Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2011 ve Svitavách

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky a přehledu o práci v oblasti prevence kriminality lze tuto činnost rozčlenit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality bude zpráva doplněna o fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě.

 1. Analytická činnost
 2. Oblast formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a) Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality se soustředila v roce 2011 na analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy v dalších letech. Materiál byl zaměřen na tzv. základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o některé situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2004 – 2010). Tyto údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu těchto analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence.

Dalším z analytických materiálů zpracovaných v roce 2011 byla Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací. Pro účely dotačního řízení v roce 2012 byla významně doplněna o analytické údaje směřující především k postižení tzv. rizikovosti lokality s ohledem nejen na nápad trestné činnosti, ale současně na další tzv. sociální ukazatele rizikovosti. Strategie byla předložena radě města pod názvem Strategie města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Motivace, koordinace a podpora spolupráce institucí patří mezi významné úkoly KPPK. Jejím prostřednictvím lze pozitivně ovlivňovat stav kriminality a bezpečnostní situaci nad rámec působnosti jednotlivých institucí nebo organizací.
Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V roce 2011 pokračoval trend přesunu iniciace řady preventivních programů nebo projektů od komise na jednotlivé instituce. Příkladem je zapojení Mateřského a rodinného centra Krůček, občanského sdružení Bonanza nebo Krizového centra J. J. Pestalozziho, jejichž činnost v oblasti prevence se dále rozšiřuje.
V průběhu několika posledních let stát přenesl na obce, ale i na další subjekty úkoly, které dříve zabezpečovala Policie ČR. V roce 2011 se tento trend dále prohloubil. Byl charakteristický snižováním početních stavů u Policie ČR a změnou filosofie její práce. Tyto kroky jsou předmětem velké diskuse v odborné i laické veřejnosti. Z dosavadních zkušeností lze však konstatovat, že úroveň spolupráce orgánů Policie ČR, Městské policie Svitavy, Městského úřadu Svitavy nebo organizací, které město zřizuje, se daří udržet. Příkladem spolupráce jsou však stále častěji spíše jednorázová opatření např. při pochodech extrémistů nebo při obdobných – ryze bezpečnostních problémech. Nad dlouhodobými preventivními programy nebo projekty v současnosti visí spíše otazníky. Rámcem pro uskutečňování spolupráce s orgány PČR je písemná Dohoda o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2009. Její obsah je naplňován. Text je uveden na webových stránkách.  
V oblasti spolupráce s dalšími institucemi lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a zejména střediskem probační a mediační služby (dále jen PMS). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS dlouhodobě přispívají zejména k realizaci programu Právo na každý den. U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Model spolupráce těchto orgánů s městem a především s městskou policií zvolený před čtyřmi lety se osvědčil a probíhá bez jakýchkoliv problémů. V roce 2011 bylo 5 odsouzenými odpracováno cca 500 hodin OPP.U dalších organizací pracovalo dalších 16 odsouzených. Klesající trend výkonu trestu OPP prostřednictvím kontroly městské policie lze připisovat snaze PMS o využití trestaných u dalších organizací, kde trest plní i další výchovné funkce a současně není v kolizi s institutem veřejné služby, v jehož rámci pracovaly v roce 2011 ve Svitavách stovky osob zejména na pracích, jež v minulosti vykonávali odsouzení. Dalším důvodem poklesu může být také přísně vyžadované plnění úkolů odsouzenými ze strany MP. Ekonomický přínos pro technické služby a město Svitavy činil v roce 2011 při minimální kalkulaci 65 Kč na jednu odpracovanou hodinu částku cca 30 tis. Kč oproti roku 2010, kdy se jednalo o částku cca 110 tis. Kč.
Významný „ resocializační a reedukační“ dopad na situaci v komunitě s ohledem na prevenci měl v roce 2011 institut „veřejné služby“, který byl v roce 2009 ve městě zaveden z iniciativy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy. Je určen zejména osobám, jež jsou dlouhodobě závislé na sociálních dávkách. Jeho realizace v podání pracovníků sociálního odboru představovala významný příspěvek do oblasti uskutečňování sociální prevence ve městě. Kromě výše uvedeného počtu odsouzených k výkonu OPP se na úklidu města podílejí desítky pracovníků – „klientů“ sociálního odboru. Další pracují u cca 20 organizací. Průměrně měsíčně službu vykonávalo 70 - 80 klientů. Jednalo se o poměrně účinný systém sociální kontroly, který při velmi dobře volené organizaci přinášel kromě významných finančních benefitů pro komunitu i nezanedbatelné výsledky pro některé nezaměstnané. Současné zásahy státu do organizace přenesením kompetencí na úřady práce významně zvyšují subjektivní míru kontroly, otázkou však zůstává, zda cílem bude resocializace nebo spíše okamžité omezování vyplácených dávek. Vše nasvědčuje spíše cílům směřovaným k omezování výdajů státu.  Minimálně v krátkodobém horizontu lze předpokládat nárůst trestné činnosti páchané osobami vyřazenými z úřadů práce.
Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2011 to byl zejména projekt „Krok za krokem přes bariéry“, který ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krůček realizovala komise pro prevenci kriminality (KPPK), nebo program „Drž se na uzdě“ občanského sdružení Bonanza nebo nově vznikající program „Mentorská asistence“, na jehož realizaci se spolupodílí řada subjektů. Jednotlivé projekty budou níže detailněji vyhodnoceny.
V roce 2011 byl v oblasti prevence dětské delikvence a sociálně-právní ochrany z iniciativy Střediska PMS ve Svitavách ustaven tzv. Tým pro mládež, jehož význam je regionální. V roce 2011 se uskutečnila 4 setkání týmu zaměřená na předávání dobré praxe mezi městy bývalého okresu nebo na úpravu některých opatření vyplývajících ze zákona o sociálně právní ochraně dětí. V souvislosti s poznatky získanými na jednáních týmu pro mládež byl znatelný vliv komplexně a dlouhodobě prováděné prevence kriminality mládeže ve Svitavách. Počet provinění nebo činů jinak trestných nedosahoval nápadu, se kterým se v současnosti potýkají některá další města regionu. Vlivů působících na tuto oblast zůstává mnoho, ale včasnou a efektivní prací s predelikventy se daří řešit řadu případů, jež se v jiných městech dostanou do stádií, ve kterých se jich musí chopit orgány činné v trestním řízení.
Testem vzájemné spolupráce v rámci jednorázových akcí byla v roce 2011 opakovaně opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu organizovaného příznivci Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v létě již popáté sjelo okolo 150 příslušníků a sympatizantů Dělnické strany sociální spravedlnosti. Zástupci města Svitavy i vedení PČR Územního odboru Svitavy i městské policie jednali se zástupci svolavatele, aby zabránili všem formám protiprávního jednání. Přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (krajské správy, obvodního oddělení, SKPV), městské policie, státního zastupitelství a odborníků na extremismus Ministerstva vnitra ČR. Prostřednictvím vyjednávání s oznamovatelkou akce se vše podařilo zvládnout bez vážného narušení veřejného pořádku.


Fotografie z průběhu protestního pochodu v roce 2011 ve Svitavách

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. Zástupci města Svitavy projekt prezentovali na významných seminářích a dalších akcích, například i na akademické půdě UHK, UP Olomouc nebo při prezentaci pro několik skupin studentů z měst ČR apod. 
V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Odborem pro projednávání přestupků, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, zejména pak s oddělením sociálně-právní ochrany a Městskou policií Svitavy, která je nejvýznamnějším iniciátorem případů k řešení v rámci projektu SVI a současně realizátorem většiny činností spojených s provozem MKS. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.
Důležitým prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  Program je prostředím spolupráce se školami a školskými zařízeními. Lze ji hodnotit jako velmi dobrou. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality přímý nebo blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace nebo spolky. V této oblasti se v roce 2011 dařilo spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Po vzájemné dohodě s městem Svitavy a SKS provozuje tato společnost od dubna 2009 v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí. Její činnost je na dobré profesionální úrovni. Cenná je pomoc jednotlivcům i snaha o zkoumání dalších potřeb klientů realizovaná např. formou výzkumných šetření.
V roce 2011 pokračovala spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho, které po dohodě s krajem provozuje od února 2010 v prostorách bývalého okresního úřadu krizové centrum (dále jen KC). Personálně činnost zabezpečují čtyři pracovnice (speciální pedagog – etoped a současně vedoucí centra, 2 psycholožky, sociální pracovnice) na plný pracovní úvazek a externí právnička na částečný úvazek. Centrum se po dohodě s městem zabývá především dětmi a mládeží v krizi, ale také systematickou sociální prací s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu včetně obětí domácího násilí. KC je financováno prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby – spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od založení centra do konce roku 2011 centrum zaregistrovalo 461 uživatelů služeb. Trend vývoje uživatelů má vzrůstající tendenci. Z uvedeného počtu bylo 56 dětí, 140 mužů a 273 žen. Od roku 2010 do konce roku 2011 KC poskytlo celkem 3052 intervencí. Velký nárůst je zaznamenán u anonymních uživatelů, celkem 39. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je zadluženost. O osobní bankrot požádalo celkem 29 uživatelů. Dvojnásobný nárůst oproti roku 2010 KC zaznamenalo u uživatelů, kteří přicházejí s rodinnými či výchovnými problémy. KC dále pomáhá v rozvodových situacích, nově byl zaznamenán i zájem o párovou terapii. KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy jako je např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s orgánem SPOD, poskytuje službu Asistovaný kontakt, který je navržen pro dítě a rodiče, a to pro specifickou situaci, kdy dítě ztratilo kontakt a vazbu na jednoho z rodičů. Dále spolupracuje se sociálním odborem MěÚ ve Svitavách, s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s IC SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s o.s. Bonanzou, s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách a PPP ve Svitavách. Nově navázalo spolupráci s mateřským centrem Krůček, ve kterém probíhá navazující služba na asistovaný kontakt, a rodiče s dítětem se zde mají možnost dále potkávat v neutrálním prostředí.  Všechny tyto služby poskytuje KC bezplatně.
Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NO, byla v roce 2011 dále rozvíjena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a OS Květná Zahrada v Květné. Obě sdružení pravidelně navštěvují členové KPPK. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, byl i v roce 2011 místem setkávání desítek pracovníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím osobního vkladu – přímou prací na statku sdružení. V tomto ohledu proběhlo několik tradičních „pracovních sobot“, kterých se účastnilo více než 40 osob a všichni ubytovaní klienti i pracovníci sdružení. Prostřednictvím projektu Partnerství bez předsudků Základní a mateřské školy Lačnov se daří do činnosti zapojit i více než 2 desítky rodičů nebo rodinných příslušníků ze sociálně slabých rodin uvedených v Gabalově studii jako rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, jež se nacházejí na území města Svitavy. Výjimečná není ani společná účast v počtu 50 osob.


Fotografie z realizace Partnerství bez předsudků ZŠ a MŠ Lačnov v roce 2011

Obě občanská sdružení v roce 2011 realizovala řadu registrovaných i neregistrovaných soc. služeb z tzv. Individuálního projektu Pardubického kraje, jehož cílem je především stabilizace a financování služeb sociální intervence v Pardubickém kraji. Program však končí v závěru letošního roku a bude nutné se připravovat na zásadní změny v modelu financování. Další významná spolupráce se týkala řešení problematiky závislostí. Oblasti je věnována samostatná kapitola v závěru této zprávy.

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblasti:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2011 konkrétně jednalo o tyto projekty a opatření:

 • Vybudování nového kamerového bodu na spodní části náměstí Míru a výměnu technologie pro přenos obrazu na kamerovém bodě v centrální části náměstí Míru ve Svitavách.

Městský kamerový monitorovací systém byl vybudován v roce 1999 s výhledem na funkčnost maximálně 10 let. Některé z jeho součástí, především zařízení pro přenos obrazu, jsou v provozu více jak 11 let. Některé technické prvky bylo nutné modernizovat. Součástí investičního záměru bylo využití nově položených rozvodů, které byly vybudovány při rekonstrukci Wolkerovy aleje v roce 2010. Jejich prostřednictvím bylo využito moderní technologie přenosu obrazu prostřednictvím optické metropolitní sítě. Pro umístění byl již před 12 lety jako nejvhodnější vytipován dům soukromých vlastníků, ze kterého je viditelnost jak na spodní část náměstí, tak na Ottendorferův dům a vstup do podchodu u PČR. S vlastníky byla uzavřena smlouva o umístění kamerového bodu i o podmínkách provozu. Investiční akce v rozsahu cca 200 tis. Kč byla realizována v průběhu června 2011 tak, aby kamerové body (nový i zrekonstruovaný) byly k dispozici již na opatření spojená se zabezpečením bezpečnosti v průběhu protestního pochodu extremistů v červenci 2011. Vzhledem ke strategicky zvolenému místu, kvalitě obrazu a možnostem automatického a manuálního ovládání lze předpokládat, že kamerové body přispějí k naplňování cílů situační prevence.
Součástí provozu MKS bylo také zpracování studie a finanční rozvahy směřující
k budoucímu technickému zajištění provozu. Město Svitavy za účasti několika odborných firem získalo přehled o budoucím možném technickém řešení MKS. Jeho realizace je otázkou finančních možností města v příštích letech.


Foto nového kamerového bodu

2. Sociální prevence zahrnuje řadu projektů, činností a aktivit souvisejících s širším vývojem společnosti, nikoliv pouze s otázkou bezpečnosti. Oblast sociální prevence se zabývá především hledáním a eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Směřování sociální prevence však v současnosti naráží mimo jiné i na jejich dlouhodobém rozmělňování. V této zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů.
V roce 2011 KPPK zaměřila pozornost především na některé rizikové skupiny obyvatel. V této souvislosti pokračovala z dotačního programu Prevence kriminality Pardubického kraje v oblasti sociální prevence na realizaci projektu Krok za krokem přes bariéry. Projekt je zaměřený primárně na obyvatelky Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách. Projekt je realizován městem (KPPK) ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže. Cílem projektu je resocializace, reedukace a aktivizace obyvatel Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách. Cílovou skupinu tvoří matky a děti – celkem se jednalo v roce 2011 o 13 matek a 36 dětí. Ve vztahu k projektu je „resocializací“ míněno zejména odstranění relativně trvalých tendencí bránících začlenění matek a jejich dětí do života v místní komunitě i ve společnosti. Cílem je tedy z pohledu matek i dětí získání nebo znovuobnovení základních sociálních dovedností. Z pohledu matek je jím nabytí nebo obnovení některých rodičovských kompetencí (zejména s ohledem na základní péči o děti). Reedukací je míněno znovunabytí schopnosti samostatně, bez každodenní pomoci profesionálních pracovníků azylového domu vychovávat vlastní děti v souladu s jejich individuálními schopnostmi. Použité metody: metoda doprovázení, metoda příkladu, specifické formy poradenství, metoda animace, práce se skupinou, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, práce s rodinou, práce s „komunitou“ a vzdělávací činnosti pro děti.
Soustavným úsilím profesionálů i dobrovolníků se daří záměry naplňovat. Spíše kontrolní a z hlediska metod režimová kontrola profesionálů je doplněna činnostmi směřujícími k aktivizaci. Pracovnice MC Krůček v zařízení vytvářejí prostředí vřelosti, sounáležitosti a podpory. Cíle projektu je však možné naplňovat pouze prostřednictvím dlouhodobého působení. Projekt z těchto důvodů pokračuje i v roce 2012. V případě úspěšné žádosti o dotaci z OPK MV ČR bude rozšířen i o aktivizační činnosti ve výcvikových bytech v Kojeneckém ústavu ve Svitavách.


Fotografie z realizace projektu Krok za krokem přes bariéry

Druhým klíčovým projektem komise v roce 2011 byl nově zahájený projekt s názvem Mentorská asistence. Jedná se o projekt sociální prevence realizovaný ve spolupráci s občanskými sdruženími Centrum J. J. Pestalozziho, Bonanza a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Svitavách. Primárním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Prostřednictvím naplňování hlavního cíle se realizátoři snaží zabránit viktimizaci významné skupiny dětí ve Svitavách nebo regionu Svitavska a významně posílit jejich postavení ve skupinách vrstevníků. Sekundárním cílem je mimo jiné výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních (sociálních nebo pedagogických oborů – pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie apod.), možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“ a zvýšení jejich dovedností v procesu výchovy, vzdělávání a sebevzdělávání (dětí v rodině i jich samotných), zlepšení přístupu odborníků (pracovníků krizového centra nebo dobrovolníků z občanského sdružení Bonanza) k některým rizikovým rodinám ve městě a regionu nebo příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin ve městě nebo regionu. Ve školním roce 2010/2011 bylo do projektu zapojeno celkem 25 žáků, 22 mentorek a mentorů a cca 10 profesionálů nebo dobrovolníků převážně z neziskových organizací (OS Bonanza a KC Pestalozzi). Projekt je v odborné i laické veřejnosti hodnocen velmi pozitivně a v dalších letech bude dále uskutečňován jako dlouhodobý program. V roce 2011/2012 pracuje v rámci projektu již 42 studentů. Zvažována je i činnost mentorů v některých rodinách, jež by o toto službu projevily zájem.


Fotografie z realizace projektu Mentorská asistence v roce 2011

Dalšími velmi významnými programy v oblasti sociální prevence jsou aktivity Občanského sdružení Bonanza. Konkrétně se jedná o projekt zaměřený na výcvik sociálních dovedností s pracovním názvem „Drž se na uzdě“. Projekt je určen dětem ve věku 10 – 14 let a jejich rodinám. Cílem je rozvoj sociálních dovedností a aktivizace rodin v kontextu dalších aktivizačních služeb OS Bonanza. Výcvik je realizován formou 10 půldenních - víkendových pobytů na statku občanského sdružení, kde se skupině vybraných dětí (v počtu 8 – 10) věnuje tým cca 10 dobrovolníků. V rámci výcviku jsou rozvíjeny nebo posilovány základní sociální dovednosti jako je dodržování pravidel, přátelství, trpělivost, píle, pracovitost, sounáležitost, schopnost pomáhat druhým, navazovat a udržovat vztahy s přáteli, zdravě komunikovat, respektovat autority, dokázat poskytnout zpětnou vazbu, bez agresivity se prosadit ve skupinách vrstevníků až po schopnost sebekontroly nebo sebehodnocení. V roce 2011 se v rámci 3 desetidenních běhů programu účastnilo celkem 27 dětí převážně ze Svitav nebo z regionu.
K další významné aktivitě v rámci sociální prevence patří provoz Nízkoprahového klubu pro děti a mládež – Díra (dále jen NK). Jedná se o projekt sociální prevence zaměřený na cílovou skupinu dětí s výchovnými problémy, projevy predelikventního chování nebo děti s absencí jiných volnočasových činností. Návštěvníky NK jsou děti a mládež ve věku 11 – 23 let. Jejich počet v rámci jednoho dne přesahuje 20 osob. Klub je otevřen každý pracovní den. Činnost je vzhledem k věku rozdělena na 2 věkové kategorie. Hraničním pásmem mezi kategoriemi je věk cca 14 - 15 let. Typickým klientem je chlapec ve věku 16 – 17 let prožívající období adolescence bez výrazné opory v rodině při celkově narušených sociálních vztazích, s absencí naplňování potřeby sounáležitosti, bez výraznějších možností pro aktivní využití volného času. U řady z těchto „klientů“ byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování. V roce 2011 proběhla také významná rekonstrukce klubu, kterou si vynutila tzv. blesková povodeň, která zaplavila suterén ZŠ Felberova, kde je klub umístěn. Z prostředků získaných z benefičního koncertu na podporu NK Díra byl klub nově vymalován a stěny byly vyzdobeny graffiti. Do budoucna je projekt NK prostorem pro šíření specifické sociálně-pedagogické nebo sociální práce do rizikových lokalit ve městě.


Nové prostředí Nízkoprahového klubu Díra

Pro oblast sociální prevence mají také velký význam aktivity OS Bonanza přímo na statku sdružení. Kromě účasti řady svitavských dětí přímo činností na statku se občanské sdružení podílí na organizaci některých kulturních a společenských akcí ve městě.


Fotografie z činnosti občanského sdružení Bonanza  

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2011 bylo KPPK předloženo celkem 29 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 323 tis. Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno celkem 20 projektů 7 předkladatelů v celkové výši 120 tis. Kč. Jednalo se zejména o dlouhodobé projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii, ale také na prevenci závislostí.
Součástí programu bylo také ocenění 22 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci programu. Na odměny bylo vyčleněno celkem 80 tis. Kč.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními bezprostředně navazujícími na pilotní projekt SVI nebo na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2011 se spolupráce soustředila především na 2 mimosvitavská občanská sdružení (dále jen OS) - Bonanza ve Vendolí a Květná Zahrada v Květné, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí nebo dětí s výchovnými problémy a také volnočasovými činnostmi pro děti. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena finančními prostředky v celkové výši 230 tis. Kč (190 tis. Kč OS Bonanza a 40 tis. Kč OS Květná Zahrada).
OS Bonanza zajišťovalo pro město Svitavy v roce 2011 především výše uvedený provoz NK Díra, program Drž se na uzdě a volnočasové činnosti pro děti na statku ve Vendolí. Jedná se především o práci v oblasti primární i sekundární prevence.
Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam projekt občanského sdružení Květná Zahrada, sídlícího v obci Květná, jež zajišťuje ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla od 18 do 26 let. „Klientem“ je nejčastěji mladý člověk ve věku kolem 19 – 20 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný, nebo je dokonce nežádoucí. Jedná se o „děti“, kterým v minulosti jeden nebo oba rodiče zemřeli, nevykonávali řádně rodičovské povinnosti, o děti řádně nepečovali, nebo je dokonce zanedbávali, poškozovali nebo týrali.
Hlavní výhodou spolupráce s OS Bonanza i OS Květná Zahrada je možnost intervence i u jiných než „typických klientů“. Obě sdružení jsou maximálně flexibilní, schopná ihned reagovat na potřeby dalších klientů, a tím i města Svitavy. Filosofie práce v Květné Zahradě je založena na tzv. „pracovní terapii“, která je základem pro řešení řady sociálních problémů v komunitě. V zásadě ji však nelze vynutit, lidé – klienti se jí musí zejména metodou příkladu a režimu naučit. Jednou z podmínek je v rámci obou sdružení dodržování stanovených pravidel.


Fotografie z „pracovních sobot“ v Květné Zahradě a z jedné z tradičních akcí sdružení

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů
Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, a především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz > Úřad > Bezpečnost > Prevence kriminality > Nabídka preventivních činností. Nabídka preventivních činností byla využita řadou subjektů. Tematicky byly přednášky a besedy zaměřeny především na oblast práva, extremismu, problematiku návykových látek a pro cílovou skupinu seniorů. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 18 akcí především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Další akce (celkem 4) se konaly v obcích v regionu (Vendolí, Vítějeves apod.). Jednalo o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit). V obci Vendolí šlo o setkání s rodiči v souvislosti s řešením problematiky šikany a sestavením plánu preventivních opatření.
V oblasti informování však byly aktivní i další subjekty jako například MP Svitavy a OOP ČR Svitavy.
Významnou část v této oblasti tvoří aktivity PIS ÚO PČR SY, jež se celoročně věnuje všem věkovým kategoriím, tzn. předškolákům, dětem základních i středních škol a učilišť, seniorům. V loňském roce PIS uskutečnila 119 besed z oblasti prevence kriminality. Pro předškoláky to bylo téma Učíme se s policií. Žáci prvního stupně se seznámili s tématy: dopravní výchova, vlastní bezpečí. Pro žáky druhého stupně, středních škol a učilišť jsou určena témata šikana, kyberšikana, trestní odpovědnost. V sedmi případech se uskutečnila beseda pro seniory s názvem (Ne)bezpečný věk.


Fotografie z přednášek a besed pracovníků prevence kriminality PIS PČR a města Svitavy

Preventivně informační skupina spolupracuje i s ostatními složkami policie. Např. spolupráce s dopravními policisty je realizovaná nepravidelně v průběhu celého roku. Jedná se např. o projekt „Řídím, piju nealkoholické pivo“ (v srpnu), „Zebra se za tebe nerozhlédne“ (duben, září), každodenní dohled u přechodů pro chodce v době, kdy děti chodí do školy. Další společnou činností bývají kontroly řidičů na dodržování rychlosti, zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek. Zdůrazňujeme nulovou toleranci alkoholu, apelujeme na dodržování rychlosti. Partnerem při společných akcí bývá i Besip.
Policie ČR i MěP Svitavy současně informují o činnosti policistů a strážníků na svých webech. V roce 2011 probíhaly úpravy webu města. Nově má MP Svitavy i oblast prevence k dispozici redakční systém, jenž bude sloužit především pro aktuality z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. V oblasti prevence bude směřován také k odborné veřejnosti.
Do oblasti informování spadají také návštěvy služeben a předvedení techniky spojené s oblastí právního vědomí. V této oblasti se uskutečnilo také několik akcí (přednášek a besed) za účasti dalších členů komise.

V roce 2011 lze však do oblasti informování zahrnout i konkrétní projekt, jenž pokračoval z roku 2010. Projekt přímo souvisí i s oblastí situační prevence a prevence viktimnosti. Jednalo se o projekt „Někdo je za dveřmi – prevence nejen pro seniory“. Cílem projektu, jenž byl ukončen v polovině roku 2011, bylo zvýšení efektivity viktimní prevence, zaměřené na prvky pasivní i aktivní ochrany před vniknutím do bytů pro rizikovou skupinu osob (seniory a zdravotně postižené) a zvýšení objektivního pocitu jejich bezpečí. Základním cílem je změna chování, vlastní instalace bezpečnostních prvků je pouze prostředkem k dosažení cíle. Z tohoto důvodu se jedná i o projekt sociální prevence. Cílovou skupinu v rámci předmětného projektu tvoří samostatně žijící senioři nad 70 let nebo tělesně postižení. Město Svitavy ve spolupráci s realizátorem – Městskou policií Svitavy připravilo informační kampaň zaměřenou na problematiku ochrany osob před vniknutím do bytu nebo podvodným jednáním vedeným za stejným cílem – okrást nebo podvést případnou oběť. Informační kampaň zahrnovala 2 cílené články distribuované do všech domácností ve městě v počtu 2 x 7.500 výtisků. Další články byly umístěny na web města. Prostřednictvím kampaně byly nabídnuty pro shora uvedenou cílovou skupinu služby spojené s posouzením možnosti ochrany tzv. pasivními bezpečnostními prvky – bezpečnostními řetízky, panoramatickými kukátky, bezpečnostními zámkovými vložkami, případně dalšími mechanickými nebo elektronickými zábrannými systémy. Výrazným přínosem projektu byla především osobní komunikace seniorů se strážníky (rajonisty), která má významný vliv na nárůst subjektivního i objektivního pocitu bezpečí. Projekt byl realizován jako součást práce MěP Svitavy.
Občané z uvedené cílové skupiny nebo např. i jejich děti (pečující o samostatně bydlícího rodiče – seniora nebo osobu tělesně postiženou) se mohli v kteroukoliv dobu kontaktovat na telefonickou linku Městské policie, kde uvedli základní kontaktní údaje včetně bydliště. Služba provedla záznam údajů. Následně pověřený strážník provedl na místě prohlídku zabezpečení bytu a poradil s výběrem konkrétních bezpečnostních prvků. Kromě vlastních bezpečnostních prvků byl projekt doplněn o informační samolepku (uvedeno na webu). Poté strážníci zabezpečili prostřednictvím odborné firmy H&S montáž bezpečnostních prvků. Po jejím ukončení obyvatele poučili o zásadách jejich bezpečného a efektivního používání. Významně se podařilo zvýšit objektivní i subjektivní pocit bezpečí u cílové skupiny seniorů na území města Svitavy. V rámci projektu bylo zabezpečeno 100 bytů seniorů. Projekt byl realizován za výrazné podpory Pardubického kraje.
Dalším z projektů viktimní prevence byl nově vytvořený projekt Krimistop. Projekt se týkal především oblasti majetkové kriminality. Majetková trestná činnost tvoří dlouhodobě nejvýznamnější součást celkové kriminality. Jednou z častých příčin je bohužel lhostejnost občanů k ochraně majetku.  Projekt byl reakcí na tento problém. Jedná se o přímé vtažení majitele věci do její ochrany.  Existuje možnost zvýšit pravděpodobnost identifikace majetku po jeho případném odcizení. Jedná se o celostátní projekt, připravovaný s vědomím a podporou orgánů Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.
Aplikace KRIMISTOP přináší nový přístup k ochraně majetku. Předměty, označené identifikačními prvky a evidované v centrálním registru KRIMISTOP, lze rychle, jednoduše a spolehlivě identifikovat a navrátit majiteli. Identifikace je možná jak podle výrobních identifikačních údajů, tak podle přidaných identifikačních prvků. Městská policie Svitavy disponuje zařízeními identifikujícími označený majetek a je schopna z databáze Krimistop ověřit majitele. Prodej základních sad zabezpečovacích prvků je k dispozici v Informačním centru města Svitavy a současně u všech prodejců jízdních kol ve městě. V Informačním centru je také zájemcům k dispozici proškolený pracovník, který je chopen občanům pomoci při registraci jejich majetku v databázi Krimistop.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují desítky pracovníků z mnoha měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o projekt Systém včasné intervence. V roce 2011 navštívilo v této souvislosti město několik skupin studentů. Koordinátor prevence projekt také představil v návaznosti na další aktivity sociální prevence na Katedře sociologie a sociální patologie PDF UHK. Přednášky se účastnilo cca 110 studentů a řada pedagogů. V této souvislosti je zajištěna i účast odborníků z UHK v rámci vzdělávaní pedagogických pracovníků ve Svitavách v rámci specifických projektů financovaných z OPVK. Příkladem je projekt VIA LUCIS v prostředí mateřských škol ve Svitavách, jehož se účastní všechny mateřské školy ve městě, nebo projekt Výchova ke zdraví, který realizuje ZŠ Felberova.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS.

d) Prevence závislostí

V úvodu je vhodné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2011. Pro porovnání je v závorce uveden odpovídající počet za rok 2010, případně 2009.
V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ (složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel) odhaleno v roce 2011 celkem 20 skutků (2010 – 23) tzv. drogových trestných činů. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo 13 x o pervitin a 7 x o marihuanu (2010 – 18x pervitin, 5x marihuanu). Tyto trestné činy se týkaly 20 dospělých (z toho 5 žen, kdy celkem 7 osob bylo stíháno opakovaně); (2010 – 18 pachatelů). V rámci „okresu“ Svitavy byla odhalena 1 „varna“ pervitinu. V roce 2010 to byly 3 varny a v roce 2009 to byly 4 „varny“. Pro zajímavost: v roce 2007 - 9 „varen“. V roce 2011 bylo 6 osob stíháno vazebně. V roce 2010 to byly 2 osoby a v roce 2009 celkem 6 osob.
Z hlediska OOP ČR Svitavy se v roce 2011 jednalo o 7 případů (2010 – 11 případů, 2009 – 13 případů, 2008 – 15 případů, 2007 - 24 případů), kterých se dopustilo 7 pachatelů (v roce 2010 - 9 pachatelů – 5mužů a 4 ženy, v roce 2009 – 11 pachatelů, v roce 2008 - 15 pachatelů). Konkrétně se jednalo ve všech případech o pervitin. Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let.
Hlavní prioritou KPPK je ve vztahu k drogové problematice především realizace preventivních opatření. Z důvodu přehlednosti dalších kroků je rozděleno působení KPPK v oblasti protidrogové prevence do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. V předcházející části zprávy je dokumentován počet přednášek a besed. Pracovníci zainteresovaní v problematice primární prevence závislostí však registrují dlouhodobě se snižující účinek metod patřících do tzv. přímého výchovného působení, kam lze zařadit i besedy a přednášky, které využívají technik - poskytování informací, přesvědčování, vysvětlování, nebo dokonce „zastrašování“.
Z těchto důvodů se KPPK v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionálního výchovného působení. Příkladem je komentované promítání časosběrného dokumentu „Katka“ režisérky Heleny Třeštíkové. Tato metoda byla v roce 2011 využita celkem v 6 případech.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Kromě vyhledávání experimentátorů prostřednictvím SVI se činnost v této oblasti v roce 2011 zaměřovala na kontroly užívání návykových látek u dětí a mládeže. Jejich iniciátorem v roce 2011 bylo obdobně jako v minulých letech především OOP ČR.
Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Používány jsou jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost otestování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2010 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 - 16 let.

Terciální prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2011 uskutečňována zejména ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlí v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové scházejí 1 x za 14 dní. Kromě pravidelných setkání pořádají výlety, víkendové i pobytové akce. Není výjimkou, že se jich účastní i přes 70 osob. Jednou z tradičních činností je výstava „uměleckých“ prací členů sdružení. V roce 2009 - 2011 se výstava uskutečnila ve vestibulu nemocnice. Činnosti se účastní cca 40 abstinujících nebo jejich rodinných příslušníků. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb. Níže uvedené texty jsou výtahem ze zpráv OS Laxus za rok 2011.


Fotografie z činnosti občanského sdružení KLUS v roce 2011

Terénní program (TP)
Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají (obvykle oslovují na ulici nebo na vytipovaných místech) uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.
Služby jsou poskytovány během provozní doby (pracovní dny od 12.00 - 18.00), jsou anonymní a zdarma.

Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekčních vod, dezinfekcí, kyselin, filtrů. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy B, C a HIV v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Součástí testování je předtestové a potestové poradenství. Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc. Dále se jedná o doprovodné služby typu:
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Základní sociální poradenství: všem klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci poskytujeme informace především v oblasti sociální, právní, zdravotní; dále informace v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství.
Pomoc v krizi: služba je poskytována všem klientům, kteří se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.

Základní statistické údaje vyplývající ze služeb terénního programu:

Počet klientů
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) 
12
- z toho injekčních uživatelů drog 12
- z toho mužů 7
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 14
- z toho veřejnost (odborná - kurátoři, hygiena, návštěvy z MěÚ apod.) 9
Počet kontaktů celkem 158
- z toho s klienty, uživateli drog (přímý) 93
- z toho s veřejností (odborná - kurátoři, hygiena, návštěvy z MěÚ apod.) 9
- z toho telefonický kontakt 56
Počet nalezených injekčních stříkaček 30
Počet výměn – výkonů ve výměnném programu 82
Počet vyměněných injekčních jehel 1 779
Počet výjezdů 60
Počty testovaných osob 4
z toho HEP C 3
z toho HEP B 0
z toho HIV 1

Ambulantní program
Ambulantní centrum Laxus o.s., pobočka Svitavy, poskytuje na základě smlouvy s městem Svitavy adiktologické a sociální  služby jedenkrát za 14 dní a to již po dobu 5 let. Provozní doba je přizpůsobena potřebám klientů. Objednávání klientů je uskutečňováno prostřednictvím střediska v Pardubicích – klienti se objednávají telefonicky nebo e-mailem. Služby jsou primárně určeny klientům ze Svitav a okolí. Důvodem založit a provozovat pobočku adiktologických služeb ve Svitavách byla horší dostupnost, dojezdnost klientů z tohoto regionu. V současné době totiž podobný rozsah služeb nenabízí v tomto regionu žádné jiné zařízení.
Frekvence poskytování služeb je však částečně omezená dobou 1x za 14 dní. Pro větší efektivitu poradenství, případně léčby je doporučovaná frekvence konzultací minimálně jedenkrát týdně. Z tohoto důvodu část klientů z péče vypadává. V indikovaných případech je klientům doporučeno navštěvovat „domovské“ zařízení v Pardubicích, které je ale pro některé z nich z finančních důvodů nedostupné. Jedná se především o matky uživatelky, které jsou současně v péči OSPOD a kde je pravidelná kontrola a vedení k úplné abstinenci zásadní.
Pro větší efektivitu, úspěšnost spolupráce klienta se zařízením je důležité, aby frekvence návštěv mohla probíhat jedenkrát týdně. Od roku 2009 jsou služby poskytovány ve vyhovujících a vybavených prostorách Multifunkčního  centra  Fabrika, ve Wolkerově aleji 92, ve Svitavách. Odpovědnou osobou pro pracoviště Ambulantního centra ve Svitavách je Mgr. Daniel Dvořák.
Program je průběžně propagován jak v adresářích sociálních služeb, tak i na akcích typu Veletrh sociálních služeb, Trh psychoslužeb, Týden duševního zdraví, apod.
Služba je zaměřena na injekční uživatele drog, osoby závislé na alkoholu a gamblery. Nejčastěji nabízenými službami je poradenství, zprostředkování rezidenční léčby a ambulantní léčba.  

Základní statistické údaje vyplývající ze služeb ambulantního programu:

Počet kontaktů: Celkem: 32
Z toho s uživateli drog: 26
Z toho s osobami blízkými: 6
Počet 1. kontaktů: Celkem: 8
Z toho s uživateli drog: 5
Z toho s osobami blízkými: 0
Počet konzultací: Celkem: 32
Z toho individuální poradenství: 26
Z toho rodinné poradenství: 6
Z toho poradenství pro osoby blízké: 0
Počet klientů: Celkem: 15
Z toho uživatelů drog: 9
Z toho osob blízkých: 6

 

Na závěr zprávy za KPPK děkuji všem, kteří se v roce 2011 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 30. 1. 2012 PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.