Komplexní součinnostní program prevence kminality v roce 2003

Pro rok 2003 byly do programu prevence kriminality zařazeny projekty:

 • Mobilní kamerový monitorovací systém
 • Posílení technického propojení Policie ČR do sítě města
 • Rozšíření skateparku
 • Jednorázové projekty, programy a akce

O bližší informace k jednotlivým projektům mohou zájemci požádat na emailové adrese:
erich.stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

MOBILNÍ KAMEROVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

Záměrem projektu bylo doplnit stávající monitorovací kamerový systém ve městě o další technické zařízení, které by zvýšilo možnosti preventivního působení a řešení určitých druhů trestné činnosti nejen na území města Svitavy, ale i v okolních obcích.

Projekt byl realizován v závěru roku a jednalo se o pořízení technického zařízení, sestávajícího z mobilní kamerové jednotky, zařízení pro radiové přenosy a vyhodnocovací pracoviště. Technické možnosti systému a především radiového přenosu obrazu na služebnu MP Svitavy a na služebnu OOP ČR dávají velmi dobré předpoklady pro jeho využití kdekoliv na území města Svitavy a na žádost vedení PČR i v okolních obcích svitavského regionu. Zařízení bude využívat Policie ČR - především obvodní oddělení Svitavy, Služba kriminální police a vyšetřování PČR OŘ Svitavy a také Městská policie Svitavy, která bude technicky provoz zařízení zajišťovat.

Zařízení bylo zprovozněno počátkem prosince 2003, v závěru roku bylo městu přiděleno povolení a vyhrazená frekvence. Součástí mobilního MKS je také technické zařízení (PC) pro vyhodnocování výstupů z mobilního systému, které bude realizováno na nově zřízeném analytickém pracovišti na OŘ PČR (pořízeném z prostředků města v roce 2003) a za účasti kriminalistů PČR i na MP Svitavy.

Mobilní kamerový monitorovací systém bude využíván zejména v lokalitách, které jsou rizikové z hlediska aktuálního nápadu trestné činnosti a nelze je pokrýt stacionárními webkamerami ani otočnými kamerami MKS. V současnosti je systém plně funkční a probíhá zkušební provoz, který bude ukončen v prvním čtvrtletí roku 2004.
 

Celkové náklady na realizaci projektu: 587.000 Kč
z toho: dotace se státního rozpočtu (MV ČR) 382.000 Kč
prostředky města Svitavy 205.000 Kč

 

Foto z realizace projektu ( mobilní jednotka, vyhodnocovací pracoviště včetně on-line obrazu na vyhodnocovacím pracovišti MP Svitavy a obraz v síti – PČR a MP

POSÍLENÍ TECHNICKÉHO PROPOJENÍ POLICIE ČR DO SÍTĚ MĚSTA

V roce 2000 bylo v rámci projektu „Připojení Policie ČR do metropolitní sítě města Svitavy“ vybudováno počítačové propojení několika počítačů Okresního ředitelství PČR do sítě města Svitavy pomocí mikrovlnného spoje. Pro připojené počítače byla na PČR vytvořena paralelní strukturovaná síť, nezávislá na počítačové síti Policie ČR. Vznikl tak základ nového způsobu komunikace některých orgánů policie s městským úřadem ale i dalšími institucemi připojenými do metropolitní sítě. Rozvoj této sítě tedy pro policii ve Svitavách znamená stálé rozšiřování možností komunikace s dalšími institucemi, organizacemi města, státními úřady, školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty, které se postupně na tuto síť připojují. Vzájemná komunikace se postupně výrazně zrychluje a zkvalitňuje. Druhou fází tohoto projektu (v roce 2001) bylo připojení Policie ČR na městský kamerový systém a zřízení paralelního monitorovacího pracoviště systému na služebně Obvodního oddělení Policie ČR ve Svitavách, což znamenalo praktické zapojení policie do provozu kamerového monitorovacího systému i po technické stránce.

Cílem projektu 2003 bylo zvýšení efektivity současného kamerového systému pomocí rozdělení organizace jednotlivých činností mezi Policií ČR a Městskou policií ve Svitavách. Současně se jednalo o rozšíření monitorovaných lokalit a vzájemnou provázanost systému mezi oběma policiemi v rámci metropolitní sítě města Svitavy. Realizací projektu se podařilo:

a) Změnit technologii mikrovlnného přenosu tak, aby byla z hlediska dat několikanásobně propustnější a umožňovala další rozšiřování systému jako celku. Konkrétně to znamenalo výměnu technologického zařízení pro přenos dat, čímž byly vytvořeny i další možnosti, např. připojení dalších webových kamer pro monitorování na PČR. Zařízení bylo pořízeno z prostředků města Svitavy a je jeho majetkem, technický provoz zajišťuje oddělení informatiky MěÚ Svitavy.

b) Zřídit čtyři nové kamerové body, využívající monitorování pomocí webových kamer (s přenosem obrazu po síti internet) a tím rozšířit monitorování o další lokality (vestibul nádraží ČD, vestibul nádraží ČSAD, areál Gymnázia Svitavy a prostranství na ulici Milady Horákové). Výstupy z kamer prioritně využívá PČR Svitavy a druhotně MP Svitavy. Technické vybavení je v majetku města Svitavy (ve správě odboru informatiky), vybavení pro datové přenosy webkamer i vlastní kamery byly pořízeny ze státních prostředků prostřednictvím Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

c) Dobudovat plnohodnotné monitorovací pracoviště na OOP ČR Svitavy s možností kompletního vyhodnocování záznamů pořízených kamerovým systémem na SKPV PČR OŘ Svitavy .. Technické vybavení (PC, monitory, grafické karty, tiskárna apod.) bylo pořízeno z prostředků města Svitavy a instalováno na PČR. Současně bylo dobudováno pracoviště na MP Svitavy.

Financování projektu:  
Celková hodnota zakázky 713.000 Kč
z toho: dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 550.000 Kč
prostředky města Svitavy 163.000 Kč
 

Foto z realizace projektu – kamerove body - webkamery – Milady Horákové, vestibul nádraží ČSAD, vestibul nádraží ČD zařízení pro připojení PČR, monitoring webkamer na MP a PČR .

 

 

ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKUPři budování skateparku v roce 1999 byly pořízeny prvky dílem pro skateboading a dílem pro in-line. Po dvouletém provozu se ukazuje, že prvky pro in-line plně vyhovují jak začátečníkům, tak vyspělejším jezdcům, zatímco překážky pro skateboarding jsou nedostatečné a příliš vysoké. Snahou tedy bylo doplnit skatepark o nižší, ale mohutnější plotny (banky) s šikmými, plochými nájezdy pod daleko menším úhlem, než je tomu u dosavadních překážek. Koncem roku 2003 byl skatepark o další překážky doplněn a podařilo se tak zvýšit možnosti variability jednotlivých sestav. Cílem projektu bylo prostřednictvím kvalitnějšího a variabilnějšího vybavení oslovit další mladé lidi, zapojit je tak do tzv. adrenalinových sportů a předcházet tím jejich seberealizaci v nejrůznějších partách s blízkým vztahem k trestné činnosti. Současně využít dosavadních zkušeností a rozšířit projekt za pomoci jistého druhu „sociální práce“, při které by přímo pomáhali dosavadní jezdci.

V letním období byl za účasti jednoho z nejrenomovanějších projektantů skateparků v ČR (Radomír Teichmann, Mystic Constructions) zpracován variantní návrh, který byl „ušit“ na stávající velikost plochy s využitím všech dosavadních prvků. Projekt byl realizován v samém závěru roku 2003 a to v kompromisní střední variantě (viz obr.). Byly zhotoveny tři nové středové překážky, v roce 2004 bude pořízena ještě překážka čtvrtá, která nebyla součástí projektu. Skatepark současně získal nový detailní provozní řád.
 

Finanční náklady na realizaci projektu 290.000 Kč
z toho: dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 180.000 Kč
prostředky města Svitavy 110.000 Kč


 

 

JEDNORÁZOVÉ PROGRAMY, PROJEKTY A AKCEV roce 2003 byly realizovány nejen projekty a programy s využitím finančních prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (OPK MV ČR), ale komise pro prevenci kriminality využila při přípravě projektů také možností grantů v oblasti sociální politiky Pardubického kraje, grantů Nadace Open Society Fund Praha a vlastních prostředků, které byly přiděleny Zastupitelstvem města Svitavy. Realizovány byly tyto projekty, programy a jednorázové akce:
 

Projekty podpořené z prostředků Pardubického kraje (grantové řízení v oblasti sociální politiky):

 • Azylový dům, ubytovna pro bezdomovce 2003
 • Přípravný ročník a centrum pro romské děti 2003
 • Právo pro každého – seminář pro pedagogické pracovníky (společný projekt města Svitavy a města Litomyšle).

Projekty, programy a jednorázové akce realizované z prostředků města Svitavy

 • Program podpory projektů školských zařízení
 • Projekty a akce zaměřené na integraci romské komunity ve Svitavách
 • Přednášky zaměřené na protidrogovou prevenci
 • III. roční soutěže „Právo na každý den“
 • Kurz sebeobrany pro veřejnost

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ PARDUBICKÉHO KRAJE (grantové řízení v oblasti sociální politiky):

Azylový dům, ubytovna pro bezdomovce 2003Toto sociální zařízení, vybudované v roce 2000 jako jeden z projektů prevence kriminality, sloužilo původně pro 12 mužů, kteří byli ubytování po čtyřech ve 3 pokojích, doplněných sociálním zařízením a společenskou místností s kuchyňkou. V roce 2002 byla zrekonstruována přístavba ve dvoře, v níž vznikly další dva pokoje pro pět mužů. Celkový počet ubytovaných vzrostl na 17 osob.

V rámci projektu 2003 byl vybudován průchod (zádveří) od místností ve dvoře směrem do hlavní budovy a dokončeny obklady průčelí domu. Přístavba byla vybavena nábytkem a také v původních místnostech byla provedena výměna některých kusů nábytku, které byly po tříletém provozu zařízení již opotřebované.

Celkové náklady byly vyčísleny na 233.000 Kč, z grantových prostředků Pardubického kraje (75.000 Kč) bylo pořízeno vnitřní vybavení a z prostředků města Svitavy (124.000 Kč) byla provedeno zastřešení zádveří a obklady průčelí.
 

 


 

Přípravný ročník a centrum pro romské děti 2003Činnost přípravného ročníku pro předškolní děti (realizován jako program prevence v roce 2000) se úspěšně rozvíjí a má obrovský význam zejména pro úspěšné zvládnutí vstupu dětí na základní školy. Jsou zde umístěny děti ze sociálně slabých a romských rodin ve věku od 4 do 6 let. V první roce provozu to bylo jedenáct dětí, v roce 2003 bylo zapsáno již 14 dětí. Projekt také významně přispívá ke komunikaci s romskou komunitou na území města i v okolí.
Předpokládaný nárůst dětí a rozšíření provozní doby, kdy dříve děti před obědem odcházely a dnes se ve škole stravují a po obědě spí, si vyžádal některé původně neplánované vybavení (stoly pro stravování, zařízení pro pitný režim apod.).
Z prostředků Pardubického kraje (52.000 Kč) byl pořízen spotřební materiál pro jednotlivé výchovné a vzdělávací činnosti (hudební nástroje, výtvarný materiál) a také hračky pro nejmenší děti. Město Svitavy a realizátor projektu, Speciální škola ve Svitavách, do projektu společně investovaly finanční částku ve výši 26.000 Kč. Projekt přípravného ročníku je do budoucna značným příslibem pro zlepšení v oblasti vzdělávání zejména v romské komunitě.
 

Odpočinek dětí z přípravného ročníku..

 

Právo pro každého – seminář pro pedagogické pracovníky

(společný projekt města Svitavy a města Litomyšle)

Záměrem společného projektu bylo navázat na program posilování právního vědomí na svitavských základních a středních školách, zahájený v roce 2001.
Členové komise pro prevenci kriminality (KPPK), především zástupci justice a policie, navštěvují svitavské školy a pomáhají pedagogům při nejrůznějších seminářích a besedách, zaměřených na posilování právních znalostí dětí a studentů. Komise využívá metodiky Partners Czech v rámci projektu Stret Law. Projekt je mezi školami velmi oblíben, úroveň právních znalostí žáků a studentů se daří postupně zvyšovat. Důkazem jsou každoročně organizovaná školní i celoměstská kola soutěže.
Cílem semináře bylo proškolit učitele a další pracovníky, kteří se podílejí na projektu. Dvoudenní seminář se uskutečnil začátkem září 2003 na II. ZŠ v Litomyšli. Uspořádal ho odbor školství města Litomyšle ve spolupráci s KPPK Svitavy a zúčastnilo se ho 26 pedagogických pracovníků.
Za pomoci zkušených lektorů (Mgr. Macháčková, právník Fakultní nemocnice v Motole, Praha a Mgr. Kuřátková, učitelka gymnázia, Praha) a spolupracovníků Partner Czech byli přítomní důkladně proškoleni ve výše uvedené metodice tak, aby podle ní mohli pracovat s žáky a studenty na svých školách. Přítomní pedagogové, včetně státní zástupkyně JUDr. Marty Sedláčkové, si také vyzkoušeli práci ve skupinách tak, jako by sami byli žáky nebo studenty.
Takřka na každé svitavské i litomyšlské střední nebo základní škole je nyní proškolený garant programu „Právo pro každého“. K dispozici každý má nejen znalosti ze semináře, ale také veškeré písemné metodické materiály, které jsou ve skutečnosti přípravou do jednotlivých hodin občanské výchovy, zaměřených na oblast práva a morálky. Projekt je také důkazem velmi dobré spolupráce obou měst v oblasti mládeže ve vztahu k prevenci kriminality..
 

Skupina pedagogických pracovníků na semináři „Právo pro každého“ v Litomyšli.
Jedna z pracovních skupin účastníků semináře při řešení modelové situace.

 

PROJEKTY, PROGRAMY A JEDNORÁZOVÉ AKCE REALIZOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA SVITAVY

 

Program podpory projektů školských zařízeníJedná se o tradiční program komise pro prevenci kriminality, kdy svitavské základní a střední školy mohou podle předem stanovených podmínek předkládat komisi vlastní projekty, zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže, a žádat o finanční příspěvek. Město Svitavy vyčleňuje na tento program každoročně 100.000 Kč.
V roce 2003 předložily školy celkem 15 projektů s žádostmi o celkem 254.000 Kč. Komise podpořila celkem 5 projektů (viz tabulka) za celkem 70.000 Kč. Zbývající částku se rozhodla využít na jednorázovou odměnu pro realizátory projektů, pedagogické pracovníky z jednotlivých škol (viz foto ze slavnostního vyhodnocení).
 

PROJEKTY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK KPPK V ROCE 2003
Číslo
Škola
Název projektu
Finanční
Přiděleno
Projektu
 
 
požadavky
 
1. ZŠ Riegrova Riegrovské volnočasovky
24 000 Kč
20 000 Kč
2. ZŠ Riegrova Stále je co se učit
7 960 Kč
X
3. ZŠ Riegrova Kouzlíme s papírem
740 Kč
X
4. ZŠ Riegrova Letem čínským světem
2 750 Kč
X
5. ZŠ náměstí Míru Projekt prevence kriminality dětí ZŠ nám. Míru 73
13 100 Kč
10 000 Kč
6. ZŠ T.G. Masaryka Program prevence kriminality na 2. základní škole
25 710 Kč
X
7. ZŠ Sokolovská Poznáváme přírodu
36 500 Kč
15 000 Kč
8. ZŠ Felberova Protidrogová prevence a prevence kriminality
45 000 Kč
X
9. Gymnázium Poetická setkání - 2. ročník
22 000 Kč
10 000 Kč
10. Gymnázium Exkurze s tematikou drogové závislosti
2 500 Kč
X
11. SZŠ Svitavy Nácvik komunikativních dovedností
19 000 Kč
X
12. SZŠ Svitavy Projekt zřízení sportovišť
16 420 Kč
15 000 Kč
13. SZŠ Svitavy Dramatická a komunikativní výchova
8 172 Kč
X
14. SOU a U Svitavy Cesta k sobě
10 000 Kč
X
15. ŠSK Hektor Sportovní činnost
20 500 Kč
X
 
254 352 Kč
70 000 Kč

 

Na snímku vlevo členové KPPK a pedagogičtí pracovníci, vpravo a uprostřed místostarostka města Svitavy, velitel MP a koordinátor při předávání odměn učitelům.


 

Projekty a akce zaměřené na integraci romské komunity ve SvitaváchV průběhu roku 2003 byly připraveny dva projekty s žádostí o dotaci z prostředků Nadace OSF Praha na činnost občanského sdružení „Dajori“, které od roku 2000 zajišťuje řadu kulturních, společenských a sportovních akcí pro příslušníky romské komunity ve Svitavách. Tyto projekty však nadace nepodpořila. Většinu sdružením plánovaných akcí se však přesto podařilo uskutečnit, a to pomocí prostředků poskytnutých městem Svitavy. Jednalo se například o celodenní zájezdy na festival Romská píseň do Rožnova pod Radhoštěm nebo na hrad Sovinec.
 

Foto z návštěvy hradu Sovince, kde se konal rytířský turnaj a tradiční jarmark.Na podzim byl uspořádán turnaj v minikopané pro romská družstva z okolních měst. Zúčastnila se ho družstva z Moravské a České Třebové, Pardubic a Svitav. Potřebné finanční prostředky ve výši 6.500 Kč poskytlo město Svitavy.
 

Turnaj v minikopané. Vlevo slavnostní nástup družstev a vpravo družstvo České Třebové.

V Divadle Trám se uskutečnila beseda s pracovníkem Rady vlády pro záležitosti romské komunity, Mgr. Viktorem Sekytem, určená pro sociální pracovníky a studenty svitavských středních škol. Besedu s názvem „Romové mezi námi“ připravila KPPK ve spolupráci s odborem SVZ MěÚ Svitavy a zúčastnilo se jí celkem 150 studentů a šest sociálních pracovníků.
 

Diskuse o vzájemném soužití s Romy na besedě v Divadle Trám.


 

Přednášky zaměřené na protidrogovou prevenciKaždoročně se uskutečňují přednášky zaměřené na prevenci před zneužíváním návykových látek a drog, které pořádá komise pro prevenci kriminality spolu s městskou policií Svitavy V roce 2003 se v Divadle Trám uskutečnily celkem tři akce - dvě pro žáky a studenty a jedna pro pedagogické pracovníky, strážníky, policisty a sociální pracovníky. Divadlo bylo vždy plně obsazeno a zájem převyšoval možnosti KPPK. Pozvání komise přijal JUDr. Miroslav Borník, v současnosti zástupce ředitele Inspekce ministra vnitra, přední odborník na problematiku návykových látek. Přednáška a diskuse se studenty i učiteli trvala několik hodin. Přítomní se shodli, že v mnohém změnila jejich představy a může sehrát významný vliv při uskutečňování protidrogové prevence na svitavských školách.
 

JUDr. Miroslav Borník při přednášce pro studenty svitavských škol v Divadle Trám.

 

III. ročník soutěže „Právo na každý den“Ve dnech 20. a 27. listopadu 2003 se uskutečnil v pořadí již třetí ročník soutěže v oblasti právního vědomí s názvem „Právo na každý den“ pro žáky a studenty svitavských základních a středních škol. Členové poroty se shodli, že všichni soutěžící byli letos dobře připraveni, nejlepší však bylo první družstvo gymnázia (na snímku), které tak pro svoji školu obhájilo loňské první místo a putovní pohár komise pro prevenci kriminality. Putovní pohár kategorie základních škol získalo družstvo ZŠ na T.G. Masaryka.
 


Vítězné družstvo Gymnázia Svitavy

Vítězné družstvo ZŠ na T.G. Masaryka

Žáci při vyplňování otázek

Putovní pohár

Odborná porota při hodnocení
 

Kurz sebeobranyDne 17. května 2003 uspořádali členové “SAMURAI – klubu bojových umění a sportů“ ve sportovní hale Na Střelnici kurz sebeobrany pro širokou veřejnost. Vedl ho lektor Univerzity Palackého v Olomouci, soudní znalec v oboru sport, sebeobrana a zakladatel univerzálního sebeobranného systému Ji-Jitsu olomouckého Budocentra, ing. Alois Konečný. Akce byla pořádána pod záštitou komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy, která uhradila pronájem sportovní haly.
 

Vlevo účastníci kurzu sebeobrany, uprostřed a vpravo lektoři při nácviku technik obrany.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy Dne 9.1.2004