Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2009

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky a přehledu o práci v oblasti prevence kriminality lze tuto činnost rozčlenit do čtyř oblastí, které budou vyhodnoceny samostatně.

Poznámka: Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality bude zpráva doplněna o fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě.

 1. Analytická činnost
 2. Oblast formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a) Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality se soustředila v roce 2009 zejména na obvyklou analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je základním východiskem pro plánování a usměrňování preventivního působení na území města Svitavy v dalších letech. Materiál byl zaměřen na počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o některé situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2004 – 2009). Tyto údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu těchto analýz jsou uvedeny pouze na webu prevence.

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Motivace, koordinace a podpora spolupráce institucí patří mezi významné úkoly KPPK. Jejím prostřednictvím lze pozitivně ovlivňovat stav kriminality a bezpečnostní situaci nad rámec působnosti jednotlivých institucí nebo organizací.
Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V roce 2009 pokračoval trend postupného přesunu iniciace řady preventivních programů nebo projektů od komise na jednotlivé instituce. Příkladem je zapojeníOOP ČR Svitavy, ale také některé dílčí aktivity dalších subjektů, jako například Městského muzea a galerie ve Svitavách, Dramatické školičky při Středisku kulturních služeb, Městské knihovny nebo Mateřského centra Krůček.
V průběhu roku 2008 byly připravovány významné změny některých právních norem, které se týkaly oblasti bezpečnosti, a tedy i prevence kriminality. Z mnoha důvodů stát přenesl na obce, ale i další subjekty (např. vlastníky, nájemce a provozovatele apod.) úkoly, které dříve zabezpečovala Policie ČR. V loňské zprávě jsem jmenoval např. změny v organizaci a zabezpečení sportovních utkání nebo kulturních a společenských akcí s větším počtem účastníků, problematiku odvozu podnapilých osob na záchytné protialkoholní stanice nebo problematiku měření rychlosti motorových vozidel v obci. Po ročním výkonu těchto činností lze konstatovat, že tyto úkoly se daří úspěšně plnit především prostřednictvím spolupráce orgánů Policie ČR, Městské policie Svitavy, Městského úřadu Svitavy nebo organizací, které město zřizuje. Většina bezpečnostně-preventivních činností byla v průběhu roku 2009 zakotvena v nově uzavřené Dohodě o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem Svitavy a Obvodním oddělením PČR ve Svitavách, která byla podepsána 21. 4.2009.


Dohoda o vzájemné spolupráci s PČR

V oblasti spolupráce s dalšími institucemi je příkladem před dvěma lety provedená změna modelu kontroly nad výkonem obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Významným partnerem Probační a mediační služby (dále jen PMS) se v roce 2008 stala městská policie, která prováděla dohled nad řadou odsouzených přímo při výkonu prací. Tímto způsobem dohlížela v roce 2009 nad 6 nově odsouzenými a 4 odsouzenými z předchozích let. Celkem bylo v roce 2009 odpracováno pod dohledem strážníků 562 hodin OPP. Hlavním přínosem pro oblast „generální“ prevence byl výchovný dopad na ostatní občany, kteří registrují výkon prací při jejich realizaci na veřejných prostranstvích. V roce 2009 však bylo možné zaznamenat ještě jednu významnou změnu. Středisku PMS se podařilo celkem 23 nových odsouzených umístit „mimo úklidové práce“, které kontroluje městská policie a jejichž směřování určují technické služby. Řada institucí tak získala možnost využít odsouzených k provádění prací, které by jinak musely objednávat za úhradu. Je pravděpodobné, že i „výchovný“ dopad na odsouzené se tímto způsobem dařilo zvyšovat. Počet dohlížejících na rozsah a kvalitu odvedené práce se tím významně zvyšuje.
Aktivitou Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy byl jako v jednom z prvních měst ČR uveden do praxe zákonem zřízený institut „veřejné služby“, který je určen zejména osobám, jež jsou dlouhodobě závislé na sociálních dávkách. Z úklidu města tedy ubylo odsouzených, ale na jejich místa nastoupily desítky pracovníků – „klientů“ sociálního odboru. Organizace i dosavadní výsledky této nové služby jsou do budoucna příslibem pro klienty i město Svitavy.
Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. Příkladem je program „Právo na každý den“. V roce 2009 se někteří členové komise podíleli na vytvoření obecné metodiky prosazení programu na místní úrovni v Pardubickém kraji. Metodiku u občanského sdružení Bonanza na základě výběrového řízení objednal krajský úřad jako součást programu prevence kriminality. Metodika bude po zahrnutí připomínek oponentů umístěna na webových stránkách města Svitavy. Současně bude po schválení krajským zastupitelstvem poskytnuta všem městům Pardubického kraje.


Právo pro každý den jako efektivní projekt prevence kriminality

Dalším z příkladů iniciativy v oblasti prevence kriminality byla celodenní akce Okresního soudu ve Svitavách, která nesla pracovní název „Den otevřených dveří“. Akce zaměřené na zvyšování právního vědomí se v dubnu 2009 zúčastnilo více než 400 žáků a studentů svitavských základních a středních škol.


Fotografie z celodenní akce Okresního soudu ve Svitavách

Prověrkou vzájemné spolupráce v rámci jednorázových akcí byla v roce 2009 také opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu organizovaného příznivci Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v létě sjelo okolo 120 příslušníků a sympatizantů hnutí skinheads. Na tuto oznámenou akci reagovali Romové sdružení v organizaci Kamas te dživel, kteří žádali zrušení protestního pochodu. Zástupci města Svitavy i vedení PČR Územního odboru Svitavy i městské policie několikrát jednali s oběma skupinami, aby zabránili jejich možným střetům. Komplikovanost celého procesu byla ještě umocněna organizací protestních pochodů s názvem „Pochod proti rasismu“, které si na celkem 8 termínů zablokovali „odpůrci rasové diskriminace“. Úřad v této souvislosti také zaznamenal snahy členů Komunistického svazu mládeže účastnit se těchto akcí.
Veškerá přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (obvodního oddělení, SKPV), městské policie, státního zastupitelství a odborníků na extremismus z Krajské správy PČR Východočeského kraje i Ministerstva vnitra ČR. Prostřednictvím vyjednávání pracovníků MěÚ Svitavy a antikonfliktního týmu PČR s oznamovateli se podařilo akci zkrátit tak, že se odehrála pouze na nádraží ČD, kam vlaky přijela většina účastníků. Původně oznamovatelé plánovali akci jako pouliční průvod městem s projevy na náměstí Míru. Před akcí, v jejím průběhu ani po jejím ukončení nebylo zaznamenáno žádné prokazatelné protiprávní jednání, což lze zpětně hodnotit jako výsledek velmi dobrý, svědčící nejlépe o spolupráci bezpečnostních složek. Akce byla pod drobnohledem místních, regionálních i celostátních médií včetně televizních stanic ČT, Nova i Prima. Při vyjednávání se svolavateli zástupci médií přispěli k omezení rozsahu této akce a v tomto ohledu jim patří poděkování.


Fotografie z protestního pochodu v roce 2009 ve Svitavách

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. Například v souvislosti s projektem SVI město navštívili zástupci více než 15 měst z celé ČR. Zástupci města Svitavy také projekt prezentovali na významných seminářích a dalších akcích, například i na akademické půdě UHK v rámci Pedagogických dnů katedry Sociologie a sociální patologie.

V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, zejména pak s oddělením sociálně-právní ochrany a Městskou policií Svitavy, která je nejvýznamnějším iniciátorem případů k řešení v rámci projektu SVI a současně realizátorem většiny činností spojených s provozem MKS. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí. Tyto instituce jsou společně se zástupci dalších subjektů (PMS, soudu a státního zastupitelství) také základem Týmu pro mládež, jehož činnost se v roce 2009 nadále soustředila především na plnění již dříve stanovených úkolů. Cíle a záměry byly „týmem“ stanoveny v roce 2007 v takovém rozsahu, že bylo velmi obtížné všechny úkoly v průběhu 2 let naplnit. Zejména se jednalo o znovuobnovení činnosti nízkoprahového klubu na sídlišti Svitavy – Lány (blíže v rámci představení projektů).
Významným prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení (blíže v hodnocení programů a projektů). Program je prostředím spolupráce se školami a školskými zařízeními. Tu lze hodnotit jako velmi dobrou. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu. V roce 2009 se z prostředků Pardubického kraje uskutečnil dvoudenní seminář zaměřený na metodiku programu „Právo pro každého“. Semináře se zúčastnilo celkem 25 účastníků, převážně z řad učitelů nebo pedagogických pracovníků především ze Svitav, ale i okolních obcí a měst.


Fotografie ze semináře s názvem: „Právo na každý den – rozvoj nových metod práce s dětmi s projevy predelikventního chování“

Snahou KPPK je také při uskutečňování prevence vyhledávat další instituce z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení této problematiky přímý nebo blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace a spolky. V této oblasti se v roce 2009 dařilo tradičně spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů a Charitou Svitavy. Nově byla navázána úzká spolupráce s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v kraji na starosti problematiku domácího násilí. Po vzájemné dohodě s městem Svitavy a SKS provozuje tato společnost od dubna 2009 v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí. V závěru roku 2009 byla také navázána spolupráce s Centrem pro podporu integrace cizinců Pardubického kraje, které již v letošním roce zahájilo ve Svitavách například jazykové kurzy pro cizince (nejčastěji uprchlíky ze zemí s totalitními nebo nedemokratickými režimy).
Významnou spolupráci navázala KPPK s Centrem J. J. Pestalozzi (http://www.pestalozzi.cz/), které po dohodě s krajem bude v prostorách bývalého okresního úřadu provozovat nejméně po dobu 3 let krizové centrum. Jeho činnost byla zahájena od 1. 2.2010. Centrum se bude po dohodě s městem zabývat především dětmi a mládeží (v krizi), ale také systematickou sociální prací s oběťmi domácího násilí nebo problematikou poradenství a sociální práce s lidmi postiženými problémy vznikajícími v souvislosti s uzavíráním nejrůznějších úvěrů nebo jednorázových půjček, které mají negativní dopad na budoucí ekonomickou i sociální situaci mnoha rodin.
Co se týká rozsahu spolupráce s občanskými sdruženími, byla v roce 2009 dále prohloubena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a OS Květná Zahrada v Květné. Obě sdružení pravidelně navštěvují členové KPPK. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, byl i v roce 2009 místem setkávání desítek pracovníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím osobního vkladu – přímou prací na statku sdružení. V tomto ohledu proběhly 3 tzv. „pracovní soboty“, kterých se účastnilo více než 20 osob a všichni ubytovaní klienti i pracovníci sdružení.


Fotografie z průběhu rekonstrukce Domu na půl cesty občanského sdružení Květná Zahrada

Obě občanská sdružení se s pomocí KPPK v závěru roku intenzivně připravovala na výběrová řízení v rámci tzv. Individuálního projektu Pardubického kraje, jehož cílem je především stabilizace a financování služeb sociální intervence v Pardubickém kraji. Spuštění programu v době ekonomické krize je pro poskytovatele služeb velmi významné. Klesají ostatní dotační tituly od státu a také z rozpočtů obcí nelze očekávat vyšší podporu, než v minulých letech. Na počátku roku obě sdružení získala dotace na provoz převážné většiny služeb a po dobu minimálně tří let budou tyto služby finančně zabezpečeny z hlediska provozních nákladů.
Další významná spolupráce se týkala řešení problematiky závislostí. Oblasti je věnována samostatná kapitola v závěru této zprávy.

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblasti:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2009 konkrétně jednalo o tyto projekty a opatření:

 • Stacionární kamerové body na budově MěÚ Svitavy

Cílem projektu bylo znesnadnění možností pro páchání trestné činnosti v okolí nově vybudované kavárny a informačního centra Oskara Schindlera poblíž parku Jana Palacha. V rámci projektu byly na budově MěÚ Svitavy umístěny 2 webové kamery, které nepřetržitě monitorují budovu kavárny, parkoviště a prostranství před budovou MěÚ Svitavy z ulice Dvořákova. Obraz je snímán na služebně městské policie.


Fotografie z webkamer monitorující parkoviště a kavárnu.

V souvislosti s projekty situační prevence, zejména pak s ohledem na projekt MKS je třeba upozornit, že část technických zařízení byla pořízena již před 10 lety. Prozatím se pravidelnou údržbou daří udržet většinu zařízení v bezporuchovém provozu na monitorovacím pracovišti na městské policii. Na pracovišti OOP ČR je již některé technické vybavení neschopné provozu a další opravy jsou již nerentabilní. V příštích letech tak bude nezbytné investovat větší finanční prostředky do jejich obnovy, pokud by měl být provoz MKS zachován ve stávajícím rozsahu. Také rozšiřování počtu kamerových bodů by za současných podmínek (především personálních a organizačních) bylo již neefektivní.

2. Sociální prevence zahrnuje řadu projektů, činností a aktivit souvisejících s „dynamickým vývojem“ společnosti, který se pro stále zvyšující se část občanů stává minimálně bez občasné, ale i dlouhodobé, nebo dokonce trvalé sociální pomoci neřešitelný. Jednotlivé aktivity uvedené v této části by si samostatně zasloužily podrobný rozbor a širší diskusi. Popsat mnohdy tíživou sociální nebo sociálně-psychickou situaci lidí a na ně navazující desítky opatření je v této zprávě nemožné. Věřím, že prostor se najde v diskusi. V této zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů:

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o tradiční program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2009 bylo KPPK předloženo celkem 28 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 282.690 Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno 24 projektů v celkové výši 120.000 Kč. Jednalo se zejména o dlouhodobé projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii, ale také na prevenci závislostí.
Součástí programu bylo také ocenění 24 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci programu. Na odměny bylo vyčleněno celkem 90 000 Kč.


Fotografie ze slavnostního předání odměn pedagogickým pracovníkům.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními bezprostředně navazujícími na pilotní projekt SVI nebo na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2009 se spolupráce soustředila především na 2 mimosvitavská občanská sdružení - Bonanza ve Vendolí a Květná Zahrada v Květné, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí nebo dětí s výchovnými problémy a také volnočasovými činnostmi pro děti. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena finančními prostředky v celkové výši 260.000 Kč (190.000 Kč OS Bonanza a 70.000 Kč OS Květná Zahrada).
OS Bonanza zajišťovalo pro město Svitavy v roce 2009 především provoz nízkoprahového klubu v prostorách ZŠ Felberova, dále specifický program organizovaný jako výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování a volnočasové činnosti pro děti na statku ve Vendolí. Jedná se tedy především o práci v oblasti primární i sekundární prevence. Hlavní přínos činnosti OS Bonanza pro město Svitavy spočívá v práci s dětmi s vytipovanými výchovnými problémy. Projekt, který je v této souvislosti realizován v oblasti sekundární prevence ve spolupráci s KPPK, nese název Výcvik sociálních dovedností a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění. V rámci tohoto programu byla činnost sdružení po dohodě s městem Svitavy rozšířena o další navazující služby, které jsou poskytovány účastníkům výcviku i jejich rodinám. Jedná se o služby zaměřené na rodinnou terapii a videotrénink interakcí. Programu se v roce 2009 zúčastnilo celkem 28 dětí vytipovaných především ve spolupráci s oddělením prevence a sociálně-právní ochrany MěÚ Svitavy a svitavskými základními školami. O program byl také mimořádný zájem ze strany odborné veřejnosti. OS v této souvislosti zpracovalo na základě výběrového řízení pro potřeby Pardubického kraje metodiku s názvem Efektivní metody práce s predelikventy.


Metodika s názvem: „Efektivní metody práce s predelikventy“, kterou pro potřeby Pardubického kraje zpracovalo OS Bonanza.

V současnosti metodika prochází oponentním řízením. V případě jejího schválení bude poskytnuta všem městům Pardubického kraje. Mnohem důležitější je však zvyšující se schopnost pomoci konkrétním jednotlivcům i jejich rodinám.


Fotografie z celkem tří „minitáborků“ OS Bonanza

Dalším společným projektem, kterým Bonanza výrazně pomohla prevenci kriminality ve Svitavách, je obnovení nízkoprahového klubu pro děti a mládež. V prosinci 2008 byla na základě dohody uzavřené mezi městem Svitavy, Základní školou Felberova a občanským sdružením Bonanza obnovena činnost bývalého nízkoprahového klubu pro mládež. Cílem projektu je vyplnění volného času dětí a mládeže na největším sídlišti ve městě. Klub, který v současnosti pod názvem „Díra“ provozuje OS Bonanza, slouží dětem ve věku 11 – 24 let. Klub je otevřen 5 dní v týdnu (od 14 do 19 hodin). Provoz je plně hrazen z prostředků sdružení, které získává na základě grantových programů kraje nebo MPSV. Účast se pohybuje kolem 20 – 25 dětí za den.
„Klientem“ sdružení je při volnočasových činnostech v primární prevenci na statku ve Vendolí dítě kolem 13 - 14 let se spíše podprůměrnými možnostmi účastnit se jiných volnočasových činností v kroužcích dalších zájmových organizací. Na statku ve Vendolí poznává, co znamená starost o zvířata, a také dostane možnost zajezdit si za odměnu na koních společně s dalšími dětmi.


Fotografie a plakát z akce nízkoprahového klubu s názvem „Díra v koši“

V rámci volnočasových činností v „Díře“ na sídlišti Svitavy – Lány je „klientem“ chlapec (mladík) ve věku kolem 17 let, který netouží po organizování svého volného času v zájmových kroužcích s obvykle výkonovým, nebo dokonce výkonnostním zaměřením. O to více se však touží setkávat se svými kamarády nebo spolužáky. Rodina takového klienta mu to obvykle z nejrůznějších důvodů umožnit nedokáže, nemůže, nebo ve výjimečných případech ani nechce.
V rámci sekundární prevence (při výcviku sociálních dovedností) je „klientem“ dítě ve věku 11 – 14 let (6. – 8. třída ZŠ) s výchovnými problémy, které mají blízko tzv. predelikventním projevům chování. Predelikventní chování je takové chování, z kterého se s vyšší pravděpodobností než z jiných druhů chování u dětí vyvine chování kriminální. Jsou to zejména agresivní chování ke spolužákům, záškoláctví, útěky z domova, nerespektování autorit, ale například i sebepoškozování apod. Společným cílem OS Bonanza, pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků města Svitavy je do budoucna snížit věk takto vytipovaných dětí na hranici kolem 11 let a do převážné většiny činností zapojit rodinu.
Veškeré nabídky sdružení jsou koncipovány na základě dobrovolnosti a to jak ve vztahu k dětem, tak k rodičům.

Pro návaznost na projekt SVI má velký význam projekt občanského sdružení Květná Zahrada, sídlící v obci Květná, jež zajišťuje ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla od 18 do 26 let. „Klientem“ je mladý člověk ve věku kolem 19 – 20 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný, nebo je dokonce nežádoucí. Jedná se o „děti“, kterým v minulosti jeden nebo oba rodiče zemřeli, nevykonávali řádně rodičovské povinnosti, o děti řádně nepečovali, nebo je dokonce zanedbávali, poškozovali nebo jinak týrali. Tyto „děti“ však mají k místu svého bydliště i regionu vazby, obvykle k dalším příbuzným, kteří jim mohou „start“ do života alespoň částečně usnadnit.

Hlavní výhodou spolupráce s OS Bonanza i OS Květná Zahrada je možnost intervence i u jiných než „typických klientů“. Obě sdružení jsou maximálně flexibilní, schopné ihned reagovat na potřeby dalších klientů a tím i města Svitavy.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů
Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací a především pak v oblasti prevence kriminality. Vlastní systém akcí byl rozdělen do tří základních činností.
Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz › Policie a prevence › Prevence kriminality › Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence.
Nabídka preventivních činností byla využita v desítkách případů. Tematicky byly přednášky a besedy zaměřeny především na oblast práva, extremismu, problematiku návykových látek a pro cílovou skupinu seniorů. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 24 akcí především pro cílovou skupinu dětí a mládeže a současně pro rodiče. Jednalo o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek nebo rozvoj právního vědomí dětí a mládeže.


Fotografie z přednášek a besed pro jednotlivé cílové skupiny (studenti, senioři a pod.)

V oblasti informování však byly aktivní i další subjekty jako například MP Svitavy a OOP ČR Svitavy – návštěvy služeben a předvedení techniky spojené s oblastí právního vědomí. V této oblasti se uskutečnilo také několik akcí (přednášek a besed) za účasti dalších členů komise. Tradiční akcí se spíše propagačním charakterem byl již 5. ročník Dne s IZS, který se uskutečnil ve spolupráci všech složek IZS.


Fotografie z tradičního Dne s IZS

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují desítky pracovníků z mnoha měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o projekty situační prevence a především o pilotní projekt Systém včasné intervence.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou pravidelně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/akt/nm/index.htm. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv zasílaných každodenně tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. V roce 2009 byly tímto způsobem každý den připraveny informace z PČR OŘ Svitavy (odkazy zasílány e-mailem přímo novinářům z celého regionu) a současně byly ze strany MP Svitavy připravovány zprávy z činnosti, které jsou prakticky každý den uveřejňovány na webu města Svitavy, viz (http://www.svitavy.cz/novy/mp/index.php), včetně fotografií a komentářů.
KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS.

d) Prevence závislostí

V úvodu je vhodné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2009. Pro porovnání je v závorce uveden odpovídající počet za rok 2008.
V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ (složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel) „realizováno“ v roce 2009 celkem 24 skutků (2008 - 32) tzv. drogových trestných činů. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo 20 x o pervitin a 4 x o marihuanu (2008 – 26 x o pervitin, 6 x o marihuanu). Tyto trestné činy se týkaly 21 pachatelů (z toho 2 nezletilí – předáno na kraj, 19 osob stíháno, z toho 5 opakovaně); (2008 - 34 pachatelů). V rámci okresu Svitavy byly odhaleny celkem 4 „varny“ (ve Svitavách 2). V roce 2008 to byly 4 „varny“ a v roce 2007 - 9 „varen“. Šest osob bylo stíháno vazebně.
Z hlediska OOP ČR Svitavy se jednalo o 13 případů (2008 – 15 případů, 2007 - 24 případů), kterých se dopustilo 11 pachatelů (v roce 2008 - 15 pachatelů). Konkrétně se jednalo o 12 x pervitin a 1 x marihuanu. Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let.
Počet injekčních uživatelů v roce 2009 zůstal podle odhadů obdobný jako v roce 2008. Podle poznatků kolegů z PČR i podle zpráv terénních pracovníků OS Laxus odhadujeme, že na Svitavsku je v současnosti více než 500 uživatelů drog, zejména pervitinu – z toho 300 osob užívá metamfetamin nitrožilně. Další stovky osob experimentují s marihuanou. U marihuany se jedná o nižší věkovou kategorii.
Hlavní prioritou KPPK je ve vztahu k drogové problematice především realizace preventivních opatření. Z důvodu přehlednosti dalších kroků je rozděleno působení KPPK v oblasti protidrogové prevence do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích experimentování nebo jejich užívání. V předcházející části zprávy je dokumentován počet přednášek a besed. Pracovníci zainteresovaní do problematiky primární prevence závislostí však registrují dlouhodobě se snižující účinek metod patřících do tzv. přímého výchovného působení, kam lze zařadit i besedy a přednášky, které využívají technik - poskytování informací, přesvědčování, vysvětlování, nebo dokonce „zastrašování“.
Z těchto důvodů se KPPK v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionálního výchovného působení.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Kromě vyhledávání experimentátorů prostřednictvím SVI se činnost v této oblasti v roce 2009 zaměřovala na kontroly užívání návykových látek u dětí a mládeže. Informace o těchto akcích byly zveřejňovány jako příležitostné tiskové zprávy.
Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům.
Používány jsou jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost otestování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2009 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 - 16 let.

Terciální prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2009 uskutečňována zejména ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus (http://www.laxus.cz/).
KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlí v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové schází 1 x za 14 dní. Kromě pravidelných setkání pořádají výlety, víkendové i pobytové akce. Jednou z tradičních činností je výstava „uměleckých“ prací členů sdružení. V roce 2009 se výstava uskutečnila ve vestibulu nemocnice. Činnosti se účastní cca 40 abstinujících nebo jejich rodinných příslušníků. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb. Níže uvedené texty jsou výtahem ze zpráv OS Laxus za rok 2009.

Terénní programy (TP)
Terénní program Laxus o.s. poskytuje služby uživatelům drog ve Svitavách od roku 2007. Svitavy spadají v kontextu těchto služeb do regionu Svitavska společně s Poličkou, Litomyšlí, Vysokým Mýtem a Moravskou Třebovou (zeměpisná blízkost těchto měst umožňující co možná nejekonomičtější sladění výjezdů). Služby jsou ve Svitavách poskytovány vždy ve středu, dalším dnem, kdy mohou zdejší občané služby TP po předchozí domluvě využít, je pátek.

Monitoring drogové scény z pohledu pracovníků TP
V roce 2009 proběhl ve Svitavách výzkum v lékárnách. S lékárnami spolupracují pracovníci sdružení zejména prostřednictvím informování klientů a odkazování na pracovníky TP. Takto se uskutečnilo celkem 5 jednorázových oslovení občanů ve věku cca 15 až 40 let. Jednalo se převážně o kuřáky marihuany. V rámci oslovení jsou zjišťovány informace o drogové scéně, předávány informace o TP, o postupu při nálezu injekční stříkačky a v případě zájmu i o účincích a rizicích užívání drog. Dále proběhlo 6 profesních kontaktů (monitoring a propagace služeb v restauracích, barech, lékárnách, kontakty s institucemi apod.). Pracovníci zde jsou rovněž informováni o způsobech odkazování uživatelů drog na TP a o postupu při nálezu injekčních stříkaček. Pravidelně jsou pracovníky monitorována místa nálezů injekčních stříkaček.

Statistické údaje – region Svitavska
Vzhledem k okresnímu charakteru drogové scény a migraci klientů po území celého regionu uvádíme statistické údaje za celý region, jelikož vytvářejí ucelenější obraz o drogové scéně a službách TP než údaje pouze z jednoho města regionu.
V roce 2009  (stav k 31. 12.) bylo vyměněno terénními pracovníky v regionální části programu Svitavsko 14.347 injekčních setů. (viz obrázky 1 a 2 včetně podrobného popisu jejich cen) Výměnný program využilo celkem 70 injekčních uživatelů, z toho 52 osob v přímém kontaktu a dalších 18 bylo zapojeno do sekundárního výměnného programu.
V regionu Svitavska proběhlo 281 osobních kontaktů, z toho 236 za účelem výměny. Prvních kontaktů bylo 35. Proběhlo 71 oslovených jednorázových kontaktů s uživateli drog v rámci monitoringu drogové scény. Jednalo se převážně o kuřáky marihuany a uživatele tanečních drog.

obrázek 1popis cenobrázek 2

Statistické údaje – Svitavy
V roce 2009  (stav k 31. 12.) bylo do Svitav realizováno 56 výjezdů. Během nich proběhlo 114 osobních kontaktů s uživateli drog. Služeb terénního programu ve Svitavách využilo 22 osob, z toho 14 v přímém kontaktu (z toho 10 prvních kontaktů), 8 osob využilo sekundární výměnný program. Bylo vydáno 2.446 injekčních setů při návratnosti 93%. Ve spolupráci s MP Svitavy bylo nalezeno 42 injekčních stříkaček.

Další aktivity terénního programu ve Svitavách
V roce 2009 proběhla informativní schůzka s protidrogovým koordinátorem (informace o poskytovaných službách, stavu na drogové scéně, předávání klientů apod.). Této schůzky se zúčastnili rovněž zástupci Probační a mediační služby Svitavy a nízkoprahového klubu „Díra“. Dále se ve spolupráci s ambulantním programem uskutečnila přednáška o službách pro uživatele drog a následná beseda s výchovnými poradci a metodiky prevence ze základních a středních škol ze Svitav a okolí. Akci pořádala Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy. Nadále pokračovala spolupráce s MP Svitavy (monitoring míst sběru pohozených stříkaček, informace o stavu na drogové scéně). Byla navázána spolupráce s místním nízkoprahovým klubem (informace o stavu drogové scény, odkazování klientů).

Činnost ambulantního centra (AC)
Ambulantní centrum Laxus o.s., pobočka Svitavy, poskytovalo v období od 1. 1. do 31. 12. 2009 služby jedenkrát za 14 dní, provozní doba je přizpůsobena potřebám klientů. Objednávání klientů probíhalo a nadále probíhá prostřednictvím střediska Pardubice, e-mailem nebo telefonicky. Pracoviště prošlo stěhováním, nyní jsou služby poskytovány v Multifunkčním centru Fabrika, ve Wolkerově aleji 92 ve Svitavách. Odpovědnou osobou pro AC Svitavy nadále zůstává Mgr. Daniel Dvořák.
V období od 1. 1. do 31. 12. 2009 proběhlo s klienty celkem 85 kontaktů, z toho 35 s klienty – uživateli drog a 50 s  osobami blízkými. Poprvé oslovilo AC ve Svitavách celkem 25 klientů, z toho bylo 12 klientů – uživatelů drog a 13 osob blízkých. V tomto období se uskutečnilo celkem 50 konzultací, z toho bylo věnováno 15 konzultací individuálnímu poradenství, 20 konzultací rodinnému poradenství a 15 konzultací poradenství pro osoby blízké.
Program je průběžně propagován – jednak v adresářích sociálních služeb, na „veletrhu“ služeb apod.

Statistické údaje:

Počet kontaktů:

Celkem:

85

Z toho s uživateli drog:

35

Z toho s osobami blízkými:

50

Počet 1. kontaktů:

Celkem:

25

Z toho s uživateli drog:

12

Z toho s osobami blízkými:

13

Počet konzultací:

Celkem:

50

Z toho individuální poradenství:

15

Z toho rodinné poradenství:

20

Z toho poradenství pro osoby blízké:

15

V roce 2010 předpokládáme zachování stejného rozsahu služeb, nedojde k žádným výrazným změnám. Vzhledem k počtu klientů je provozní doba dostačující, klienti vyžadující častější, systematickou péči musí i nadále dojíždět do střediska v Pardubicích.

Na závěr zprávy za KPPK děkuji všem, kteří se podílejí na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 3. 2.2010, Mgr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.


OOP ČR – Obvodní oddělení Policie ČR ve Svitavách

SKPV - Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR

SVI - Systém včasné intervence

MKS – Městský kamerový monitorovací systém

UHK – Univerzita Hradec Králové

OS ČČK – Oblastní spolek Českého červeného kříže

IZS - Integrovaný záchranný systém

Drogové trestné činy – viz nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 – 188 a šíření toxikomanie podle § 188 zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů

THC – tetrahydrocanabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně

KLUS – Klub lidí usilujících o střízlivost