Komplexní součinnostní program prevence kriminality v roce 2002

Pro rok 2002 byly do programu prevence kriminality zařazeny projekty:

  • Zálohovací zařízení pro městský monitorovací kamerový systém
  • Přípravný ročník pro děti
  • Vzdělávací centrum pro romské děti a mládež
  • Doprovodné projekty, programy a jednorázové akce

O bližší informace k jednotlivým projektům mohou zájemci požádat na emailové adrese: erich.stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚSTSKÝ MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Srdcem monitorovacího kamerového systému ve Svitavách je digitální rekordér, který je schopen v daném čase vykonávat současně několik funkcí. Jednou z nich je archivace veškerých pořízených snímků ze všech současných šesti kamer. V praxi to znamená, že vlastní digitální záznam je podobně jako například film složen z množství po sobě jdoucích snímků, které je nutné archivovat (uložit). Systém pracuje nepřetržitě 24 hodin 365 dní v roce a každá z kamer pořídí osm snímků za sekundu. Je to takové množství dat, že by dnes běžně dodávané počítače střední třídy byly zaplněny dříve než za jeden den.

Hlavním záměrem projektu bylo pořízení tzv. zálohovacího zařízení, které je připojeno k digitálnímu rekordéru, jenž podporuje připojení do sítě (v našem případě do počítačové sítě města Svitavy). Zálohovací zařízení je technický název, který běžně používá výrobce, ale prakticky se jedná o rozšíření operační paměti digitálního rekordéru, které umožňuje na libovolném místě sítě pomocí internetového prohlížeče on-line přístup ke všem datům uloženým na tzv. diskových polích zálohovacího zařízení. V praxi to znamená, že instalací tohoto zařízení se více než desetinásobně (z dřívějších 4 dnů na současných 45 dnů) zvýšila kapacita pro uložení všech snímků z kamerového systému a současně se zvýšila kvalita záznamu (rozlišení snímků). Tento krok znamená pro Policii ČR i Městskou policii Svitavy možnost vyhledávat mnohem rychleji (po síti) jakákoliv data z monitorovaných míst až 45 dnů zpětně a tím možnost prokazovat i později zjištěnou nebo oznámenou trestnou činnost nebo závažnější přestupky.

Předmětné zařízení je umístěno na Městské policii Svitavy. V současné době pracuje u policie v celé republice jen několik podobných speciálních zařízení.

Projekt významně přispívá ke zvýšení efektivity monitorovacího kamerového systému.

Celkové náklady na realizaci projektu 395.000 Kč
Dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 349.000 Kč
Vlastní zdroje realizátora
(město Svitavy a MP Svitavy): 46.000 Kč
Termín realizace projektu: září - říjen 2002

 

 

 

zálohovací zařízení na MP Svitavy (obrázek č.1) vyhodnocovací pracoviště na MP Svitavy (obrázek č.2)

 

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PRO DĚTI

Cílem projektu bylo vytvořit veškeré předpoklady pro zajištění přípravného ročníku pro děti, které z nejrůznějších důvodů nenavštěvují žádné předškolní zařízení a u nichž je účast v přípravném ročníku vzhledem k podmínkám pro jejich přípravu na školní docházku nejvíce žádoucí. Jednalo se především o děti ze sociálně slabých a romských rodin.

 

Schéma zajištění přípravného ročníku (obrázek č.3)

Město Svitavy ve spolupráci se Speciální základní školou Svitavy zrekonstruovalo rozsáhlé prostory (celkem 3 učebny a hernu pro děti, šatnu, malou sborovnu a sociální zařízení pro děti i učitele) v prostorách bývalé pedagogicko-psychologické poradny na ulici Milady Horákové. V budově byla opravena například elektroinstalace, provedeny nátěry oken, opravy podlah a nově bylo instalováno plynové topení v celých prostorách. Stavební úpravy si vyžádaly v roce 2001 a 2002 ze strany města částku převyšující 650.000 Kč.

 

Zrekonstruované a nově vybavené prostory přípravného ročníku (obrázek č.4 a 5)

Materiální vybavení přípravného ročníku (veškerý nábytek, vyučovací pomůcky, spotřební materiál) bylo zajištěno pomocí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Spoluúčast města ve výši 15.000 Kč sloužila k do vybavení přípravného ročníku. Personálně a organizačně zajišťuje práci přípravného ročníku Speciální škola ve Svitavách. Mzdy (1/2 úvazku učitelky a celý úvazek romské asistentky) hradí Pardubický kraj a ministerstvo školství.

 

Část dětí společně s učitelkou a romskou asistentkou (obrázek č.6)

Dosavadní zkušenosti potvrzují význam projektu. Většině z výše uvedených dětí chyběly základní návyky nutné pro postupnou přípravu na školní výuku a společné soužití s ostatními dětmi, včetně respektování autority učitelky a asistentky. Řada těchto dětí pochází z rodin s narušeným sociálním prostředím. Zřízením přípravného ročníku se daří tyto stereotypy postupně narušovat a s rodinami systematicky pracovat. Je zcela jasné, že tento proces je dlouhodobý, závislý na trvalém tlaku a trpělivém vysvětlování za použití co největšího množství úspěchů a pozitivních příkladů.

Lze konstatovat, že tato práce se za úzké spolupráce všech stran začíná dařit. Projektu významně napomáhá vynikající znalost problematiky ze strany vedení školy, což se projevuje v kvalitní organizaci výuky a pomoci vyučující i asistentce. Výběr pracovníků se rovněž osvědčil, obě "vyučující" pracují s velkou chutí a nasazením. Kvalitně funguje také spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Svitavy a občanským sdružením. Dílčí problémy v rodinách jsou řešeny bez sebemenšího časového prodlení.

Realizátory projektu byli: město Svitavy, Speciální škola Svitavy a Občanské sdružení "Dajori"

 

 

Celkové náklady na realizaci projektu 119.999,30 Kč  
Dotace ze státního rozpočtu (MV ČR): 105.000,-- Kč
Vlastní zdroje realizátora 14.999,30 Kč
Termín realizace projektu: září 2002

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PRO DĚTI

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO ROMSKÉ DĚTI A MLÁDEŽ

Cílem projektu bylo vytvořit předpoklady pro činnost centra pro romské děti a mládež, jeho prostřednictvím zvyšovat úroveň jejich znalostí a postupně tak měnit možnosti pro jejich celkové uplatnění v zaměstnání a v životě.

Lze konstatovat, že cíle projektu jsou postupně plněny, i když se do přípravy na školní vyučování prozatím daří zapojit jen menší část z vytipovaného množství dětí z prvního stupně základních škol a ze speciální školy. Činnost centra se měla rozběhnout v září 2002, ale došlo ke zpoždění kvůli prodlevě v poskytnutí finančních prostředků a také kvůli nedostatečné zkušenosti s přípravou programu pro starší romské děti a mládež. Realizátoři projektu však ve spolupráci s občanskými sdruženími podnikají kroky, aby se činnost ve všech nově vybavených prostorách rychle rozvíjela a dostala postupně charakter pravidelné činnosti nejen pro mladší děti, ale také pro mládež a dospělé. Je však důležité přenést tuto činnost i mimo prostory speciální školy. Také tento model se postupně naplňuje, občanské sdružení uspořádalo řadu kulturních akcí a plánovány jsou i akce sportovní. I když tato činnost není předmětem projektu, úzce s ní souvisí. Cílem je stmelit postupně romskou komunitu do kompaktnějšího celku a pořádat další akce i mimo školní zařízení. Je však třeba říci, že i přes pomalejší rozjezd těchto aktivit je rozdíl proti minulosti velký. Velmi důležitým momentem bylo zřízení místa asistentky v přípravném ročníku pro děti. Protože většina těchto dětí je z romských rodin, byla asistentka vybrána po dohodě s občanským sdružením. V odpoledních hodinách se asistentka věnuje přípravě na vyučování starších dětí ze speciální školy a i zde tvoří velkou část děti romské. Profesionalizací asistentky nabývá tato činnost zcela jiného charakteru a zároveň asistentce pomáhá získávat v romských rodinách mnohem větší respekt a tím i možnost na rodiny pozitivně působit.

Realizátory projektu byli: město Svitavy, Speciální škola Svitavy a Občanské sdružení "Dajori"

 

Celkové náklady na realizaci projektu 197.600 Kč
Dotace ze státního rozpočtu (MV ČR): 163.000 Kč
Vlastní zdroje realizátora 34.600,- Kč
Realizace projektu: listopad 2002 a nejméně po celý rok 2003

 

 

Prostory Speciální školy ve Svitavách, které děti využívají pro zájmovou a vzdělávací činnost (obrázek č.7 a 8)

 

DOPROVODNÉ PROJEKTY, PROGRAMY A JEDNORÁZOVÉ AKCE

Řešení problematiky graffiti
Jedná se o dlouhodobý a časově neomezený program, jehož cílem bylo vytvořit systémový a systematický přístup jednotlivých institucí k problematice grafitti a minimalizovat vznik dalších případných škod. Program byl spuštěn v červnu 2002 a konkrétním výsledkem je jednak velmi podrobné zmapování prakticky všech větších graffiti na území města, určení majetkových vztahů k jednotlivým objektům, ale především odhalení tří skupin (celkem 8 pachatelů), které vytvořily nejméně 37 graffiti a tagů, především v poslední době. Ve spolupráci PČR s probační pracovnicí okresního soudu došlo na řadě objektů k náhradě škody nebo opravě omítek a fasád. Kromě toho byla vytvořena podrobná databáze kvalifikovaných firem, které jsou schopny jednotlivé plochy opravovat nebo provádět preventivní ochranné nátěry na vybraných budovách.

Seminář "Prevence kriminality ve Svitavách"
Seminář vznikl po dohodě s ředitelkou odboru prevence kriminality ministerstva vnitra (OPK MV) a ve stěžejní části byl proveden formou počítačové prezentace. Ta byla představena jednak na "Národní konferenci prevence kriminality" v Brně, jednak se stala hlavní součástí semináře ve Svitavách, kterého se zúčastnilo přes 80 zástupců obcí a měst - budoucích "trojek" z celé republiky. Jako hosté se semináře účastnili například 1. náměstek ministra vnitra, několik zástupců OPK MV, sekretář komise pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR, přední odborníci v oblasti prevence kriminality a práva z vysokých škol a další.

 

Účastníci semináře soustředěně sledují videoprojekci počítačové prezentace (obrázek č.9 a 10)

Program podpory projektů školských zařízení
Jednalo se o grantový program v oblasti prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže, určený pro školy a školská zařízení ve městě. Konkrétně to byly projekty:

  • Gymnázium Svitavy - "Poetická setkávání" (vytvoření umělecky hodnotných programů v oblasti divadla, poezie, hudebního divadla a dětského přednesu a vystoupení před různými cílovými skupinami)
  • ZŠ Riegrova Svitavy - "Pohoda" (nabídka na využití volného času v prostorách školy vždy ve středečním odpoledni od 15 do 17 hodin, kdy nejširší věková skupina dětí může využívat například hernu na stolní tenis, posilovnu, počítačovou učebnu, videohernu, učebnu drobných prací, miniprodejnu zdravé výživy)
  • ZŠ náměstí Míru - "Návštěvy krizových center" - (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Svitavy uskutečněny dva zájezdy pro žáky 7. a 8. ročníků do K - centra Pardubice, celkem se zúčastnilo 83 žáků)
  • Městská rada školních sportovních klubů a oddíl kopané TJ Svitavy - "Herní sportovní program" (pro aktivní využití volného času dětí a mládeže byli připraveny sportovní akce a turnaje, fotbalový kvíz, beseda s ligovým hráčem)
  • Gymnázium Svitavy - "Návštěva Sananimu" (uskutečnění dvou exkurzí do centra Sananim v Olomouci /centrum léčby drogových závislostí/ za účasti 50 žáků. Akce byla pořádána ve spolupráci s DDM Svitavy)

Den s policií
II. ročník této akce se uskutečnil v červnu 2002 v areálu Gymnázia Svitavy. Uspořádala ji komise pro prevenci kriminality ve spolupráci s PČR OŘ Svitavy, MP Svitavy, MP Brno a HZS Svitavy. Ve skupinách se programu zúčastnilo celkem asi 800 dětí ze svitavských základních, středních a speciálních škol. Každý ze spolupořadatelů představil některé z používaných technických zařízení, Policie ČR předvedla např. vozidlo pro monitorování rychlosti řidičů, Hasičský záchranný sbor Svitavy speciální zásahové vozidlo pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel apod. Městskou policii Brno již tradičně zastupoval MOBIDIK - mobilní didaktické centrum prevence kriminality. Policisté spolu se strážníky svitavské městské policie předvedli ukázky kompletního výcviku služebních psů (obr. 11).

 

(obrázek č.11)
   
Bezpečná lokalita

Příprava projektu "Bezpečná lokalita"
Projekt vychází z celostátního programu stejného jména a měl by sloužit jako konkrétní příklad dalším obyvatelům panelových domů, jak lze pomocí mechanických či elektronických prvků zvýšit zabezpečení domů a bytů. Připravený projekt počítá se zabezpečením domu Malé náměstí 16 - 18 a jeho součástí bude jednak ostraha přilehlého parkoviště pomocí kamery, jejíž obraz budou moci obyvatelé sledovat na svých televizorech, jednak úprava okolních prostranství pro využívání dětmi a mládeží.

II. ročník soutěže "Právo na každý den"
Zatímco v roce 2001 se tato soutěž z oblasti právního vědomí uskutečnila pouze mezi žáky 9. tříd základních škol, tentokrát byla doplněna o účast studentů ze 3. ročníků středních škol ve městě. Závěrečná kola obou soutěží proběhla v listopadu - pro základní školy 14. a pro střední školy 21.11.2002.

Rozšíření noclehárny pro bezdomovce
Výsledkem tohoto projektu, připraveného odborem ŠKSVZ MěÚ Svitavy, byla výměna stávajícího elektrického vytápění za plynové a rozšíření ubytovací kapacity noclehárny o místnost pro tři osoby, která byla přičiněním samotných bezdomovců vybudována v přístavku ve dvoře.

Osvětlení cesty mezi ulicemi Gorkého - Jugoslávská a víceúčelového hřiště v Lačnově
Bylo vybudováno v říjnu 2002 z iniciativy komise pro prevenci kriminality, která vycházela především z reakcí žen, jež při cestě ze zaměstnání tuto lokalitu raději obcházely z obavy o svou bezpečnost. Současně s vybudováním osvětlení byla cesta opravena a zpevněna. Ve druhém případě byla podnětem snaha ochránit majetek na hřišti před poškozováním.