Projekty 2000

V roce 2000 byly realizovány tyto projekty: I. etapa monitorovacího kamerového systému

  • Připojení OŘ PČR a OOP na optickou páteřní síť města
  • Víceúčelové hřiště Svitavy - Lačnov
  • Středisko volného času - II. etapa
  • Noclehárna pro bezdomovce

Při výběru projektů pro rok 2000 a stanovení priorit vlastní činnosti vycházela komise pro prevenci kriminality z doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, který nabídl městu metodickou pomoc již koncem roku 1999.

Bližší informace k jednotlivým projektům mohou zájemci získat na emailové adrese: erich.stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

MĚSTSKÝ MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM - 1. ETAPA

Cílem projektu je celkové snížení míry kriminality v nejrizikovějších lokalitách města, zejména předcházení krádežím motorových vozidel, jízdních kol, narušování veřejného pořádku, vandalismu a vytvoření bezpečných zón pro občany. V oblasti náměstí Míru je to mimo jiné i řešení dopravní situace, kdy dochází k častému ohrožování zdraví i majetku občanů.

V průběhu prosince 2000 byla dokončena I. etapa projektu instalováním čtyř otočných kamer

 

kamera

s vysokou manévrovatelností a následným ukládáním záznamu v analogové respektive digitální podobě pomocí digitálního záznamového zařízení a archivačních mechanik. Systém se skládá z kopulových kamer s vysokou citlivostí, které dosahují relativně dobrých výsledků i v noci při nižším osvětlení. Přenos obrazu je zajištěn pomocí mikrovln. Pohyb kamer je zabezpečen radiomodemy.

Kamery jsou obsluhovány z monitorovacího pracoviště umístěného na služebně Městské policie Svitavy

 

a poskytují informace z monitorovaných lokalit, vedoucí k odhalování pachatelů trestné činnosti a přestupků. Vyhodnocení záznamu je v případě potřeby prováděno v součinnosti s příslušníky obvodního oddělení nebo kriminální služby PČR na tzv. vyhodnocovacím pracovišti. Provoz kamerového systému je nepřetržitý, zajištěný i v případě výpadku elektrické energie. Monitorované oblasti jsou označeny informačními tabulemi

 

Termín realizace projektu: říjen - prosinec 2000
Realizátor projektu: město Svitavy a MP Svitavy
Celkové náklady na realizaci projektu: 2.705.964,50 Kč
Dotace ze státního rozpočtu (MV ČR): 2.000.000,-- Kč
Dodavatel zakázky: MPM Electronic Brno, s.r.o.

 

 

PŘIPOJENÍ OKRESNÍHO ŘEDITELSTVÍ A OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR NA OPTICKOU PÁTEŘNÍ SÍŤ MĚSTA

Cílem projektu bylo napojení Policie ČR na počítačovou síť městského úřadu prostřednictvím metropolitní sítě, čímž dojde ke zvýšení technických možností policie při objasňování trestné činnosti ve městě i v rámci okresu Svitavy, a podstatnou měrou se přitom zkvalitní vzájemná komunikace policie - město - městská policie. Jedná se o propojení pomocí mikrovlnného přenosu, vytvoření tzv. minisítě, zcela nezávislé na vlastní počítačové síti OŘ PČR Svitavy, a její napojení na metropolitní systém a počítačovou síť MěÚ Svitavy. Pomocí linux-routeru, zakoupeného z dotace, může PČR tímto propojením kdykoli vstupovat do informačního systému radnice a využívat přidělených služeb včetně on-line sítě internet.

Termín realizace projektu: srpen 2000
Realizátor projektu: město Svitavy, OŘ PČR Svitavy a OO PČR Svitavy
Celkové náklady na realizaci projektu: 107.110 Kč
Dotace na projekt (MV ČR): 96.000 Kč
Příspěvek města na realizaci projektu: 11.110 Kč

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SVITAVY - LAČNOV

Cílem projektu bylo přebudovat stávající hřiště v lokalitě Svitavy - Lačnov na víceúčelové veřejné sportoviště s co možná nejširší nabídkou činností, přístupné především dětem a mládeži pro jejich neorganizované aktivity. Prvotním záměrem bylo budovat minimálně hřiště na hokejbal a fotbal včetně konečných úprav povrchů, další přestavbu pak realizovat po etapách. Uvolnění většího množství prostředků města však umožnilo provést celou rekonstrukci najednou, projekt byl navíc doplněn o zřízení hřiště na streetbasketbal, včetně osazení basketbalových košů, vybudování přírodní tribuny, parkoviště pro cca 25 vozidel a celkového oplocení areálu. Z prostředků dotace od MV ČR bylo vybavení areálu rozšířeno o dva venkovní stoly na stolní tenis a dvě sestavy šplhadel pro menší děti.

Provoz areálu byl zahájen 4. prosince 2000 a v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací je otevřen sedm dní v týdnu od 8:00 do 20:00 hodin, bezplatně je přístupný dětem a mládeži z celého města. Na hokejbalovém hřišti, které svou kvalitou v současnosti patří mezi nejlepší v ČR, budou probíhat také mládežnické soutěže v hokejbalu. Město proto spolupracuje s oddílem I. HBC Svitavy a Domem dětí a mládeže ve Svitavách, které budou v souladu se stanovenými podmínkami areál využívat a organizovat mládežnické soutěže nebo provozovat zájmové kroužky. Také se předpokládá, že prostory hřiště budou v dopoledních hodinách využívat školy, především pak škola v Lačnově, která nemá vlastní areál.

 

Termín realizace projektu: 11.9. - 7.11.2000
Investor a realizátor projektu: město Svitavy
Celkové náklady na projekt: 4.488.900 Kč
Vlastní zdroje realizátora: 3.498.900 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 990.000 Kč
(z toho MŠMT 899.000 Kč a MV 91.000Kč)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MLÁDEŽE 2000

Cílem projektu bylo umožnit další rozvoj centra volného času mládeže a nadále zkvalitňovat jeho činnost zlepšováním vybavenosti a atraktivnosti jednotlivých částí. Hlavním cílem této etapy bylo umožnit činnost v klubu většímu počtu dětí ze sociálně slabších rodin a některých dětí s trestnou činností.

Středisko volného času je zařízením klubového typu, které každodenně poskytuje dětem a mládeži od 10 do 16 let bohatou nabídku různých činností, a to i o víkendech a prázdninách.. Klub je umístěn v suterénu ZŠ na Felberově ulici a je provozně zcela nezávislý na provozu školy. Má vlastní vchod i sociální zařízení. Prostory klubu jsou rozsáhlé a po dvou letech provozu jsou velmi slušně vybaveny. Je zde velká společenská místnost s nealkobarem, televizí, videem, množstvím stolních her, šipkových elektronických terčů, táhlových hokejů; jsou zde i kulečníky, stoly na stolní tenis, ruské kuželky atd. Součástí klubu je také knihovna, počítačová učebna a dílna, kterou v dopoledních hodinách využívá škola. V klubu je čtyřicet počítačů, polovina z nich je připojena do sítě internet, na ostatních lze hrát hry nebo využívat výukové programy. V klubu si lze zapůjčit sportovní vybavení (např. kolečkové brusle), které je možné využívat i mimo klub nebo prostory školy. Členové klubu této možnosti bohatě využívají.

Provozní doba klubu je stanovena od 15:00 do 19:00, o víkendech od 13:00 do 18:00. Provoz zajišťují dva pracovníci vykonávající náhradní vojenskou službu, kteří jsou vybráni vedením školy, a kteří jsou přítomni v klubu po celou provozní dobu. Kromě nich se při větších akcích účastní i učitelé a vychovatelé ZŠ a také koordinátor prevence kriminality. Klub mohou s dětmi zpočátku navštěvovat i rodiče a seznámit se tak s jeho činností. V roce 2000 klub pravidelně navštěvovalo 289 stálých členů, v zimních měsících se návštěvnost pohybovala kolem 70 dětí denně. Poplatek za celoroční vstup je stanoven na 220 Kč, což je necelých 20 Kč měsíčně. Přestože je tato částka velmi nízká, sociálně slabším dětem je hrazena z prostředků města, protože vedení školy i KPPK mají zájem tyto děti do činnosti klubu trvale zapojit. Při začleňování dětí z romských rodin spolupracuje KPPK s občanským sdružením DAJORI. Klub v současné době navštěvuje 30 romských dětí.

Projekt bude i do budoucna nedílnou součástí komplexního programu prevence kriminality ve městě. Komise vkládá do jeho činnosti naději na celkové zlepšení situace při využívání volného času mládeže ve Svitavách a snížení kriminality mládeže na největším sídlišti ve městě.

Termín realizace: po celý rok 2000
Realizátor projektu: ZŠ Felberova Svitavy
Celkové náklady na realizaci projektu: 140.668 Kč
Příspěvek města Svitavy: 45.688 Kč (32,47 %)
Dotace na realizaci projektu (MV ČR): 95.000 Kč

 

 

 

 

 

AZYLOVÝ DŮM - NOCLEHÁRNA PRO BEZDOMOVCE

Cílem projektu bylo vytvoření předpokladů pro provoz azylového zařízení pro bezdomovce, minimálně formou noclehárny s celoročním provozem. Ke splnění cíle projektu se město Svitavy zavázalo opravit a zprovoznit vytipovaný objekt v Máchově aleji č. 16, který by sloužil dvanácti mužům - bezdomovcům, kteří se ocitli bez přístřeší.

Vybraný objekt byl ve velmi špatném technickém stavu.

 

V říjnu 1999 byla provedena oprava střechy, v srpnu až říjnu 2000 ostatní opravy podmiňující zřízení azylového zařízení. Provoz byl zahájen 7. listopadu 2000.

V přízemí rekonstruovaného objektu

 

je vpravo sociální zařízení pro klienty, konkrétně umývárna se třemi umyvadly s teplou vodou, dvě sprchy a dvě toalety.

 

Vlevo je místnost pro správce, izolace - místnost se dvěma lůžky pro případy nemoci, sociální zařízení pro personál a místnost na úklid a praní prádla. V prvním patře jsou tři pokoje, každý se čtyřmi postelemi a nočními stolky.

 

Je zde také společenská místnost, sloužící částečně i jako šatna a malá kuchyňka na přípravu stravy. V ní jsou umístěny velké skříňky, stoly, židle a kuchyňská linka. V podkroví se nachází sklad a sušárna prádla.

Náklady na provoz azylového zařízení jsou plně hrazeny z prostředků města Svitavy a pro rok 2001 byly vyčísleny na 520.000 Kč.

Termín realizace projektu: srpen - říjen 2000
Realizátor projektu: město Svitavy
Celkové náklady na realizaci projektu: 1.164.218 Kč v roce 2000
Finanční spoluúčast města Svitavy: 956.218 Kč v roce 2000 (82,13 %)
Dotace na realizaci projektu (MV ČR): 208.000 Kč

   

 

Kromě shora uvedených hlavních projektů uspořádala komise pro prevenci kriminality v roce 2000 i některé jednorázové akce. Přikladem je výstava "CESTA KE SVOBODĚ", která byla věnována problematice závislostí. Součástí výstavy byla i výtvarná a literární soutěž pro žáky a studenty svitavských škol.