, pracovníci terénních programů průběžně distribuují letáky Ambulantního centra ve spádových obcích, informace jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách organizace.
Poradenskou službu zajišťuje externí pracovník AC Laxus Hradec Králové, Mgr. Daniel Dvořák, speciální pedagog, etoped s ukončeným výcvikem zaměřeným na terapii závislostí. V minulosti byl kmenovým zaměstnancem Ambulantního centra v Hradci Králové.
Daniel Dvořák spolupracuje s AC Laxus v Hradci Králové a v Pardubicích formou vzájemného předávání klientů a společných supervizí. Dále spolupracuje s MUDr. Slezákem, lékařem SZÚ poradny pro riziková chování, a to v oblasti případného testování klientů na virová onemocnění.

Zpracoval dne 22.1.2009, Mgr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy.

OOP ČR – Obvodní oddělení Policie ČR ve Svitavách
SKPV - Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
SVI - Systém včasné intervence
MKS – Městský kamerový monitorovací systém
OS ČČK – Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Drogové trestné činy – viz nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 – 188 a šíření toxikomanie podle § 188 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů
OOP ČR – Obvodní oddělení Policie ČR ve Svitavách
THC – tetrahydrocanabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
KLUS – Klub lidí usilujících o střízlivost
SZÚ – Státní zdravotní ústav