Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2020

Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která nahradila komisi pro prevenci kriminality jmenovanou v roce 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje informace z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a materiály. Krátké zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách: http://staryweb.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

(Obvodní oddělení Policie České republiky ve Svitavách – zpracovatelem je Bc. Martin Zehnálek)

Analytická činnost zahrnovala v roce 2020 každoroční analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR. Údaje slouží pro kvantitativní vyhodnocení bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Významnou úlohu sehrávají také při zpracování tzv. bezpečnostní analýzy, která je povinnou přílohou při předkládání žádosti o dotace z prostředků MV ČR nebo slouží pro hodnocení dílčích projektů města (v roce 2020 např. projektu „Domovník“). Vzhledem k rozsahu analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy. Analytické podklady jsou využívány také v řadě projektů našich partnerů.

 

Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2020 v porovnání s předchozími lety. Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2020 v porovnání s předchozími lety. Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2020 v porovnání s předchozími lety. Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2020 v porovnání s předchozími lety.
Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2020 v porovnání s předchozími lety.

Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy provedené podle metodiky OPK MV ČR.Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy provedené podle metodiky OPK MV ČR.Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy provedené podle metodiky OPK MV ČR.
Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy provedené podle metodiky OPK MV ČR.

Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS. Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS. Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS. Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS. Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS. Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS.
Vybrané výstupy z dotazníku hodnocení MKS.

 

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality je sledována od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR.

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především konkrétní programy nebo projekty. V roce 2020 to byl zejména program s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2020“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, výcviky sociálních dovedností pro predelikventy „Drž se na uzdě“, sociálně aktivizační činnosti pro rodiny predelikventů, právní poradenství pro rodiny a tzv. rodičovské skupiny dětí s projevy predelikventního nebo delikventního chování apod. Program nebyl z MV ČR z důvodů pandemie finančně podpořen, přesto byl úspěšně realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí a Květnou Zahradou. Výsledky města Svitavy v oblasti práce s predelikventy i delikventy jsou i s pomocí uvedeného programu velmi dobré a dlouhodobě patří mezi nejlepší v ČR. V roce 2020 zůstal na nízké úrovni počet provinění u mladistvých nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let a s počtem celkem 12 pachatelů činů jinak trestných a provinění patří mezi nejnižší v ČR v rámci měst obdobné velikosti. Pro srovnání v začátcích preventivního působení např. v roce 1999 se jednalo ve Svitavách o 83 pachatelů.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce všech organizací, které se prevencí zabývají, s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením prevence a sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  V roce 2020 se uskutečňoval i s ohledem na pandemickou situaci především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS. Činnost v rámci MAP se zaměřila na koordinaci pomoci dětem a rodinám prostřednictvím 2 velkých seminářů pro školy ORP Svitavy. V souvislosti s organizací seminářů bylo připraveno pro školy několik metodických materiálů, které využívají např. školní poradenská pracoviště nebo vedení jednotlivých škol.

Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace. Jedním z nich je Krizové centrum J. J. Pestalozziho.
Spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho Zpracovatelkou zprávy je Mgr. Irena Valtová, vedoucí KC J. J. Pestalozziho, které ve Svitavách provozuje Krizové centrum (dále jen KC), se soustavně a cílevědomě rozvíjí od roku 2010. KC je registrovaným poskytovatelem sociální služby krizové pomoci v Pardubickém kraji a zároveň má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Je odborným pracovištěm, které poskytuje komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživých životních situacích. Organizace disponuje registrací v krizové pomoci a odborném sociálním poradenství.

Personálně (odborně) je organizace dlouhodobě stabilní. V roce 2020 odešly dvě pracovnice na mateřskou dovolenou a naopak z mateřské dovolené se vrátila sociální pracovnice a nově byla přijata psycholožka, která obohatila služby (KC) o novou metodu práce, hypnózu.  Prostory jsou nově vybaveny kamerovým systémem s elektronickým zámkem a zvonkem, což značně přispělo k ochraně uživatelů a pracovníků.

 

Rekonstruované a modernizované prostory Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách Rekonstruované a modernizované prostory Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách Rekonstruované a modernizované prostory Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách Rekonstruované a modernizované prostory Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách Rekonstruované a modernizované prostory Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách
Rekonstruované a modernizované prostory Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách

Od založení centra do konce roku 2020 centrum poskytlo sociální služby 5 405 klientům (průměrně 550 klientů za rok), jednalo se celkem o 24 221 jednotlivých intervencí.
V roce 2020 v době nouzového stavu krizové centrum beze změny poskytovalo okamžité osobní konzultace osobám všech věkových kategorií v krizových situacích. Lidé byli dlouhodobě vystavováni velkému strachu, začaly se u nich objevovat obtíže s tlakem, pamětí, úzkostmi, vzrostla chybovost, vytvářeli dluhy, atmosféra v domácnostech se komplikovala, nebyli schopni seberegulace, nemohli se stýkat s přáteli, s rodinou, báli se o zdraví své i svých blízkých. Pracovníci se stále častěji potýkají s úzkostnými obtížemi, s potížemi v rodinných systémech, s osamělostí, s depresí, se sebevražednými myšlenkami či se sebepoškozováním. KC zaznamenalo vysoký počet anonymních uživatelů a to především tam, kde se lidé něčeho obávali, případně se styděli o věcech mluvit. Anonymita zpřístupňovala a zpřístupňuje nadále naše služby uživatelům a přispívá tak k převzetí zodpovědnosti uživatele za svůj život včetně zodpovědného fungování ve společnosti. V regionu je krizové centrum jednou z mála organizací s udělenou akreditací Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Počet uživatelů využívajících tuto službu neustále stoupá. V průběhu roku 2020 jsme kompletně zpracovali téměř 70 návrhů na oddlužení se 100% povolením soudu.

Více na webu: https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-svitavy/#

Fotografie z některých aktivit KC Pestalozziho v době pandemie v roce 2020 Fotografie z některých aktivit KC Pestalozziho v době pandemie v roce 2020
Fotografie z některých aktivit KC Pestalozziho v době pandemie v roce 2020

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast pedagogické a přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky, odborná setkání, stáže nebo praxe studentů. Pedagogové Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK (od konce roku 2020 Ústavu pedagogických studií integrujících dřívější Katedru sociální patologie a sociologie a Katedru sociální pedagogiky) se příležitostně účastní některých projektů zaměřených na oblast sociální pedagogiky nebo sociální práce. Na podzim 2020 opakovaně proběhlo ve Svitavách setkání pracovníků prevence se všemi pedagogy ústavu, které bylo zaměřeno především na práci s rizikovými dětmi a jejich rodinami.

 

Fotografie z návštěvy pedagogů Ústavu sociálních studií PdF UHK v Bonanze Vendolí a Květné Zahradě v září 2020. Fotografie z návštěvy pedagogů Ústavu sociálních studií PdF UHK v Bonanze Vendolí a Květné Zahradě v září 2020. Fotografie z návštěvy pedagogů Ústavu sociálních studií PdF UHK v Bonanze Vendolí a Květné Zahradě v září 2020.
Fotografie z návštěvy pedagogů Ústavu sociálních studií PdF UHK v Bonanze Vendolí a Květné Zahradě v září 2020.

Studenti ústavu spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. Výhodou je také podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách ústavu.

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty i opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

 

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického nebo organizačního charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2020 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rozšíření a zkvalitnění městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných 110 kamer. Nově bylo v roce 2020 instalováno celkem 14 kamer. Konkrétně se jednalo o 4 kamery na nádraží ČSAD, 4 kamery na budově ZŠ náměstí Míru, 4 na budově Celní správy, 4 na budově Seniorcentra a 1 v areálu Gymnázia Svitavy. Současně bylo celkem 5 kamer umístěno do efektivnějších pozic.

Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020. Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020. Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020. Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020. Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020. Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020.
Fotografie vybraných kamerových bodů Městského kamerového systému, které byly vybudovány v roce 2020.

Ze strany MP Svitavy jako provozovatele bylo modernizováno monitorovací pracoviště a pořízena zálohovaná klimatizace technické místnosti pro MKS. Důležitým aspektem pro provoz MKS je spolupráce s poskytovatelem datových přenosů a oddělením informatiky MěÚ. Výhodou je monitoring obrazu nejen z pracoviště MP Svitavy, ale také z pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. V roce 2020 se podařilo na analytické pracoviště PČR integrovat také kamery pro úsekové měření rychlosti vozidel.
Do budoucna bude MKS vyžadovat pro zvýšení efektivity pořízení analytického SW. S ohledem na nákladnost bude na tuto investici připraven společný projekt prevence, MP Svitavy a ÚO PČR Svitavy, který bude předložen v dotačním řízení na MV ČR.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2020. V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s dětmi a mládeží (dětskou predelikvencí a delikvencí).
Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny – 2020“. Projekt se skládal z aktivit, jejichž prostřednictvím bylo dosaženo následujících výsledků:

 • AK1 – Mentorská asistence (MA) zaznamenala posílení systému mentoringu ve Svitavách jako nástroje pomoci tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a kriminálního selhávání je (obzvláště v době pandemie) významně vyšší. Aktivity se v roce 2020 účastnilo celkem 57 dětí a 45 mentorů;

Fotografie z Mentorské asistence v Bonanze v roce 2020. Fotografie z Mentorské asistence v Bonanze v roce 2020. Fotografie z Mentorské asistence v Bonanze v roce 2020. Fotografie z Mentorské asistence v Bonanze v roce 2020. Fotografie z Mentorské asistence v Bonanze v roce 2020.
Fotografie z Mentorské asistence v Bonanze v roce 2020.

 

 • AK2 – Resocializační program pro mladší predelikventy – prvovýcvik byl zrušen z důvodů pandemie a zákazu setkávání více osob v době plánovaného konání;
 • AK3 – Resocializační program pro mladší predelikventy – opakovací výcvik byl v období omezení úspěšně uskutečněn i přes pandemii, účastnilo se ho celkem 12 dětí;
 • AK4 – Resocializační program pro mladší predelikventy – upevňovací aktivity byl prováděn v průběhu roku pro celkem 23 dětí; kromě dalšího posílení vybudovaných sociálních dovedností byla výsledkem snahy stabilizace návyků v rodinném i vrstevnickém prostředí; současně byl výcvik individuálně vyhodnocován a výstupy poskytovány OSPOD Svitavy

 

Fotografie z Výcviků sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního chování v Bonanze Vendolí v roce 2020. Fotografie z Výcviků sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního chování v Bonanze Vendolí v roce 2020. Fotografie z Výcviků sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního chování v Bonanze Vendolí v roce 2020. /userfiles/files/prevence_kriminality/program/2020/41_bonanza_vycvik_4_m.jpg
Fotografie z Výcviků sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního chování v Bonanze Vendolí v roce 2020.

 • AK5 – Resocializační program pro rodiny mladších predelikventů byl zaměřený primárně na ověření dalších možností v rámci aktivity – práce s rodinami. Aktivity se účastnilo celkem 5 rodičů a 8 dětí (4 rodiny);
 • AK6 – Práce s rodinami delikventů se účastnilo celkem 24 osob (15 rodin). Konkrétně se jednalo především o rodiče nebo pěstouny dětí umístěných v minulosti ve ZDVOP Květné Zahrady a další rodiny, jež postupně využívají služeb SVP Svitavska;
 • AK7 – právní poradenství se zaměřilo zejména na řešení problému se zadlužováním a nastavením finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením; počet úspěšně podaných a soudem přijatých návrhů na insolvenci byl velmi vysoký (celkem 68 potvrzených návrhů pro celkem 72 klientů);
 • AK8 – Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se z důvodů pandemie a zákazu setkávání neuskutečnil.

Středisko výchovné péče Alfa (Zpracovatelkou zprávy je Mgr. Vlasta Pechancová, ředitelka SVP Svitavska) zahájilo svou činnost 1. 9.2014. Jde o školské zařízení, které nabízí služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále jsou klienty SVP děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou jimi také učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat.

SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu pracují terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. Od ledna 2020 poskytuje SVP podporu ZŠ a MŠ na území ORP Svitavy a Polička prostřednictvím terénních pracovníků docházejících do jednotlivých základních a mateřských škol s cílem pomoci ohroženým dětem v co nejnižším věku. Školám nabízí také systematické a dlouhodobé vzdělávaní pedagogů zaměřené zejména na práci s dětmi s poruchami chování. Rodinám poskytuje v současnosti služby ve 2 celodenních stacionářích ve Svitavách, které navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivní formu odborné spolupráce. Nejintenzivnější formou podpory je internátní oddělení pro chlapce z 2. Stupně ZŠ, které SVP otevřelo na konci září 2019 v Květné.

Venkovní i vnitřní prostory Internátního oddělení SVP Svitavska v Květné a fotografie z jednoho ze seminářů pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací v regionu.Venkovní i vnitřní prostory Internátního oddělení SVP Svitavska v Květné a fotografie z jednoho ze seminářů pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací v regionu.Venkovní i vnitřní prostory Internátního oddělení SVP Svitavska v Květné a fotografie z jednoho ze seminářů pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací v regionu.Venkovní i vnitřní prostory Internátního oddělení SVP Svitavska v Květné a fotografie z jednoho ze seminářů pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací v regionu.Venkovní i vnitřní prostory Internátního oddělení SVP Svitavska v Květné a fotografie z jednoho ze seminářů pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací v regionu.
Venkovní i vnitřní prostory Internátního oddělení SVP Svitavska v Květné a fotografie z jednoho ze seminářů pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací v regionu.

Další nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické. Důležitým pilířem podpory rodin jsou pravidelné rodičovské skupiny, na kterých SVP cíleně podporuje rodiče ve změně výchovného stylu a ve zlepšení vztahu s vychovávanými dětmi. V roce 2020 SVP zahájilo činnost otevřených skupinových klubů zvlášť pro chlapce a dívky, na kterých pracovníci podporují vytváření identity dětí v souladu s jejich aktuálním vývojovým obdobím. Podrobnější informace o dalších činnostech a aktivitách SVP je možné nalézt na webových stránkách www.svpsy.cz.

Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020. Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020. Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020. Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020. Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020. Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020.
Volnočasové aktivity SVP Svitavska v roce 2020.

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Bonanza Vendolí, z.ú. (Zpracovatelkou zprávy je Mgr. Lenka Buchtová, ředitelka a jednatelka)provozuje tyto kluby: Prevence s Bonanzou ve Vendolí. V roce 2020 průměrná kapacita příchozích dětí za den je 15. Jedná se o děti ve věku 8 až 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního chování. Během roku 2020 navštívilo klub celkem 110 klientů, z toho 107 opakovaně. Dohromady navštívily děti klub 2.825x. Účastnit se mohly příměstských i pobytových táborů, hobby soutěží a dalších akcí během celého roku. Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách (v prostorách ZŠ Felberova) navštívilo během roku 2020 celkem 101 dětí, z toho 96 jich docházelo do klubu opakovaně, a to celkem 2 716x (tedy 28x na jednotlivce v průměru při odečtení jednorázových návštěv). Nepříznivá sociální situace u těchto dětí vyplývá ze souběhu více faktorů, jako je např. školní neúspěch, nevhodná vrstevnická skupina nebo nedostatečná výchova ze strany rodiny. V rámci činností klubu, jako je pořádání workshopů, tematických dnů nebo individuálních rozhovorů s dětmi, se pracovníci klubu snaží o zmírnění dopadů rizikových jevů na tyto děti.

Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“ ve Svitavách a z příměstského tábora Bonanzy Vendolí, z.ú. Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“ ve Svitavách a z příměstského tábora Bonanzy Vendolí, z.ú. Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“ ve Svitavách a z příměstského tábora Bonanzy Vendolí, z.ú.
Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“ ve Svitavách a z příměstského tábora Bonanzy Vendolí, z.ú.

Během roku 2020 uspořádala organizace čtyři příměstské a tři pobytové tábory. Další službou, kterou organizace poskytuje, je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let z regionu, které se dlouhodobě potýkají s krizovou situací v rodině a nedovedou ji vlastními silami řešit. Tato služba se člení do tří pracovních skupin: Sanace rodiny – základní aktivizační služba s cílem motivovat a posilovat kompetence rodiny tak, aby její členové mohli vést samostatný způsob života, který je ve společnosti vnímán jako běžný. Program Výcvik sociálních dovedností využívá především metod zážitkové pedagogiky, aktivit s využitím koní (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a skupinové práce k získávání a udržení sociálních dovedností, jako je komunikace, respekt k pravidlům, přijetí autority, řešení konfliktů nebo navazování zdravých vztahů. Program je poskytován dětem ve věku 8 až 15 let z rodin, ve kterých souběžně probíhá sanace rodiny.
Program Mentorská asistence je zaměřen zejména na žáky prvního stupně základní školy, kteří mají vztahové nebo vzdělávací problémy. Dvakrát týdně pracuje mentor společně s žákem, kterého prostřednictvím budování vztahu a hry podporuje v samostatnosti, přípravě na vyučování nebo zvyšování sebevědomí. Zároveň jsou realizovány schůzky s rodiči s cílem naplňovat jejich potřeby a vyhodnocovat postupy při práci s dítětem. Rodič tak má možnost přenést některé způsoby práce s dítětem do domácího prostředí. V roce 2020 v rámci všech tří pracovních skupin využilo těchto služeb 105 rodin, některé z nich byly zařazeny ve více programech. Během roku proběhlo celkem 8 456 kontaktů. Do některé z pracovních skupin bylo zařazeno celkem 165 dětí z těchto rodin.
V roce 2020 byl v nabídce služeb v rámci Sociálně aktivizační služby zařazen již prověřený Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi. Jedná se o tři víkendová setkání rodičů a dětí, kteří jsou zařazeni do Výcviku sociálních dovedností. Jsou zaměřena na budování a posilování vnitřních vztahů v rodině.
Více na webu: https://osbonanza.cz/

Volnočasové i jezdecké aktivity na statku Bonanzy Vendolí.Volnočasové i jezdecké aktivity na statku Bonanzy Vendolí.Volnočasové i jezdecké aktivity na statku Bonanzy Vendolí.Volnočasové i jezdecké aktivity na statku Bonanzy Vendolí.
Volnočasové i jezdecké aktivity na statku Bonanzy Vendolí.

Program podpory projektů neziskových organizací v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města a regionu ORP.
V roce 2020 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem
6 dotací v celkové výši 480 tis. Kč a dvě návratné finanční výpomoci v celkové výši
1,2 mil. Kč
. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace i návratné výpomoci byly řádně a ve stanoveném termínu do konce listopadu 2020 vyúčtovány nebo v případě výpomocí navráceny. Spolupráce se soustředila především na 4 subjekty – Bonanza Vendolí, z.ú., Květná Zahrada, z.ú., Laxus z.ú., a Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., (Krizové centrum Svitavy).

Pro návaznost na oblast sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z.ú. (Zpracovatelem je Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel ústavu), sídlící v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je 18 - 29 let. Od roku 2019 je služba poskytována také v novém objektu, v němž je 8 bytů, zázemí, služby a komunitní centrum. 1 výcvikový byt pro 2 uživatele je od města Svitavy pronajat ve Svitavách. Za rok 2020 organizace pracovala s
21 klienty, od roku 2005 prošlo zařízením více než 220 uživatelů služby

Budova, vnitřní prostory a nabídka služeb Domu na půl cesty Květné Zahrady, z.ú. Budova, vnitřní prostory a nabídka služeb Domu na půl cesty Květné Zahrady, z.ú. Budova, vnitřní prostory a nabídka služeb Domu na půl cesty Květné Zahrady, z.ú. Budova, vnitřní prostory a nabídka služeb Domu na půl cesty Květné Zahrady, z.ú. Budova, vnitřní prostory a nabídka služeb Domu na půl cesty Květné Zahrady, z.ú.
Budova, vnitřní prostory a nabídka služeb Domu na půl cesty Květné Zahrady, z.ú.

Od roku 2013 bylo v Květné Zahradě v provozu Zařízení pro Děti vyžadující okamžitou pomoc „Květináč“, které bylo určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytovalo ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně či duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívala v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. Za dobu působení ZDVOP Květináč bylo v zařízení umístěno 92 dětí. Průměrná délka pobytu dítěte byla 10 měsíců až 1 rok. V září 2018 bylo toto zařízení z důvodů nedostatečných normativů uzavřeno. Na podzim 2019 bylo otevřeno pobytové oddělení Střediska výchovné péče Svitavska, které kromě náhrady za ZDVOP zaplnilo jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současnými možnostmi v ČR).

Květná Zahrada pořádá kulturní a společenské akce pro veřejnost nebo programy pro školy. Květná Zahrada pořádá kulturní a společenské akce pro veřejnost nebo programy pro školy.
Květná Zahrada pořádá kulturní a společenské akce pro veřejnost nebo programy pro školy.

Květná Zahrada je také zřizovatelem výše uvedeného SVP. Od roku 2016 realizuje KZ v Květné 1x měsíčně tzv. podpůrnou rodičovskou skupinu pro rodiče ohrožených a rizikových dětí. Obdobná skupina pracuje od roku 2019 také ve Svitavách, a to 2x měsíčně, orientuje se na práci s rodiči dětí v SVP. V rámci projektu prevence kriminality města Svitavy se v tzv. aktivitě s názvem  „Návrat“ do činnosti zapojilo v roce 2020 celkem 24 rodičů. Aktivita je velkým příslibem pro celkovou reedukaci a resocializaci celých rodin. Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci sociálního podniku, tzv. Farmy Květné Zahrady (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, kuchyně pro veřejné stravování, práce s koňmi v lese, ubytování a komplex souvisejících faremních činností)  zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty ústavu nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila KZ komplexní program, tzv. „Prostupného zaměstnávání“, zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce.

Květná Zahrada se zaměřuje na podporu pracovních návyků dětí i mladých dospělých. Květná Zahrada se zaměřuje na podporu pracovních návyků dětí i mladých dospělých.
Květná Zahrada se zaměřuje na podporu pracovních návyků dětí i mladých dospělých.

V činnostech pro znevýhodněné děti se KZ zaměří především na prohloubení práce s rodinami (dětí s poruchami chování, predelikventů, delikventů, soc. znevýhodněných apod.). Jde o aktivity, které v ČR komplexně vykonává pouze minimum organizací se zázemím odborného personálu v mnoha profesích a zajištěnými materiálními podmínkami. Aktivity s rodinami budou základem požadované změny v systému péče o ohrožené děti a KZ se chce stát příkladem pro jejich efektivní uskutečňování.
Od roku 2020 realizuje Květná Zahrada několik projektů zaměstnanosti zaměřených na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením a dalších cílových skupin v okrese Svitavy.
Více na webu: https://www.kvetnazahrada.cz/socialnisluzby/

Všichni klíčoví partneři – Bonanza Vendolí, Květná Zahrada (včetně SVP), Laxus i KC Pestalozzi - jsou maximálně flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen mimo jiné na pracovní terapii, která je jedním z důležitých předpokladů pro komplexní reedukaci nebo resocializaci.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů

Rok 2020 byl s ohledem na pandemii a nemožnost setkávání v oblasti informování specifický. Nebylo možné pořádat pravidelné jednorázové preventivní a vzdělávací akce v rámci programů prevence kriminality.
Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností byl v roce 2020 pouze systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí sociálních deviací. V roce 2020 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 12 aktualit a komplexní zpráva včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami stále častěji přispívají i partnerské organizace, které na webu prevence a následně na hlavním webu města informují o svých preventivních činnostech.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Šance nebo o projekty situační prevence, především MKS. Připraveny byly celkem 2 jednodenní vzdělávací akce pro odbornou veřejnost.

Spolupráce při propagaci prevence kriminality
Město Svitavy s pomocí institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou příležitostně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou umístěna na webových stránkách města Svitavy.

d) Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí má význam uvést některé statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. „TOXI“, kterou řeší specializované útvary PČR. Jedná se tak o generální prevenci, jejímž úkolem je především odstrašení pachatelů a zamezení opakování trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
36
43
43
55
51
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
29
29
23
28
25
            - marihuana
5
7
9
9
11
10
9
13
18
19
23
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
0
1
2
8
8
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
1
2
0
2
2
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
3
3
3
1
10
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
1
0
0
0
1
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
0
2
0
2
1
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
2
3
3
1
9
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
38
43
43
57
51
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
12 (7)
8 (5)
10 (5)
17 (8)
17 (3)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
11
18
18
19
12
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
11
18
18
19
12
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Celkem bylo orgány PČR zajištěno 31 978 g Marihuany, 32 g Pervitinu a 60 tablet Extáze.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Z důvodů pandemie se uskutečnilo pouze několik jednorázových akcí v lednu a únoru 2020.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence (SVI). Dalším opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek ze slin. Testy v průběhu roku anonymně využije několik desítek zájemců z řad rodičů nebo školských zařízení. Poskytování testů doprovází bezprostřední informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
V roce 2020 byla uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s., a Laxus z.ú., KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují především na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Centra Fabrika, kde se členové scházejí 2x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové a další kulturní a společenské akce. Podobných aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci. Město Svitavy podpořilo aktivity KLUSu v roce 2020 částkou 30 000 Kč. Akce také pravidelně podporují představitelé města.

Fotografie z aktivit KLUSu Svitavy. Fotografie z aktivit KLUSu Svitavy. Fotografie z aktivit KLUSu Svitavy.
Fotografie z aktivit KLUSu Svitavy.

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú., vedoucí Centra terénních programů )

Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus z.ú., poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty podporují ke změně jejich životního stylu.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 1. klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby,
 2. klient užívá drogy méně rizikovým způsobem,
 3. stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta,
 4. klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít,
 5. klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 1. ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček a jehel),
 2. edukace komunity v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací),
 3. funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Leták (vizitka) pro klienty terénního programu.
Leták (vizitka) pro klienty terénního programu.

Základní poskytované služby

 • Výměnný program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekční voda, dezinfekce, kyselina, filtry. Současně je výměnou přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
 • Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy typu C a viru HIV v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc. Součástí této služby jsou odkazy na zdravotnická zařízení.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení.
 • Základní sociální poradenství: je poskytování informací především v oblasti sociální, právní, zdravotní, dále informací v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství – tzv. motivační trénink. Služba poradenství nebo poskytnutí informací je určena klientům, kteří potřebují řešit svoji obtížnou životní situaci.
 • Pomoc v krizi: služba je poskytována klientům a jejich osobám blízkým, kteří se nacházejí v akutní krizové situaci. Cílem je stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
 • Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček.

 

Tabulka statistických údajů TP 2014 - 2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Počet klientů (uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
20
28
31
18
29
32
29
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
4
4
20
29
15
20
16
Průměrný věk klientů programu
29
29
27
33
32
34
35
Počet nalezených injekčních stříkaček
6
0
13
7
4
6
3
Počet vyměněného injekčního materiálu
5 027
4 879
9 402
6 514
9 616
6 301
6001
Počet výjezdů
84
73
100
94
94
92
97


Interpretace statistických údajů

V oblasti injekčního užívání byli terénní pracovníci v kontaktu s 21 aktivními injekčními uživateli a 7 neinjekčními uživateli, dále s jednou tzv. osobou blízkou, která sama neužívá, ale využívá programu a předává materiál a informace dalším lidem. Dalších 20 osob je zapojeno do sekundárního výměnného programu. Počet osob využívající sekundární výměnný program udává, pro kolik dalších osob mění materiál klienti programu – s těmito osobami nejsou pracovníci v přímém kontaktu, ale dostává se k nim zprostředkovaně sterilní injekční materiál. Z celkového počtu 29 klientů bylo 20 mužů a 9 žen. Celkem tak využilo některou ze služeb Laxusu 32 obyvatel města Svitavy. Průměrný věk klientů cílové skupiny CTPPK je 34 let.
V roce 2020 vydali terénní pracovníci 6 001 injekčních setů. Oproti roku 2019 je to pokles o více jak 300 injekčních setů. Je to způsobeno zejména vzniklou pandemickou situací. V roce 2020 pracovníci zajistili ve městě 3 pohozené injekční stříkačky.

Informace o drogové scéně
Surové opium v letních měsících zůstává, přibývá lidí, kteří tuto látku zkouší. Stále častěji se pracovníci setkávají ve městě s lidmi, kteří mají problémy právě s alkoholem. Tito klienti jsou většinou bez domova a přespávají u kamarádů či na ubytovnách apod. Nicméně jsou mezi nimi i tací, kteří mají stálé bydlení i práci. Na scéně se pohybují i klienti, kteří kouří THC či příležitostně pervitin šňupou. Jedná o mladé lidi od 20 do 30 let. Obnovilo se setkávání na tzv. kontaktním místě, to je místo, kde se pracovníci pohybují pravidelně - stejný den a čas a klienti tam chodí bez předchozí domluvy.

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy jsou Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí AC a Bc. Tomáš Potůček, poradenský pracovník ambulantního centra pro město Svitavy (Laxus, z.ú.))
Detašované středisko ve Svitavách náleží k Ambulantnímu centru Pardubice a vzniklo na základě požadavků města, které poskytuje prostory a přispívá na provoz pobočky. Poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy od roku 2007. V květnu 2019 proběhlo v zařízení místní šetření Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, byla prověřena a potvrzena odborná způsobilost i pracovní postupy. Organizace získala certifikaci na dobu dalších 4 let.

V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. Toto pracoviště poskytuje služby 2x týdně, provozní doba je v út a čt od 9:00 do 15:00 hod. a zajišťují ji dva odborní pracovníci. V proběhu roku 2020 byly služby v době pandemie krátce utlumeny, což se však na počtech kontaktů nikterak významněji neprojevilo.

Foto z Centra ambulantních programů Laxusu ve Svitavách v prostorách Fabriky.
Foto z Centra ambulantních programů Laxusu ve Svitavách v prostorách Fabriky.

Místní a časová dostupnost služeb pro město Svitavy

Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra ve Svitavách poskytovány v prostorách Multifunkčního centra  Fabrika -  Wolkerova alej 92. Ve městě Svitavy působí shora uvedený terénní program pro uživatele drog. Mezi Ambulantním centrem a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby. Objednávání klientů je uskutečňováno jednak prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové nebo je k objednání možné použít následujících kontaktních údajů:

 • tel.: +420 733 734 912, +420 734 319 994
 • email ambulance: ambulance.svitavy[zavinac]laxus[tecka]cz, potucek[zavinac]laxus[tecka]cz, hrdy[zavinac]laxus[tecka]cz
 • výkonem přímé práce jsou ve Svitavách ze strany Laxus z.ú., pověřeni Bc. Tomáš Potůček a Bc. Antonín Hrdý, DiS.
 • den a čas poskytování služeb ve Svitavách – úterý a čtvrtek (9:00 – 15:00), v ostatní dny po telefonické domluvě.

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracuje s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je dosažení takových změn v životě klientů, aby se mohli zařadit do běžného života.

Cíle:

 • Dosažení abstinence
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí, komunitu i společnost jako celek
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času apod.)

Cíle služby jsou určovány tak, aby byly měřitelné a doložitelné. Zprávy o realizaci a naplňování cílů jsou poskytovány pověřeným zástupcům města Svitavy dvakrát ročně.

Cílová skupina:

 • Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.
 • Specifické skupiny klientů: uživatelé návykových látek ve fázi experimentu, těhotné a matky – uživatelky NL, klienti s duální diagnózou, klienti v substituční léčbě a klienti mladší 18 let.

Základní poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství: jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat ve své situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby
 • Poradenství – jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému
 • Ambulantní léčba – je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.
 • Poskytování informací - jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické. Informace jsou předávány v rámci spolupráce s klientem za účelem zlepšení jeho informovanosti a samostatného zvládnutí konkrétních kroků v jeho životě.
 • Odkazy a zprostředkování - předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují
 • Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby
 • Vyšetření psychiatrem a psychologem
 • Asistence - doprovod - je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně selhávali, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení
 • Pomoc v krizi - jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Základní informace o činnosti ambulantního centra

Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Je zaznamenán nárůst počtu klientů, kteří zůstávají v dlouhodobé péči, a kterým se daří abstinovat a úbytek jednorázových kontaktů a předčasných ukončení léčby. Více se pracuje s uživateli alkoholu a gamblery.
Od dubna 2015 funguje ve Svitavách Skupina prevence relapsu, která je určena osobám usilujícím o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu, gamblerům/hráčům, kteří usilují o abstinenci. Skupina probíhá 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, a.s.

Statistická data (srovnání: 2014 - 2020)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 Počet kontaktů:  Celkem: 
116
256
241
225
312
403
339
Z toho s uživateli drog: 
96
230
202
199
262
351
285
Z toho s osobami blízkými: 
21
26
39
26
50
52
54
Počet klientů:  Celkem: 
44
32
67
57
58
55
69
Z toho uživatelů drog: 
23
15
45
42
43
39
51
Z toho osob blízkých: 
21
17
22
15
15
16
18
Počet 1. kontaktů:  Celkem: 
37
81
42
51
38
24
27
Z toho s uživateli drog: 
19
48
27
39
29
17
18

Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Kapacita Ambulantního centra je 4 - 5 objednaných konzultací za den. V době letních měsíců kapacita služby pokrývá poptávku, nárůst počtu klientů zaznamenáváme většinou v jarních a podzimních měsících. Dojde-li k odmítnutí klientů z kapacitních důvodů, jsou tito evidováni v Knize odmítnutých klientů a jsou zařazeni do pořadníku.

Na závěr zprávy děkuji všem, kteří se v roce 2020 podíleli na řešení problematiky prevence kriminality a prevence závislostí.

 

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
IROP Integrovaný regionální operační program
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MAS Místní akční skupina
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
TP Terénní program
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc