Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2006

Realizace programů, projektů, jednorázových akcí a nejvýznamnějších opatření v oblasti prevence kriminality v roce 2006

V oblasti realizace programů a projektů byl rok 2006 poněkud výjimečným. KPPK se soustředila především na vyhodnocování předchozího období 6 let, v jehož rámci se podílela na celostátním programu: „Prevence kriminality na místní úrovni“. Z těchto důvodů nepředložila vlastní projekty s žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Vlastní výsledky vyhodnocení z roku 2006 budou však mít zásadní vliv na programy a projekty předkládané v dalších letech.

Přestože v roce 2006 nebyly připraveny projekty s žádostí o dotace, lze i z hlediska programů a projektů rok 2006 považovat za velmi významný.


Programy prevence kriminality:  

 

Program podpory projektů škol a školských zařízení v oblasti prevence kriminality

Cílem programu je výchova a zdravý vývoj dětí ve smyslu salutogeneze, která je protipólem sociální patologie, na jejíž řešení byla komise Radou města Svitavy zřízena.

Záměrem programu je posilování právního vědomí žáků a studentů a aktivní vyplnění volného času dětí a mládeže, která není zapojena do aktivit sportovních oddílů TJ Svitavy, kroužků domu dětí a mládeže nebo tradičních zájmových kroužků při jednotlivých školách. Snahou je zapojit do mimoškolních činností co nejširší spektrum dětí. Přednost mají projekty, které zapojují i méně úspěšné děti, jež zůstávají na okraji zájmů v oddílech nebo zájmových kroužcích, mnohdy zaměřených na individuální nebo kolektivní výkon.

Program , který má jednoduchá a jasná pravidla, probíhá formou přímé finanční podpory projektů škol a školských zařízení, jež předkládají k posouzení Komisi pro prevenci kriminality Rady města Svitavy (každoročně v březnu). Komise (v květnu) navrhuje městské radě konkrétní vybrané projekty i příslušné finanční prostředky, které jsou po schválení v radě poskytovány městem Svitavy na základě smluv o poskytnutí neinvestiční dotace (v červnu) přímo z kapitoly prevence kriminality. Mezi návrhy projektů, schválením a poskytnutím peněz je tedy minimální časová prodleva. Komise prevence kriminality i městská rada se v tomto ohledu řídí heslem: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“.

Spektrum činností , na které se projekty zaměřují, je velmi široké. Největší množství projektů se orientuje na rozvoj tvořivosti formou výtvarných činností. Ačkoliv konečný výrobek nebo výtvor je pouze prostředkem ve směřování k cíli, přesto jsou výsledky práce velmi zdařilé, někdy téměř profesionální. Příkladem jsou práce studentek střední zdravotnické školy (viz obrázek č. 1) pod vedením paní Čermákové nebo výrobky vznikající v kroužku „Drátování“ pod vedením Mgr. Lenky Pražanové (viz obrázek č. 2) ze Základní školy Riegrova. Značné množství projektů je směřováno do oblasti hudební, především pak k práci s dětskými sbory nebo hudebními kroužky. Za všechny lze jmenovat například Admirál Franklin ze ZŠ Felberova pod vedením PhDr. Milana Štrycha, který se kromě hudebních činností věnuje historii našeho města a regionu. V letošním roce spolu s žáky školy vydali publikaci „Roky se Závišem z Falkenštejna“ (viz obrázek č. 3).

Tradiční zastoupení mají projekty zaměřené na sportovní činnosti. Příkladem je dlouhodobý projekt obchodní akademie, zaměřený na pravidelnou sportovní činnost v řadě sportovních odvětví nebo dlouhodobá sportovní činnost ZŠ náměstí Míru.

Mezi projekty podpořenými z prostředků komise patří také aktivity zaměřené na ekologickou výchovu. V tomto ohledu jsou příkladem projekty a akce pod vedením Bc. Jana Richtra, který s dětmi tráví prakticky veškerý svůj volný čas.

Součástí projektů jsou žádosti na nejrůznější vybavení, služby nebo na osobní náklady na krytí odměn pro realizátory projektů. KPPK doporučuje finančně podpořit především dlouhodobé (celoroční) projekty, které vytvářejí předpoklady pro zapojení většího počtu dětí. Příkladné je v tomto ohledu celé spektrum projektů ZŠ Riegrova. Jednorázové projekty nebo akce podporuje komise pouze ve výjimečných případech, kdy se jedná o akce s přímým vztahem k oblasti prevence kriminality. Sem patří akce zaměřené na posilování právního vědomí žáků a studentů. Z této oblasti lze vyzdvihnout dlouholetou práci se studenty na gymnáziu pod vedením Mgr. Karly Zdražilové a Mgr. Vladimíra Velešíka.

Snahou komise je také finančně podpořit konkrétní pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na shora uvedených projektech nebo jednorázových akcích. Z tohoto důvodu každoročně vyzve ředitele škol, aby navrhli pedagogické pracovníky. Návrh projedná komise a doporučení předá městské radě. Po rozhodnutí rady jsou uzavřeny příslušné dohody o provedení práce.

 

V  rámci shora uvedeného programu bylo doposud školskými zařízeními předloženo celkem 89 projektů. Z nich bylo 51 podpořeno celkovou částkou 492 000 Kč. Odměny pedagogickým pracovníkům byly poskytnuty celkem v 84 případech. V rámci tohoto počtu se jedná o řadu pracovníků, kteří jsou řediteli škol navrhování opakovaně. Jejich působení je dlouhodobé. Především na nich stojí úspěšnost celého programu. Poděkování patří všem, kteří se na tomto programu podílejí.

Celkové finanční vyhodnocení v jednotlivých letech dokumentuje tabulka:

Tab.č. 1: Finanční prostředky poskytnuté v jednotlivých letech v rámci programu podpory projektů školských zařízení v oblasti prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže

Rok Podpořeno projektů Poskytnuté finanční prostředky na konkrétní projekty (Kč) Odměny pedagogickým pracovníkům (počet) Celkové finanční prostředky na odměny pedagogickým pracovníkům (Kč) Celkové finanční prostředky v roce (Kč)
2002 5 92 000 13 31 000 123 000
2003 5 70 000 12 29 000 99 000
2004 10 93 000 18 56 000 149 000
2005 14 113 000 22 57 000 170 000
2006 17 124 000 19 57 000 181 000
Celkem 51 492 000 84 230 000 722 000

V roce 2006 byly finančními prostředky města Svitavy podpořeny následující projekty:

 • Roky se Závišem z Falknštejna ZŠ Felberova
 • „Cvičeníčko“ – cvičení rodičů s dětmi
 • Den školáka od pondělí do neděle ZŠ Riegrova
 • Šikovné ruce
 • Případ ztroskotaných námořníků
 • Riegrovské volnočasovky
 • Drátování
 • Taneční kroužek mažoretek ZŠ Lačnov
 • Sportovní školička a návštěva Sananimu ZŠ Náměstí Míru
 • Volnočasová činnost žáků speciální školy Speciální škola
 • Školní výtvarná dílna ZŠ Sokolovská
 • Zdravý životní styl u dětí mladšího školního věku
 • Vzdělávací a herní SW pro školní učebnu ZŠ T. G. Masaryka
 • Svitavská středoškolská liga – „Sport ano, drogy ne“ Obchodní akademie a VOŠE
 • Svitavský Mini Cup 2006 na umělé trávě SRP při Gymnáziu
 • Spolupráce Gymnázia a Speciální školy
 • Prožitkové lekce v protidrog. centu v Olomouci DDM Svitavy

Součástí programu bylo také ocenění 19 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci projektů a programů v oblasti prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže.

 

 Program „Právo pro každého“ – VI. ročník

Cílem programu je soustavné posilování právních znalostí žáků a studentů svitavských základních a středních škol.

Prostředkem k naplňování cíle jsou celoroční přednášky, besedy, praktické ukázky, modelové situace, které s žáky procvičují přímo učitelé – tzv. garanti programu na jednotlivých školách. Program je každoročně zakončen stejnojmennou regionální soutěží.

Jedná se o soutěž v právních znalostech čtyřčlenných družstev žáků 9. ročníků základních škol správního obvodu Svitavy a studentů III. ročníků středních škol a učilišť ve Svitavách. Garantem soutěže je Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy. Testové otázky a modelové situace hodnotí odborná porota složená ze zástupců justice (Okresního státního zastupitelství ve Svitavách, Okresního soudu Svitavy) Policie ČR, Městské policie Svitavy a MěÚ Svitavy. Soutěž je každoročním vyvrcholením programu „Právo pro každého“. Pedagogové za účasti soudců, státních zástupců, policistů, strážníků a pracovníků městského úřadu pracují s žáky a studenty podle stejnojmenné metodiky a učebnice, která jim právo přibližuje v poněkud jiné podobě, než je obvyklé. Celá metodika je postavena především na aktivitě žáků a studentů, kteří procvičují modelové situace, se kterými se mohou potkat v běžném životě. V letošním roce byla soutěž obohacena videopořady sestříhanými ze záznamů městského kamerového systému. Žáci i studenti se mohli vžít do role strážníků a policistů a na vlastní oči se přesvědčit, jak je složité na základě obrazového záznamu reagovat a posoudit správně případné protiprávní jednání.

VI. ročníku se zúčastnilo 9 základních a 4 střední školy. Mimosvitavských, které byly zastoupeny v plném počtu včetně žáků speciální školy, se zúčastnili také žáci ZŠ Rohozná, ZŠ Vitějeves a ZŠ Březová nad Svitavou. Střední školy zastupovali studenti Gymnázia Svitavy, Obchodní akademie a vyšší odborné školy ekonomické, Střední zdravotní školy a Středního odborného učiliště ve Svitavách.

V kategorii žáků 9. ročníků se v letošním roce nejlépe dařilo žákům Gymnázia ve Svitavách (na snímku) pod vedením Mgr. Karly Zdražilové. Na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Březová nad Svitavou a na třetím družstvo ZŠ Riegrova.

V kategorii studentů III. ročníků se na prvním místě umístilo družstvo Obchodní akademie ve Svitavách (na snímku). Na druhém místě skončilo družstvo Gymnázia a na třetím místě družstvo Střední zdravotnické školy. Nejvíce bodů dosáhlo druhé družstvo Gymnázia, které však soutěžilo mimo soutěž. Vítězná družstva v obou kategoriích získala z rukou místostarostky Mgr. Marcely Sezemské putovní pohár s názvem soutěže a společně s družstvy na druhém a třetím místě také věcné ceny.

 

 Program podpory občanských sdružení v oblasti prevence kriminality

Od roku 2002 KPPK podporuje kromě projektů školských zařízení také projekty dalších institucí z tzv. neziskového sektoru. Jedná se zejména o projekty občanských sdružení působících v oblasti sociálních deviací. Forma podpory je finanční a organizační. Probíhá na základě příslušných žádostí, které jsou projednávány v KPPK a následně předány k rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Radě města Svitavy nebo městskému zastupitelstvu.

V roce 2006 KPPK takto navrhla podpořit projekty s úzkou návazností na projekt SVI. Jednalo se o projekty občanských sdružení Bonanza sídlící ve Vendolí a občanského sdružení Květná zahrada z obce Květná. Každý z projektů podpořila neinvestiční dotací na provoz ve výši 25 000 Kč. Krátce představení obou projektů:

Květná zahrada - dům na půl cesty v obci Květná

Občanské sdružení Květná zahrada, které sídlí v obci Květná, zajišťuje od roku 2005 ubytování a práci mladým lidem ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vracejí ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo výjimečně z výkonu trestu odnětí svobody. Jejich návrat do původních, obvykle nefunkčních rodin není reálný a pro okolí není obvykle žádoucí.

Vlivem předchozích problémů se nemají kam vrátit. Jejich sociální dovednosti jsou velmi nízké, často jim chybí základní pracovní návyky. Občanské sdružení jim poskytuje nejen ubytování, ale formou jednoduchých prací v zemědělských činnostech nebo zaměstnání v místním zemědělském družstvu nebo prací pro okolní obce se pokouší nashromážděné handicapy zmírnit.

Základním cílem je dosažení jejich celkové samostatnosti, nalezení vlastního ubytování a pokud možno trvalé práce. V roce 2005 - 2006 bylo v zařízení ubytováno celkem 8 klientů. Předpokládaný počet klientů po dosažení potřebných úprav v roce 2007 bude celkem 15 klientů. Z hlediska našeho města i regionu neexistuje jiná instituce, která by se touto činností zabývala. Potřeba služby je však trvalá.

Předsedou sdružení, ve kterém jsou zastoupeni mimo jiné zástupci obcí Květná, Svitavy, Litomyšl, Polička a Moravská Třebová, je Mgr. Ferdinand Raditsch (v současnosti pracovník Odboru prevence kriminality MV ČR).

„Prevence s koňmi“

Občanské družení Bonanza, které sídlí v obci Vendolí, zajišťuje nespecifickou primární prevenci a volnočasové aktivity pro děti a mládež, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí, i pro další zájemce z okolních obcí z řad dětí i dospělých, kteří mají zájem o přírodu a koně.

Občanské sdružení Bonanza je nezisková organizace, která byla zaregistrována v r. 2004. Jeho činnost spočívá zejména v pomoci sociálně znevýhodněným nebo rizikovým skupinám obyvatel, prevenci kriminality a v provozování jezdeckého sportu na základě norem České jezdecké federace.

V současné době je činnost OS Bonanza zaměřena zejména na prevenci kriminality dětí a mladistvých. Na statek v obci Vendolí dochází pravidelně 27 dětí, denně (ve všední dny i o víkendech). Průměrný věk se pohybuje kolem 12,5 let.

Posláním a cílem OS Bonanza je podpořit u dětí sociálně příznivé chování, upevnit jejich pozitivní návyky, vybudovat a podpořit jejich zájem o přírodu, zlepšit schopnost soustředění se na určitou činnost, rozvíjet jejich trpělivost, rytmus, pohotovost, ale také smysl pro práci v kolektivu a pomoc druhým.

Občanské sdružení v roce 2006 uspořádalo 2 minitábory pro děti, několik víkendových akcí a tzv. veřejný trénink. Současně každý den probíhají pravidelné činnosti na statku, kde děti tráví svůj volný čas. Děti mají možnost se vzájemně setkávat, společně pečovat o koně, získávat teoretické znalosti o přírodě, koních a jezdeckém sportu a případně budovat své jezdecké dovednosti. Jednotlivé činnosti dokumentují následující fotografie, které byly vybrány z archivu sdružení.

 

Program Community policing

Jedná se o celostátní program realizovaný v některých městech ČR. Jedním z nich je projekt OOP ČR, který se díky realizátorům (zejména mjr. Ing. Oto Hřebíčkovi) podařilo zpracovat jako jeden z pilotních projektů využitelných pro celou ČR. Ze strany členů KPPK se mimo jiné jednalo o účast na zpracování klíčových materiálů k projektu a prezentaci na několika seminářích se zahraniční účastí.

Jednou z akcí v rámci projektu byl například dvoudenní seminář twinningového projektu "Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie ČR", který spolupořádalo město Svitavy v polovině února 2006. O zapojení do této mezinárodní aktivity rozhodl policejní prezident v souvislosti s nutnou změnou vnímání této bezpečnostní složky v zemi.

Cílem semináře bylo seznámení s přístupy, které prohlubují spolupráci Policie ČR s občany, městským úřadem a dalšími institucemi a směřují ke společnému pojmenování problémů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti a k jejich následnému společnému řešení. Semináře se mimo jiné zúčastnil plk. JUDr. Petr Přibyl, ředitel PČR správy Východočeského kraje. Za partnery byly českou stranou vybrány policejní sbory ze Severního Irska a z Nizozemska. Právě Holanďané prezentovali své zkušenosti ve Svitavách se zaváděním projektu u nich doma.

„Dnešní seminář není křikem do tmy. Je to promyšlená práce PČR přiblížit se občanovi a pracovat na jeho spokojenosti,“ uvedl Pavel Bezděk, spoluautor projektu. Podle Holanďana Rudy van Leussena na základě výsledků analýzy a průzkumu česká veřejnost chce, aby naše policie otevřeněji a transparentněji prezentovala svou práci a boj se svými problémy. „Policie je nastartovaná k tomu, aby nastaly změny v komunikaci s občanem. Mezi doporučení patří: „Pokuste se být otevření a transparentní externě i interně a zlepšujte kvalitu v komunikaci. Hledejte partnery a občany a řešte problémy společně. Změňte kulturu organizace z represivní na preventivní. Změňte orientaci na zákazníka….“

Svitavy jsou jedním z osmi měst v ČR, která se do projektu Community policing zapojila, a v Pardubickém kraji jsou městem jediným. V letech 1998 – 2005 uskutečnila Komise pro prevenci kriminality ve spolupráci s institucemi zapojenými do Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni a do programu Partnerství více než 50 programů, projektů a jednorázových preventivních akcí. „Spojil se zde zájem a nadšení lidí, kteří jsou ochotni do Programu prevence kriminality vstupovat. Není to jen komise a instituce, jsou to lidé, kteří kompetentně a kvalifikovaně navrhují dobré projekty. A nadšení podněcuje další subjekty, jakými jsou například sociální organizace,“ připomněl starosta Václav Koukal.

Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek zdůraznil, že průměrná objasněnost v kraji je 48,3 procenta, objasněnost v okrese Svitavy je 56,5 procent. „A to je doklad, že projekty našly úrodnou půdu a složky se snaží s kriminalitou úspěšně bojovat.“ První náměstek hejtmana připomněl program Systému včasné intervence, který Svitavy v kompletním rozsahu realizovaly jako první v zemi. Jedná se o systémové propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže a oblastí sociálních práv ochrany dětí. Významný podíl v tomto programu má vedle republikové policie také Městská policie Svitavy a další desítky subjektů zapojených do komplexního součinnostního programu v našem městě.

Prezentace Ing. Oto Hřebíčka byla využita v dalších městech ČR (Hustopeče, Brno, Ostrava, Český Krumlov, Litoměřice, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Bílovec, Praha a znovu ve Svitavách v souvislosti s návštěvou delegace z Lotyšska).

Community Policing - Holandsko

Community Policing - Lotyšsko

Projekty prevence kriminality:


Příprava, realizace, představení a vyhodnocení sociologické studie: „Občané Svitav v měnící se společnosti“

Od konce března do června letošního roku probíhal především z iniciativy KPPK ve Svitavách srovnávací sociologický výzkum Marketingové laboratoře Ostrava pod vedením PhDr. Juraje Hona, kterého se zúčastnilo 590 občanů starších 15 let. Zadavatelem výzkumu bylo město Svitavy. Mezi důležitými tématy sociologické studie bylo „Vnímání pocitu bezpečí a bezpečnosti občany města“. V této oblasti se studie zaměřila zejména na:

 • Vnímání bezpečnostní situace v bytě (v domě), ve městě a ve státě
 • Pocity ohrožení podle trestných činů
 • Prostorová diferenciace pocitů bezpečí ve městě
 • Způsoby sebeobrany před trestnou činností a postoje ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě
 • Vlastní zkušenosti s kriminalitou a mínění o nebezpečných lokalitách
 • Spolupráce občanů při řešení kriminální situace ve městě
 • Význam jednotlivých druhů preventivních činností a opatření na stav kriminality na území města
 • Občané a jejich hodnocení nejen trendů vývoje bezpečnostní situace, ale i práce policistů ve Svitavách (spokojenost s prací policistů a strážníků - Policie ČR a Městské policie)
 • Názory občanů na problémové vztahy a instituce

Výsledky studie byly 28. 6.2006 představeny novinářům a městským zastupitelům, v obou případech za účasti hlavního řešitele PhDr. Juraje Hona. Obou jednání se účastnili zástupci Ministerstva vnitra ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci při Ministerstvu spravedlnosti ČR, Policie ČR, Městské policie, orgánů justice a samozřejmě také členů Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy (dále jen KPPK), pro které byla významná část výstupů důležitá z řady dalších důvodů.

Jedním z nich je podrobná informace o bezpečnostní situaci na území města Svitavy tak, jak ji vnímají občané města, a porovnání těchto údajů s údaji z roku 2000, kdy byla stejným řešitelem, totožnou metodou a na odpovídajícím reprezentativním vzorku zpracována tematicky obdobná studie.

Potěšilo nás, že hodnocení výsledků v oblasti bezpečnosti a prevence je velmi dobré. Studie zcela nezvratně prokázala, že zapojení města do „Programu prevence kriminality na místní úrovni“ již v roce 1998 bylo správným krokem. O rozsahu programu mimo jiné svědčí vynaložené finanční prostředky, které v letech 1998 – 2005 přesahují celkovou částku 20.000.000 Kč (z toho na dotacích od různých subjektů město Svitavy získalo přes 10.000.000 Kč). Tyto finanční prostředky, ale především úsilí všech realizátorů programů, projektů, jednorázových akcí i preventivních opatření se jednoznačně vyplatily. Jeden údaj za všechny: procentuální počet občanů města Svitav, kteří se ve městě necítí bezpečně, se v průběhu let 2000 – 2006 snížil z 30% na 13%. Také u jednotlivých trestných činů pociťují občané nižší ohrožení. Mezi nejčastějšími trestnými činy, se kterými se občan setkává, je například odcizení kola. Tam se v roce 2000 cítilo ohrožených 51,3 % obyvatel, dnes je to 34,8 %. U krádeže auta tato obava klesla z 25,3% na současných 13 %. Výsledek je pak ve studii dále podrobně strukturován u dalších trestných činů v jednotlivých částech dne (týdne, roku).

Jednou ze stěžejních částí studie bylo podle KPPK hodnocení dosavadních preventivních opatření občany města. V rámci programů prevence kriminality jsou používány rozličné metody a techniky. Baterie běžně používaných postupů byly převzaty od výzkumných pracovníků Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kteří je v roce 2003 vytvářeli pro výzkum v celkem 12 městech realizujících uvedený program. Otázka zněla: „Často se hovoří o zvyšující se kriminalitě, zejména mládeže. Mohou podle Vás následující opatření kriminalitu snížit?“ Poté následoval výběr ze 14 způsobů aktivit, ve kterých respondent posuzoval jejich vhodnost na šestistupňové škále od „rozhodně ano“ až po „rozhodně ne“. Základní členění odpovědí uvádíme v tabulkovém přehledu, doplněném indexem hodnocení přínosu. Nejnižší index značí nejúspěšnější opatření.

AKTIVITY ŠKÁLA HODNOCENÍ PŘÍNOSU
1 rozhodně ano 2 3 4 5 6 rozhodně ne INDEX
1. sledování veřejných prostranství kamerami
52 25 12 4 5 2 1,91
2. více policistů v ulicích, pěší hlídky policie
50 23 14 6 4 3 2,00
3. více uplatňovat obecně prospěšné práce za menší delikty
47 22 15 9 4 3 2,11
4. zřizování dalších zařízení pro volný čas
38 29 19 7 5 2 2,20
5. zřizování hřišť a sportovišť
32 29 22 7 5 5 2,36
6. podpora programů pro mládež ze soc. slabých rodin
27 28 24 12 6 3 2,48
7. podpora protidrogových zařízení
31 25 24 9 5 6 2,49
8. zlepšení veřejného osvětlení
35 24 18 9 7 7 2,50
9. podpora organizací sdružujících mládež (skaut, Pionýr apod.)
29 26 19 12 9 5 2,60
10. lepší informovanost občanů o možnostech předcházení kriminalitě
20 22 27 15 11 5 2,89
11. lepší materiální vybavení pro činnost policie
21 17 29 16 9 8 2,93
12. zřízení poraden a linek důvěry
22 20 28 12 10 8 2,96
13. integrační programy pro Romy
24 15 19 15 12 15 3,21
14. více osvětových akcí (besedy, přednášky apod.)
13 17 27 16 16 11 3,38

Celkově však lze říci, že občané Svitav se ztotožňují s metodami a směry prevence kriminality, které jsou i v jejich městě realizovány. Ke shodnému názoru dospěli také autoři výzkumu ve dvanácti městech státu. V případě Svitav je taková podpora i kvantifikována: devět aktivit ze čtrnácti získalo více než 50 % preferencí obyvatel.

Jako jednoznačně nejúspěšnější opatření vnímají občané města monitorování veřejných prostranství kamerami. Kamerový sytém města Svitavy patří vzhledem k velikosti našeho města k těm nejrozsáhlejším a nejmodernějším. Od roku 1999 je provozován Městskou policií Svitavy. Od roku 2003 byl nejdříve částečně a od roku 2005 pak plně k dispozici i jednotlivým složkám Policie ČR. Jeho dopad je velmi významný v řadě oblastí počínaje dopravou přes dodržování veřejného pořádku a konče vyšetřováním těch nejzávažnějších trestných činů včetně trestných činů násilné povahy.

Za dobu své činnosti přispěly výstupy z kamer jako důkazy k řešení více než 80 případů nejrůznějších trestných činů a přestupků. Daleko důležitějším momentem však je, že řada takových skutků se díky kamerám a práci obsluhy i zasahujících strážníků nebo policistů ani neuskutečnila. Vlastním zákrokem bylo zabráněno protiprávnímu jednání. Právě tento dopad kamerového systému je zcela zásadní. Jeho funkce je především preventivní a jsme velmi rádi, že tento názor naši občané ve studii potvrdili.

Seznámením se s výsledky studie však práce KPPK nekončí. Naopak. Studie poskytuje cenné podklady pro další práci v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Značnou část výstupů využijeme pro přípravu nové „Strategie prevence kriminality“ na období let 2007 – 2012. Úkolem komise pro prevenci kriminality je připravit na toto období odpovídající preventivní programy, projekty, jednorázová opatření a akce, které budou v těchto letech postupně v našem městě uvedeny do života.

Dokumenty PDF:

 

Prezentace programu prevence kriminality 

Cílem projektu bylo představit formou interaktivní prezentace Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni.

Záměrem bylo vytvoření prezentačního DVD formou prezentace v programu Power point. Vlastní prezentace obsahovala veškeré programy, projekty, jednorázové akce a nejvýznamnější opatření realizovaná v období od roku 1998 do roku 2006. Současně byla doplněna konkrétními formuláři, projekty a dokumentací k jednotlivým projektům tak, aby poskytla co nejlepší přehled o dané oblasti. Jednotlivé materiály byly obohaceny o nejrůznější výstupy pořízené k projektům. Mimo jiné se jednalo o více než 60 videopořadů, které seznamovaly s okolnostmi vzniku, vývoje i s celkovou podobou daného projektu po jeho konečné realizaci. Některé videopořady mapovaly vývoj klíčových projektů v průběhu několika let.

Prezentační DVD bylo zhotoveno v počtu 100 ks. Bylo použito pro propagaci činnosti KPPK a města Svitavy mimo jiné například pro účastníky seminářů v rámci Community policing. Současně byla prezentace předána na semináři nově zvoleným zastupitelům města tak, aby byli schopni vytvořit si náhled na celkové působení KPPK v průběhu let 1998 – 2006.

V souvislosti s prezentací v rámci projektu Community policing se ukázalo, že při časově omezeném prostoru je nutné celkovou prezentaci Komplexního součinnostního programu na místní úrovni ve Svitavách přepracovat do zhuštěné podoby, která by posluchačům v krátkém čase daný program co nejlépe představila.

KPPK tedy připravila prezentační videoklip v rozsahu 7 minut. Autorem videoklipu je televizní studio CMS. Videoklip je zpracován v digitální podobě. Je ozvučen originální hudbou doplněnou titulky. Veřejnost byla s videoklipem seznámena prostřednictvím tiskové konference.

Prevence kriminality 1998 - 2005

Přednášky psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové pro rodiče a odbornou veřejnost

Přímými realizátory projektů byly ZŠ Riegrova a ZŠ Felberova. KPPK se na projektech podílela organizačně a propagačně. Obě akce podpořila finančními příspěvky.

Dne 15.11.2006 od 15:00 hodin do 18:00 hodin se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila beseda se známou psycholožkou, primářkou psychiatrického oddělení Hamzovy dětské léčebny PhDr. Lidmilou Pekařovou. Besedu společně připravili ZŠ Riegrova a Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy. Akce volně navazuje na sérii přednášek, které se v minulých letech uskutečnily na řadě svitavských škol.

Velká zasedací místnost byla plně obsazena více jak 90 účastníky besedy. V řadách účastníků (viz obrázky) byli rodiče, učitelé, vychovatelé, pedagogičtí pracovníci, sociální pracovníci a policisté. Ačkoliv převažovaly ženy, na besedě se našlo i několik „odvážných“ otců, kteří si přišli rady PhDr. Pekařové také poslechnout. Na místě besedy byla prostřednictvím knihkupectví Selinger v prodeji kniha „Jak žít a nezbláznit se“, kterou PhDr. Pekařová nedávno vydala. Zájem byl obrovský. Knihu si zakoupil téměř každý účastník besedy.

Základním tématem byla výchova dětí v několika po sobě jdoucích obdobích, která mají zásadní vliv na utváření mladého člověka. Každá z etap byla doplněna konkrétními příklady z odborné praxe přednášející. Výklad i příklady byly všem účastníkům velmi srozumitelné. Každý si okamžitě uvědomoval své vlastní chyby ve výchově, ať již v roli rodiče nebo ve své profesi. Přednášející se věnovala také vzrůstající agresivitě dětí a rozšiřujícím se závislostem na omamných a psychotropních látkách. Největším „darem“ PhDr. Pekařové je schopnost zprostředkovat vědecké přístupy tím nejjednodušším lidským způsobem, který nevyžaduje znalosti odborných termínů, ale díky rozboru našich vlastních chyb, které důvěrně známe z každodenního života, činí téma skutečně srozumitelné všem. Člověk okamžitě cítí, kde jako rodič nebo vychovatel selhává. Leitmotivem přednášky byla myšlenka: „O výchově se nehovoří, výchova se dělá…“

 

Projekt„Bezpečný domov“

Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy připravila ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy preventivní projekt s názvem Bezpečný byt. Obdobné „projekty“ byly s úspěchem uskutečněny v řadě měst České republiky.

Cílem projektu je prostřednictvím sociálních pracovníků a strážníků poučit především osaměle žijící seniory o nebezpečí, které jim hrozí ze strany podvodníků, kteří se pomocí nejrůznějších úskoků a fint pokoušejí vloudit do jejich bytů, kde následně využijí nepozornosti a pokoušejí se odcizit peníze nebo jiné cennosti. Výjimkou bohužel není ani násilné chování s nejvážnějšími následky. Podvodníci obvykle spoléhají na bezmeznou důvěřivost starších lidí, kteří si ani nedovedou představit, že by se mohlo jednat právě o podvodníka nebo zloděje.

Nejčastějšími fintami těchto pachatelů bývají nejrůznější „výhodné“ prodeje (nádobí, nožů, košíků, drobných elektrospotřebičů nebo knih apod.). Podvodníci se také často vydávají za pracovníky provádějící revize a kontroly elektroinstalací, plynu, vody, komínů, radiátorů apod. Dalšími používanými úskoky jsou oznámení o nejrůznějších výhrách nebo i nehodách a problémech někoho z rodinných příslušníků, kterého si podvodníci již dříve zjistili. Velmi často bývají bohužel úspěšní…

Součástí opatření připraveného komisí pro prevenci kriminality je návštěva předem vytipovaných osaměle žijících seniorů, které sociální pracovnice a strážníci navštíví a osobně je upozorní na hrozící nebezpečí. Poradí jim, jak se bezpečně chovat při jednání s neznámými osobami, které se pokoušejí vstoupit do jejich bytu.

Na dobré rady však člověk obvykle rychle zapomíná. Proto na podporu opatření byly z prostředků města Svitavy vyrobeny samolepky (viz obrázky), které sociální pracovnice a strážníci nalepí z obou stran vstupních dveří do bytu osoby, kterou o bezpečném chování poučili. Na venkovní straně dveří samolepka upozorňuje potenciálního pachatele, že se pokouší vloudit do bytu osoby, která byla na toto nebezpečí a současně na bezpečné chování v těchto případech upozorněna. Je prokázáno z jiných měst, která opatření již realizovala, že to na potencionální podvodníky má poměrně silný účinek. Přespříliš riskovat nechtějí ani oni. Z vnitřní strany naopak samolepka se základními radami a kontakty na tísňové linky může v poslední chvíli před otevřením danou osobu upozornit na nutnou ostražitost.

Součástí preventivního opatření je možnost vyzvednout si kdykoliv bezplatně samolepky s radami a kontakty na služebnách republikové nebo městské policie ve Svitavách nebo v pracovní době na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy nebo v informačním centu na náměstí Míru. Snahou je rozšířit možnost pro využití opatření pro všechny, kteří se pro něj rozhodnou. Opatrnosti není v tomto případě nikdy dost.

Dne 23.11.2006 uspořádal od 15:00 hodin Klub seniorů pod vedením paní Boženy Hruškové v zařízení Světlanka na ulici Jungmannova besedu s názvem „Bezpečný domov“. Akce volně navazovala na téma z předešlého roku, které neslo název „Bezpečí na ulici“.

Seniorům byly tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy Mgr. Martinou Simonovou a koordinátorem prevence kriminality MěÚ Svitavy Bc. Erichem Stündlem poskytnuty s pomocí videopořadů základní rady, jak se nestát obětí trestných činů páchaných na seniorech nebo osaměle žijících osobách. Akce se zúčastnilo asi 20 účastníků.

 

Bezpečný byt

Realizátorem projektu je Preventivně informační skupina PČR OŘ Svitavy. Jedná o typický projekt viktimní prevence.

Cílem projektu je seznámení se základními způsoby prevence před vloupáním do bytů, rodinných domů a automobilů.

Konkrétně se jednalo o zhotovení videoklipu zaměřeného na bezpečné způsoby chování. Jednalo se o hraný videoklip, který danou problematiku představoval komickou formou s určitou nadsázkou tak, aby byl pro občany nejen názorný, ale také zábavný. Byl odvysílán ve smyčkách ve vysílání místní televize. Současně bude využíván při přednáškách pracovníků KPPK

Rady na prázdniny

Prevence před krádežemi v obchodech

Realizátorem projektu je Preventivně informační skupina PČR OŘ Svitavy. Jedná o typický projekt viktimní prevence.

Cílem projektu je seznámení se základními způsoby prevence před krádežemi v obchodech a supermarketech. Konkrétně se jednalo o zhotovení videoklipu zaměřeného na bezpečné způsoby chování v obchodech. Jednalo se o hraný videoklip, který danou problematiku představoval komickou formou s určitou nadsázkou tak, aby byl pro občany nejen názorný, ale také zábavný. Byl odvysílán ve smyčkách ve vysílání místní televize v průběhu předvánočních nákupů. Současně bude využíván při přednáškách pracovníků KPPK

 

Den s IZS – IV. ročník

V pořadí již IV. ročník „Dne s IZS“, který společně uspořádaly HZS Svitavy, Policie ČR – OOP a PČR OŘ Svitavy, RLP při Nemocnici ve Svitavách, MP Svitavy a Aeroklub Ústí nad Orlicí v prostorách HZS na ulici Olbrachtova v červnu letošního roku.

Jednalo se o každoroční tradiční akci pro školy a veřejnost, kterou v minulosti pořádala sama KPPK v areálu Gymnázia ve Svitavách. Od roku 2003 je akce pořádána ve vhodnějších a také větších prostorách HZS (viz foto).

Dopoledního bloku složeného z praktických ukázek činnosti jednotlivých složek IZS a ukázek nejrůznější techniky se zúčastnily prakticky všechny základní a střední školy ze Svitav a také řada základních škol z okolních obcí. Odpoledne byl stejný blok připraven pro veřejnost.

Akce výrazně přispívá nejen k prezentaci všech zúčastněných institucí, ale prohlubuje další spolupráci, což se celoročně pozitivně projevuje při řešení náročných situací těchto složek v terénu.

Den s IZS červen 2006

Den otevřených dveří na Okresním soudě ve Svitavách

Dne 2.11.2006 připravil Okresní soud ve Svitavách ve spolupráci s KPPK den otevřených dveří. Celodenní akce iniciovaná vedením soudu byla určena pro školy a veřejnost.

Cílem akce bylo představení nově zrekonstruovaných prostor a seznámení se základními činnostmi prováděnými v souvislosti s úlohou této významné instituce.

Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany svitavských škol byl zpracován podrobný harmonogram tak, aby se plně využilo možností, které nabízel bohatý program.

Při příchodu přítomné přivítal předseda soudu JUDr. Bohumil Kotala. Současně předal písemné materiály seznamující s historií původní budovy soudu a se základními údaji ze současné činnosti této instituce. Materiál byl doplněn i krátkou statistikou. Prohlídka probíhala současně ve třech skupinách. Přítomných se vždy u hlavního vchodu ujala dvojice soudců a několika pracovníků justiční stráže, která je za pomoci podrobného výkladu provedla všemi důležitými prostorami nově opravené historické budovy i k ní nově přistavěné moderní budovy soudu (viz fotografie).

Součástí každé prohlídky byla také krátká beseda se soudci v jednací síni, kde se mohli přítomní alespoň na chvíli vžít do role zúčastněných na soudním přelíčení. Samostatnou částí byla prohlídka a seznámení s technikou justiční stráže, která provádí nejen ostrahu soudu, ale celou řadu dalších činností (převoz a ostrahu pachatelů apod.). Přítomní vyslechli zajímavý výklad a prohlédli si moderní technické vybavení justiční stráže. Na závěr si mohli prohlédnout některé technické prostory, kam by se jinak dostali pouze jako zaměstnanci nebo například jako obvinění. Jednalo se o archiv nebo cely pro obviněné sloužící pro jejich umístění mezi jednotlivými líčeními.

Celé akce se zúčastnilo více než 550 návštěvníků. Velký zájem o akci byl také ze strany médií a zástupců odborné veřejnosti, která s pracovníky soudu spolupracuje.

 

Významná opatření realizovaná v rámci programu prevence kriminality v roce 2006

 

 Podpora práce přípravného ročníku pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Z hlediska projektu se v roce 2006 jednalo především o finanční podporu poskytnutou formou neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč na drobné vybavení, učební pomůcky a hračky pro žáky přípravného ročníku. Ve školním roce 2005 – 2006 jej navštěvovalo celkem 9 žáků.

Součástí podpory bylo také vytipování dětí ze strany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a prostřednictvím koordinátora a pedagogických pracovníků Speciální školy ve Svitavách zajištění dohody s rodiči žáků pro školní rok 2006 – 2007. Vytipované rodiny byly před a o prázdninách 2x navštíveny a osobně s nimi bylo jednáno o možnosti zařazení jejich dětí do přípravného ročníku. V novém školním roce do přípravného ročníku nastoupilo 11 žáků.

 

Úpravy aplikace SVI

V souvislosti s projektem SVI bylo v roce 2006 dokončeno připojení všech úplných škol správního obvodu kromě ZŠ Rohozná. V rámci projektu byl uskutečněn seminář samostatně pro ředitele škol, zástupce a výchovné poradce a také za pomoci primáře dětského oddělení Nemocnice ve Svitavách MUDR. Jana Malého seminář pro pediatry ze Svitav a okolí. Na semináři pro učitele byly doladěny některé podrobnosti zápisů do SVI a současně postup vzhledem k platnosti tzv. tabákového zákona. Lékařům byl projekt představen formou prezentace. V průběhu roku bylo několik dětských lékařů k systému SVI připojeno.

Ve druhé polovině roku byla za účasti zástupců OPK MV ČR, Magistrátu města Ostravy, OSPOD MěÚ Svitavy, PMS Svitavy, PČR OŘ Svitavy a KÚ Pardubického kraje svolána schůzka, jejímž cílem bylo doladění postupů v rámci „spisové dokumentace“ klienta zařazeného do aplikace SVI. Současně byl společnými silami zúčastněných dopracován materiál, který řeší konkrétní strukturu záznamů do „spisové dokumentace“. Předmětem schůzky byl současně další rozvoj projektu, který bude rozvíjen v dalších letech.

 

Zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti s protestním pochodem věnovaným výročí uvěznění Vlastimila Pechance

Zcela jistě nejvýznamnějším testem vzájemné spolupráce v roce 2006 byla opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu v souvislosti s výročím uvěznění Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v červenci sjelo více než 120 příslušníků a sympatizantů hnutí skinheads nebo přímo uvězněného Vlastimila Pechance. Na tuto řádně oznámenou akci reagovali jak místní Romové, tak skupina odpůrců pochodu, která měla blízko k hnutí Antifa. Veškerá přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (obvodního oddělení, SKPV), městské policie a státního zastupitelství. Akce byla pod drobnohledem místních, regionálních i celostátních médií včetně televizních stanic ČT, Nova i Prima.

Před akcí, během akce ani po jejím ukončení nebylo zaznamenáno žádné protiprávní jednání, což lze zpětně hodnotit jako výsledek zcela mimořádný, svědčící nejlépe o skutečné spolupráci bezpečnostních složek ve Svitavách.

Video

 Drogová problematika ve Svitavách v roce 2006

V loňském i předloňském „předvídala“ KPPK významný nárůst tzv. drogových trestných činů. Vycházela z poznatků a rozpracovaných případů specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Tyto skutečnosti se bohužel jednoznačně potvrdily. V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ (složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel) realizováno v roce 2006 celkem 31 případů tzv. drogových trestných činů (25x metamfetamin - pervitin, 6x marihuana). Tyto trestné činy se týkaly se celkem 40 obviněných pachatelů. V rámci okresu Svitavy bylo odhaleno celkem 14 „varen“ metamfetaminu - pervitinu. V roce 2005 to bylo celkem 9 „varen“.

Z hlediska OOP ČR Svitavy se jednalo o 25 případů (nárůst z 11 v roce 2005), kterých se dopustilo 32 pachatelů (z toho 19x pervitin a 3x marihuana). Z toho ve Svitavách celkem 18 případů (17xpervitin a 1x marihuana). Ve Svitavách bylo v roce 2006 odhaleno 11 „varen“ metamfetaminu - pervitinu. V roce 2005 to byly 3 „varny“. Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let. Významná je skutečnost, že v rámci okresu Svitavy bylo celkem 12 pachatelů pro stejnou trestnou činnost stíháno opakovaně, 8 z nich pak přímo ve Svitavách.

Osobně považuji za vážný nejen počet a povahu těchto trestných činů, ale především celkový trend v této skupině trestných činů. O něm svědčí nejen nárůst z 1 případu „varny“ v roce 2004 na 11 případů v roce 2005, respektive 14 v roce 2006 ale spíše rychlá změna prostředí v oblasti zneužívání nelegálních návykových látek. V předchozích letech byla konfrontace občanů s lidmi evidentně závislými spíše výjimečná. Dnes tomu tak není. Počet injekčních uživatelů významně narostl. Podle poznatků kolegů z PČR i podle správ terénních pracovníků AD Centra odhaduji, že ve Svitavách je v současnosti více než 300 uživatelů drog (především metamfetaminu – pervitinu) z nichž více než 150 osob užívá drogy nitrožilně.

V loňské zprávě jsem za závažnou považoval skutečnost, že řada z uživatelů drog umí drogu (metamfetamin - pervitin) vyrobit, vyrábí ji., a nikterak se tím netají, protože pravděpodobně nemá obavy z případného trestního postihu. Díky spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, městské policie, vedení města a městské rady se podařilo tyto skutečnosti v průběhu roku 2006 významně změnit. Doufejme, že dopad přísnějších trestů bude mít ten správný efekt.

Nezasvěceným čtenářům této zprávy by se mohlo jevit, že počet trestných činů v okrese Svitavy a specielně ve Svitavách je výsledkem nějaké katastrofální situace, která je výrazně odlišná od celorepublikového průměru. Takovýto závěr by byl značně zkreslený. Počet zjištěných skutků a na ně navazující počet pachatelů je především výsledkem podle mého zcela výjimečné profesionální práce toxitýmu při SKPV PČR OŘ Svitavy. Jsem si téměř jist, že po jistém čase by za standardních podmínek obdobný počet trestných činů odhalili kdekoliv na jiném území regionu.

Hlavní prioritou KPPK jsou ve vztahu k drogové problematice však především preventivní opatření. Jejich strukturu se pokusím představit.

Z důvodů přehlednosti našich kroků rozdělím naše působení do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální. Dále lze i v našich podmínkách hovořit o prevenci specifické a nespecifické, tedy proti určitému jevu a nebo všem jevům. Z našeho pohledu bude těžiště ležet někde uprostřed, záležet bude na konkrétních projektech nebo opatřeních.

 

Protidrogová prevence:

 

Primární prevence

V oblasti primární prevence se soustředíme s kolegy z KPPK především na vytvoření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích experimentování nebo jejich užívání. Naše komise má přímo na webových stránkách města Svitavy (Policie a prevence - Projekty prevence kriminality ) vytvořenu nabídku preventivních programů pro jednotlivé věkové kategorie. Skupina, které jsme schopni se kapacitně věnovat, u nás leží okolo věkové hranice 13 let. V případě nižších ročníků spolupracujeme přímo s jednotlivými pedagogy na školách. Sebekriticky musím přiznat, že samostatně jednat a působit na děti mladšího věku neumíme. V roce 2007 se pokusíme zaměřit především na rodiče. Spoléhat se budeme zejména na spolupráci se školami. Jejich prostřednictvím se pokusíme komunikovat s rodiči.

 

Sekundární prevence

V oblasti sekundární protidrogové prevence aktivně vyhledáváme experimentátory z řad dětí a mládeže. Hlavním prostředkem pro tuto činnost je pro nás systémový nástroj, který nazýváme Systém včasné intervence.

Cílem projektu Systém včasné intervence ve Svitavách (dále jen SVI) je funkční propojení institucí působících na poli prevence kriminality, sociální prevence a sociální patologie ve Svitavách. Neodmyslitelně sem patří i problematika nelegálních návykových látek. O projektu jsme již dříve několikrát informovali.

Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům.

KPPK již v roce 2004 zajistila jednorázové testy na návykové látky, které jsou k dispozici u pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví specielně oddělení sociálně-právní ochrany. Současně komise iniciovala prodej testů v některých lékárnách. V průběhu roku 2006 jsme zahájili jednání s Oddělením klinické biochemie Nemocnice ve Svitavách, kde jsme dohodli možnost testování návykových látek z moči. V roce 2007 se pokusíme tuto spolupráci dále rozvíjet. Cílem je podchytit problém u experimentátorů ještě před tím, než vznikne dlouhodobější zkušenost s drogou, nebo dokonce závislost. Základní snahou je zapojit do projektu právě rodiče.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu ve Svitavách byl shora uvedený nárůst uživatelů pervitinu v našem regionu. Věková hranice experimentátorů i příležitostných uživatelů se stále snižuje. První kontakty s tvrdou drogou se objevují okolo 16 let. Rodiče často po dlouhou dobu o počínání svých dětí nic nevědí a nebo sami sebe přesvědčují, že tento problém právě u jejich dětí neexistuje. Často cítí, že se „něco děje“, ale neví, jak svoje podezření potvrdit a jak se dále zachovat. O pomoc se obracejí bohužel velmi pozdě. Následky jsou často velmi vážné a v některých případech i tragické.

Snahou je zajistit možnost rodičům objektivně zjistit, zda se jich tento problém týká. Jde o možnost posunout hranici prvního kontaktu s rodičem do doby, kdy je míra nabídnuté pomoci relativně efektivní.

Projekt má však také svá rizika. Někteří rodiče na pozitivitu testu reagují až příliš dramaticky a napětí v rodině, které samo o sobě někdy bývá jednou z příčin touhy po experimentování s drogami, ještě vystupňují. Stává se, že narušení vztahů je velmi bolestivé. Vlivem závislosti však dochází ke škodám mnohem závažnějším.

Používány jsou u nás jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost otestování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA(„Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2006 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 let. Vícefaktorové testy v roce 2007 nahradíme elektronickým zařízením, které bude obecní policie využívat i k namátkovým kontrolám řidičů, u kterých bude podezření na užití návykové látky a test na přítomnost alkoholu bude negativní. Testovaným vzorkem budou v tomto případě sliny. Zařízení je schopno testovat 6 základních typů drog.

 

Terciální prevence

Vzhledem k vývoji drogové scény ve Svitavách bylo v roce 2006 nutné zahájit naše působení i v oblasti terciální prevence, tedy prevence pro osoby s přímou závislostí na pervitinu.

Město Svitavy z iniciativy KPPK uzavřelo smlouvu s AD Centrem Pardubice, které ve městě pravidelně zajišťovalo terénní a ambulantní služby pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky. Na dobu půl roku představovala dohoda finanční částku 60 000 Kč. 1x týdně do města na celý den přijíždějí 2 terénní pracovníci AD Centra, kteří přímo v terénu pracují s uživateli pervitinu. Od srpna do konce roku se jim podařilo kontaktovat osobně 30 uživatelů, se kterými byli v pravidelném nebo příležitostném kontaktu. Součástí služeb byly výměnné programy zdravotnického materiálu, doprovod na ošetření k lékaři, na testy na HIV nebo hepatitidu. Cílem je minimalizace rizik pro širokou veřejnost ohroženou zdravotními problémy narkomanů. Pro zajímavost počet výměn stříkaček, kterých se za dobu půl roku vyměnilo přesáhl 1 000 kusů. Cílem služby není ochrana narkomana, ale ochrana všech ostatních před infekčním materiálem, který se v případě absence výměnných programů povaluje kdekoliv (v parcích, na hřištích, na ulici). Následně může být zdrojem infekce, především pak u dětí. Výměny probíhají striktně kus proti kusu, což narkomany nutí použitý zdravotnický materiál shromažďovat. Kromě toho je možné navazovat tímto prostřednictvím se závislými osobami bližší kontakt a pokoušet se zprostředkovat s jejich souhlasem návštěvy zdravotnických zařízení ve snaze o předcházení onemocnění a jejich šíření mezi ostatní uživatele nebo další občany. Vrcholem těchto snah by mělo být přehodnocení závislosti a spolupráce s terapeutem.

Na terénní služby navazovali přímo ambulantní služby pro motivované uživatele drog a jejich rodinné příslušníky. Terapeutka AD Centra pracovala ve zdravotnickém zařízení pravidelně vždy 1x za 14 dní. Objednání klientů probíhalo telefonicky nebo u některých rodičů přes Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy. KPPK dostávala 1x měsíčně zprávu o průběhu obou služeb. Zájem u tuto službu byl i s ohledem na veškeré problémy poměrně velký. Prakticky každá návštěva terapeutky znamenala kontakt s některým z rodičů nebo uživatelů. Na rok 2007 byla z těchto důvodů dohodnuta častější frekvence účasti terapeutky (1x každý týden).

Tuto službu osobně považuji za klíčovou především ve vztahu k SVI i projektu poskytování testů na přítomnost drog rodičům. Věřím, že se k problému dostaneme v takovém čase, abychom dokázali dotyčného „odříznout“ od závadového prostředí. Rychlost je v tomto ohledu klíčová nejen pro efektivitu přijatých opatření, ale také pro pouhou možnost jejich využití.

Občanské sdružení Klub hurá kamarád se v závěru roku dostalo do finančních problémů, způsobených nedostatky ve vyúčtovní některých projektů z předchozích let (2003). Problémy byly tak veliké, že to vedlo k likvidaci celého sdružení téměř s 50 zaměstnanci (z nich 15 AD Centrum jako organizační složka poskytující protidrogové služby). Činnost se nepodařilo obnovit ani nově vzniklému sdružení X – place, které vytvořili právě bývalí pracovníci AD Centra, kteří se pokusili alespoň protidrogové služby v Pardubickém kraji poskytovat nadále. Z těchto důvodů bude po dohodě s Krajským úřadem jednáno o nové podobě těchto služeb v Pardubickém kraji za účasti OS Laxus z Hradce Králové. V době zpracování této zprávy nejsou známy výsledky těchto jednání.

Protidrogová poradna


SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování
SKPV PČR OŘ Svitavy – Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky Okresního ředitelství ve Svitavách
Drogové trestné činy – viz nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 – 188 a šíření toxikomanie podle § 188 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů
THC – tetrahydrocanabinoid – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně