Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2004

Systém včasné intervence Svitavy

Cílem projektu Systém včasné intervence ve Svitavách (dále jen SVI) bylo funkční propojení institucí působících na poli prevence kriminality, sociální prevence a sociální patologie ve Svitavách. Snahou realizátorů bylo na základě aplikace podkladů z pilotního projektu v Ostravě odzkoušení projektu ve městě menší velikosti s tím, že ve Svitavách bude provázanost jednotlivých zainteresovaných složek ještě větší a technicky dokonalejší.

Systém včasné intervence je způsob práce a komunikace v oblasti prevence kriminality a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, jehož prostřednictvím vykonávají sociální, zdravotní, justiční a školské orgány, Policie ČR, městská policie a nestátní organizace systematickou a nepřetržitou práci s kriminálně rizikovými dětmi a jejich rodinami.

SVI je včasná intervence při delikventním jednání, včasná pomoc dětem opakovaně se dostávajících do sítě orgánů činných v trestním řízení a jejich rodinám, efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním chováním, prevence páchání další trestné činnosti, odklon dětí a mladistvých od kriminální kariéry a případná satisfakce oběti.

Snahou je pomocí počítačového propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže a oblastí sociálně-právní ochrany urychlit a zefektivnit veškeré postupy i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro tuto oblast.

Cílem projektu je věnovat se s maximální intenzitou období před spácháním provinění (činu jinak trestného), kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostředí v okolí dítěte.

Na přípravě a realizaci projektu se podílely následující subjekty:

 • Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy prostřednictvím oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany
 • Městská policie Svitavy
 • PČR OŘ Svitavy, prostřednictvím Služby kriminální policie a vyšetřování a Obvodního oddělení PČR Svitavy
 • Probační a mediační služba ČR prostřednictvím Střediska probační a mediační služby ve Svitavách
 • Okresní státní zastupitelství ve Svitavách
 • Okresní soud ve Svitavách

Tento technicky, organizačně i finančně náročný projekt vznikl ze společné iniciativy města Svitavy a Odboru prevence kriminality MV ČR. Důvodem realizace projektu právě ve Svitavách byla velmi dobrá spolupráce všech dotčených subjektů a také velmi dobré technické předpoklady související s celkovou filosofií tzv. městského informačního systému, který dlouhodobě vytvářel předpoklady pro využití technických řešení nezbytných pro obdobné projekty.

Zahájení projektu předcházela řada jednání za účasti vedení města, zástupců všech zúčastněných subjektů a také představitelů vedení MV ČR a Odboru prevence kriminality MV ČR.

Výsledkem těchto jednání bylo zpracování projektu a podrobné metodiky, která zajišťuje právní rámec vlastního informačního systému a definuje postavení a přístupová práva jednotlivých zainteresovaných subjektů. Při zpracování projektu byl o pomoc požádán také Úřad pro ochranu osobních údajů, který se na závěr přípravy kladně vyjádřil k celkovému záměru. Výsledkem všech těchto jednání byl podpis dohod o spolupráci všech zúčastněných subjektů v říjnu 2004.
 
Vlastní realizace informačního systému proběhla v závěru roku 2004. V této době bylo vybudováno a zajištěno:

 • Počítačové propojení subjektů, které se zabývají řešením trestné činnosti dětí a mládeže ve Svitavách.
 • Vybavení pracovišť všech těchto subjektů výpočetní technikou tak, aby bylo možné on-line přistupovat k aplikaci informačního systému (IS SVI).
 • Vytvoření aplikace (IS SVI) podle metodiky zpracované dle podkladů Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Jednotlivé body, kterým předcházela řada dílčích organizačních kroků byly realizovány v průběhu roku 2004 takto:

 • Počítačové propojení subjektů, které se zabývají řešením trestné činnosti dětí a mládeže ve Svitavách

Dodavatelskou firmou Synet Svitavy s.r.o., vybranou ze tří zájemců na základě výzvy k podání nabídky, byla provedena připojení lokalit do virtuální privátní sítě města Svitavy. Jednalo se o následující lokality:

 1. Okresní soud ve Svitavách
 2. Okresní státní zastupitelství ve Svitavách
 3. Středisko probační a mediační služby ve Svitavách
 4. OŘ PČR Svitavy a OO PČR Svitavy
 5. Městská policie Svitavy
 6. MěÚ Svitavy (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
 • Vybavení pracovišť uvedených v bodě a) výpočetní technikou tak, aby bylo možné on-line přistupovat k aplikaci IS SVI

Dodavatelskou firmou AutoCont CZ a.s., pobočka Ostrava, vybranou z celkem pěti zájemců na základě výzvy k podání nabídky, byla provedena dodávka serveru SVI včetně příslušenství, záložního zdroje, klientských stanic (PC včetně SW a monitoru), které byly na základě smluv o výpůjčce na dobu určitou předány shora uvedeným subjektům.

 • Vytvoření aplikace – informačního systému (IS SVI)

IS SVI je vytvořen dle metodiky, která byla součástí projektové dokumentace. Přístupová práva pro jednotlivé uživatele na dotčených institucích odpovídají tzv. „kompetenční matici přístupových práv do SVI“.

Celkové finanční prostředky určené k realizaci projektu SVI ve Svitavách dosáhly částky 1.937.000 Kč, z čehož 1.105.000 Kč bylo hrazeno z prostředků, které získalo město Svitavy ze státního rozpočtu prostřednictvím Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a 832.000 Kč uhradilo město Svitavy z vlastního rozpočtu.

Dle současných parametrů tohoto moderního informačního systému lze předpokládat, že projekt výrazně přispěje k informovanosti všech zúčastněných subjektů a vytvoří předpoklady pro efektivní činnost v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže.

Na vlastní informační systém budou plynule navazovat další projekty, programy a jednorázové akce připravené přímo komisí pro prevenci kriminality Rady města Svitavy nebo jednotlivými subjekty zapojenými do SVI Svitavy. O těchto akcích budeme na stránkách města nadále informovat.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy


PROGRAMY, PROJEKTY A JEDNORÁZOVÉ AKCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALIY VE SVITAVÁCH V ROCE 2004

Komise pro prevenci kriminality připravila v roce 2004 nejen projekty a programy s využitím finančních prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím OPK MV ČR , ale využila také možností grantů v oblasti sociální politiky Pardubického kraje a vlastních prostředků, které byly přiděleny zastupitelstvem města Svitavy.

V rámci těchto prostředků byly v roce 2004 realizovány nebo podpořeny následující projekty, programy a jednorázové akce zaměřené na oblast prevence kriminality, protidrogové prevence, sociální patologie a využití volného času dětí a mládeže.

 • a) Projekty podpořené z prostředků Pardubického kraje (grantové řízení v oblasti sociální politiky – projekty v oblasti romské komunity):
  • „Dajori 2004“ – kulturní a sociální rozvoj příslušníků romské komunity ve Svitavách

Dlouhodobým cílem stejnojmenného programu realizovaného ve spolupráci s OS „Dajori“ je kulturní a sociální rozvoj příslušníků romské komunity ve Svitavách. Program v roce 2004 byl věnován řešení konkrétních záležitostí v oblasti vzdělávání, sociální oblasti, v oblasti bytové problematiky ve vztahu k romskému obyvatelstvu a také řešení kriminality apod.

V roce 2004 jsme ve spolupráci s OS „Dajori“ Svitavy zahájili přípravu na zajištění kvalitního romského centra. Jednalo se o projekt „Fabrika“, který připravilo město Svitavy s žádostí o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Romské centrum, které v případě realizace projektu bude součástí centra s multifunkčním kulturním sálem, knihovnou, galerií, internetovou kavárnou, výukovými sály, univerzitou třetího věku, sídlem hospodářské komory s možností rekvalifikačních kurzů a každodenního distančního vzdělávání by výrazně zlepšilo i podmínky pro setkávání příslušníků romské komunity a vytvořilo by základnu pro činnost sdružení ve všech uvedených oblastech, které se rozvíjely i v roce 2004.

Zejména se jedná o následující aktivity:

 • Oblast vzdělávání:
  • Organizační podporadocházkyžáků do přípravného ročníku při Speciální škole ve Svitavách – v roce 2004 byl ve spolupráci s MěÚ Svitavy a občanským sdružením „Salvia“ zajištěn dovoz žáků ze vzdálenějších částí města (viz foto).
  • Podpora jednorázových akcí přípravného ročníku – jednalo se zejména o zajištění kontaktu s romskými rodinami (pravidelná setkávání v souvislostis hodnocenímdocházky a přípravy žáků, individuální konzultace, výlety, besídky, pobytové zájezdy – škola v přírodě – viz foto).
  • Materiální podpora přípravného ročníku. V průběhu roku 2004 bylo zajištěno z prostředků města Svitavy ložní prádlo a hygienické potřeby. Provizorní lehátka byla ve spolupráci s odborem školství MěÚ Svitavy zapůjčena z jiného předškolního zařízení.
 • Oblast kulturního vyžití příslušníků romské komunity:
  • V  roce 2004 „OS Dajori“ uspořádalo v rámci podpory Pardubického kraje a města Svitavy zájezd na festival Romská píseň 2004. Akce velkou měrou přispěla k možnosti vzájemné komunikace mezi romskými rodinami. Výrazně se tak upevňuje soudržnost komunity Romů ve Svitavách. Opakovaně sdružení uspořádalo také mikulášskou besídku pro romské děti ve Svitavách (viz foto).
 • Oblast sportovního vyžití romské komunity:
  • Činnost „OS Dajori“ se v roce 2004 v tomto směru výrazně prohloubila. Úspěšně byly pořádány nejen jednorázové turnaje v minikopané, které se konaly v hale i venku (viz foto), ale sdružení s pomocí prostředků města Svitavy zajistilo celoroční pravidelné tréninky. Konaly se 1x týdně za účasti více než 20 hráčů na ZŠ Felberova a na Stadionu Míru ve Svitavách. Sportovní úroveň družstva „Panters“ při OS „Dajori“ se tím výrazně zvýšila, což se projevilo na několika turnajích, kterých se družstvo zúčastnilo (Quantocap, romský turnaj v Pardubicích apod.). OS „Dajori“ také uspořádalo turnaj pro romská družstva z okolních měst. Současně se podařilo za podpory Pardubického kraje a města Svitavy zajistit základní sportovní vybavení pro hráče. Část družstva tvoří příslušníci majority, což nejlépe napomáhá sbližování obou skupin. Sportovní tréninky i utkání navštěvují často celé rodiny.

Lze konstatovat, že význam OS Dajori se postupně rok od roku zvyšuje. Snahou do budoucna bude zapojit do činnosti větší část romské komunity ze Svitav a postupně se připravit na realizaci „romského centra“ v rámci projektu multifunkčního kulturního a vzdělávacího centra „Fabrika“, které připravuje město Svitavy s dalšími partnery. Úspěšný vývoj v této oblasti je však závislý spíše na aktivitě vedení a členů OS Dajori.

Finanční náklady na realizaci projektu OS Dajori činily v roce 2004 celkem 72.000 Kč. 44.000 Kč poskytl Krajský úřad Pardubického kraje a 28.000 Kč město Svitavy prostřednictvím OSZ MěÚ Svitavy a KPPK.

 

 

 • Přípravný ročník a centrum pro romské děti 2004

Projekt byl původně realizován v roce 2003 za přispění OPK MV ČR. Činnost přípravného ročníku pro předškolní děti se úspěšně rozvíjí a zejména pro úspěšné zvládnutí vstupu dětí na základní školy má velký význam. Po dohodě s rodiči jsou zde umístěny děti od 5 do 6 let ze sociálně slabých a romských rodin.

V školním roce 2002/2003 přípravný ročník navštěvovalo celkem 11 dětí. V letošním školním roce to bylo celkem 14 dětí. Prostřednictvím vedení OS „Dajori“ a vedení Speciální školy ve Svitavách se v letošním roce podařilo zajistit výjimku pro docházku dětí, které v průběhu daného školního roku teprve dovrší věkovou hranici 5 let. To prakticky znamená, že již na počátku daného školního roku mohou nastoupit v té době již 4leté děti. Výrazně se tak zlepšuje možnost pro prohloubení působení na děti a je možno udržet sourozenecké vazby. Tímto způsobem se rovněž zlepšuje docházka dětí. Pro maximální zajištění docházky dětí byl po dohodě s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a OS „Salvia“ zajištěn každodenní dovoz dětí do přípravného ročníku. Dovozu, který probíhá podle předem daného časového rozvrhu, se účastní romská asistentka, slečna Aneta Poláková, která zajišťuje nejen každodenní účast dětí, ale druhotně také působí na rodiny a vykonává tak každodenní sociální práci v řadě problémových rodin. Současně poskytuje odboru sociálních věcí a také škole významnou zpětnou vazbu. Její působení je skutečně velmi významným prvkem komunikace s rodinami a tento způsob práce lze pouze doporučit.

Předpokládaný nárůst počtu dětí a rozšíření provozní doby (převážná většina dětí před obědem odcházela domů, ale dnes se ve škole stravuje a po obědě odpočívá) si vyžádaly adekvátní vybavení pro tyto činnosti.

Z prostředků města Svitavy byla škole poskytnuta neinvestiční dotace na nákup ložního prádla, polštářů, dek a ručníků. Jednalo se o finanční prostředky ve výši cca 19.000 Kč. Časově delší působení na děti umožňuje lepší vybudování a upevňování správných návyků.

 • Právo pro každého – seminář pro pedagogické pracovníky (společný projekt města Svitavy a města Litomyšle).

Záměrem společného projektu obou měst bylo navázat na program posilování právního vědomí na svitavských základních a středních školách, který každoročně organizuje Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy (dále jen KPPK). Tato komise s pomocí jednotlivých členů, především zástupců justice a policie, navštěvuje svitavské školy a pomáhá pedagogům při personálním obsazení nejrůznějších seminářů a besed, zaměřených na posilování právního vědomí. KPPK využívá metodiky Partners Czech v rámci projektu Stret Law. Projekt je mezi školami velmi oblíben, úroveň právních znalostí žáků a studentů se daří postupně zvyšovat. Důkazem jsou pravidelná školní i celoměstská kola soutěže, kterou každoročně pořádají školy a KPPK (viz samostatně v další části).

Cílem projektu bylo navázat na úspěšné semináře, které se uskutečnily v roce 2003, a proškolit další učitele a pracovníky, kteří se podílejí na tomto dlouhodobém programu. Prostřednictvím projektu se do programu společně s dalšími učiteli zapojili i pracovníci OO PČR Svitavy a PČR OŘ Svitavy, kteří budou současně pracovat ve společné skupině, která zabezpečuje činnost SVI Svitavy. Ve spolupráci s vedením jednotlivých škol pak uspořádali proškolení pracovníci (učitelé, policisté, strážníci) několik přednášek zaměřených na posilování právního vědomí žáků svitavských škol. Projektu se v roce 2004 účastnili také pracovníci MěÚ Svitavy a MP Svitavy, kteří obdobnými semináři prošli v předchozích letech.


Díky tomuto projektu je v současnosti na každé svitavské i litomyšlské střední i základní škole proškolený garant programu „Právo pro každého“. Tito zástupci mají k dispozici nejen znalosti ze semináře, ale také veškeré písemné metodické materiály, které jsou ve skutečnosti přípravou do jednotlivých hodin občanské výchovy, zaměřených na oblast práva a morálky.

Účastníci byli s kvalitou semináře velmi spokojeni. Projekt je také důkazem velmi dobré spolupráce obou měst v oblasti prevence kriminality.

 • b) Projekty, programy a jednorázové akce realizované výhradně z prostředků města Svitavy
  • Program podpory projektů školských zařízení (podpořeno bylo 8 z celkem 11 předložených projektů a v rámci programu bylo celkem 18 pedagogických pracovníků odměněno jednorázovou finanční částkou).

Jedná se o tradiční program komise pro prevenci kriminality, kdy svitavské základní a střední školy mohou podle předem stanovených podmínek předkládat komisi vlastní projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže. Město Svitavy v roce 2004 vyčlenilo na tento program částku 150.000 Kč.

V letošním roce školy předložily celkem 11 projektů s žádostí v celkové výši 246.810 Kč. Komise podpořila celkem 8 projektů (viz seznam projektů) v celkové výši 93.500 Kč. Zbývající částku se komise rozhodla využít na jednorázovou odměnu pro realizátory projektů, pedagogické pracovníky z jednotlivých škol. Rada města Svitavy návrh komise schválila. Celkem bylo v rámci tohoto programu finančně odměněno 18 pedagogických pracovníků. Slavnostního vyhodnocení se účastnili také členové KPPK (viz foto ze slavnostního vyhodnocení).

Číslo Škola Název projektu Celkové finanční požadavky Přiděleno
1.
ZŠ Riegrova Jednou stopou - projekt 1000 35 000 Kč 19 000 Kč
2.
ZŠ Riegrova Jsme laskavou autoritou ? 5 500 Kč 5 000 Kč
3.
ZŠ Riegrova Drátování 5 800 Kč 6 000 Kč
4.
ZŠ Riegrova Případ ztroskotaných námořníků 2 000 Kč 2 500 Kč
5.
ZŠ náměstí Míru Výchovné poradenství a právní vědomí 17 000 Kč 11 000 Kč
6.
Speciální škola Ozdravný a reedukační program pro 24 800 Kč 13 000 Kč
 
  děti ze sociálně znevýhodněného prostředí    
7.
ZŠ Sokolovská Kulturní a společenské vzdělávání 47 000 Kč 0 Kč
 
  sociálně slabých žáků ZŠ Sokolovská    
8.
ZŠ Felberova Sportovní plácek - sestava šplhadel 70 000 Kč 0 Kč
9.
ZŠ Felberova Dovybavení F - klubu 24 710 Kč 25 000 Kč
10.
Gymnázium Poetická setkání 15 000 Kč 12 000 Kč
11.
ZŠ T.G. Masaryka Program prevence kriminality  24 000 Kč 0 Kč
 
Celkem na projekty v roce 2004: 246 810 Kč 93 500 Kč

 

 

 

 

 • Přednášky zaměřené na integraci romské komunity ve Svitavách

KPPK v roce 2004 připravila v divadle „Trám“ ve spolupráci s OSZ MěÚ Svitavy pro sociální pracovníky a studenty svitavských středních škol besedu „Romové mezi námi“ s pracovnicí Muzea romské kultury v Brně (viz foto). Besedy i následné diskuse se zúčastnilo celkem 100 studentů svitavských středních škola a gymnázia, 6 sociálních pracovníků OSZ MěÚ Svitavy a také zástupci OS „Dajori“.

Finanční náklady na uspořádání akce činily 3.000 Kč a byly hrazeny z rozpočtu KPPK.

 

 

 • Přednášky zaměřené na protidrogovou prevenci

Komise pro prevenci kriminality každoročně pořádá ve spolupráci s MP Svitavy pro žáky, studenty, laickou i odbornou veřejnost přednášky zaměřené na prevenci před zneužíváním návykových látek a drog. V roce 2004 se uskutečnily tyto akce v divadle „Trám“ (1 pro žáky a studenty a 1 pro pedagogické pracovníky, strážníky, policisty a sociální pracovníky) – (viz foto).

Obě akce byly plně obsazeny, zájem převyšoval možnosti KPPK. Pozvání komise přijal JUDr. Miroslav Borník, v současnosti ředitel Inspekce ministra vnitra ČR, přední odborník na problematiku návykových látek. Přednáška i diskuse se studenty i učiteli trvala několik hodin. Přítomní se shodli, že v mnohém změnila představy studentů i pedagogů a může sehrát významný vliv při uskutečňování protidrogové prevence na svitavských školách.

Obě akce byly realizovány bez nároku na finanční prostředky.

 

V oblasti prevence před zneužíváním návykových látek se KPPK věnovala řešení konkrétních problémů v oblasti podávání alkoholu ve Svitavách. Ve spolupráci s MP Svitavy a OOP ČR Svitavy uskutečnila několik preventivních akcí (viz. foto), zaměřených na kontrolu prodeje alkoholických nápojů mládeži. V rámci těchto akcí bylo opakovaně prověřeno 15 restaurací, barů, internetových „kaváren“ a heren. Neoprávněný prodej alkoholu osobám mladším 18 let byl řešen na místě uložením blokových pokut číšníkům a vedoucím provozoven. Podnapilí mladiství byli předáváni rodičům nebo vychovatelům domovů mládeže.

 

Působení KPPK v oblasti zneužívání drog se zaměřovalo především na posilování vzájemné spolupráce jednotlivých složek Policie ČR a pracovníků MěÚ, které spočívalo v předávání maximálního množství poznatků o prostředí návykových látek ve Svitavách příslušným pracovníkům Policie ČR. V roce 2004 KPPK a její členové spolupracovali s toxitýmem Policie ČR např. při odhalení dvou varen pervitinu na území města a při řešení několika případů užívání marihuany ve školách.
KPPK se současně zaměřila na informování občanů (rodičů) o nebezpečí užívání návykových látek.

 

 

 • Přednášky zaměřené na oblast šikany a násilí

KPPK v roce 2004 ve spolupráci s Nadací Josefa Plívy připravila v prostorách nadačního domu na náměstí Míru dvě celodenní akce zaměřené na prevenci před šikanováním a násilím na školách. O obě akce byl velký zájem. Akce se zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci ze svitavských základních a středních škol, ale také pracovníci oddělení prevence a sociálně právní ochrany MěÚ Svitavy, pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, velitel MP Svitavy a pracovníci OOP ČR Svitavy (viz foto z obou akcí). Přednášky vedl Dr. Michal Kolář z Univerzity Karlovy, přední odborník a soudní znalec problematiky šikany a školního násilí, autor několika knih zaměřených na tuto problematiku. Součástí přednášek bylo také procvičení konkrétních modelových situací, které nejčastěji vznikají v běžném životě.

Přítomní také diskutovali o nově připravovaném projektu města Svitavy, tzv. Systému včasné intervence. Dr. Kolář projevil o tento projekt zájem a podrobně se seznámil se základními záměry a metodickými materiály o tomto projektu. Přislíbil spolupráci i v dalších letech, kdy záměrem KPPK bude systematicky navazovat na úvodní kurzy v této oblasti a postupně rozšiřovat okruh proškolených pracovníků a také hloubku jejich znalostí a praktických dovedností.

Finanční náklady na obě akce dosáhly částky 8.000 Kč. Polovina byla hrazena z prostředků KPPK a polovina z prostředků Nadace Josefa Plívy.

 

 • III. roční soutěže „Právo na každý den“ (podpora školních kol a 2 soutěže – základní a střední školy).

Ve dnech 2.12. a 9. 12. 2004 se uskutečnil v pořadí již IV. ročník soutěže v oblasti právního vědomí s názvem: „Právo na každý den“ pro žáky a studenty škol správního obvodu Svitavy.

Pořadatelem soutěže je každoročně komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy. Cílem soutěže je zlepšovat právní vědomí žáků a studentů škol ve městě i v okolí.

Vlastní soutěži předcházejí tzv. školní kola, která si organizují v průběhu školního roku samostatně jednotlivé školy. Komise pro prevenci kriminality připravuje každoročně pro školní kola okruhy otázek z jednotlivých oblastí práva včetně několika modelových situací a řady praktických úkolů. Na přípravě studentů, ale i žáků základních škol se na každé škole podílí určený pedagog. V roce 2003 a 2004 skupiny těchto pedagogů ze všech základních a středních škol absolvovaly dvoudenní semináře v Litomyšli, zaměřené na výuku práva moderními metodami pomocí stejnojmenné metodiky, kterou ve spolupráci s řadou institucí (MV ČR, MS ČR apod.) vypracoval Partners Czech.

Pedagogové získali rovněž velmi podrobné písemné manuály pro přípravu jednotlivých vyučovacích hodin i celých tematických celků zaměřených na jednotlivé oblasti práva. Při vlastní soutěži písemné vědomostní otázky a modelové situace hodnotili členové odborné poroty ve složení: JUDr. Eva Kotalová, soudkyně Okresního soudu ve Svitavách, JUDr. Marta Sedláčková, státní zástupkyně, JUDr. Dagmar Liznová, státní zástupkyně, JUDr. Alena Veiglová, právník MěÚ Svitavy, Daniela Hrnčířová, vedoucí odboru pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy, Mgr. Jiří Horníček, okresní státní zástupce, Mgr. Petra Kopecká, policejní rada – PČR OŘ Svitavy, Ing. Ota Hřebíček, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Svitavách, Mgr. Lenka Buchtová, vedoucí Střediska probační a mediační služby ve Svitavách a Bc. Karel Čupr, velitel MP Svitavy.

Při závěrečném vyhodnocování soutěže s žáky besedoval okresní státní zástupce, který se zaměřil na výklad některých nesprávných žákovských odpovědí.

Členové poroty se však společně shodli, že žáci a studenti byli v letošním roce dobře připraveni. Nejlepší bylo družstvo gymnázia (na snímku), které tak pro svoji školu obhájilo první místo z let 2002 i 2003 a získalo z rukou místostarostky města Svitavy Mgr. Marcely Sezemské putovní pohár komise pro prevenci kriminality a věcné ceny (na snímku).

V oblasti základních škol zvítězilo v letošním roce družstvo kvarty z Gymnázia Svitavy. Obou kol soutěže se zúčastnilo celkem 11 základních a středních škol.

Finanční náklady na uspořádání obou kol soutěže v roce 2004 představovaly celkem částku 6.000 Kč a byly hrazeny z rozpočtu KPPK. Konkrétně se jednalo o úhradu věcných cen pro nejlepší družstva.

 

 

 • Významné jednorázové akce, na kterých se podílela KPPK v roce 2004:

Jednou z těchto akcí byl tzv. „Den s IZS“, který v prostorách HZS na ulici Olbrachtova v červnu letošního roku společně uspořádali HZS Svitavy, Policie ČR – OOP a PČR OŘ Svitavy, RLP při Nemocnici ve Svitavách, MP Svitavy a MP Brno.

Jednalo se o každoroční tradiční akci pro školy a veřejnost, kterou v minulosti pořádala sama KPPK v areálu Gymnázia ve Svitavách. Od roku 2003 je akce pořádána ve vhodnějších a také větších prostorách HZS (viz foto).

Dopoledního bloku složeného z praktických ukázek činnosti jednotlivých složek IZS a ukázek nejrůznější techniky se zúčastnily prakticky všechny základní a střední školy ze Svitav a také řada základních škol z okolních obcí. Odpoledne byl stejný blok připraven pro veřejnost.

Akce výrazně přispívá nejen k prezentaci všech zúčastněných institucí, ale prohlubuje další spolupráci, což se celoročně pozitivně projevuje při řešení náročných situací těchto složek v terénu.