Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2018

Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality (dále jen platforma), která nahradila komisi pro prevenci kriminality, jež tuto činnost zabezpečovala od roku 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje zprávy z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací, včetně prevence kriminality ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách: https://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

(Obvodní oddělení Policie České republiky ve Svitavách – zpracovatelem je Bc. Martin Zehnálek)

Analytická činnost zahrnovala v roce 2018 především analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR. Materiál byl zaměřen na základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2006 – 2018). Údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Významnou úlohu sehrávají také při zpracování tzv. bezpečnostní analýzy, která je povinnou přílohou při předkládání žádosti o dotaci z prostředků MV ČR. Vzhledem k rozsahu analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy.


Výstupy ze statistik PČR (podrobně včetně srovnání na: http://mapakriminality.cz)

Poznámka: Na obrázku č. 2 je v rámci drogové problematiky patrný výrazný nárůst (na celkem 114 „skutků“). Důvodem je skutečnost, že Policie ČR nově v rámci informačního systému ETŘ vykazuje každého odběratele jako samostatný skutek, čímž při současném počtu případů distribuce došlo k výraznému nárůstu statistických údajů. Podrobnosti ke skutečnému počtu pachatelů v rámci tohoto druhu kriminality jsou uvedeny v závěru materiálu v přehledné tabulce.

b. Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den. U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP ). Podrobnosti budou součástí zpráv dalších subjektů, např. velitele MP Svitavy.


Foto ze soutěže Právo pro každého v roce 2018

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především konkrétní programy nebo projekty. V roce 2018 to byl zejména program s názvem „Svitavy – aktivity sociální prevence 2018“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech, výcvikových a resocializačních bytech nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na krizovou intervenci, program pro predelikventy „Drž se na uzdě“ doplněný sociálně aktivizačními službami pro rodiny predelikventů, letní tábor pro děti v péči OSPOD apod. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí, z. ú., Krizovým centrem J. J. Pestalozziho a Květnou Zahradou, z. ú. Výsledky města Svitavy v této oblasti práce s predelikventy i delikventy jsou především z důvodů soustavné a dlouhodobé spolupráce všech subjektů velmi dobré. Patří dlouhodobě mezi nejlepší v ČR. V roce 2018 pokračoval trend poklesu provinění u mladistvých nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let a s počtem celkem 7 pachatelů činů jinak trestných a provinění v obou skupinách (nezletilců i mladistvých) patří mezi nejnižší v republice. Např. v roce 1999 se jednalo o 65 pachatelů.
Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce všech, kteří se prevencí zabývají, s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.
Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení. V současnosti se odehrává především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS, kde jsou finanční příležitosti pro zlepšení materiálních i personálních podmínek. Velmi významný záměr připravuje město Svitavy ve spolupráci s Květnou Zahradou, SVP Svitavska a realizátory inkluzivních aktivit. Jedná se o program dlouhodobé přípravy pedagogických pracovníků na práci s dětmi s poruchami chování. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje platforma i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace.

Spolupráce s Centrem J.J.Pestalozziho, které ve Svitavách provozuje Krizové centrum (dále jen KC), se soustavně a cílevědomě rozvíjí. Krizové centrum je registrovaným poskytovatelem sociální služby krizové pomoci v Pardubickém kraji a zároveň má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Je odborným pracovištěm, které poskytuje komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživých životních situacích. Organizace disponuje registrací v krizové pomoci a odborném sociálním poradenství. Své služby nabízí KC od roku 2010. V roce 2018 se podařilo rozšířit pracovní tým celkem o tři nové kolegyně, tím se výrazně zkrátily objednací lhůty a vzrostl i počet klientů, kterým mohla být poskytnuta včasná pomoc. Podařilo se získat a vybavit další místnost pro odborné konzultace, vymalovat a vyměnit ve stávajících místnostech nábytek a koberce, což značně přispělo ke zvýšení komfortu poskytování služby uživatelům. Od založení centra do konce roku 2018 centrum poskytlo sociální služby 4 332 klientům, jednalo se celkem o 20 068 intervencí.


Foto z prostředí a aktivit KC J. J. Pestalozziho v roce 2018

Nejvíce byly poskytovány individuální konzultace. Většinou se jednalo o narušené rodinné vztahy či jiné akutní rodinné situace a dluhové poradenství. Tyto situace většinou ovlivňují celý rodinný systém, a proto se ve většině případů pracovalo s celou rodinou, a to ve velmi krátkých objednacích lhůtách. Komplexní práce s rodinou je „unikátní“ služba Krizového centra ve Svitavách. Děti jsou rozchodem rodičů obvykle velmi psychicky zatěžovány, což často vede k narušení jejich přirozeného vývoje. Děti do krizového centra přicházely s emočními poruchami, poruchami chování a často selhávaly v běžných situacích života - například ve škole, mezi vrstevníky nebo rodiči. Zde je důležité, aby krizová pomoc dětem, ale i jejich rodičům byla včasná, cílená a komplexní a to se v loňském roce dobře dařilo, jednak díky navýšení počtu pracovníků a jednak jejich vysokou odbornou úrovní. V roce 2018 byla poskytnuta rodinná terapie celkem 16 rodinám. Jedná se o službu poskytovanou rodinám, kdy jeden z rodičů nebo prarodičů má přerušený kontakt s dítětem a chce ho znovu obnovit a s dítětem se vídat. Rodiče většinou nejsou schopni se sami domluvit na péči kolem svého dítěte a v tomto případě je jim poskytnuta služba provázení obtížnými rozhovory. V loňském roce ji využilo 17 rodin.  Tyto služby často vycházejí z poptávky OSPOD, který řeší spory o děti a s dětmi spojené, a z požadavků soudu. Cílem je smírné ukončení sporu nebo vyjasnění konfliktní situace, zjištění potřebných informací či nalezení nových možností, jako je nastavení vhodného modelu řešení konfliktních situací a komunikace mezi rodiči, dohody o péči, výchově a výživě dětí. Dalšími traumatickými událostmi, se kterými uživatelé v roce 2018 do krizového centra přicházeli, bylo úmrtí v rodině, ztráta blízkého, závažné onemocnění v rodině, autonehoda, domácí násilí a s tím související problematika syndromu CAN, alkoholismus, dysfunkční komunikace, výchovné problémy, záškoláctví. Včasná odborná pomoc v těchto případech významně zrychluje proces vyrovnávání se s daným traumatem a rovněž snižuje riziko selhání v důležitých životních oblastech, jako je rodina, zaměstnání, sociální vztahy.
V rámci dluhového poradenství bylo za dobu působení této služby v KC vypracováno více jak 260 osobních bankrotů, soudem již bylo 248 bankrotů povoleno, ostatní jsou v přípravě nebo je klienti doposud nepodali. Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. patří mezi 3 poskytovatele této služby v Pardubickém kraji, kteří získali stanovenou akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V rámci právního poradenství byla poskytnuta pomoc při sepisování žalob, návrhů a smluv, bylo posouzeno a vysvětleno několik různých dokumentů, které vždy souvisely s krizovou situací našich uživatelů. Veškeré služby KC byly poskytovány bezplatně a na žádost uživatele i anonymně.

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2018 dále rozvíjena spolupráce s Bonanzou, z. ú. a Květnou Zahradou, z. ú. Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky.

Pedagogové Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky. Na podzim 2018 proběhlo ve Svitavách setkání pracovníků prevence se všemi pedagogy Katedry sociální patologie a sociologie UHK, které bylo zaměřeno především na budoucnost práce s rizikovými dětmi a jejich rodinami v nových prostorách Bonanzy Vendolí. Studenti téže katedry spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. Výhodou je podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách PdF UHK.

Samostatnou kapitolou spolupráce jsou společné činnosti města Svitavy a Laxus o. s. v oblasti prevence závislostí.

c. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2018 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rozšíření a zkvalitnění městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných 71 kamer. V roce 2018 bylo z prostředků města z iniciativy MP Svitavy nebo v rámci prevence kriminality nově vybudováno nebo rekonstruováno celkem 18 kamer. Rekonstrukce se týkala nových typů kamer na náměstí Míru, kde z původních 2 analogových kamer vzniklo 6 plně digitálních a současně byly vytvořeny předpoklady pro budoucí umístění kamery na čtení RZ vozidel nebo vytvoření technických možností pro budoucí umístění 4 kamer na budově ZŠ Felberova.


Fotografie kamerového bodu na budově náměstí Míru 62 ve Svitavách včetně obrazových výstupů na služebně MP Svitavy

Zcela nové kamery byly instalovány také u Centra Fabrika (celkem 4) nebo v rámci projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby uvnitř nebo v okolí tohoto objektu (celkem 10 kamer).


Fotografie Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby včetně obrazových výstupů na MP Svitavy v rámci dohledu nad okolím budovy

Ve spolupráci s ČSAD Ústí nad Orlicí byly do MKS zařazeny také 2 nové kamery na nádraží ČSAD. Počet kamerových bodů v příštím roce by měl být navýšen o cca dalších 20 - 25 kamer. Bude se jednat především o monitorování nového dopravního terminálu u nádraží ČD, rekonstrukci kamery na spodní části náměstí Míru nebo nové venkovní kamery na budově ČSAD. Důležitým aspektem pro provoz MKS je spolupráce s poskytovatelem datových přenosů a oddělením informatiky MěÚ. Výhodou je monitoring obrazu nejen z pracoviště MP Svitavy, ale také z pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. Do budoucna bude MKS vyžadovat s ohledem na počet kamer rozsáhlejší servis tak, aby byl jako doposud zajištěn efektivní a nepřetržitý provoz.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2018.

V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s tzv. dětskou predelikvencí a delikvencí. Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem Svitavy – aktivity sociální prevence 2018. Projekt se skládal z aktivit (dále AK), jejichž prostřednictvím bylo dosaženo následujících výsledků:

 • v rámci AK1 byl posílen systém mentoringu ve Svitavách jako významný nástroj pomoci tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a kriminálního selhávání je významně vyšší. Mentorská asistence zvyšuje u žáků subjektivní prožitek úspěchu a navozuje kladnou korekci postojů k některým školním úkonům; aktivita současně významně snižuje sekundární viktimizaci u zapojených dětí. Současně byla zintenzivněna práce s rodinami dětí a modernizovány prostory pro MA v centru Fabrika; aktivity se účastnilo cca 50 dětí.
 • AK2 – Resocializační program pro mladší predelikventy – „Drž se na uzdě“ – byl prováděn v průběhu roku jako výcvik pro děti s projevy predelikventního chování pro celkem 20 dětí v prvovýcviku a cca 35 dětí v tzv. procvičovacím – navazujícím výcviku; současně byl výcvik individuálně vyhodnocován a výstupy poskytovány OSPOD.
 • AK3 – Resocializační program pro rodiny mladších predelikventů byl zaměřený primárně na odzkoušení nové aktivity – práce s rodinami. Práce probíhala v nově zrekonstruovaných prostorách na statku Bonanzy Vendolí, z.ú., kde rodiče pracovali na vytvoření nebo znovuobnovení některých sociálních dovedností. V rámci aktivity bylo zřejmé, že se jedná o model, kterým lze do budoucna s rodinami efektivně pracovat a vytvářet prostředí důvěry pro další – střednědobou nebo dlouhodobou práci v rodinách v rámci tzv. sociálně aktivizačních služeb. Aktivity se zúčastnily celkem 3 rodiny se svými dětmi. Velkou výhodou se ukázala i přítomnost některých prarodičů, kteří v rodinách často přebírají role rodičů a zásadním způsobem ovlivňují výchovu dětí i celkový proces (re)socializace.
 • AK4 – právní poradenství se zaměřilo zejména na řešení problému se zadlužováním, a to především nastavením reálných finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením; činnosti se týkaly cca 46 rodin nebo jednotlivců, do budoucna lze očekávat spíše nárůst potřeb v rámci této specializované poradenské činnosti.
 • AK5 – Práce s rodinami delikventů se účastnilo celkem 23 osob. Konkrétně se jednalo především o rodiče nebo pěstouny dětí umístěných ve ZDVOP Květné Zahrady, z.ú. Výhodou resocializační aktivity byla také účast širší rodiny – prarodičů nebo dalších příbuzných – sourozenců apod. Účastníci získali mnohem lepší podmínky pro návrat dětí do původní rodiny, což se ve většině případů také podařilo.
 • AK6 – Letní tábor pro děti v péči OSPOD byl zaměřen na celkem 10 dětí, jež by jinak letní prázdniny strávily na ulici bez jakéhokoliv kontaktu s podnětným sociálním prostředím. Velkou výhodou pro zasazení této jednorázové aktivity do celkového resocializačního působení na rodiny bylo její uskutečnění Bonanzou Vendolí, která s dětmi celoročně pracuje (nejen na projektových aktivitách), a většina činností tedy navazovala na dlouhodobé výchovné působení aktivizačních a sociálních pracovníků.

Středisko výchovné péče Alfa zahájilo svou činnost 1. 9. 2014. Sídlí ve Svitavách v budově bývalého internátu střední zdravotnické školy na Purkyňově ulici. Jde o školské zařízení, financované MŠMT, které nabízí služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování a s nezdravými vztahy. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále pak děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou klienty SVP učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat.
SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu fungují terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. Ve školním roce 2017/18 byl otevřen stacionář pro děti z prvního stupně. V současnosti tedy pracují služby 2 celodenních stacionářů, které navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivnější formu odborné spolupráce, jakýsi předstupeň internátního typu zařízení. Služby celodenního stacionáře jsou poskytovány na dvou pracovištích ve Svitavách a na jednom v Květné. Ve školním roce 2018/19 SVP zahájilo intenzivní přípravu internátního zařízení, které by mělo být v průběhu příštího školního roku otevřeno v Květné. Další nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické. Ve školním roce 2017/18 roce bylo také zahájeno systematické a dlouhodobé vzdělávaní pedagogů celého regionu zaměřené zejména na práci s dětmi s poruchami chování. Podrobnější informace je možné nalézt na webových stránkách www.svpsy.cz

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). Bonanza Vendolí, z.ú. provozuje tyto kluby: Prevence s Bonanzou ve Vendolí se v roce 2018, kromě běžné činnosti, věnovala i propagaci klubu, díky které vzrostla průměrná kapacita příchozích dětí na 13 za den. Jedná se o děti ve věku 8 až 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního chování. Během roku 2018 navštívilo klub celkem 103 uživatelů, z toho 90 opakovaně. Dohromady navštívily děti klub 3 037x. Účastnit se mohly příměstských i pobytových táborů, hobby soutěží a dalších obvyklých akcí během celého roku.
Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách (ZŠ Felberova) navštívilo během roku 2018 celkem 119 dětí, z toho 98 jich docházelo do klubu opakovaně, a to celkem 3 640x (tedy 37x na jednotlivce v průměru při odečtení jednorázových návštěv). Nepříznivá sociální situace u těchto dětí vyplývá ze souběhu více faktorů, jako je např. školní neúspěch, nevhodná vrstevnická skupina nebo nedostatečné výchova ze strany rodiny. V rámci činností klubu, jako je pořádání workshopů, tematických dnů nebo individuálních rozhovorů s dětmi, se pracovníci klubu snaží o zmírnění dopadů výše zmíněných vlivů na dítě. Během roku 2018 uspořádaly pracovnice mimo jiné i tři příměstské tábory.

 


Fotografie z některých aktivit Nízkoprahového klubu Díra ve Svitavách v roce 2018

Další službou, kterou Bonanza Vendolí, z. ú. Poskytuje, je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Cílovou skupinou této služby jsou rodiny s dětmi do 18 let ze Svitavska, Moravskotřebovska a Poličska, které se dlouhodobě potýkají s krizovou situací v rodině a nedokážou ji vlastními silami řešit. Tato služba se člení do tří pracovních skupin: Sanace rodiny – základní aktivizační služba s cílem motivovat a posilovat kompetence rodiny tak, aby její členové mohli vést samostatný způsob života, který je ve společnosti vnímán jako běžný. Výcvik sociálních dovedností – program využívá především metod zážitkové pedagogiky, aktivit s využitím koní a skupinové práce k získávání a udržení sociálních dovedností, jako je komunikace, respekt k pravidlům, přijetí autority, řešení konfliktů nebo navazování zdravých vztahů. Program je poskytován dětem ve věku 8 až 15 let z rodin, ve kterých souběžně probíhá sanace rodiny.


Fotografie z některých aktivit programu „Drž se na uzdě“ v roce 2018

Mentorská asistence – program je zaměřen na žáky prvního stupně základní školy, kteří mají vztahové nebo vzdělávací problémy. Dvakrát týdně pracuje mentor společně s žákem (mentee), kterého prostřednictvím hry a budování vztahu podporuje v samostatnosti, přípravě na vyučování nebo zvyšování sebevědomí. Zároveň jsou realizovány schůzky s rodiči při probíhajícím setkání mentorů s žáky. Rodič tak má možnost přenést některé způsoby práce s dítětem do domácího prostředí. V roce 2018 v rámci všech tří pracovních skupin využilo těchto služeb 85 rodin, některé z nich byly zařazeny ve více programech či službách. Během roku proběhlo celkem 7 783 kontaktů. Do některé z pracovních skupin bylo zařazeno celkem 203 dětí z těchto rodin.


Fotografie z některých aktivit Mentorské asistence v roce 2018

V roce 2019 bude nabídka služeb v rámci Sociálně aktivizační služby rozšířena o Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi. Jedná se o tři víkendová setkání rodičů a dětí, kteří jsou zařazeni do Výcviku sociálních dovedností. Jsou zaměřena na budování a posilování vnitřních vztahů v rodině.

Program podpory projektů neziskových organizací v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města a regionu ORP.
V roce 2018 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 470 tis. Kč a dvě návratné finanční výpomoci v celkové výši 1,1 mil. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace i návratné výpomoci byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány nebo v případě výpomocí navráceny. Spolupráce se soustředila především na 4 subjekty – Bonanza Vendolí, z.ú., Květná Zahrada, z.ú., Laxus z.ú. a Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. (Krizové centrum Svitavy).

Činnost KC Pestalozziho je popsána v předchozí části materiálu. Bonanza Vendolí, z.ú. zajišťovala pro město Svitavy v roce 2018 především provoz Mentorské asistence, Nízkoprahového klubu Díra, program Prevence s Bonanzou a program „Drž se na uzdě“. V roce 2018 také dokončila rozsáhlou rekonstrukci statku a investiční akci spočívající ve vytvoření ubytovacích prostor pro systematickou práci s rodinami predelikventů nebo dětí s projevy maladaptivního chování.

Pro návaznost na oblast sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z.ú., (dále jen KZ) sídlící v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla 16 - 29 let. KZ současně dokončila rekonstrukci dalšího objektu, v němž je 8 bytů, zázemí, služby a komunitní centrum. Za rok 2018 organizace pracovala s 21 klienty, od roku 2005 prošlo zařízením více než 160 klientů.


Fotografie nového Domu na půl cesty Květné Zahrady

Od roku 2013 bylo v Květné Zahradě v provozu Zařízení pro Děti vyžadující okamžitou pomoc „Květináč“, které bylo určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytovalo ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívala v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. Za dobu působení ZDVPP Květináč bylo v zařízení umístěno 92 dětí. Průměrná délka pobytu dítěte byla 10 měsíců až 1 rok. V září 2018 bylo toto zařízení z důvodů nedostatečných normativů uzavřeno. V současnosti je připravováno vytvoření pobytového SVP, které by kromě náhrady za ZDVOP zaplnilo jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současným právním rámcem v ČR). V roce 2018 byla rozšířena i práce s rodiči dětí umístěných ve ZDVOP, která nadále pokračuje i po jeho uzavření. Tzv. rodičovská skupina se do budoucna bude soustřeďovat i na práci s rodiči dětí v SVP. V rámci projektu prevence kriminality města Svitavy se v tzv. aktivitě s názvem  „Návrat“ do činnosti zapojilo v roce 2018 celkem 20 rodičů. Aktivita je velkým příslibem pro celkovou reedukaci a resocializaci nejen dětí, ale celých rodin. Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci sociálního podniku tzv. Farmy Květné Zahrady (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, bourárna masa, komplex souvisejících faremních činností)  zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty KZ nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila KZ komplexní program tzv. „Prostupného zaměstnávání“ zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce. V činnostech pro znevýhodněné děti se KZ zaměří především na prohloubení práce s rodinami (dětí s poruchami chování, predelikventů, delikventů, soc. znevýhodněných apod.).

Jde o aktivity, které v ČR vykonává pouze minimum organizací se zázemím odborného personálu v mnoha profesích a zajištěnými materiálními podmínkami. Aktivity s rodinami budou základem požadované změny v systému péče o ohrožené děti a KZ se chce stát vzorem pro jejich efektivní uskutečňování. V neposlední řadě je Květná Zahrada, z.ú. zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska, které vzniklo v roce 2014 a poskytuje preventivně výchovné služby pro celý okres Svitavy.


Fotografie rekonstruovaných prosto farmy Květné Zahrady a nově pořízené peletovací linky na výrobu paliva

Všichni klíčoví partneři – Bonanza, Květná Zahrada (včetně SVP), Laxus i KC Pestalozzi jsou flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen na tzv. pracovní terapii, která je jedním z hlavních předpokladů pro řešení řady výchovných a sociálních problémů v komunitě.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů

Skupina pro prevenci kriminality připravila v roce 2018 několik desítek vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz → Prevence kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách v roce 2016 celkem 18 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).

Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2018 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 40 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami stále častěji přispívají i partnerské organizace, které na webu prevence a následně na hlavním webu města informují o svých preventivních aktivitách.


Fotografie ze Dne s IZS v roce 2018

Informace pro odbornou veřejnost

V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Systém včasné intervence nebo o projekty situační prevence. V roce 2018 se například jednalo o setkání s lokálními „síťaři“ sociálních služeb z Moravské Třebové, Poličky a Pardubic nebo zpracování metodických podkladů včetně společných setkání s OSPOD Chrudim.  Připraveno bylo celkem 5 jednodenních vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost.

Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Město Svitavy s pomocí institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy.

Přímý vstup k nim je možný z adresy: https://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/. Na informování v měsíčníku navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality.

d. Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí má význam uvést některé statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. „TOXI“, kterou řeší specializované orgány PČR. Jedná se tak o tzv. generální prevenci, jejímž úkolem je především odstrašení pachatelů a zamezení opakování trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
2018
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
36
43
43
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
29
29
23
            - marihuana
5
7
9
9
11
10
9
13
18
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
0
1
2
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
1
2
0
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
3
3
3
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
1
0
0
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
1
0
0
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
0
2
0
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
2
3
3
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
38
43
43
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
12 (7)
8 (5)
10 (5)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
11
18
18
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
11
18
18
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Město se v oblasti prevence závislostí soustředí především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy (obdobně jako v předchozích letech). Příkladem efektivních akcí tohoto typu byly návštěvy studentů SZŠ Svitavy spojené s prohlídkou Domu na půl cesty Květné Zahrady jako prostředí pro resocializaci osob ohrožených mimo jiné návykovými látkami. Součástí prohlídky statku byly přednášky a následné diskuse studentů s terénními pracovníky Laxus z.ú.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším tradičním opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testy v průběhu roku anonymně využije několik desítek zájemců z řad rodičů, školských zařízení nebo Květné Zahrady. Poskytování testů doprovází informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2018 uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s. a Laxus z.ú. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, kde se členové scházejí 2x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci.

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú.)
Cíle ve vztahu ke klientům:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Pardubického kraje,
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 • odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog,
 • rozvíjení spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Poskytované služby

Kontaktní práce: kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby,  ale také schopnost naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
Základní sociální poradenství: je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
Výměnný injekční program: jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Informační servis:poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
Poradenství: poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
Možnost pomoci s využitím telefonu: využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
Krizová intervence a první pomoc: v případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.               
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Tabulka statistických údajů za rok: 2018
Počet klientů (jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
29
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
15
Průměrný věk klientů programu
32
Počet nalezených injekčních stříkaček
4
Počet vyměněného injekčního materiálu
9 616
Počet výjezdů
94

Interpretace statistických údajů
V oblasti injekčního užívání jsme ve Svitavách byli v kontaktu s 27 aktivními injekčními uživateli, jedním uživatelem THC a jednou klientkou, která mění pro jiné osoby a sama nic neužívá. Dalších 15 osob je zapojeno do sekundárního výměnného programu. Počet osob využívajících sekundární výměnný program udává, pro kolik dalších osob mění stříkačky klienti našeho programu – s těmito osobami tedy nejsme v přímém kontaktu, nicméně se k nim dostává sterilní injekční materiál alespoň zprostředkovaně. Z celkového počtu 29 klientů je 16 mužů a 13 žen. Z celkového počtu uživatelů bylo 8 nových, tedy takových, kteří doposud nevyužívali žádné jiné služby.
V tomto pololetí jsme byli také v kontaktu s uživateli THC. Jednalo se převážně o mladé muže. S uživateli marihuany jsme mluvili o bezpečném užívání, o právním kontextu užívání marihuany a o případném využití odborné pomoci.  V tomto období jsme také oslovili 20 osob, které jsme seznámili se službami Laxus z.ú. V této aktivitě i nadále pokračujeme.
Za rok 2018 jsme vydali 9 616 stříkaček společně s dalším zdravotnickým materiálem pro snížení rizik při aplikaci. Oproti stejnému období v roce 2017 jde o nárůst o cca 3 100 ks. Je to způsobeno častějšími a pravidelnými kontakty s uživateli, se kterými jsme dokázali navázat vztah a poskytnout jim důvěryhodné a bezpečné prostředí pro setkání.
Za uplynulé období jsme ve městě našli 4 pohozené stříkačky. Jedna byla v ulici Marie Kudeříkové a zbylé 3 byly okolo sila u nádraží ČD. Nálezy byly odborně a bezpečně zlikvidovány.

Informace o drogové scéně:
Ve Svitavách stále platí, že převažuje užívání pervitinu a v letních měsících surového opia. V kontaktu s námi bylo 9 klientů, kteří užívají opium. Mimo sezonu užívají pervitin. Tito klienti bydleli společně na bývalém silu, které ale vyhořelo, a klienti jsou aktuálně rozdělení. Někteří bydlí na ubytovně, někteří jsou u kamarádů v obcích okolo Svitav. Mezi cílovou skupinou převažuje intravenózní užívání. Část klientů zkouší alternativní způsoby aplikace, jako jsou např. želatinové kapsle, které jim aktivně nabízíme. S některými klienty z bývalého sila jsme pravidelně v kontaktu.

Závěr
Rostoucí počty klientů i ostatních statistických ukazatelů můžeme interpretovat tak, že služba je již klientům dobře známa, je důvěryhodná a klienti se nebojí jí využít.

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy je Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí ambulantního centra a Bc. Tomáš Potůček, poradenský pracovník pro město Svitavy (Laxus, z.ú.))
Detašované středisko ve Svitavách náleží k Ambulantnímu centru Pardubice a vzniklo na základě požadavků města, které poskytuje prostory a přispívá na provoz pobočky. Ambulantní centrum, detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy již dlouhodobě. V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. Toto pracoviště poskytuje služby 2x týdně, provozní doba je v út a čt od 9, 00  do 15, 00 a zajišťují ji dva odborní pracovníci.

Místní a časová dostupnost služeb pro město Svitavy
Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra ve Svitavách poskytovány ve vyhovujících a vybavených prostorách Multifunkčního centra  Fabrika -  Wolkerova alej 92. Ve městě Svitavy působí také terénní program pro uživatele drog provozovaný rovněž Laxus z.ú. – konkrétně se jedná o Centrum terénních programů Pardubického kraje. Mezi Ambulantním centrem Laxus z.ú. (detašované pracoviště ve Svitavách) a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus z.ú. funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby. Objednávání klientů je uskutečňováno jednak prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové nebo je k objednání možné použít následujících kontaktních údajů:

V průběhu prvního pololetí došlo k revizi metodiky a používaného pojmosloví, nicméně obsah a rozsah služeb se nemění. Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je dosažení takových změn v životě klientů, aby se mohli zařadit do běžného života.

Cíle

 • Dosažení abstinence
 • Dosažení takového formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí, komunitu i společnost jako celek
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času)

Cíle služby jsou určovány tak, aby byly měřitelné a doložitelné. Zprávy o realizaci a naplňování cílů jsou poskytovány pověřeným zástupcům města Svitavy (PhDr. Erich Stündl) dvakrát ročně. Tento, dle našeho názoru, dobře nastavený systém bychom rádi udrželi i nadále. Městu Svitavy nabízíme jak služby pro uživatele drog, tak pro jejich blízké a potažmo i širší veřejnost. Cíle služby tuto nabídku kopírují. 

Cílová skupina
Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí
Specifické skupiny klientů:

 • uživatelé návykových látek ve fázi experimentu
 • těhotné a matky – uživatelky NL
 • klienti s duální diagnózou
 • klienti v substituční léčbě
 • klienti mladší 18 let

Základní poskytované služby
Krátkodobé poradenství: jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat ve své situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.
Poradenství – jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému.

V průběhu poradenství dochází ke změnám v prožívání a chování klienta a tím i ke změnám v jeho životě, zpravidla se jedná o zlepšení situace klienta. Nejčastěji mívá podobu dlouhodobého strukturovaného setkávání.
Ambulantní léčba – je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.
Poskytování informací - jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.
Informace jsou předávány v rámci spolupráce s klientem za účelem zlepšení jeho informovanosti a samostatného zvládnutí konkrétních kroků v jeho životě.
Odkazy a zprostředkování - předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.
Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
Vyšetření psychiatrem a psychologem
Asistence - doprovod - je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně selhávali, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení.
Pomoc v krizi - jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Základní informace o činnosti ambulantního centra
Služby byly poskytovány během provozní doby po dva dny v týdnu, všechny nabízené služby byly poskytovány v neomezeném rozsahu. Od dubna 2015 funguje ve Svitavách Skupina prevence relapsu, která je určena:
- pro osoby usilující o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu,
- pro gamblery/hráče, kteří usilují o abstinenci.
            
Do skupiny jsou zařazovány osoby, které prošly pobytovou léčbou (léčebna, komunita), absolvovaly ambulantní léčbu (nebo na ní stále docházejí) či usilují o abstinenci vlastními silami a prostředky (tzv. samoléčba). Do doléčovací skupiny jsou zpravidla zařazovány osoby abstinující tři a více měsíců. Doléčovací skupina probíhá vždy v úterý 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v nových prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, a.s. Do konce měsíce října 2018 byla doléčovací skupina realizována celkem 14x a sezení se účastnilo 10 osob s adiktologickou komplikací. Jedná se víceméně o skupinu se stabilním složením.

 

Tabulka statistických údajů ambulantního programu za rok: 2016
2017
2018
Počet kontaktů: Celkem:
241
225
312
Z toho s uživateli drog:
202
199
262
Z toho s osobami blízkými:
39
26
50
Počet klientů: Celkem:
67
57
58
Z toho uživatelů drog:
45
42
43
Z toho osob blízkých:
22
15
15
Počet 1. kontaktů: Celkem:
42
51
38
Z toho s uživateli drog:
27
39
29

Z celkového počtu všech klientů Ambulantního centra ve Svitavách bylo 24% uživatelů pervitinu, 33% uživatelů AL a 8% klientů s procesuální závislostí. Nezanedbatelné množství klientů tvoří osoby blízké, což je 26% z celkového počtu všech klientů Z celkového počtu klientů uživatelů 65% zastávají muži. Průměrný věk klientů je 39 let.

Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Zaznamenáváme nárůst počtu klientů, kteří zůstávají v dlouhodobé péči a kterým se daří abstinovat, a úbytek jednorázových kontaktů a předčasných ukončení léčby. Více také pracujeme s uživateli alkoholu a gamblery.
Kapacita Ambulantního centra je 5 objednaných konzultací za den. V době letních měsíců kapacita služby pokrývá poptávku, nárůst počtu klientů zaznamenáváme většinou v jarních a podzimních měsících. Dojde-li k odmítnutí klientů z kapacitních důvodů, jsou tito evidováni v Knize odmítnutých klientů a jsou zařazeni do pořadníku.

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc