Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2022

Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která nahradila komisi pro prevenci kriminality jmenovanou v roce 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje informace z činnosti některých organizací, které se podílejí na oblasti prevence ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a materiály. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách: http://staryweb.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace programů, projektů, vybraných opatření nebo aktivit
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

(Obvodní oddělení Policie České republiky ve Svitavách – zpracovatelem je Mgr. Josef Fengl, vedoucí oddělení)

Analytická činnost zahrnovala v roce 2022 každoroční analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR a dílčí analýzy k investičním projektům města. Údaje slouží pro kvantitativní vyhodnocení bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Významnou úlohu sehrávají také při zpracování tzv. bezpečnostní analýzy, která je povinnou přílohou při předkládání žádosti o dotace z prostředků MV ČR nebo slouží pro hodnocení dílčích projektů města. Vzhledem k rozsahu jsou vybrané výstupy analýz uvedeny pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy . Analytické podklady jsou využívány také v řadě projektů našich partnerů. 

Některé základní kvantitativní analytické výstupyNěkteré základní kvantitativní analytické výstupyNěkteré základní kvantitativní analytické výstupyNěkteré základní kvantitativní analytické výstupy
Některé základní kvantitativní analytické výstupy

Některé podrobné kvantitativní a kvalitativní analytické výstupyNěkteré podrobné kvantitativní a kvalitativní analytické výstupyNěkteré podrobné kvantitativní a kvalitativní analytické výstupyNěkteré podrobné kvantitativní a kvalitativní analytické výstupy
Některé podrobné kvantitativní a kvalitativní analytické výstupy

 

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality je vyhodnocována od roku 1998. Velmi dobrá je spolupráce s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR.

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především konkrétní programy nebo projekty. V roce 2022 se město Svitavy soustředilo na dva investiční projekty zaměřené na celkovou rekonstrukci a modernizaci Městského kamerového monitorovacího systému (MKS). Konkrétně se jednalo o projekty s názvy Rekonstrukce HW MKS 2022 a Modernizace SW MKS 2022. Realizací obou projektů došlo ke zvýšení efektivity MKS. Té bylo dosaženo prostřednictvím rekonstrukce veškerého HW MKS, na nějž byl implementován nový analytický SW Ateas v nejvyšší možné verzi Unlimited využívající tzv. umělé inteligence založené na neuronové síti. Výsledkem je kvalitativní změna MKS, která z pasivního monitorovacího systému vytvořila systém aktivní nebo v mnoha případech dokonce proaktivní, směřující ke skutečnému předcházení nebo minimalizaci protiprávního jednání na veřejných prostranstvích nebo veřejných prostorách a vytvoření rozsáhlých bezpečných tón pro občany. Celkové náklady přesáhly částku 1,1 mil. Kč. Z těchto prostředků získalo město Svitavy od MV ČR dotace ve výši 585 tis. Kč.

Základem tzv. sociální prevence byl projekt „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2022“. Skládal se z několika aktivit. Zahrnoval činnosti, jako je mentorská asistence, výcviky sociálních dovedností pro predelikventy, sociálně aktivizační činnosti pro rodiny predelikventů, právní poradenství pro rodiny i jednotlivce nebo aktivity pro rodiny dětí s poruchami chování apod. Program byl úspěšně realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí a Centrem J. J. Pestalozziho. Výsledky města Svitavy v oblasti práce s predelikventy i delikventy jsou i díky tomuto programu velmi dobré a dlouhodobě patří mezi nejlepší v ČR. V roce 2022 pokračoval pokles počtu činů jinak trestných u dětí do 15 let i počet provinění u mladistvých do 18 let. V obou kategoriích byly zaznamenáni podle PČR pouze 3 pachatelé. Pro srovnání v začátcích preventivního působení v roce 1999 se jednalo ve Svitavách o 83 pachatelů provinění nebo činů jinak trestných za rok. Pokles počtu pachatelů však bohužel neznamená výrazně pozitivní změny v chování řady nezletilců nebo mladistvých.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem a udržováním dosavadních výsledků. V rámci těchto projektů je na dobré úrovni spolupráce s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením prevence a sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení. V roce 2022 se uskutečňoval především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS.

 

Fotografie ze semináře v rámci MAP2, jehož cílem bylo sladit spolupráci škol, neziskových organizací a OSPOD v regionu.Fotografie ze semináře v rámci MAP2, jehož cílem bylo sladit spolupráci škol, neziskových organizací a OSPOD v regionu.Fotografie ze semináře v rámci MAP2, jehož cílem bylo sladit spolupráci škol, neziskových organizací a OSPOD v regionu.
Fotografie ze semináře v rámci MAP2, jehož cílem bylo sladit spolupráci škol, neziskových organizací a OSPOD v regionu.

 

Další skupinu vzájemné spolupráce tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace. Jedním z nich je Krizové centrum J. J. Pestalozziho (dále jen KC).

Spolupráce s KC se soustavně a cílevědomě rozvíjí od roku 2010. KC je registrovaným poskytovatelem sociální službykrizové pomoci v kraji a zároveň má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Je odborným pracovištěm, které poskytuje komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživých životních situacích. Organizace disponuje také registrací v odborném sociálním poradenství. Krizové centrum má akreditaci MS ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, kterou se v září 2022 podařilo prodloužit na 5 let. Energetická krize a válka na Ukrajině spolu s řadou dalších faktorů vyvolávají zvyšující se poptávku po službách krizové pomoci, která má ve Svitavách komplexní charakter. Došlo k navýšení počtu konzultací i uživatelů o 14% oproti roku 2021. Rapidně roste počet lidí s úzkostnými stavy, a to i v mladším věku. Znepokojivý až alarmující je skokový nárůst dětských uživatelů o 38% oproti loňskému roku. Děti přichází s vážnými psychickými obtížemi, jako jsou: úzkosti, sociální fobie, pocity strachu z budoucnosti, ztráta smyslu života, pocity prázdnoty, poruchy přijmu potravy a v neposlední řadě sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu. Evidujeme, že tyto děti není možno kamkoli přeposlat, pedopsychiatrie v Pardubickém kraji zcela nedostačuje, psychiatrie děti nepřijímá (také z důvodu nedostatku lékařů) a na objednání v jiném kraji se čekací lhůty protahují déle než půl roku. Evidentně zde chybí síť pomoci pro tuto věkovou skupinu. Tato situace je velmi vážná, znepokojující a již nyní je zřejmé, že tento negativní trend bude pokračovat. Velkou část práce KC představuje i nadále dluhové poradenství a s tím spojené podání návrhu na oddlužení, rozvody a rozchody, úpravy styku s dětmi, nově získání náhradního výživného a jiné traumatické události. Od založení centra do konce roku 2022 centrum poskytlo sociální služby 6 518 uživatelům (roční nárůst činil 598 uživatelů), jednalo se celkem o 32 795 jednotlivých intervencí. Celkem bylo s uživateli uskutečněno v roce 2022 více jak 1 865 hodin přímé práce.  V průběhu roku 2022 KC kompletně zpracovalo 30 návrhů na oddlužení se 100% schválením soudem. Personálně je organizace dlouhodobě stabilní, služby poskytuje 6 pracovníků - 2 psychologové, 2 sociální pracovnice, právnička a speciální pedagožka, terapeutka. Více informací naleznete na webu organizace: https://pestalozzi.cz/.

Fotografie z činnosti nebo prostředí KC PestalozzihoFotografie z činnosti nebo prostředí KC PestalozzihoFotografie z činnosti nebo prostředí KC PestalozzihoFotografie z činnosti nebo prostředí KC Pestalozziho
Fotografie z činnosti nebo prostředí KC Pestalozziho

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje v oblasti prevence prostřednictvím koordinátora i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PDF UHK . Jedná se například o oblast pedagogické a přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky, odborná setkání, stáže nebo praxe studentů. Pedagogové Ústavu sociálních studií integrujících dřívější Katedru sociální patologie a sociologie UHK a Katedru sociální pedagogiky UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených na oblast sociální pedagogiky nebo sociální práce.

Fotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionuFotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionuFotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionuFotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionuFotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionuFotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionuFotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionu
Fotografie z tradičního Dne s IZS, který je mimo jiné i prezentací spolupráce složek IZS a spolupráce v oblasti prevence v regionu

 

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty i opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

 

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického nebo organizačního charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2022 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rekonstrukce HW MKS 2022 a Modernizace SW MKS 2022

Hlavními cíli projektů bylo snížení celkové míry kriminality na území města Svitavy, zahrnující široké spektrum všech typů protiprávního jednání – přečiny, zločiny, provinění, činy jinak trestné a přestupky prostřednictvím rekonstrukce MKS.

Prostřednictvím realizace projektu se podařilo vytvořit veškeré technické předpoklady pro naplňování dlouhodobého cíle prostřednictvím nákupu a instalace HW dle studie v předložené žádosti o dotaci na projekt. S ohledem na vlastní realizaci projektu (listopad 2022) bude možné změnu kvality práce relevantně vyhodnotit a srovnávat s předchozími lety nejdříve za první pololetí 2023, podrobněji na závěr roku 2023. Dalším cílem bylo zvýšení pocitu bezpečí občanů města vytvořením bezpečných zón pro občany monitorovaných moderním a efektivním kamerovým systémem, na jehož využívání spolupracuje Městská policie Svitavy a Územní odbor Policie ČR ve Svitavách. Naplnění cíle bude vyhodnoceno po komparativním šetření provedeném na závěr roku 2023. Projekty také přispěly k vytvoření efektivního a koordinovaného systému prevence kriminality. Z diskuse s odborníky z Platformy a dalšími představiteli PČR a státního zastupitelství vyplynulo, že projekt významně přispívá k naplnění cíle - posílení každodenní spolupráci bezpečnostních složek ve Svitavách.

Z provozu MKS do realizace projektu vyplývala městu Svitavy i provozovateli (MP Svitavy) v minulosti značná rizika. Ta směřovala s ohledem na stáří většiny hlavních komponent – serverů uložišť dat nebo aktivních prvků pro přenosy obrazu v síti k možné nefunkčnosti bez možnosti jejich rychlé obnovy. Současně na tato dosluhující zařízení nebylo možné umístit ve stávající podobě nové analytické funkce. Také údržba systému by se do budoucna s ohledem na stáří nákladných komponent výrazně prodražovala. 

Z výše uvedených důvodů se provozovatelům na MP Svitavy podařilo vytvořit návrh funkčního řešení, jehož zásadní benefity jsou ještě výraznější, než u původně zvažovaného SW BriefCam, který byl neúspěšně předkládán s žádostí o dotaci v roce 2021. Toto tvrzení vychází z možnosti v praxi si dané řešení vyzkoušet již v roce 2021 jak pro potřeby MP Svitavy, tak pro ÚO PČR. Druhým důvodem byla výrazná úspora pořizovacích i provozních nákladů do budoucna, což zajistí nejen stabilitu celého systému, ale současně umožní jeho další rozvoj. Způsobu práce bezpečnostních složek vyhovuje realizované řešení výrazně více pro prevenci i pro následné vyšetřování. Návrh vycházel z možnosti změnit filosofii monitoringu a používat nové verze v současnosti dynamicky se rozvíjejícího SW Ateas, který v posledních letech učinil zásadní pokrok i v oblasti analytiky založené zejména na umělé inteligenci, využívající tzv. neuronové sítě. Jeho produkty snesou srovnání s nejvyspělejšími světovými výrobci operačních systémů pro monitoring a následné analýzy výstupů z kamerových systémů.

Pro MKS se konkrétně jednalo v návrhu o celkový počet 3 pracovních stanic (z nichž jedna byla pořízena výhradně z prostředků města Svitavy již v roce 2021) a dvou klientských stanic včetně nezbytného příslušenství pro datové přenosy a ukládání záznamů. Cena navrhované stanice byla kalkulována jako čtvrtinová oproti standardně užívanému serverovému řešení. Navíc systém disponuje funkcionalitou SW, který v případě výpadku některé pracovní stanice umí funkčnost zabezpečit ostatními stanicemi. Systém se tak stává výrazně stabilnější a tedy efektivnější. V rámci soutěže podle dotačních podmínek se podařilo cenu technického řešení - pracovních i klientských stanic i veškerého příslušenství v podobě datového uložiště, aktivních prvků i jednotlivých disků oproti návrhu ještě výrazně snížit. Proto mohlo město Svitavy přistoupit i k nákupu čtvrté pracovní stanice, kterou uhradilo nad rámec původního návrhu z vlastních prostředků (mimo dotaci). Tímto způsobem byl MKS nejen zefektivněn, ale také výrazně posílen do dalších let.


Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.
Monitorovací a analytická pracoviště na PČR a MP Svitavy, serverovna na MP Svitavy a fotografie z představení rekonstrukce představitelům orgánů činných v trestním řízení.


2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2022. V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel spojených s dětmi a mládeží.

Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny – 2022“. Projekt se skládal z aktivit, jejichž prostřednictvím bylo dosaženo následujících výsledků:

 • AK1 – Mentorská asistence (MA) zaznamenala posílení systému mentoringu ve Svitavách jako nástroje pomoci tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a kriminálního selhávání je významně vyšší. Aktivity se v roce 2022 účastnilo celkem 56 dětí a 53 mentorů a mentorek;
 • AK2 – Resocializační program pro predelikventy – prvovýcvik. Aktivity se v rámci 10 sobot a 1 víkendu účastnilo celkem 12 dětí;
 • AK3 – Resocializační program pro mladší predelikventy – opakovací výcvik. Aktivity se účastnilo se celkem 23 dětí;
 • AK4 – Resocializační program pro rodiny predelikventů byl zaměřený primárně na ověření dalších možností v rámci aktivity – práce s rodinami. Aktivity se účastnili celkem 4 rodiče a 8 dětí;
 • AK5 – Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, v roce 2022 se ho účastnilo celkem 11 dětí.
 • AK6 – právní poradenství se zaměřilo zejména na řešení problému se zadlužováním‚ a nastavením finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením; počet úspěšně podaných a soudem přijatých návrhů na insolvenci byl velmi vysoký (celkem 65 klientů);


Fotografie ze setkání s rodiči k programu Mentorská asistence a foto mentorů, mentorek společně s pracovníky Bonanzy Vendolí na závěr školního roku 2022/2023Fotografie ze setkání s rodiči k programu Mentorská asistence a foto mentorů, mentorek společně s pracovníky Bonanzy Vendolí na závěr školního roku 2022/2023
Fotografie ze setkání s rodiči k programu Mentorská asistence a foto mentorů, mentorek společně s pracovníky Bonanzy Vendolí na závěr školního roku 2022/2023

Dalším velmi významným realizátorem aktivit sociální prevence je Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa (SVP). SVP zahájilo svou činnost v roce 2014. Jde o školské zařízení, které nabízí služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Klienty SVP jsou také děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou jimi také učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat.

SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu jsou poskytovány terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. V období od ledna 2020 do prosince 2022 poskytovalo SVP podporu ZŠ a MŠ na území ORP Svitavy a Polička prostřednictvím terénních pracovníků docházejících do jednotlivých základních a mateřských škol s cílem pomoci ohroženým dětem v co nejnižším věku. Školám nabízí také systematické a dlouhodobé vzdělávaní pedagogů zaměřené zejména na práci s dětmi s poruchami chování. Rodinám poskytuje v současnosti služby ve 2 celodenních stacionářích ve Svitavách a v 1 celodenním stacionáři v Poličce, které navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivní formu odborné spolupráce.


Fotografie z volnočasových aktivit s dětmi z SVP SvitavskaFotografie z volnočasových aktivit s dětmi z SVP SvitavskaFotografie z volnočasových aktivit s dětmi z SVP Svitavska
Fotografie z volnočasových aktivit s dětmi z SVP Svitavska

Nejintenzivnější formou podpory je internátní oddělení pro chlapce z 2. stupně ZŠ, které SVP otevřelo na konci září 2019 v Květné. Další nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické. Důležitým pilířem podpory rodin jsou pravidelné rodičovské skupiny, na kterých SVP cíleně podporuje rodiče ve změně výchovného stylu a ve zlepšení vztahu s vychovávanými dětmi. V roce 2020 SVP zahájilo činnost otevřených skupinových klubů zvlášť pro chlapce a dívky, na kterých pracovníci podporují vytváření identity dětí v souladu s jejich aktuálním vývojovým obdobím.

SVP za výrazné podpory starosty města Svitavy a hejtmana Pardubického kraje získalo do dlouhodobé výpůjčky od kraje novou budovu, která umožní spojení svitavských stacionářů a ambulance do jednoho funkčního celku. Otevření budovy je po opravách plánováno na duben – květen 2023. Podrobnější informace o dalších činnostech a aktivitách SVP je možné nalézt na webových stránkách: https://www.svpalfa.cz/.

 


Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.
Fotografie z pracovních činností s dětmi z SVP Svitavska, které jsou základem reedukace.


Venkovní prostory internátního oddělení SVP Svitavska.
Venkovní prostory internátního oddělení SVP Svitavska.

(zpracovatelem zprávy je Ing. Michaela Kašparová, projektová manažerka Bonanzy Vendolí)

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří aktivity Bonanzy Vendolí, z.ú., která provozuje tyto služby:
1) NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí, kde byla v roce 2022 průměrná kapacita 15 dětí ve věku 8 až 26 let za den. Jednalo se o děti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. U řady z nich byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního chování. Během roku 2022 navštívilo klub celkem 139 klientů, z toho 131 opakovaně. Dohromady navštívily děti klub 3 818x. Účastnit se mohly příměstských i pobytových táborů a dalších akcí během celého roku.

 

Prezentace činnosti nízkoprahového klubu na statku Bonanzy Vendolí
Prezentace činnosti nízkoprahového klubu na statku Bonanzy Vendolí

2) NZDM NK Díra ve Svitavách (v prostorách ZŠ Felberova) navštívilo během roku 2022 celkem 165 dětí, z toho 136 jich docházelo do klubu opakovaně, a to celkem 5 660x (tedy 41x za rok na jednotlivce v průměru při odečtení jednorázových návštěv). Nepříznivá sociální situace u těchto dětí vyplývá ze souběhu více faktorů, jako je např. školní neúspěch, nevhodná vrstevnická skupina nebo nedostatečná výchova ze strany rodiny. V rámci činností klubu, jako je pořádání workshopů, tematických dnů nebo individuálních rozhovorů s dětmi, se pracovníci klubu snaží o zmírnění dopadů rizikových jevů.

Prezentace činnosti nízkoprahového klubu Díra v prostorách ZŠ Felberova ve Svitavách
Prezentace činnosti nízkoprahového klubu Díra v prostorách ZŠ Felberova ve Svitavách

Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách
Fotografie z prostředí a aktivit s dětmi v nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách

Během roku 2022 uspořádala Bonanza pět příměstských a čtyři pobytové tábory. Další službou organizace jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let z regionu, které se dlouhodobě potýkají s krizovou situací v rodině a nedovedou ji vlastními silami řešit. Tato služba se člení do pracovních skupin: Sanace rodiny – základní aktivizační služba s cílem motivovat a posilovat kompetence rodiny tak, aby její členové mohli vést samostatný způsob života, který je ve společnosti vnímán jako běžný. Program Výcvik sociálních dovedností využívá především metod zážitkové pedagogiky, aktivit s využitím koní a skupinové práce k získávání a udržení sociálních dovedností, jako je komunikace, respekt k pravidlům, přijetí autority, řešení konfliktů nebo navazování vztahů. Program je poskytován dětem ve věku 8 až 15 let z rodin, ve kterých souběžně probíhá sanace rodiny. 

Bonanza je také od r. 2011 realizátorem programu Mentorská asistence, který je zaměřen zejména na žáky prvního stupně základní školy, kteří mají vztahové nebo vzdělávací problémy.

 

Fotografie z aktivit v rámci Mentorské asistence a společné foto mentorů z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci Mentorské asistence a společné foto mentorů z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci Mentorské asistence a společné foto mentorů z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci Mentorské asistence a společné foto mentorů z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci Mentorské asistence a společné foto mentorů z roku 2022
Fotografie z aktivit v rámci Mentorské asistence a společné foto mentorů z roku 2022

Dvakrát týdně pracuje mentor společně s žákem, kterého prostřednictvím budování vztahu, hry a společného učení podporuje v samostatnosti, přípravě na vyučování nebo zvyšování sebevědomí. Součástí programu jsou schůzky s rodiči s cílem vyhodnocovat postupy při práci s dítětem. Rodič má možnost přenést některé způsoby práce v programu i do domácího prostředí.


Prezentace činností v rámci sociálně aktivizačních služeb Bonanzy Vendolí v regionu
Prezentace činností v rámci sociálně aktivizačních služeb Bonanzy Vendolí v regionu

V roce 2022 v rámci všech tří pracovních skupin využilo těchto služeb 89 rodin, některé z nich byly zařazeny ve více programech. Během roku proběhlo v rámci poskytování těchto sociálně aktivizačních služeb celkem 8372 výkonů. Do některé z pracovních skupin bylo zařazeno celkem 187 dětí z těchto rodin (dítě v každé pracovní skupině započítáno zvlášť).

V roce 2022 byl v nabídce služeb v rámci Sociálně aktivizační služby zařazen Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi. Jedná se o dvě víkendová setkání dětí a rodičů, která jsou zaměřena na budování a posilování vztahů v rodině. Více informací k činnosti Bonanzy Vendolí, z.ú. naleznete na webu: https://www.osbonanza.cz/.

Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022
Fotografie z aktivit v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny z roku 2022

Výroční zpráva neziskové organizace Bonanza Vendolí, z.ú. za rok 2022
Výroční zpráva neziskové organizace Bonanza Vendolí, z.ú. za rok 2022

Program podpory projektů neziskových organizací v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města a regionu ORP.

V roce 2022 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 545 tis. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány. Spolupráce se soustředila především na 5 subjektů – Bonanza Vendolí, z.ú., Květná Zahrada, z.ú., Laxus z.ú., Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., (Krizové centrum Svitavy) a KLUS Svitavy, z.s.

Grafy vývoje dotační podpory města Svitavy partnerům v oblasti prevence kriminality v letech 2013 – 2022 a vývoj počtu klientů jednotlivých služeb z oblasti sociální prevence Grafy vývoje dotační podpory města Svitavy partnerům v oblasti prevence kriminality v letech 2013 – 2022 a vývoj počtu klientů jednotlivých služeb z oblasti sociální prevence
Grafy vývoje dotační podpory města Svitavy partnerům v oblasti prevence kriminality v letech 2013 – 2022 a vývoj počtu klientů jednotlivých služeb z oblasti sociální prevence

(zpracovatelem zprávy je Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel Květné Zahrady)

Pro návaznost na oblast sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z.ú. Organizace sídlí v obci Květná, kde zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je 18 - 29 let. Od roku 2019 je služba poskytována také v novém objektu, v němž je 8 bytů, zázemí, služby a komunitní centrum. 1 výcvikový byt pro 2 uživatele je od města pronajat ve Svitavách. Za rok 2022 organizace pracovala se 14 uživateli, od roku 2005 prošlo zařízením více než 300 uživatelů služby.

Informativní leták k Domu na půl cesty Květné Zahrady
Informativní leták k Domu na půl cesty Květné Zahrady

Květná Zahrada zřídila v roce 2014 Středisko výchovné péče Svitavska. SVP zajistilo komplex služeb pro rodiny, děti a školy, které v regionu zejména bývalého svitavského okresu chyběly více než 20 let. Na podzim 2019 bylo otevřeno internátní oddělení tohoto střediska, které kromě náhrady za ZDVOP Květináč zaplnilo jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současnými legislativními možnostmi v ČR). 

Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022
Fotografie z komunitních aktivit Květné Zahrady pro veřejnost v roce 2022

Významnou součástí práce Květné Zahrady je sociální podnikání. Začalo v roce 2009 a postupně se rozvíjelo až do současné podoby. Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci sociálního podniku (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, kuchyně pro veřejné stravování, obchod v obci Květná, ubytování a komplex souvisejících faremních činností), sloužit k zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty ústavu nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila organizace komplexní program, tzv. „Prostupného zaměstnávání“, zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce. Květná Zahrada realizovala v roce 2022 celkem 3 projekty z Operačního programu zaměstnanost. Dva z nich zaměřené na práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, případně sociálně vyloučené, třetí pak pod názvem „Prostupné zaměstnávání II“, zaměřený na zaměstnávání vybraných cílových skupin osob. Za dobu své existence se Květná Zahrada stala významným poskytovatelem sociálních služeb, realizátorem a propagátorem sociálního podnikání a také partnerem samospráv v regionu. Více informací o činnosti Květné Zahrady, z.ú. naleznete na webu: https://www.kvetnazahrada.cz/.

Všichni klíčoví partneři v oblasti sociální prevence – Bonanza Vendolí, Květná Zahrada (včetně SVP), Laxus i KC J. J. Pestalozziho – jsou flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen mimo jiné na pracovní terapii, která je jedním z důležitých předpokladů pro komplexní reedukaci nebo resocializaci.

 

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů
Efektivním způsobem komunikace s laickou a odbornou veřejností byl i v roce 2022 systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí sociálních deviací. V roce 2022 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 10 aktualit a komplexní zpráva včetně fotografií, analýz (tabulek, grafů) a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, ale i o aktuality z běžné činnosti, z jednorázových akcí nebo výroční zprávy partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami samostatně přispívají především partnerské organizace, které na webu prevence případně na hlavním webu města informují o svých činnostech v oblasti prevence.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality navštěvují město Svitavy pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Šance nebo o projekty situační prevence, především MKS.

Spolupráce při propagaci prevence kriminality
Město Svitavy s pomocí institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti bezpečnosti. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou příležitostně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou umístěna na webových stránkách města Svitavy.

d) Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí uvádíme vybrané statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. „TOXI“, kterou řeší specializované útvary PČR. Jedná se tak o tzv. generální prevenci, jejímž úkolem je především odstrašení pachatelů a zamezení opakování jejich trestné činnosti. Koordinátor prevence se příležitostně účastní některých úkonů v trestním řízení v postavení nezúčastněné osoby. Jedná se především o domovní prohlídky, rekonstrukce nebo rekognice, kde přítomnost nezúčastněné osoby vyplývá přímo z procesních předpisů. Kromě splnění povinností lze tímto způsobem sledovat nejen část procesu vyšetřování, ale mít bezprostřední kontakt s prostředím specifické trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
18
22
21
26
36
43
43
55
51
53
52
z toho - metamfetamin (pervitin)
9
11
10
13
29
29
23
28
25
26
28
            - marihuana
9
9
11
10
9
13
18
19
23
24
19
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
2
0
2 (1)
0
1
2
8
8
3
5
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
1
4
5
1
1
2
0
2
2
1
1
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
3
5
5
3
3
3
3
1
10
11
5
    - varny pervitinu - Svitavy
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
    - pěstírny marihuany - Svitavy
2
3
0
2
1
0
0
0
1
3
1
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
4
5
1
0
2
0
2
1
0
0
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
2
5
1
2
3
3
1
9
8
4
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
16
17
17
29
38
43
43
57
51
45
38
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
4
4
6 (4)
3 (5)
12 (7)
8 (5)
10 (5)
17 (8)
17 (3)
16 (4)
14 (2)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
9
11
3
15
11
18
18
19
12
15
20
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
8
11
3
13
11
18
18
19
12
11
15
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Celkem bylo v roce 2022 orgány SKPV ÚO PČR Svitavy zajištěno 54 ks extáze, 51,6 g pervitinu a 8.869,8 g sušené marihuany.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi.
V roce 2022 se uskutečnilo několik jednorázových akcí. Primární prevence závislostí je také součástí komplexního modelu primární prevence, kterou pro většinu škol ve Svitavách připravuje společnost Semiramis. Do této cílené, dlouhodobé a profesionální činnosti byla v roce 2022 zapojena v pozici lektorky jedna pracovnice MP.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence (SVI). Dalším opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC.
K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek ze slin. Testy v průběhu roku anonymně využije několik desítek zájemců z řad rodičů nebo školských zařízení. Poskytování testů doprovází bezprostřední informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
V roce 2022 byla uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s., a Laxus z.ú., KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují především na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Centra Fabrika, kde se členové scházejí 1 - 2x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové, pobytové a další kulturní nebo společenské akce. Těchto aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Společenské aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci nebo reintegraci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci. Město Svitavy podpořilo aktivity KLUSu v roce 2022 částkou 25 000 Kč. Akce také pravidelně navštěvují představitelé města.

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú., vedoucí Centra terénních programů )

Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus z.ú., poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik spojených s užíváním drog. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele droga spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty podporují ke změně jejich životního stylu.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 1. klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby,
 2. klient užívá drogy méně rizikovým způsobem,
 3. stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta,
 4. klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít,
 5. klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 1. ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček a jehel),
 2. edukace komunity v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací),
 3. funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Kontaktní práce: Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem, kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučení se se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.

Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.

Výměnný injekční program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.

Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C, virus HIV a syfilis. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.

Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.

Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu: Využití telefonu je nabízeno za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení kontaktu se sociálním prostředím.

Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.        

Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb či jiných veřejných institucí a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Tabulka statistických údajů TP 2014 - 2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Počet klientů (uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
28
31
18
29
32
29
20
22
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
4
20
29
15
20
16
21
15
Průměrný věk klientů programu
29
27
33
32
34
35
36
38
Počet nalezených injekčních stříkaček
0
13
7
4
6
3
2
29
Počet vyměněného injekčního materiálu
4 879
9 402
6 514
9 616
6 301
6001
7720
8117
Počet výjezdů
73
100
94
94
92
97
102
50


Interpretace statistických údajů

Za dané období se uskutečnilo celkem 50 výjezdů do Svitav. Počet je menší než v uplynulých letech, což je zapříčiněno změnami projednanými s pracovníky Krajského úřadu pardubického kraje. Celkový čas strávený s klienty byl s ohledem na délku každé návštěvy však delší, než v roce 2021. V oblasti injekčního užívání byli pracovníci v kontaktu s 18 aktivními injekčními uživateli a 4 neinjekčními uživateli. Sekundárního výměnného programu využívá dalších 15 osob. Počet osob využívající sekundární výměnný program udává, pro kolik dalších osob mění stříkačky klienti našeho programu – s těmito osobami nejsou pracovníci v přímém kontaktu, nicméně se k nim dostává sterilní injekční materiál alespoň zprostředkovaně. Z celkového počtu 22 klientů v přímém kontaktu je 14 mužů a 8 žen. V tomto ukazateli došlo oproti roku 2021 k mírnému poklesu. Pravděpodobně dochází k migraci klientů do jiných měst nebo k výkonu trestu odnětí svobody u některých z klientů. Celkem tak přímo služeb CTPPK využilo ve sledovaném období 22 obyvatel města Svitavy. Průměrný věk klientů cílové skupiny CTPPK je 38 let.
Za sledované období roku 2022 bylo vydáno 8.117 stříkaček společně s dalším zdravotnickým materiálem pro snížení rizik při aplikaci. Oproti minulému roku ve stejném období jde o nárůst o cca 400 injekčních setů (2021 – 7 720 IS).

Materiál (injekční set) pro uživatele drog využívaný ve službách výměnného programu.
Materiál (injekční set) pro uživatele drog využívaný ve službách výměnného programu.

Informace o drogové scéně
Surové opium zůstává v letních měsících stále pro oblast Svitavska typické, i když v  roce 2022 došlo k poklesu kontaktů s těmito klienty. Zůstávají v kontaktu klienti, kteří užívají pervitin a v letních měsících kombinují svoje užívání s opiem. Klienti užívající výhradně surového opium nyní nejsou registrováni. Klientem typickým pro město Svitavy je nitrožilní uživatel pervitinu se střídavým bydlištěm. Obvykle bez stálého zaměstnání, a tedy i s dluhovou problematikou, kterou ani přes nabídku pomoci spíše neřeší. Zaznamenáváme i skupinu klientů, kteří jsou sociálně stabilizováni a mají stabilní bydlení. Komunita uživatelů je propojená. Dále jsme v kontaktu s klienty, kteří užívají pervitin orálně (aplikace pomocí želatinových kapslí) nebo způsobem sniff (šňupáním). V případě užívání opia, přechází s příchodem podzimu k tzv. pití čajů. Dochází také, jak je již výše zmíněno, ke kombinacím surového opia a pervitinu. Na scéně se pohybují i další klienti, které kouří marihuanu či příležitostně šňupou pervitin. Drogová scéna je propojená i s ostatními městy v okrese. Klienti se navzájem znají. Funguje pravidelné setkávání na tzv. kontaktním místě. To je místo, kde pravidelně býváme ve stejný den a čas a klienti tam chodí bez předchozí domluvy s námi. Lze říci, že drogová scéna ve Svitavách je stabilizovaná. Ve městě nepozorujeme žádné neobvyklé jevy. Mimo kontaktů se stávajícími klienty, funguje na dobré úrovni i sekundární výměnný program, který zajišťuje, aby se sterilní injekční materiál dostal k uživatelům alespoň zprostředkovaně.

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy jsou Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí AC)
Detašované středisko ve Svitavách náleží k Ambulantnímu centru Pardubice (dále jen AC) a vzniklo na základě požadavků města, které poskytuje prostory a přispívá na provoz pobočky. Poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy od roku 2007.
V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. Toto pracoviště poskytuje služby 2x týdně, provozní doba je v út a čt od 9:00 do 15:00 hod. a zajišťují ji dva odborní pracovníci.

Místní a časová dostupnost služeb pro město Svitavy
Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra ve Svitavách poskytovány v prostorách Multifunkčního centra Fabrika – Wolkerova alej 92. Ve městě Svitavy působí shora uvedený terénní program pro uživatele drog. Mezi Ambulantním centrem a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby. Objednávání klientů je uskutečňováno jednak prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové nebo je k objednání možné použít následujících kontaktních údajů:

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracuje s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je dosažení takových změn v životě klientů, aby se mohli zařadit do běžného života.

Cíle:

 • Dosažení abstinence
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí, komunitu i společnost jako celek
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času apod.)

Cíle služby jsou určovány tak, aby byly měřitelné a doložitelné. Zprávy o realizaci a naplňování cílů jsou poskytovány pověřeným zástupcům města Svitavy dvakrát ročně.

Cílová skupina:

 • Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.
 • Specifické skupiny klientů: uživatelé návykových látek ve fázi experimentu, těhotné a matky – uživatelky NL, klienti s duální diagnózou, klienti v substituční léčbě a klienti mladší 18 let.

Průměrný věk klientů uživatelů je 41 let. Mezi klienty převažují muži, uživatelé alkoholu, tento trend zaznamenáváme již třetím rokem. Z nelegálních látek zůstává převládající primární drogou pervitin. Nárůst nezaznamenáváme u osob s primární drogou kanabinoidy, počet klientů užívajících opiáty vč. substitučních preparátů (medikace) je statisticky nevýznamný. Nebyl zaznamenán ani výrazný počet klientů, užívající „nové syntetické drogy“.

Typického klienta lze charakterizovat jako občana střední třídy, který je zaměstnán, má vlastní bydlení, má děti a vlastní rodinu, která je ovšem ohrožená rozpadem vztahu. Dluhová problematika pro klienta není primární záležitostí, pokud jde o užívání NL (většinou alkohol nebo pervitin), konzumace je intenzivní. Podařilo se dosáhnout nárůstu počtu klientů, kteří zůstávají v dlouhodobé péči a kterým se daří abstinovat a úbytek jednorázových kontaktů a předčasných ukončení léčby. Více se pracuje s uživateli alkoholu, dále s mladistvými uživateli konopných drog a alkoholu. Díky působení lékaře v zařízení, pracujeme i s klienty s duální diagnózou a dalšími indikovanými klienty pro psychiatrickou péči, kteří užívají OPL.

 

Základní poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství - Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.

 • Poradenství – Jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné.

 • Odkazy a zprostředkování - Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.

 • Předání informací - Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.

 • Asistence - doprovod - Je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení.

 • Skupina - Jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky.

 • Pomoc v krizi - Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Základní informace o činnosti ambulantního centra

Od ledna do října 2022 nevyužila službu žádná osoba, která by nespadala do cílové skupiny stanovené veřejným závazkem, a zároveň se na nás ani neobrátil nikdo, kdo by byl odmítnut z důvodu, že nespadá do cílové skupiny. Nezaznamenali jsme potřebu cílovou skupinu měnit ani rozšiřovat (např. z hlediska věku, doby abstinence apod.). Nezaznamenali jsme také žádnou stížnost, která by nasvědčovala tomu, že nejsou dodržovány základní principy poskytování služby. Cíle služby jsou vyhodnocovány v souvislosti s vyhodnocením individuálních plánů, cílů je dosahováno jak na úrovni jednotlivých klientů, tak na úrovni služby. Nebyly zaznamenány stížnosti na porušování práv klientů ani na způsob poskytování služby. Na základě výše uvedených skutečností konstatujeme, že služba naplňuje deklarované poslání. Nadále spolupracujeme s Úřadem práce Svitavy při pomáhání zprostředkování zaměstnání našim klientům, s občanskými poradnami v regionu, tam se spolupráce týká především dluhové situace klientů.
Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Zaznamenáváme nárůst počtu klientů, kteří zůstávají v dlouhodobé péči a kterým se daří abstinovat a úbytek jednorázových kontaktů a předčasných ukončení léčby. Více pracujeme s uživateli alkoholu a gamblery.

Statistická data (srovnání: 2014 - 2022)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
 Počet kontaktů:  Celkem: 
116
256
241
225
312
403
339
347
362
Z toho s uživateli drog: 
96
230
202
199
262
351
285
325
350
Z toho s osobami blízkými: 
21
26
39
26
50
52
54
22
12
Počet klientů:  Celkem: 
44
32
67
57
58
55
69
75
53
Z toho uživatelů drog: 
23
15
45
42
43
39
51
59
44
Z toho osob blízkých: 
21
17
22
15
15
16
18
16
9
Počet 1. kontaktů:  Celkem: 
37
81
42
51
38
24
27
38
18
Z toho s uživateli drog: 
19
48
27
39
29
17
18
28
10

Nižší počet prvních kontaktů oproti minulým letům je dán novým systémem práce AC. Od července 2022 probíhají první kontakty v Ambulantním centru Pardubice, ve Svitavách probíhají první kontakty pouze v případech, kdy klienti nejsou schopni z různých důvodů do Pardubic přijet.
Kapacita Ambulantního centra je 5 objednaných konzultací za den. Dojde-li k odmítnutí klientů z kapacitních důvodů, jsou tito evidováni v Knize odmítnutých klientů a jsou zařazeni do pořadníku. Objednací lhůty jsou do 10 pracovních dnů od požádání. Od března 2019 došlo k nárůstu počtu zájemců o službu. Z důvodu naplněné kapacity služeb nebylo možné klienty objednat do avizované doby 10-ti dnů, byl vytvořen pořadník, do kterého byli zaznamenáváni zájemci čekající na přijetí.

Více informací o činnosti organizace naleznete na webu: http://www.laxus.cz/.

 

 

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
IROP Integrovaný regionální operační program
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MAS Místní akční skupina
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
TP Terénní program
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc