Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2015

Důvodová zpráva:
Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje zprávy z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací, včetně prevence kriminality ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách (60 x v roce 2015):
http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 1. Analytická činnost

 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření

 4. Prevence závislostí

 5. Prevence a řešení problematiky domácího násilí

 

a) Analytická činnost

Analytická činnost zahrnovala v roce 2015 analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy. Materiál byl zaměřen na tzv. základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2005 – 2015). Údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok.


Výstupy ze statistik PČR (podrobně včetně srovnání na: http://mapakriminality.cz/)

Dalším z analytických materiálů zpracovaných v roce 2015 byla aktualizace Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací. Pro účely dotačního řízení v roce 2016 byla doplněna o analytické údaje směřující především k postižení tzv. rizikovosti lokality s ohledem na nápad trestné činnosti, ale současně na další tzv. sociální nebo kriminogenní ukazatele. Součástí úpravy strategie je aktualizace materiálu s názvem Schéma řešení trestné činnosti dětí a mládeže, které je doplněno o rovinu popisu konkrétních činností jednotlivých zapojených subjektů a nově vzniklé subjekty a základní popis jejich činností (viz obrázek na webu města).
Obdobně jako v předchozích letech byly podrobně analyzovány vybrané druhy sociálních deviací, například bezdomovectví a sociální vyloučení. Po neúspěšném podání žádosti o dotaci na projekt Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby byl projekt upraven. Byly vypuštěny tzv. krizové byty a nahrazeny šatnami pro podporované zaměstnávání. Po celý rok 2015 probíhala velmi podrobná analýza bezdomovectví za účasti jednoho z nejznámějších českých fotografů prof. Jindřicha Štreita, který v průběhu celého roku zdokumentoval veškeré lokality i osoby, které spadají do kategorie tzv. zjevných bezdomovců.


Fotografie Jindřicha Štreita v rámci výstavy Šance pro život.

Fotografie jsou součástí výstavy Šance pro život, která je pořádána městem Svitavy ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách a Střediskem kulturních služeb města Svitavy. Kromě výstavy ve Svitavách se uskuteční také na UHK a předpokládáme její zapůjčení i do dalších měst ČR nebo EU. Cílem není pouze analýza problému, ale především podpora investičního projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby v lokalitě ulic 5. května a Nádražní.
Ve druhé polovině roku byla podrobně analyzována z pohledu kriminogenních faktorů situace v lokalitě sídliště u nádraží ČD, kde město připravuje projekt pro dotační řízení na revitalizaci sídliště.

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den.


Foto ze soutěže Právo pro každého v roce 2015

U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). V roce 2015 proběhlo několik konzultací k aktivitám pro nezletilé delikventy nebo násilné osoby. Způsob spolupráce justičních orgánů s městem a městskou policií se osvědčil. Podrobnosti budou součástí zpráv dalších subjektů, např. velitele MP Svitavy.

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2014 to byl zejména program s názvem „Svitavy – aktivity sociální prevence 2015“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech, v dětském centru, výcvikových a resocializačních bytech nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na finance v prostředí rodiny, program pro predelikventy „Drž se na uzdě“ doplněný sociálně aktivizačními službami pro rodiny predelikventů a nově také program pro delikventy s názvem „Cesta“. Jednalo se o rozšiřující se systém sociální nebo sociálně pedagogické práce v oblasti sekundární a terciární prevence, tedy práce s osobami, u nichž je cílem reedukace nebo resocializace. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – OS Bonanza, Krizové centrum J. J. Pestalozziho, Mateřské a rodinné centrem Krůček, Květná Zahrada, z. ú. a Středisko výchovné péče Svitavska. Součástí programu Cesta pro delikventy byly také pracovní činnosti v Městském muzeu a galerii ve Svitavách, jehož prostředí podpory dobrovolnicví a sounáležitosti se stává inspirací i pro subjekty preventivních programů. Program Cesta se také stal základem rozvoje spolupráce se Střediskem výchovné péče Svitavska (SVP). SVP se postupně stává prostředím soustavné a dlouhodobé pomoci rodinám i pedagogickým pracovníkům z širšího regionu. Tým cca 10 profesionálů bude do budoucna jedním z pilířů pomoci v oblasti řešení problémů s učením, poruch chování, dětské predelikvence a delikvence. Obavy některých občanů, a dokonce i některých profesionálů ze sociální oblasti z přítomnosti tzv. „problémových dětí“ v lokalitě provozu SVP se ukazují zcela neopodstatněné a liché.


Fotografie z realizace projektu Svitavy – aktivity sociální prevence 2015

Pro delikventy nad 15 let respektive oběti trestných činů město participovalo na projektu PUNKT PMS a „Proč zrovna já?“, jež jsou v gesci PMS ČR. Některé projekty budou níže rámcově vyhodnoceny. Podrobně jsou představovány v průběhu roku v dílčích zprávách na webu prevence.

V roce 2012 byl v oblasti prevence dětské delikvence a sociálně-právní ochrany z iniciativy Střediska PMS ve Svitavách ustaven tzv. Tým pro mládež, jehož význam je regionální. V roce 2015 se uskutečnila setkání týmu zaměřená na předávání dobré praxe mezi městy bývalého okresu. V souvislosti s poznatky získanými na jednáních týmu pro mládež byl znatelný vliv komplexně a dlouhodobě prováděné prevence kriminality mládeže ve Svitavách. Počet provinění u mladistvých nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let nadále klesal a s počtem celkem 7 skutků v obou skupinách se dostal na nejnižší hranici za posledních 15 let. Např. v roce 1999 se jednalo o 84 skutků.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS.
V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace nebo spolky. V roce 2015 se dařilo spolupracovat s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů, SPCCH a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Od roku 2009 provozuje v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí.

V roce 2015 se dále rozšířila spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho. Centrum od roku 2010 provozuje ve Svitavách Krizové centrum (dále jen KC). KC se zaměřuje především na děti a mládež v krizi, ale také na systematickou sociální práci s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu, včetně obětí domácího násilí. Od založení centra do konce roku 2015 centrum zaregistrovalo 2 534 uživatelů služeb. Od roku 2010 do konce roku 2015 KC poskytlo celkem 12 858 intervencí. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je zadluženost a s tím svázané rodinné problémy. Výjimečností KC je poskytování komplexní pomoci klientům od prvotní stabilizace až po následnou péči včetně pomoci s oddlužením v rámci služby - odborné sociální poradenství. O osobní bankrot požádalo více jak 150 uživatelů, soudem již bylo 130 bankrotů povoleno, ostatní jsou v přípravě nebo je klienti doposud nepodali. KC zaznamenává nárůst poptávky po krizové intervenci a následné krátkodobé terapii pro jednotlivce. Většinou se jedná o zpracovávání traumatických událostí, jakými jsou např. ztráta blízké osoby, autonehoda, přepadení, apod. Hojně využívaná je i právní poradna, kde právnička sepisuje žaloby, smlouvy, návrhy, odpory a odvolání.
V rámci minitendru Individuálního projektu Pardubického kraje KC vyškolilo 10 mediátorů, kteří jsou nyní schopni poskytovat mediaci ve dvojicích nebo individuálně. KC reagovalo na poptávku OSPOD Svitavy, které řeší spory o děti a s dětmi spojené. Cílem mediace je smírné ukončení sporu nebo vyjasnění konfliktní situace, zjištění potřebných informací či nalezení nových možností, jako je nastavení vhodného modelu řešení konfliktních situací a komunikace mezi rodiči, dohody o péči, výchově a výživě dětí. K dnešnímu dni proběhly mediace s celkem 25 klienty (rodinami).
KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy, jako je např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí, poskytuje službu asistovaný kontakt, který je navržen pro dítě a rodiče, a to pro specifickou situaci, kdy dítě ztratilo kontakt a vazbu na jednoho z rodičů. Dále KC spolupracuje se sociálním odborem MěÚ ve Svitavách, s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s intervenčním centrem SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s OS Bonanza, s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách a Koclířově, s mateřským centrem Krůček, s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Svitavách (PPP), se Střediskem výchovné péče Alfa ve Svitavách (SVP) a s Domem na půli cesty Květná zahrada. KC poskytuje telefonické, e-mailové a osobní poradenství. Všechny služby i v roce 2015 poskytovalo KC bezplatně.


Fotografie z některých aktivit Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2015 dále rozvíjena spolupráce s Bonanzou, z. ú. a Květnou Zahradou, z. ú. Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města, např. Bonanzou, s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky. Pedagogové Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky. Studenti této katedry spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. Benefitem města Svitavy je podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách PdF UHK. Samostatnou kapitolou spolupráce jsou společné činnosti města Svitavy a Laxus o. s. v oblasti prevence závislostí.

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2015 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rekonstrukce městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných cca 48 kamerových bodů, které je možné sledovat na služebně městské policie. Některé z těchto kamerových bodů jsou umístěny ve veřejných prostorách a slouží pouze k přehledu nad aktuální situací. Počet kamerových bodů v současnosti dosáhl hranice, která neumožňuje stálý monitoring veškerých míst v reálném čase pouze z jednoho pracoviště. Proto bylo v roce 2005 do systému monitorování zapojeno i pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. Obvodní oddělení změnilo v roce 2014 svoje sídlo a vrátilo se zpět na ulici Purkyňovu, kde se v posledních letech nacházely pracoviště Územního odboru PČR (dříve Okresního ředitelství). V roce 2015 bylo nutné některé klíčové komponenty pořízené před 16 lety nahradit novými. Z těchto důvodů rozhodlo zastupitelstvo o rekonstrukci MKS v roce 2015.


Fotografie z rekonstrukce MKS ve Svitavách v roce 2015

Cílem rekonstrukce bylo nahradit zastaralé rozvody na služebně MP Svitavy, vyměnit záznamové zařízení včetně monitorovacího software, ovládací prvky kamer, úložiště dat a komponenty sloužící k síťovému přenosu obrazu pro potřeby PČR. Rekonstrukce ve výši cca 680 tis. Kč byla v první polovině června provedena firmou Perfected Brno, která ve výběrovém řízení předložila nejnižší nabídku.
Na podzim 2015 byla novými kamerovými body pokryta venkovní prostranství nově zrekonstruovaného kina Vesmír nebo okolí MěÚ Svitavy.


Fotografie a situační snímky z nových kamerových bodů – kino Vesmír a budova MěÚ Svitavy směrem k parku Jana Palacha.

V dalších letech budou postupně modernizovány jednotlivé kamery a připraveno je také monitorování pasáže a vstupu do podchodu nákupního centra Albert na náměstí Míru. V roce 2015 vznikla v této souvislosti studie technického řešení.
Součástí rekonstrukce MKS bylo v roce 2015 také ve spolupráci s oddělením informatiky zajištění zálohování celého systému MKS při výpadcích proudu nebo odvětrávání technických prostor pro MKS.


Motorgenerátor pro zálohování MKS při výpadku proudu.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2015.
V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s tzv. dětskou predelikvencí a delikvencí. Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem Svitavy – aktivity sociální prevence 2015. Projekt se skládal z následujících aktivit (dále AK).
V rámci AK1 byl výrazně posílen systém mentoringu ve Svitavách jako významného nástroje pro pomoc tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a následně kriminálního selhávání je významně vyšší. Mentorská asistence zvyšuje u žáků subjektivní prožitek úspěchu a navozuje kladnou korekci postojů ke školním povinnostem. Aktivita současně snižuje sekundární viktimizaci u zapojených dětí. Pro rok 2016 bude změněna forma hodnocení – cílem bude podpora sebereflexivního vyhodnocování činností mentorů.


Mentorská asistence v centru Fabrika

V rámci AK2 - práce s matkami a dětmi v AD bylo systematicky pracováno se všemi klienty těchto zařízení. U většiny byla posílena schopnost resocializace a tím sníženo riziko případného budoucího kriminálního selhávání, případně jiného jednání (mimo normy). V roce 2014 byly zahájeny také soustavné činnosti pro matky (dospělé) v resocializačních bytech města Svitavy, kde se projektové aktivity rovněž osvědčily, v roce 2015 byly tyto aktivity upevňovány. Problémem byla některá nezbytná režimová opatření směřující k dodržování pravidel pro ubytování nájemního charakteru. Pracovní skupina se u tří ze sedmi případů zaměřila na klientky, které nejsou podle dosavadních zkušeností schopny samostatného nájemního bydlení, a je zřejmé, že do budoucna budou spíše tzv. celoživotními klienty azylových služeb. U těchto klientů bylo nájemní bydlení v resocializačních bytech ukončeno. Východiskem je práce s motivovanými a změny schopnými klienty. Nad rámec projektu byla všem klientům v resocializačních bytech poskytnuta cílená mediační setkání (metodou transformativní mediace) směřující k zlepšení vztahů v rodinách.
AK3 - výcvik pro děti s projevy predelikventního chování byl realizován v roce 2015 pro 36 dětí z obcí třetího typu bývalého okresu Svitavy. Aktivita se uskutečnila pro 12 dětí v prvovýcviku a 23 dětí v tzv. procvičovacím – navazujícím výcviku.
AK4 - v rámci výcviku zaměřeného na problematiku dluhového a finančního poradenství „vycvičeno“ celkem 20 pracovníků, v rámci výcviku byly navázány nebo posíleny kontakty mezi pracovníky škol, pracovníky OSPOD MěÚ Svitavy a pracovníky neziskových organizací, jež se podílejí na realizaci projektových aktivit (služeb) v oblasti sociální prevence.
AK5 – právní poradenství se zaměřilo zejména na řešení problému se zadlužováním, a to zejména nastavením reálných finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením. Do budoucna lze očekávat spíše nárůst potřeb v rámci této poradenské činnosti. Výhodou bude nárůst počtu pracovních nabídek v nově otevřených provozech společnosti INA (podzim 2016).
AK6 bylo z důvodů nepodpoření aktivity z dotačních prostředků realizováno pouze v podobě úhrady základního vyhodnocovacího prostředí, součástí nebyla původně plánovaná setkání týmů.
AK7 znamenalo zásadní průlom do práce s delikventy – dětmi v péči OSPOD MěÚ Svitavy případně vybranými Okresním soudem ve Svitavách. Aktivita proběhla ve dvou výcvicích pro celkem 16 dětí. Výcvik úspěšně dokončilo 14 dětí. 2 děti výcvik nedokončily pro nedocházku. Výhodou bylo zapojení řemesel do výcviku a vytvoření opory v pracovních činnostech pro další motivaci klientů v následujících letech. Výcvik byl individuálně vyhodnocován a předpokladem je budoucí spolupráce rodin s SVP Svitavska Alfa nebo Bonanzou Vendolí, z. ú.

Středisko výchovné péče Alfa Zpracovatelem textu je Mgr. Petr Dřínovský, ředitel SVP zahájilo svou činnost 1. 9. 2014. Sídlí ve Svitavách v budově bývalého internátu střední zdravotnické školy na Purkyňově ulici. Jde o školské zařízení, financované MŠMT, které nabízí své služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování a s nezdravými vztahy. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále pak děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. Bývají vzdorovité, agresivní, nešťastné, ubližují nebo jim je ubližováno, nechtějí chodit do školy, mají starosti… V neposlední řadě učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních případech jednat.
SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu fungují terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. Fungují také služby denního stacionáře, který navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivnější formu odborné spolupráce, jakýsi předstupeň internátního typu zařízení. Služby denního stacionáře jsou poskytovány na pracovištích ve Svitavách a v Květné.
Nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické.
V současnosti v Alfě pracuje 10 odborných kmenových pracovníků. Tým tvoří speciální pedagogové, včetně terapeuta, psycholožka, sociální pracovnice, učitel a vychovatelé. Probíhá intenzivní a kontinuální spolupráce s dalšími svitavskými i regionálními institucemi, kterými jsou -  kromě škol - Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o. s. Bonanza, Charita, Probační a mediační služba Svitavy, oddělení sociálně právní ochrany dětí ve všech spolupracujících městech, koordinátoři prevence kriminality, nízkoprahová a volnočasová zařízení, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí n. O., Speciálně pedagogické centrum Ústí n. O., dostupná střediska výchovné péče v Pardubickém i okolních krajích.
Od září 2014 do současnosti bylo uskutečněno více než 1 700 individuálních konzultací, téměř šest desítek intervenčních programů pro třídní kolektivy, stacionář navštěvovaly tři desítky dětí. Kromě toho jsou pravidelně organizována terapeutická skupinová setkání pro děti i jejich rodiče. Dále pak proběhlo několik vzdělávacích akcí pro pedagogické týmy (nejčastěji přímo na půdě školy), aktivity střediska byly a jsou prezentovány při příležitosti konání společných setkání zástupců škol, při setkání s laickou veřejností, na různých odborných konferencích …
Ve spolupráci s Městem Svitavy a dalšími institucemi proběhly dva běhy programu Cesta. Jde o program pro rizikovou skupinu dětí do 15 let, vykazující delikventní či predelikventní chování.
Do budoucna chceme zachovat stávající širokou škálu poskytovaných služeb. Zaměřujeme se na podporu celého výchovného systému dětí – tedy rodinu i školu. Snažíme se propojovat jednotlivé instituce tak, aby péče v konkrétních případech byla smysluplná, kontinuální a dlouhodobá. Nadále intenzivně pracujeme na zvyšování odbornosti poskytovaných služeb. Ukázalo se, že rozsah nabízených služeb vyžaduje větší prostorové kapacity. Proto bychom rádi možnosti svitavského pracoviště rozšířili. Další a bližší informace je možné nalézt na našich webových stránkách www.svpsy.cz.


Fotografie z činnosti SVP Svitavska

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozy Nízkoprahového klubu Díra a Prevence s Bonanzou (dále jen NK). Jedná se o projekt sociální prevence zaměřený na cílovou skupinu dětí s výchovnými problémy, projevy maladaptivního chování nebo děti s absencí jiných volnočasových činností. Návštěvníky NK jsou děti a mládež ve věku 8 – 26 let. Jejich počet v rámci jednoho dne přesahuje v obou provozovnách 30 osob. Kluby jsou otevřeny každý pracovní den. Nejčastějšími klienty jsou dívky ve věku 10 – 14 let bez výrazné opory v rodině při celkově narušených sociálních vztazích, s absencí naplňování potřeby sounáležitosti, bez výraznějších možností pro aktivní využití volného času. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování.
Služby NK Díra využilo v roce 2015 celkem 203 dětí, které v součtu navštívily klub 3 054 x. Službu Prevence s Bonanzou využilo v roce 2015 celkem 91 dětí, které v součtu navštívily klub 2 378 x.


Fotografie z činnosti Občanského sdružení Bonanza.

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. Pro rok 2014 a 2015 byl program podpory po dohodě s řediteli škol inovován směrem k specifickým preventivním činnostem zaměřeným především na spolupráci s výchovnými organizacemi v regionu. Důvodem byly snižující se finanční prostředky a stále častější orientace programů škol spíše na volnočasové činnosti, jež nespadají přímo do oblasti prevence kriminality.
V roce 2014 byly předloženy celkem 3 projekty s celkovou žádostí o podporu ve výši 53,5 tis. Kč. Na návrh KPPK byly podpořeny všechny projekty v plné výši, protože splňovaly podmínky dotačního programu v předmětné oblasti.


Fotografie z Dne proti AIDS Střední zdravotnické školy ve Svitavách

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2015 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 480 tis. Kč a dvě bezúročné půjčky v celkové výši 1,1 mil. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány. Také půjčky byly vráceny v předepsaných termínech. Spolupráce při realizaci grantového programu se soustředila především na 4 subjekty – Bonanza, Květná Zahrada, Laxus a Centrum J. J. Pestalozziho (Krizové centrum Svitavy).
Činnost KC Pestalozziho je popsána v předchozí části materiálu. Bonanza zajišťovala pro město Svitavy v roce 2015 především výše uvedený provoz Mentorské asistence, Nízkoprahového klubu Díra, NK Prevence s Bonanzou a program „Drž se na uzdě“.
Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, sídlící v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla 18 - 26 let. Od roku 2013 je v Květné Zahradě v provozu ZDVOP „Květináč“, které je určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. V současnosti je ve ZDVOP Květináč umístěno střídavě 7 – 8 dětí. Zařízení zaplňuje společně s výše uvedeným SVP jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současným právním rámcem v ČR).


Fotografie z Květné Zahrady v roce 2015.

Všichni klíčoví partneři – Bonanza, Květná Zahrada (včetně SVP) i KC Pestalozzi jsou flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby dalších klientů. Přístup k práci v Květné Zahradě je založen na tzv. pracovní terapii, která je hlavním předpokladem pro řešení řady sociálních problémů v komunitě. Zkušenosti Květné Zahrady v oblasti pracovní terapie by do budoucna mohly být využity i v rámci pracovní rehabilitace sociálně vyloučených osob.

Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

Informování občanů
Skupina pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz → Prevence kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách v roce 2015 celkem 21 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).
Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2014 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 59 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti komise nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Návštěvnost stránek prevence v roce 2015 byla celkem 1 265 zobrazení, z toho 759 unikátních vstupů, což odpovídá návštěvnosti v roce 2014.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o projekt Systém včasné intervence nebo o projekty situační prevence.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality.

Součástí tzv. prevence viktimnosti (způsobů jak se nestat obětí trestného činu) byly také opatření zaměřená na minimalizaci rizika u některých ohrožených nebo rizikových skupin profesionálů. Příkladem je spolupráce s Oddělením psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, u nichž je míra ohrožení natolik vysoká, že byly připraveny cílená opatření na jejich snížení. Na závěr roku 2015 a v lednu 2016 byl pro pracovníky Svitavské nemocnice připraven kurz sebeobrany ve spolupráci se specialisty ÚO PČR Svitavy. Další technická opatření jsou v jednání.


Fotografie z výcviku sebeobrany pro pracovníky Svitavské nemocnice.

d) Prevence závislostí

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
          - marihuana
5
7
9
9
11
10
          - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost pracovní skupiny především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Pracovní skupina se v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy (obdobně jako v předchozích letech). Příkladem efektivních akcí tohoto typu byly návštěvy studentů SZŠ Svitavy spojené s prohlídkou Domu na půl cesty jako prostředí pro resocializaci osob ohrožených návykovými látkami. Součástí prohlídky statku byla přednáška a následná diskuse studentů s terénními pracovníky Laxus o. s.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testy v průběhu roku využije několik desítek zájemců z řad rodičů i školských zařízení.

Terciární prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2015 uskutečňována ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlilo v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové scházejí 1 x za 14 dní. V roce 2012 se sdružení přestěhovalo do prostor Oddělení psychiatrie Nemocnice ve Svitavách. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní několik desítek osob.


Fotografie z činnosti Občanského sdružení KLUS

Terénní program (TP) Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus o. s.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Pardubického kraje,
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 • odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog,
 • rozvíjení spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Poskytované služby
Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekční vody, dezinfekce, kyseliny, filtry. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy typu C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc. Součástí této služby jsou odkazy na zdravotnická zařízení.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
Základní sociální poradenství: je poskytování informací především v oblasti sociální, právní, zdravotní, dále informací v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství – tzv. motivační trénink. Služba poradenství nebo poskytnutí informací je určena klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit svoji obtížnou životní situaci.
Pomoc v krizi: služba je poskytována klientům a jejich blízkým osobám, které se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček

 

Tabulka statistických údajů terénního programu za rok: 2013 2014 2015
 Počet klientů (počet uživ. drog, kteří využili v období alespoň jednou služeb prog.) 
19
20
28
- z toho klientů spadajících do primární cílové skupiny
15
16
19
- z toho klientů spadajících do sekundární cílové skupiny
4
4
9
- z toho počet nových klientů
9
5
10
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
2
4
4
Průměrný věk klientů programu
29
29
27
Počet nalezených injekčních stříkaček
0
6
0
Počet vyměněného injekčního materiálu
2 322
5 027
4 879
Počet výjezdů
75
84
73
Počet klientů v dalších službách Laxus o. s.
15
14
neuvedeno

Informace o drogové scéně:
Ve Svitavách převažuje užívání pervitinu v kombinaci s užíváním surového opia v letních měsících. Typickým klientem je uživatel surového opia, který mimo opiovou sezonu občasně užívá pervitin mnohdy také v kombinaci s alkoholem. Klientů užívajících výhradně pervitin, je nyní cca 1/2 z celkového počtu osob užívajících nealkoholové OPL (vyjma THC). Zhruba ¼ klientů žije ve zhoršených sociálních podmínkách. Těmto osobám byly pravidelně nabízeny služby vedoucí ke změně sociální situace. Zbytek klientely je sociálně i ekonomicky stabilní. Průměrný věk klientů je v současnosti 27 let.

Ambulantní program Zpracovatelem zprávy je Mgr. et Mgr. Martin Svoboda z Laxus o.s.
Stručná definice Ambulantního centra
Ambulantní centrum, detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy po dobu 7 let.  Důvodem založit a provozovat pobočku adiktologických služeb ve Svitavách byla horší dostupnost adiktologických služeb osobám z tohoto regionu. V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. 

Cíle

 • dosažení a udržení abstinence,
 • podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými,
 • pomoc při začleňování klienta do společnosti,
 • zlepšení kvality života klienta,
 • podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.

Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • klienti s nařízenou ochrannou léčbou,
 • klienti v rámci probačního programu,
 • klienti po návratu z výkonu trestu,
 • těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.

Základní poskytované služby
Ambulantní léčba – je určena především klientům, usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do služby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
Psychologické a psychiatrické vyšetření – indikováno v případech podezření na více nemocí či další komplikace.
Poradenství – poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
Skupinová práce – služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů OPL a dlouhodobě abstinujícím klientům.
Internetové poradenství – jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty, a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
Poskytování informací – jedná se o základní službu sociálního poradenství – informuje klienty o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta – jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.
Pomoc v krizi – individuální práce s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav klienta a minimalizovat možná rizika

Základní informace o činnosti ambulantního centra ve Svitavách
Služby byly v roce 2015 poskytovány během provozní doby – jeden pracovní den v týdnu (zpravidla úterý) v době od 10:00 do 18:00 (v případě potřeby probíhají konzultace i před 10:00 či po 18:00). V roce 2015 byly poskytovány všechny nabízené služby v neomezeném rozsahu. Od dubna 2015 začala ve Svitavách fungovat Skupina prevence relapsu, která je určena:
- pro osoby usilující o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu,
- pro gamblery/hráče, kteří usilují o abstinenci.

Do skupiny jsou zařazovány osoby, které prošly pobytovou léčbou (léčebna, komunita), absolvovaly ambulantní léčbu (nebo na ni stále docházejí) či usilují o abstinenci vlastními silami a prostředky (tzv. samoléčba). Do doléčovací skupiny jsou zpravidla zařazovány osoby abstinující tři a více měsíců. Doléčovací skupina probíhá 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v nových prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, a.s.

Tabulka statistických údajů ambulantního programu za rok: 2013 2014 2015
Počet kontaktů: Celkem:
61
116
256
Z toho s uživateli drog:
46
96
230
Z toho s osobami blízkými:
15
21
26
Počet 1. kontaktů: Celkem:
32
37
81
Z toho s uživateli drog:
15
19
48
Počet konzultací: Celkem:
61
116
256
Z toho individuální poradenství:
42
77
191
Z toho rodinné poradenství:
15
28
39
Z toho poradenství pro osoby blízké:
4
11
26
Počet klientů: Celkem:
32
44
101
Z toho uživatelů drog:
15
23
57
Z toho osob blízkých:
17
21
44

Ze srovnání statistických dat za stejné období let 2014 a 2015 vyplývá, že takřka veškeré sledované údaje za rok 2015 jsou dvojnásobné oproti roku 2014.

e) Prevence a řešení problematiky domácího násilí

Zpráva o činnosti Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Pardubickém kraji Vybráno ze zprávy Mgr. Ivy Bandžuchové, pracovnice SKP Centra o.p.s., http://www.skp-centrum.cz/

Intervenční centrum SKP-CENTRUM, o.p.s. (dále IC) zajišťuje od roku 2007 první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb. Posláním Intervenčního centra SKP-CENTRUM, o. p. s. je umožnit osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním v Pardubickém kraji dosáhnout na možnost ukončení násilného chování. IC poskytuje odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti. Cílem Intervenčního centra je napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci a pomoci  mu vrátit se k běžnému životu bez násilí.
Poskytováním služby IC mají osoby ohrožené domácím násilím možnost řešit svou tíživou životní situaci a získat tak komplexní nabídku pomoci, která je v rámci Pardubického kraje dostupná.

Cílovou skupinou Intervenčního centra jsou všechny osoby starší 16 let ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

Vyhledat pomoc IC mohou jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět jak postupovat v krizové situaci.

Intervenční centrum poskytuje své služby v rámci celého Pardubického kraje.                       
Za účelem většího přiblížení uživatelům IC ve vzdálenějších lokalitách Pardubického kraje, IC provozuje kontaktní pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách a Svitavách. Tato kontaktní pracoviště fungují především díky podpoře místních zástupců měst – Městských úřadů.

IC dále koordinuje interdisciplinární spolupráci v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Podporuje interdisciplinární spolupráci poskytovatelů služeb (NNO), Policie ČR, OSPOD, soudu, atd. v místě jejich působnosti a prezentuje svoje služby pro veřejnost.

Během roku 2015 uskutečnili pracovníci IC celkem 689 intervencí, při přepočtu po 30 minutách to bylo 1 444 intervencí. – viz tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – Počet intervencí s klienty IC

Rok činnosti IC Počet intervencí
Chrudimský
138
Pardubický
360
Svitavský
73
Ústeckoorlický
118
Celkem
689 – po přepočtu 1 444 intervencí

Díky podpoření projektu Práva dětí a mládeže v oblasti domácího násilí - MPSV - mohli pracovníci Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Pardubickém kraji pracovat v roce 2015 i s dětmi ve věku 6 -16let,které jsou svědky domácího násilí.
Hlavním cílem projektu byla pomoc a podpora psychologa a sociálního pracovníka dětem, které jsou svědky domácího násilí. Úkolem odborníků byla snaha pomoci dětem vyrovnat se s tíživou situací, která je pro dítě složitá a nesrozumitelná. 
V této primární skupině bylo podpořeno 20 dětí (10 dívek a 10 chlapců). Průměrný věk těchto dětí byl 9 let. Do Projektu se děti dostaly na základě žádosti jejich zákonného zástupce, který byl klientem Intervenčního centra v Pardubicích.
V rámci projektu byla také vytvořena inovativní metodika práce s názorem dítěte ohroženého domácím násilím. V metodice byly zahrnuty postřehy psychologa a sociálního pracovníka, které vyplynuly z přímé práce s dětmi.  Objevují se v ní techniky zjišťování názoru dítěte, popis průběhu konzultace. Tato metodika byla konzultována s pracovníky OSPOD Pardubice a byla na závěrečné konferenci předložena k dispozici pro další neziskové organizace a OSPODy.
Závěrečná konference k projektu se konala v prosinci 2015. Konference se zúčastnilo více než 40 zástupců z neziskových organizací, OSPOD, škol, Městské Policie a PČR.
V roce 2015 se na Intervenční centrum -  v rámci nízkoprahových kontaktů - obrátilo se žádostí o pomoc 131 klientů (118 žen a 13 mužů). Jedná se o obdobný počet jako v předchozím roce.
V rámci vykázání došlo ke snížení případů. Zatímco v roce 2014 se jednalo o 80 případů vykázání Policii, v roce 2015 to bylo 68 případů. V rámci vykázání pracovnice IC oslovily s nabídkou pomoci celkem 83 klientů (71 žen a 12 mužů).
Policie ČR označila jako ohrožené také 50 dětí. V těchto případech IC velmi úzce spolupracuje s pracovnicemi OSPOD v rámci celého Pardubického kraje.
V prostorách IC – (Erno Košťála 1014, Pardubice) je klienty využíváno i odborné právní poradenství a psychologické poradenství.

Některé statistické výstupy Intervenčního centra za rok 2015 jsou představeny v následujících grafech:

V roce 2015 se na Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se žádostí o pomoc obrátilo celkem 214 klientů (189 žen a 25 mužů).

Typickou klientkou IC byla žena ohrožená domácím násilím ve věku 27 - 40 let.

Rozložení jednotlivých případů v rámci Pardubického kraje je uvedeno tabulce č.4

Okres Počet případů Celkem
V souvislosti s vykázáním Bez souvislosti s vykázáním
Chrudimský
11
19
30
Pardubický
25
71
96
Svitavský
11
14
25
Ústeckoorlický
21
27
48
Celkem
68
131
199

Tabulka č. 5 – Počet případů domácího násilí od počátku působnosti Intervenčního centra                     

Rok činnosti IC Počet případů domácího násilí Celkem
V souvislosti s vykázáním Bez souvislosti s vykázáním
2007
65
19
84
2008
39
64
103
2009
44
131
175
2010
73
151
224
2011
92
110
202
2012
105
126
231
2013
84
125
209
2014
80
137
217
2015
68
131
199
Celkem
650
994
1 644

Pro rok 2016 se pracovníci IC chtějí zaměřit na oslovení Pečovatelských služeb a přiblížit tak některé možnosti řešení domácího násilí i seniorům.

 

Na závěr zprávy za KPPK děkuji všem, kteří se v roce 2015 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 17. 2. 2016 PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.

NK - Nízkoprahový klub
maladaptivní chování - nepřizpůsobivé, sociálně nežádoucí chování (do jisté míry synonymní termín pro chování predelikventní)
THC - Tetrahydrocannabinol - účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
KLUS - Klub lidí usilujících o střízlivost
PMS - Probační a mediační služby České republiky
OPP - Obecně prospěšné práce
PUNKT - „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR.
SVI - Systém včasné intervence
MKS - Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
OS ČČK - Oblastní spolek Českého červeného kříže
SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami
PdF UHK - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové