Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2007

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen OPK MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPK) při Úřadu vlády ČR. Z hlediska vlastní metodiky a skutečného přehledu o práci v oblasti prevence kriminality je nutné tuto činnost rozčlenit minimálně do následujících oblastí, které budou krátce vyhodnoceny samostatně.

 • Analytická činnost
 • Oblast formování spolupráce institucí v prevenci kriminality
 • Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a jednorázových akcí
 • Prevence závislostí

 Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2007 měla na rozdíl od předchozích let odlišný charakter. Soustředila se na obvyklou analýzu za kalendářní rok zpracovanou Policií ČR (Obvodním oddělením Svitavy s přispěním řady údajů PČR OŘ Svitavy). Materiál byl zaměřen na počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a samostatně na výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o některé kvalitativní prvky (mapu spáchaných trestných činů ve vztahu k druhům trestné činnosti a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti). Tyto údaje slouží především pro vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok.

Vývoj TČ v obvodě Svitavy i ve Svitavách v letech 1996 - 2007
Vývoj TČ v obvodě Svitavy i ve Svitavách v letech 1996 - 2007
Porovnání vybraných druhů TČ ve Svitavách v letech 2004 - 2008
Porovnání vybraných druhů TČ ve Svitavách v letech 2004 - 2008
Mapa kriminality 2007
Mapa kriminality 2007

Součástí analytické činnosti KPPK v roce 2007 bylo na rozdíl od předchozích let shromáždění a vzájemné porovnání všech dostupných analytických materiálů z nejrůznějších oblastí sociálních deviací od roku 1998. Následně proběhlo jejich utřídění a převedení do elektronické podoby. Veškeré tyto materiály byly umístěny na nově vytvořený portál „Projektových skupin“ a posloužily jako základní materiál pro zpracování SWOT analýzy. Výstupy byly využity pro zpracování Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a sociálních deviací pro období 2007 – 2012, která se posléze stala součástí Rozvojového plánu města Svitavy. Na přípravě strategie se kromě členů KPPK podílela širší skupina odborníků – čelních představitelů institucí se vztahem k oblasti bezpečnosti a sociálních deviací. Skupina se scházela v pravidelných intervalech v průběhu měsíce ledna – května 2007. Z hlediska vlastní strategie se jedná o strukturovaný dokument, který po SWOT analýze stanovuje vize, cíle, úkoly a na ně navazující programy, projekty a opatření, které přispějí k jejich naplnění. U jednotlivých úkolů je stanovena konkrétní odpovědnost a časový harmonogram jejich realizace. Cílem je, aby se Svitavy staly městem, které v této oblasti využívá všech možností, jak zlepšit bezpečnost všech skupin občanů, a je připraveno reagovat na měnící se podmínky. Materiál byl dokončen v průběhu měsíce května 2007, kdy byl předložen a odsouhlasen v KPPK. Následně byl projednán vedením města a na podzim schválen orgány města – radou a zastupitelstvem. Pro rok 2008 byly na základě tohoto materiálu připraveny konkrétní projekty a opatření v jednotlivých oblastech.

Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Jedná se o důležitý úkol KPPK. Plnění ostatních úkolů je prostředkem, který má sloužit ke snižování celkové kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů našeho města. Jeho prostřednictvím lze pozitivně ovlivňovat kriminalitu a bezpečnostní situaci nad rámec působnosti jednotlivých institucí.

Spolupráce jednotlivých institucí se kontinuálně vyvíjí již od roku 1998. Každoročně byl znatelný posun vpřed, který však byl těžce doložitelný. V roce 2006 a 2007 se však již projevil zcela konkrétními skutečnostmi, které dokumentují shora uvedené tvrzení o pozitivním vývoji spolupráce. Až do roku 2005 byla prakticky veškerým iniciátorem přímého preventivního působení KPPK a jejím prostřednictvím dohodnuté programy, projekty a opatření. Ty pak byly realizovány jednotlivými institucemi zapojenými do činnosti KPPK. V roce 2006 a 2007 se celá řada preventivních projektů a opatření odehrála i mimo přímou „režii“ komise. Tento trend je velmi potěšitelný a představuje značný potenciál do budoucnosti. Jako příklad lze uvést zapojení OOP ČR Svitavy do projektu Community policing (dále jen CP). Ve své podstatě se jedná o pojmenování ve městě již dříve realizované každodenní práce policejních složek. Je zřejmé, že tento způsob práce může znamenat v práci policejních orgánů značný posun. Cílem projektu je přechod od správy kriminality na správu území. Skutečné dopady působení projektu budou znatelné za několik let a posoudí je přímo občané. Již dnes je zřejmé, že větší otevřenost policejních složek veřejnosti na nejnižších úrovních má mimo jiné za následek přesun latentní nebo tzv. neoznamované a jiné tzv. bagatelní kriminality do policejních statistik a projevuje se výrazným zvýšením počtu trestných činů a provinění u mladistvých pachatelů. Především se jedná o oblast majetkové kriminality. Změna postavení Policie v rámci CP, ale i dalších programů přináší i významné plusy, které jsou zřejmé. Významný kvalitativní posun v preventivní práci znamenala činnost tzv. preventivně informační skupiny (PIS) PČR OŘ Svitavy v podobě práce tiskové mluvčí OŘ PČR Mgr. Martiny Simonové a následně Anny Štegnerové, které iniciovaly řadu preventivních projektů a opatření, ale současně se i významně podílely na primární prevenci na školách v oblasti právního vědomí a prevence závislostí. Do dalších preventivních činností se zapojuje i vedení PČR OŘ Svitavy a OOP ČR Svitavy. Příkladem je propagace principů CP na seminářích nebo přímo u zájemců v dalších městech (viz foto z prezentace projektu).

 
Prezentace projektu Comunity policing v Praze.

V oblasti spolupráce institucí byla v roce 2007 významná především změna modelu kontroly nad výkonem obecně prospěšných prací. Město bylo osloveno Střediskem Probační a mediační služby Svitavy (dále jen PMS), zda by obdobně jako například v Poličce kontrolu nad průběhem výkonu v terénu mohla zajišťovat Městská policie Svitavy. Po společné schůzce všech zainteresovaných institucí (vedení města, okresního soudu, státního zastupitelství, PMS, TSMS a MP) byla společně zpracována podrobná metodika, která stanovuje konkrétní úkoly jednotlivých subjektů. Od května převzala MP Svitavy kontrolu nad výkonem uložených prací, které jsou dále vytipovávány prostřednictvím TSMS. Kontrolu lze nyní charakterizovat jako přísnou, nutící odsouzené splnit v maximální míře uložené práce. Z vyhodnocení, které bylo několikrát v průběhu roku předloženo, vyplývá, že efektivita výkonu tohoto druhu trestu se díky častější kontrole strážníků zvýšila. Rezervy zůstávají zejména v organizaci přidělované práce.

Metodika dohledu nad výkonem trestů uložených formou OPP.

Tradičním prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality je program „Právo na každý den“. V roce 2007 se uskutečnil již VII. ročník, kterého se zúčastnil doposud rekordní počet škol. Svitavské základní a střední školy byly plně zastoupeny a k nim přibylo i několik mimosvitavských škol našeho správního obvodu (ZŠ Březová nad Svitavou, ZŠ Vítějeves apod.). V porotě zasedají každoročně zástupci justice (okresního soudu, státního zastupitelství, probační a mediační služby), Policie ČR, městské policie a MěÚ Svitavy. Organizaci již čtvrtým rokem zabezpečuje odbor projednávání přestupků MěÚ Svitavy.

 
Vítězná družstva městského a krajského kola „Právo na každý den“.

Testem vzájemné spolupráce v roce 2007 byla opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestních pochodů v souvislosti s výročím uvěznění Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v červenci sjelo 270 příslušníků a sympatizantů hnutí skinheads nebo přímo příznivců uvězněného Vlastimila Pechance. Na tuto řádně oznámenou akci reagovali jak místní Romové, tak skupina odpůrců pochodu, která měla blízko k hnutí Antifa. Tato skupina se sešla týden před „skinheady“ k samostatnému pochodu městem. Akce se účastnilo 40 osob. Veškerá přijatá opatření k oběma akcím byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (obvodního oddělení, SKPV), městské policie a státního zastupitelství. Akce byla pod drobnohledem místních, regionálních i celostátních médií včetně televizních stanic ČT, Nova i Prima. Před akcí, během akce ani po jejím ukončení nebylo zaznamenáno žádné prokazatelné protiprávní jednání, což lze zpětně hodnotit jako výsledek zcela mimořádný, svědčící nejlépe o spolupráci bezpečnostních složek. Vzhledem k nárůstu počtu účastníků obou akcí a především z charakteru projevů na náměstí Míru je však velmi pravděpodobné, že tyto akce budou i do budoucna vysoce rizikové. Ze strany všech zainteresovaných je nutné hledat veškeré možnosti, jak je omezit nebo utlumit. Lze předpokládat, že počet účastníků se bude dále zvyšovat a jejich motivace bude od projevů nesouhlasu s odsouzením Pechance přerůstat k prosazování „jiných“ cílů. Tento trend je v současnosti patrný z podobných akcí v celé republice.

 
Foto z pietního aktu za zavražděného Otu Absolona v červenci 2007 ve Svitavách.

 
Foto z protestního pochodu proti uvěznění Vlastimila Pechance v červenci 2007 ve Svitavách


Protestní pochod
(wmv 5,5MB)

Pietní akt
(wmv 5MB)
Video pořady CMS k oběma akcím

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty, jejich rozvojem nebo jen udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, zejména pak s oddělením sociálně-právní ochrany a Městskou policií, která je nejvýznamnějším iniciátorem případů k řešení v rámci projektu SVI a současně realizátorem většiny činností spojených s provozem MKS.
Významným prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení (blíže v hodnocení programů a projektů).
Povinností KPPK je také při uskutečňování prevence hledat i další instituce z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení této problematiky přímý nebo blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace a spolky. V této oblasti se v roce 2007 dařilo spolupracovat s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů a Charitou Svitavy. Oproti tomu se nedaří spolupráce a komunikace s romskými občanskými sdruženími Dajori a Čavoro. Jejich činnosti jsou spíše nárazové, bez důkladného naplánování a potřebného materiálního zajištění. Tento způsob práce může znamenat i ohrožení jejich působení v objektu Fabrika, kde mají smluvně vyčleněny prostory.
Další významná spolupráce se týkala řešení problematiky závislostí. Této oblasti je věnována samostatná kapitola v závěru zprávy.

Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

V roce 2006 se KPPK soustředila významně na oblast vyhodnocení předchozího období od roku 1998 do roku 2006. To se vyplatilo jednak v dostatku relevantních materiálů pro vytvoření nové strategie a také to mělo přispět k možnosti čerpání dotací z celostátního programu „Partnerství“, který administruje OPK MV ČR. Po roční přestávce bylo v roce 2007 město opakovaně vyzváno k účasti v programu „Partnerství“ vypisovaném MV ČR. V rámci programu město předložilo dva projekty. První, investiční v rozsahu 900 000 Kč na kamerové body na budově Fabriky a na nádraží ČD. Druhý, neinvestiční v rozsahu 80 000 Kč na informování v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Státní účelovou dotací byl podpořen pouze neinvestiční projekt. Důvodem byla dřívější opakovaná podpora MKS, kterou pro rok 2007 již RVPK neschválil. Z těchto důvodů byla realizace projektu odložena do roku 2008. Toto rozhodnutí RVPK se nakonec ukázalo pro město výhodné, protože především na objektu Fabriky by dotační titul nebyl naplněn a město by bylo nuceno žádat buď o změnu účelu dotace, nebo finanční prostředky vrátit do státního rozpočtu. To je samozřejmě vždy problémové ve vztahu k poskytovateli dotace.

Hodnocení neinvestičního projektu podpořeného státní účelovou dotací z OPK MV ČR.

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblasti:

 • Situační prevence
 • Sociální prevence
 • Informování občanů a propagace prevence kriminality
 • Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2007 konkrétně jednalo o tyto projekty a opatření:
  • Příprava kamerových bodů na nádraží ČD a budově Fabriky – vytvoření technického zázemí standardního kamerového bodu (výběr kamerového bodu, kamerové zkoušky, spolupráce s projektantem na vzhledu kamerového bodu, rozvody elektro, optické trasy a zpracování technické a finanční studie k předložení projektu s žádostí o dotaci). U kamerového bodu na budově ČD předjednání dohody s vlastníkem nemovitosti (ČD Telematika).

  
Příprava kamerových bodů na budově Fabriky ve spolupráci s realizátorem stavby a investičním odborem MěÚ Svitavy.

 • Kamerový bod na víceúčelovém hřišti na ulici Větrná – znamenalo vytvoření monitorovacího místa mobilního kamerového systému včetně zhotovení speciálního krytu kamerového bodu, přípojek a rozvodů elektro a následné organizace činností při vlastním monitorování. Provedeno na jaře 2007 za účasti odboru výstavby a MP Svitavy. Hrazeno z prostředků na rekonstrukci hřiště a prevence kriminality. Monitorování bylo zahájeno v průběhu března 2007. Kamera je na tomto kamerovém bodě využívána příležitostně podle podnětů provozovatele nebo přímo občanů v dané lokalitě. Finanční náklady byly hrazeny z prostředků na prevenci kriminality.

 
Kamerový bod připravený ve spolupráci s Odborem výstavby MěÚ Svitavy a MP Svitavy.

 • Webové kamery v prostorách MěÚ Svitavy – konkrétně se jednalo o monitorování vnitřních a venkovních prostor u budovy T. G. Masaryka 25 (parkoviště a prostor pro vyplácení sociálních dávek). Realizováno z prostředků na prevenci a z prostředků oddělení informatiky.

   
Kamerové body v prostorách MěÚ Svitavy realizované ve spolupráci s oddělením informatiky MěÚ Svitavy.

 • Rekonstrukce monitorovacího pracoviště na MP Svitavy – konkrétně se jednalo o výměnu všech monitorů a přizpůsobení monitorovacího pracoviště pro nové kamerové body, které jsou plánovány v roce 2008 (otočná a webové kamery na budově Fabriky). Rekonstrukce byla provedena v průběhu měsíce října vlastními silami a byla hrazena z prostředků vyčleněných na prevenci kriminality.

 
Monitorovací pracoviště MKS na MP Svitavy bylo vybaveno novými monitory.

 • Sociální prevence zahrnuje řadu projektů, činností a aktivit, které by si každá samostatně zasloužily podrobný rozbor a širší diskusi. Je to ta část prevence, která se nejvíce týká přímých činností s klientem, které se bohužel stále častěji pro nejrůznější projektování a následné vyhodnocování projektů z naší práce spíše vytrácí. Popsat mnohdy tíživou sociální nebo sociálně-psychickou situaci lidí je v této zprávě takřka nemožné. Především se jedná o problematiku návykových látek, ale nejen ji. Věřím, že prostor se najde v diskusi. V této zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení hlavních programů a nejvýznamnějších projektů:
  • Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o tradiční program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2007 bylo KPPK předloženo celkem 33 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 468 000 Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno 20 projektů v celkové výši 133 000 Kč. Jednalo se zejména o dlouhodobé projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii apod. Součástí programu bylo také ocenění 21 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci tohoto programu.

 

Seznam projektů školských zařízení podpořených z prostředků města Svitavy v roce 2007
Předkladatel Název projektu Přiděleno
ZŠ Felberova Péče o akvarijní a terarijní živočichy
5000
  Obnova dvou válečných hrobů z roku 1866
8000
  Hrou ke zlepšení školního prostředí a mezilidských vztahů
5000
ZŠ Riegrova Drátování
2000
  Středověk očima současníka
5000
  Keramika - zábavná relaxace dětí
10000
  Školní noviny, mediální výchova
2000
ZŠ Sokolovská Netradiční pohybové aktivity pro děti mladšího školního věku
5000
  Školní výtvarná dílna
3000
  Kroužek šikovných rukou
3000
ZŠ náměstí Míru "Sportovní školička", aneb jak si oblíbit pohyb
4000
  Podpora činnosti pěveckého sboru
5000
  Časopis Slunečník
5000
ZŠ T.G. Masaryka Vzdělávací a herní software pro školní počítačovou učebnu
7000
Střední zdravotnická škola Keramický kroužek
20000
Obchodní akademie a VOŠE Svitavská středoškolská liga sportovních her
7000
SOÚ Svitavy Volnočasové aktivity mládeže
20000
SRP při Gymnáziu Svitavy Vzájemná spolupráce a propojenost mezi školami s rozdílným zaměřením
5000
Speciální škola Svitavy Volnočasové aktivity žáků SŠ
7000
ZŠ Lačnov Mažoretky ZŠ Lačnov
5000
Celkem:
133000

 

     
Foto ze slavnostního ocenění pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a realizace projektů prevence kriminality v roce 2007.

 • Program podpory projektů OS – se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními bezprostředně navazujícími na pilotní projekt SVI nebo na oblast sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2007 se spolupráce soustředila především na 2 mimosvitavská občanská sdružení, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena mimo jiné i finančními prostředky. Jedná se o občanská sdružení Bonanza ve Vendolí, kde probíhá celoroční volnočasová činnost s koňmi a současně systematická práce s vytipovanými dětmi s výchovnými problémy. Pro návaznost na projekt SVI má zásadní význam projekt občanského sdružení Květná Zahrada, sídlící v obci Květná, které zajišťuje ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Věková hranice pro jejich umístění je od 18 do 26 let. V průběhu roku 2007 se s projektem osobně seznámili na místě i někteří členové rady a zastupitelstva. V roce 2007 sdružení mimo jiné za přispění města rekonstruovalo vnitřní i venkovní prostory a spolu s obcí vybudovalo truhlářskou a zámečnickou dílnu. I přes probíhající rekonstrukce poskytlo ubytování i zaměstnání celkem 9 klientům. Z častých návštěv u obou sdružení mohu potvrdit, že jejich činnost je vysoce nadstandardní a zaslouží si ocenění.

 

 
Nová střecha na statku OS Květná Zahrada.

    
Život klientů na statku sdružení se skládá především z pracovní terapie

  
Fotografie z činnosti OS Bonanza v roce 2007.

 • Rozvoj projektu SVI – představoval v roce 2007 především přechod na novou počítačovou verzi systému, která umožnila zkvalitnit podklady pro elektronickou dokumentaci klienta. Současně s OPK MV ČR jsme se pokoušeli projekt implementovat do dalších měst ČR. Činnosti uskutečňované v rámci projektu SVI ve Svitavách o několik let předbíhají práci ve většině měst a obcí, které nás v souvislosti s projektem doposud navštívily. Bylo to pro zajímavost od roku 2005 více než 200 pracovníků z 50 měst ČR. Přesto i zde je prostor pro další zkvalitnění spolupráce – především při předávání podkladů o delikventním jednání od orgánů PČR. Známá mediální kauza v Kuřimi odstartovala „diskusi“ o vytvoření tzv. sociálních úřadů, které by se mimo jiné věnovaly i oblasti dětské delikvence a sociálně-právní ochrany. Vzhledem k tomuto diskutabilnímu návrhu jsme se s pomocí vedení města pokusili přispět do této diskuse prosazením principů a softwaru SVI jako celorepublikového modelu práce i administrace výstupů v rámci této problematiky.

 

 • Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů

Komise pro prevenci kriminality připravila desítky vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací a především pak v oblasti prevence kriminality. Vlastní systém akcí byl rozdělen do tří základních činností.
První se týkala konkrétních akcí, které komise připravuje již ve svém ročním plánu. Byly věnovány oblastem, které komise v danou chvíli považuje za klíčové nebo které vyplývaly z celostátních, případně regionálních priorit. Na tyto akce zvala komise odborníky z celé České republiky. Jedná se například o psychology, psychiatry, lékaře, odborníky na závislosti, policisty, soudce, státní zástupce, sociální pracovníky apod.
Z tohoto hlediska byla v roce 2007 nejvydařenější přednáška PhDr. Lidmily Pekařové zaměřená na výchovu dětí předškolního věku. Přednášky a následné besedy se zúčastnilo 89 návštěvníků z řad rodičů, pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků, policistů, strážníků apod.

 
Fotografie z přednášky PhDr. Lidmily Pekařové.

Další činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Konkrétně lze jmenovat program Právo na každý den.  V tomto roce byl pořádán v pořadí již VII. ročník, který byl vzhledem k poskytnuté dotaci obohacen o interaktivní otázky pokládané žákům a studentům prostřednictvím krátkých videopořadů. Mezi další akce tohoto typu patřil tradičně „Den s IZS“, pořádaný každoročně pro veřejnost. Jedná se o rozsáhlou akci, jejíž význam přesahuje rámec města Svitavy i regionu. Akce má propagační charakter a slouží k představení všech složek Integrovaného záchranného systému. V roce 2007 ji navštívilo odhadem 2 tisíce účastníků zejména z řad žáků a studentů z celého regionu a v odpoledních hodinách občanů města Svitavy.

   
Foto z Dne s IZS v roce 2007.

Třetí část činností se týkala nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem vytvořila komise na webových stránkách města ucelenou komplexní nabídku besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny jednak ve vztahu k věku příjemců a současně tematicky. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto:  www.svitavy.cz › Policie a prevence › Prevence kriminality › Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence, nebo přímo přes odkaz: http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php?sk=vl_nab

Nabídka preventivních činností byla využita ve více než ve stovce případů. V následujícím přehledu jsou však uvedeny pouze akce, o kterých je KPPK informována prostřednictvím koordinátora. Vzhledem k široké nabídce se řada akcí koná bez této informace a tyto akce nejsou do přehledu zahrnuty. Nejvytíženější byla v tomto ohledu v roce 2007 pracovnice PIS PČR OŘ Svitavy Mgr. Martina Simonová, která připravila v okrese Svitavy 71 přednášek a besed pro jednotlivé cílové skupiny. Na Svitavsku nebo přímo ve Svitavách bylo uskutečněno 11 z těchto akcí, 4 z nich společně s koordinátorem prevence kriminality. Tematicky byly přednášky a besedy zaměřeny především na oblast práva, extremismu, problematiku návykových látek a pro cílovou skupinu seniorů. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 21 akcí především pro cílovou skupinu dětí a mládeže a současně pro rodiče. Jednalo o přednášky a besedy zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek.

 
Foto z přednášky pro seniory v roce 2007.

 
Foto z přednášek zaměřených na prevenci před užíváním návykových látek pro žáky a studenty svitavských základních škol v roce 2007.

V oblasti informování však byly aktivní i další subjekty, jako například MP Svitavy a OOP ČR Svitavy – návštěvy služeben a předvedení techniky spojené s oblastí právního vědomí; OS Klus (problematika alkoholismu, Nadace Josefa Plívy – problematika kouření, alkoholismu apod.). V oblasti právního vědomí se uskutečnilo také několik akcí (přednášek a besed) za účasti soudců a státních zástupců.

Informace pro odbornou veřejnost

V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují stovky pracovníků z desítek měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o projekty situační prevence a především o pilotní projekt Systém včasné intervence.
Za rok 2007 tímto způsobem město Svitavy navštívilo více než 90 zástupců ze 16 měst a desítka dalších subjektů. Pro většinu z nich byly bezplatně uspořádány semináře nebo jednorázová setkání. Nejvýznamnější byly 2 semináře k SVI (květen a prosinec 2007), kdy Svitavy navštívili zástupci měst, která se v roce 2008 připravují na realizaci projektu SVI. V rámci těchto akcí se jednalo dohromady o cca 50 účastníků.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou pravidelně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/akt/nm/index.htm. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv zasílaných každodenně tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. V roce 2007 byly tímto způsobem každý den připraveny informace z PČR OŘ Svitavy (zasílány e-mailem přímo novinářům z celého regionu) a současně byly ze strany MP Svitavy připravovány zprávy z činnosti, které jsou prakticky každý den uveřejňovány na webu města Svitavy, viz (http://www.svitavy.cz/novy/mp/index.php) včetně fotografií a komentářů. Na tyto zprávy reagují novináři konkrétními dotazy, které jsou zodpovězeny písemně nebo na jednorázových setkáních. K závažným tématům jsou připravovány cílené tiskové konference. V roce 2007 byly tímto způsobem připraveny 3 tiskové konference na MěÚ Svitavy. Jedna z nich se věnovala zprávě o činnosti v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, druhá novému modelu kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací a třetí se věnovala problematice nelegálních drog ve svitavském regionu. Mezi hlavní partnery v této oblastí patří Noviny Svitavska (součást Deníků Bohemia) a MF Dnes. V roce 2007 bylo novinkou využití on-line chatu na webu Novin Svitavska. Tématem byla drogová problematika. Diskuse se zúčastnilo 40 účastníků.
Kromě měsíčníku Naše město KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce zapojené do KPPK připravují reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS. V roce 2007 bylo tímto způsobem připraveno celkem 12 samostatných pořadů. Konkrétně se jednalo o tyto pořady:

 1. Dopadení zlodějů ve Strakově (15.1.2007)
 2. Akce Apač úspěšná (17.1.2007)
 3. Pachatelé drobných krádeží dopadeni (1.3.2007)
 4. O alkoholu v nadaci J. Plívy (15.3.2007)
 5. Přednáška o drogách pro rodiče (1.4.2007)
 6. Pochod anarchistů ve Svitavách (14.7.2007)
 7. Pochod skinheads (21.7.2007)
 8. Pachatelé loupežných přepadení dopadeni (23.9.2007)
 9. 15 let Městské policie ve Svitavách (20.9.2007)
 10. Vandalismus na městském hřbitově (30.9.2007)
 11. Policie o nových případech pervitinu (5.9.2007)
 12. Tisková konference k drogové problematice (16.10.2007)
Příklady některých vysílání televize CMS:

Tisková konference
(wmv 13MB)

Zlodějky Strakov
(wmv 5MB)

Loupežná přepadení
(wmv 6MB)
 

Od zahájení vysílání televize CMS bylo připraveno v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací již více než 90 pořadů. Nad rámec projektu byly vytvořeny nové webové stránky zaměřené na prevenci kriminality: http://www.svitavy.cz/pkb/projekty/index.php a současně stránky OOP ČR Svitavy: http://www.svitavy.cz/policie/i_00.htm. Na těchto stránkách jsou zveřejňovány veškeré informace z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

Prevence závislostí

V úvodu je nutné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2007. Pro porovnání je v závorce uveden počet za rok 2006.
V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ (složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel) realizováno v roce 2007 celkem 34 skutků (2006 - 31) tzv. drogových trestných činů. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo se o 25x pervitin a 9x marihuana (2006 - 25x pervitin, 6x marihuana). Tyto trestné činy se týkaly 28 obviněných pachatelů (2006 - 40 pachatelů). V rámci okresu Svitavy bylo odhaleno celkem 9 varen (v roce 2006 to bylo 14 „varen“ a v roce 2005 - 9 „varen“). V této souvislosti je nutné upozornit na změnu v chování u výrobců.  Důvodem pro častější nezajištění předmětů sloužících k výrobě drogy jsou zvýšené obavy výrobců z odhalení. Osoby, které drogu prokazatelně vyráběly, by tedy podle předchozích způsobů vykazování nebylo možné označit za výrobce, protože předměty sloužící k výrobě u nich nebyly zajištěny. Z těchto důvodů je počet zajištěných varen menší, ačkoliv rozsah této trestné činnosti byl minimálně na stejné úrovni jako v roce 2006.
Z hlediska OOP ČR Svitavy se jednalo o 24 případů (2006 - 25 případů, 2005 - 11 případů), kterých se dopustilo 20 pachatelů (v roce 2006 - 32 pachatelů). Konkrétně se jednalo o 16x pervitin a 8x marihuana. Z toho ve Svitavách celkem 19 případů (15x pervitin 4x marihuana). Ve Svitavách bylo v roce 2007 odhaleno 6 varen (v roce 2006 - 11 „varen“, v roce 2005 - 3 „varny“). Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let. Významná je skutečnost, že v rámci okresu Svitavy bylo celkem 6 pachatelů pro stejnou trestnou činnost stíháno opakovaně. Čtyři z nich pak přímo ve Svitavách. Snížení počtů je důsledkem uvěznění řady pachatelů v předchozích letech a současně zvýšení počtu zúčastněných osob v rámci případů v roce 2007.

Počet injekčních uživatelů v roce 2007 dále mírně narostl. Podle poznatků kolegů z PČR i podle zpráv terénních pracovníků OS Laxus odhadujeme, že na Svitavsku je v současnosti více než 500 uživatelů drog zejména pervitinu – z toho 300 osob užívá metamfetamin nitrožilně. Další stovky osob experimentují s marihuanou. U marihuany se jedná zejména o nižší věkovou kategorii.
Již v roce 2006 jsem uváděl, že vzhledem k počtu vyšetřovaných případů drogových trestných činů by se mohlo jevit, že situace v oblasti drog v našem regionu je výrazně odlišná od celorepublikového průměru. Takovýto závěr by byl zkreslený. Vyšetřování drogové kriminality je výsledkem systematické práce toxi týmu při SKPV PČR OŘ Svitavy. Je pravděpodobné, že po jistém čase by za standardních podmínek obdobný počet trestných činů odhalili i v jiných částech našeho kraje.


Vysílání televize CMS k jedné z odhalených varen.
(wmv 6MB)

Hlavní prioritou KPPK jsou však ve vztahu k drogové problematice především preventivní opatření. Nejvýznamnější z nich se pokusím představit.
Z důvodu přehlednosti dalších kroků rozdělím naše působení do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální. Dále lze i v našich podmínkách hovořit o prevenci specifické a nespecifické, tedy proti určitému jevu anebo všem jevům.

Primární prevence

V oblasti primární prevence se soustředíme s kolegy z KPPK především na vytvoření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích experimentování nebo jejich užívání. V předcházející části zprávy je dokumentován počet přednášek a besed.
Komise má přímo na webových stránkách města Svitavy vytvořenu nabídku preventivních programů pro jednotlivé věkové kategorie. V případě nižších ročníků spolupracujeme přímo s jednotlivými pedagogy na školách. V roce 2007 jsme se mnohem více než v minulosti zaměřili na rodiče. Účast na celkem devíti setkáních však byla poměrně nízká.


Video televize CMS z přednášky pro rodiče a pedadogické pracovníky
(wmv 6,5MB)

K problematice alkoholových závislostí připravilo několik akcí také občanské sdružení OS KLUS.


Video televize CMS z besedy k problematice alkoholových závislostí.
(wmv 6,5MB)

Sekundární prevence

V oblasti sekundární protidrogové prevence aktivně vyhledáváme experimentátory z řad dětí a mládeže. Hlavním prostředkem pro tuto činnost je pro nás Systém včasné intervence, jehož působení považuje za dostatečně objasněné. Kromě vyhledávání experimentátorů prostřednictvím SVI se činnost v této oblasti v roce 2007 zaměřovala na kontroly užívání návykových látek u dětí a mládeže.
Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům.
V průběhu roku 2007 město Svitavy uzavřelo smlouvu s Oddělením klinické biochemie Nemocnice ve Svitavách, kde je dohodnuta možnost testování návykových látek z moči v případech, kdy si rodiče sami neporadí s vyhodnocením testů, které získají od kurátorů v písemné podobě nebo se kterým se mohou seznámit pomocí krátkých videopořadů na webu města. Cílem služby je podchytit problém u experimentátorů ještě před tím, než vznikne dlouhodobější zkušenost s drogou.
Používány jsou u nás jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost otestování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2007 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 let. Vícefaktorové testy byly v průběhu roku 2007 nahrazeny elektronickým zařízením, které slouží k vyhodnocování 6 druhů drog ze slin.

 
Elektronické zařízení na detekci drog.

Terciální prevence

Město Svitavy z iniciativy KPPK uzavřelo v roce 2006 smlouvu s AD Centrem Pardubice, které ve městě pravidelně zajišťovalo terénní a ambulantní služby pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky. AD centrum jako organizační složka KHK ukončilo činnost koncem roku 2006. Po jednání se zástupci Pardubického kraje město uzavřelo na zajištění protidrogových služeb v regionu smlouvu s občanským sdružením Laxus z Hradce Králové (dále jen OS Laxus), které bylo vybráno jako poskytovatel protidrogových služeb v Pardubickém i Královohradeckém kraji. Konkrétně se v roce 2007 jednalo o tyto služby:

Poskytování poradenských služeb (předambulantní a ambulantní poradenství)
Poradenský program AC Svitavy provozovaný OS Laxus začal svoji činnost v květnu 2007, a to každý lichý čtvrtek v měsíci. Program sídlí v Pavlovově ulici v budově ZÚ Pardubice, pracoviště Svitavy, kde má svoji samostatnou místnost. Služba je klientům poskytována zdarma.
Během měsíce května a června proběhla propagace programu na regionální úrovni. Jednalo se o zveřejnění a propagaci programu prostřednictvím regionální televize, informačního letáku v městském zpravodaji, dále proběhla informační návštěva Pedagogicko-psychologické poradny ve Svitavách, informační návštěva sociálního odboru MěÚ Svitavy. Informace o programu byly předány také metodikům prevence ve školských zařízeních. O programu dále průběžně informuje širší veřejnost pracovník prevence kriminality MěÚ Svitavy, krajský protidrogový koordinátor v Pardubicích a v neposlední řadě pracovníci terénních programů poskytují cílené informace o programu svým klientům. Informace o programu také podává svým klientům s drogovou anamnézou lékař ZÚ, který sídlí v téže budově.

Letak Laxus a Klus

Personální zajištění
Poradenskou službu zajišťuje externí pracovník Ambulantním centrem Laxus – středisko Pardubice, Mgr. Daniel Dvořák, speciální pedagog, etoped s výcvikem zaměřeným na terapii závislostí.
Spolupracuje s AC Laxus v Pardubicích a v Hradci Králové formou vzájemného předávání klientů a společných supervizí. Dále spolupracuje s MUDr. Slezákem, lékařem ZÚ, poradny pro riziková chování, a to v oblasti případného testování klientů na virová onemocnění.

Počty klientů a jejich základní charakteristika
Od června do listopadu 2007 službu využilo 17 klientů ve 35 kontaktech. Jednalo se především o rodinné poradenství. Konzultací využilo v tomto období 5 problémových uživatelů, z toho 2 docházejí pravidelně. U jednoho klienta byla díky úzké spolupráci se ZÚ zjištěna hepatitida typu C. Jeden z klientů udával jako problémové chování patologické hráčství. Byl delegován do AC Pardubice o.s. Laxus z důvodu návštěvy školy v Pardubicích. V rodičovském poradenství převažoval zájem řešit poruchy chování spojené s užíváním THC u dětí a adolescentů.

Počet klientů celkem: 17
Počet konzultací celkem: 33
Počet i.v. uživatelů 5, s nimi 12 konzultací (3jednorázové),
Pat. hraní: 1 klient celkem, 1 konzultace
Užívání THC 1 klient, 1konzultace
Rodičů celkem: 10
S rodiči celkem 19 konzultací

Terénní program
Do konce listopadu 2007 uskutečnili terénní pracovníci OS Laxus 96 výjezdů do regionu Svitavska. Bylo kontaktováno 98 osob, převážně se jednalo o kuřáky marihuany, rekreační uživatele „tanečních drog“. Program je v kontaktu s 39 injekčními uživateli, dalších 22 osob využívá program zprostředkovaně přes druhou osobu, tzv. sekundární výměnný program. Z toho na Svitavy připadá 17 klientů v přímém kontaktu. Jedná se o uživatele pervitinu, surového opia a jsou s programem v přímém kontaktu. Klienti využili program  117 x, z toho 93 x za účelem výměny injekčního materiálu, toho bylo vydáno 2 690 kusů. Počet injekčních uživatelů v sekundárním programu je odhadován na cca 8 osob. Celkem tedy využívá služeb v této lokalitě 25 osob.
Do Svitav jezdí terénní pracovníci 2x týdně. Mimo kontaktů, při kterých dochází k výměně injekčního materiálu, dochází i ke strukturovaným rozhovorům, které se týkají bezpečného užívání drog, zdravotních a sociálně právních informací.
V rámci kontaktů s uživateli dochází také k distribuci informačních materiálů týkajících se především sociálních služeb a zařízení léčebné péče. Zprostředkování další pomoci a odkazy na další služby pro UD: Především na služby K-centra, Ambulantního centra, jiné výměnné programy, dále na zařízení zdravotních  a sociálních služeb. Odkazování do léčby a programů substituce probíhá prostřednictvím K-centra.

Na závěr této zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří na naplňování programu prevence kriminality v roce 2007 spolupracovali.

Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

SKPV PČR OŘ Svitavy – Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky Okresního ředitelství ve Svitavách
Drogové trestné činy – viz nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 – 188 a šíření toxikomanie podle § 188 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů
THC – tetrahydrocanabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
KHK – Klub Hurá kamarád
OOP ČR – Obvodní oddělení Policie ČR ve Svitavách
TSMS – Technické služby města Svitavy
SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování
SVI – Systém včasné intervence
MKS – Městský kamerový monitorovací systém
OS ČČK – oblastní spolek Českého červeného kříže