Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2010

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky a přehledu o práci v oblasti prevence kriminality lze tuto činnost rozčlenit do čtyř oblastí, které budou vyhodnoceny samostatně.

Poznámka: Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality bude zpráva doplněna o fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě.

 1. Analytická činnost
 2. Oblast formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a) Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality se soustředila v roce 2010 zejména na analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je základním východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy v dalších letech. Materiál byl zaměřen na tzv. základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o některé situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2004 – 2010). Tyto údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu těchto analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence.

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Motivace, koordinace a podpora spolupráce institucí patří mezi významné úkoly KPPK. Jejím prostřednictvím lze pozitivně ovlivňovat stav kriminality a bezpečnostní situaci nad rámec působnosti jednotlivých institucí nebo organizací.
Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V roce 2010 pokračoval trend přesunu iniciace řady preventivních programů nebo projektů od komise na jednotlivé instituce. Příkladem je zapojení Preventivně informační skupiny ÚO PČR Svitavy v oblasti primární prevence a prevence viktimnosti, ale také aktivity dalších subjektů, jako například Mateřského centra Krůček nebo Krizového centra Jana Jindřicha Pestalozziho, které vzniklo v průběhu roku 2010. Jeho činnosti bude níže vzhledem k významu centra věnován širší komentář.
V průběhu roku 2008 byly uskutečněny změny některých právních norem, které se týkaly oblasti bezpečnosti. Stát přenesl na obce, ale i na další subjekty (např. vlastníky, nájemce a provozovatele apod.) úkoly, které dříve zabezpečovala Policie ČR. V roce 2010 tento trend pokračoval. Souvisí s dalším snižováním početních stavů u Policie ČR, což přináší i významné změny v zabezpečování některých činností. Jejich rozsah ve Svitavách se daří udržet zejména prostřednictvím vzájemné spolupráce. V průběhu roku 2010 byly provedeny i významné personální změny na úrovni Obvodního oddělení PČR ve Svitavách i na úrovni územního odboru. Z dosavadních zkušeností lze však konstatovat, že úroveň spolupráce orgánů Policie ČR, Městské policie Svitavy, Městského úřadu Svitavy nebo organizací, které město zřizuje, se podařilo udržet. Příkladem bylo řešení narušování veřejného pořádku v lokalitě hřiště na ulici Větrná – Svitavská nebo při pochodech extrémistů. Rámcem pro uskutečňování spolupráce s orgány PČR je písemná Dohoda o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2009. Text je uveden na webových stránkách.  
V oblasti spolupráce s dalšími institucemi je příkladem před třemi lety provedená změna modelu kontroly nad výkonem obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Významným partnerem Probační a mediační služby (dále jen PMS) se v roce 2008 stala městská policie, která v roce 2010 vykonávala dohled nad 14 odsouzenými (1 žena a 13 mužů). Celkem bylo odpracováno 1 720,5 hodiny, to je oproti roku 2009 více než trojnásobek. Deset odsouzených si trest řádně odpracovalo, se třemi  odsouzenými byla ze strany města Svitavy ukončena dohoda o realizaci výkonu trestu OPP (měli možnost si trest odpracovat pod jinou organizací ve městě Svitavy). Jediné ženě, která měla v letošním roce trest OPP vykonat, byl trest přeměněn na trest nepodmíněný. Hlavním přínosem pro oblast „generální“ prevence byl výchovný dopad výkonu OPP na ostatní občany, kteří registrují výkon prací při jejich realizaci na veřejných prostranstvích. Nezanedbatelný je i ekonomický přínos pro technické služby a město Svitavy. Při minimální kalkulaci 65 Kč na jednu odpracovanou hodinu převyšuje částku 110 tis. Kč.
V roce 2010 pokračoval trend střediska Probační a mediační služby Svitavy v umisťování odsouzených „mimo úklidové práce“, které kontroluje městská policie. Jednalo se celkem o 17 nových odsouzených (z toho 1 mladiství).  Řada institucí tak získala možnost využít odsouzených k provádění prací, které by jinak musely objednávat za úhradu. Je pravděpodobné, že i „výchovný a resocializační“ dopad na odsouzené se tímto způsobem dařilo zvyšovat. Počet dohlížejících na rozsah a kvalitu odvedené práce se tím významně zvyšuje.
Významný „reedukační“ dopad na situaci v komunitě s ohledem na prevenci má institut „veřejné služby“, který byl v roce 2009 ve městě zaveden z iniciativy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy jako v jednom z prvních měst ČR. Je určen zejména osobám, jež jsou dlouhodobě závislé na sociálních dávkách. Kromě výše uvedeného počtu odsouzených k výkonu OPP se na úklidu města podílejí desítky pracovníků – „klientů“ sociálního odboru. Průměrně měsíčně službu vykonávalo 50 - 80 klientů. Význam tohoto institutu mohli svitavští občané nejlépe ocenit při náhlé povodni nebo při dokončovacích pracích na Svitavském stadionu, kde pracovali klienti společně s obyvateli Domu na půl cesty z Květné.Pomoc klientů a pracovníků OS Květná Zahrada na Svitavském stadionu a při náhlých povodních

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2010 to byl zejména projekt „Krůček přes bariéry“, který ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krůček realizovala komise pro prevenci kriminality (KPPK), nebo projekt „Někdo je za dveřmi – prevence nejen pro seniory“ realizovaný komisí a Městskou policií, projekt „Drž se na uzdě“ občanského sdružení Bonanza nebo nově vznikající program „Mentorská asistence“, na jehož realizaci se spolupodílí řada subjektů. Jednotlivé projekty budou níže detailněji vyhodnoceny.Fotografie ze schůzek mentorů s žáky v rámci projektu Mentorská asistence

V roce 2010 byl po několika letech hledání modelu širší spolupráce v oblasti prevence dětské delikvence a sociálně-právní ochrany z iniciativy Střediska PMS ve Svitavách ustaven tzv. Tým pro mládež, jehož význam je regionální. Tým je složený ze zástupců orgánů sociálně-právní ochrany dětí ze Svitav, Moravské Třebové, Litomyšle, Poličky a zástupců institucí, jejichž činnost bezprostředně souvisí s problematikou dětské delikvence a kriminalitou mládeže. Jedná se o dva soudce pro mládež, státní zástupkyni se specializací na problematiku mládeže a zástupce orgánů Policie ČR nebo obecní policie. V roce 2010 se uskutečnila 2 setkání týmu. Na prvním byl dohodnut model práce týmu a druhé setkání se již soustředilo na rozbor práce v předmětné oblasti v konkrétním městě - Moravské Třebové, která je v současnosti co do nápadu provinění nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let z hlediska bývalého okresu Svitavy nejproblematičtější. V této souvislosti je znatelný vliv komplexně a dlouhodobě prováděné prevence kriminality ve Svitavách. Počet provinění nebo činů jinak trestných nedosahuje nyní z hlediska mládeže ani třetiny nápadu, se kterým se v současnosti potýká Moravská Třebová a některá další města regionu. Vlivů působících na tuto oblast je mnoho, ale včasnou a efektivní prací s delikventy se daří řešit řadu případů, které se v jiných městech dostanou do stádií, ve kterých se jich musí chopit orgány činné v trestním řízení.
Prověrkou vzájemné spolupráce v rámci jednorázových akcí byla v roce 2010 opakovaně opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu organizovaného příznivci Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v létě sjelo okolo 150 příslušníků a sympatizantů hnutí skinheads. Na oznámenou akci reagovali protestním pochodem Romové (v počtu cca 80 osob) sdružení v organizaci Kamas te živel a zástupci dalších organizací sympatizujících s hnutími na ochranu lidských práv nebo menšin. Problematické bylo zejména souběžné konání 2 akcí v jeden den. Zástupci města Svitavy i vedení PČR Územního odboru Svitavy i městské policie několikrát jednali s oběma skupinami, aby zabránili jejich možným střetům. Přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (obvodního oddělení, SKPV), městské policie, státního zastupitelství a odborníků na extremismus Ministerstva vnitra ČR. Prostřednictvím vyjednávání s oznamovateli obou akcí se je podařilo zvládnout bez jakéhokoliv narušení veřejného pořádku.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. Zástupci města Svitavy projekt prezentovali na významných seminářích a dalších akcích, například i na akademické půdě UHK ÚP Olomouc nebo při prezentaci pro zástupce Lotyšské policie apod.


Fotografie z návštěvy delegace zástupců policie a samosprávy z Lotyšska

Prezentace SVI (pps, 1,7MB)

V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, zejména pak s oddělením sociálně-právní ochrany a Městskou policií Svitavy, která je nejvýznamnějším iniciátorem případů k řešení v rámci projektu SVI a současně realizátorem většiny činností spojených s provozem MKS. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.
Důležitým prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  Program je prostředím spolupráce se školami a školskými zařízeními. Lze ji hodnotit jako velmi dobrou. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu.
Snahou KPPK je také při uskutečňování prevence vyhledávat další instituce z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení této problematiky přímý nebo blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace a spolky. V této oblasti se v roce 2010 dařilo spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Po vzájemné dohodě s městem Svitavy a SKS provozuje tato společnost od dubna 2009 v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí.
Významnou spolupráci navázala KPPK s Centrem J. J. Pestalozziho, které po dohodě s krajem provozuje od února 2010 v prostorách bývalého okresního úřadu krizové centrum (dále jen KC). Personálně činnost zabezpečují tři pracovnice (speciální pedagog - etoped, psycholožka, sociální pracovnice) na plný pracovní úvazek a externí právnička na částečný úvazek. Centrum se po dohodě s městem zabývá především dětmi a mládeží v krizi, ale také systematickou sociální prací s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu včetně obětí domácího násilí. Nejčastějším problémem klientů KC je zadluženost. Lidé uzavírají nejrůznější úvěry nebo jednorázové půjčky, které mají negativní dopad na budoucí ekonomickou i sociální situaci mnoha rodin.  V roce 2010 KC pracovalo s celkem 163 klienty. 60 – 70% z tohoto počtu tvoří klienti, kteří do centra přicházejí s problémy s dluhy, na něž se postupně nabalují další problémy, zejména sociální nebo psychické. Z pohledu prevence se KC stává jedním z nejvýznamnějších partnerů města v oblasti „pomáhání“. Velkou devizou do budoucna je osobní přístup odborníků v KC, kteří se postupně zapojují do celé řady intervenčních projektů ve Svitavách. V tomto ohledu je KC jedinou organizací v této oblasti, na kterou město Svitavy prozatím finančně nepřispívá. V budoucnu však potřebu této podpory nelze vyloučit.Nabídka služeb Krizového centra a fotografie ze slavnostního otevření

Co se týká rozsahu spolupráce s občanskými sdruženími, byla v roce 2010 dále rozvíjena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a OS Květná Zahrada v Květné. Obě sdružení pravidelně navštěvují členové KPPK. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, byl i v roce 2010 místem setkávání desítek pracovníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím osobního vkladu – přímou prací na statku sdružení. V tomto ohledu proběhly 4 tzv. „pracovní soboty“, kterých se účastnilo více než 25 osob a všichni ubytovaní klienti i pracovníci sdružení. Prostřednictvím projektu Partnerství bez předsudků Základní a mateřské školy Lačnov se daří do činnosti zapojit i více než 2 desítky rodičů nebo rodinných příslušníků ze sociálně slabých rodin uvedených v Gabalově studii jako rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, jež se nacházejí na území města Svitavy. Více o lokalitách je uvedeno zde:
http://www.esfcr.cz/mapa/int_par.html (prokliknutím zobrazíte lokality ve městě)Fotografie z realizace projektu Partnerství bez předsudků ZŠ a MŠ Lačnov – návštěvy v Květné Zahradě a práce ve škole

Obě občanská sdružení uspěla ve výběrovém řízení v rámci tzv. Individuálního projektu Pardubického kraje, jehož cílem je především stabilizace a financování služeb sociální intervence v Pardubickém kraji. Bohužel jeden ze stěžejních projektů OS Bonanza zaměřený na tzv. aktivizační služby pro rodiny s dětmi prozatím finančně podpořen nebyl. Z důvodu nižší nabídkové ceny byl upřednostněn subjekt mimo Pardubický kraj. Spuštění programu v době ekonomické krize je pro poskytovatele služeb velmi významné. Klesají ostatní dotační tituly od státu a také z rozpočtů obcí nelze očekávat vyšší podporu, než v minulých letech. Na počátku roku obě sdružení získala dotace na provoz většiny služeb a po dobu minimálně tří let budou tyto služby finančně zabezpečeny z hlediska provozních nákladů.
Další významná spolupráce se týkala řešení problematiky závislostí. Oblasti je věnována samostatná kapitola v závěru této zprávy.

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblasti:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2010 konkrétně jednalo o tyto projekty a opatření:

 • Výměnu monitorů na monitorovacím pracovišti kamerového systému na Obvodním oddělení Policie ČR ve Svitavách.

Cílem opatření bylo obnovení funkčnosti monitorovacího pracoviště, na němž je paralelně s pracovištěm na MěP Svitavy sledován obraz z otočných i některých webových kamer MKS. Náklady na toto opatření činily cca 100 tis. Kč. Součástí byla i oprava optického kabelu.


Nové monitory na monitorovacím pracovišti kamerového systému na OOP ČR Svitavy

Opatření v zásadě reagovalo na skutečnost, že značná část technických zařízení MKS byla pořízena již před 11 lety. Prozatím se pravidelnou údržbou dařilo udržet většinu zařízení v bezporuchovém provozu na monitorovacím pracovišti na MěP Svitavy. Na pracovišti OOP ČR je z důvodu slábnoucího signálu z digitálního recorderu i celkového stavu optické trasy v současnosti monitorování znemožněno. Situaci komplikuje také výrazné snížení cen technických zařízení pro přenosy v pásmu 10,5 GHz. Jejich cena byla pro poskytovatele datových služeb v minulosti natolik vysoká, že nebyla ke komerčním účelům využívána. Poklesem cen těchto zařízení hrozí do budoucna na současné technologii rušení přenosů obrazu z kamer. V této souvislosti je zadána studie, která by měla odpovědět na otázky týkající se budoucího technického provedení rekonstruovaného MKS, bude-li k němu přikročeno. K tomu je však nutné přizpůsobit především filosofii dohledu nad veřejnými prostranstvími. Významně souvisí s bohužel ne zcela reálnými očekáváními od možnosti ovlivňování kriminality jako celku prostřednictvím opatření tohoto typu. Situační prevence je v zásadě významným příspěvkem v prevenci, zdaleka však není oblastí nejvýznamnější. Musí být doplněna opatřeními v oblasti zejména sociální prevence (především práce s rizikovými skupinami).

2. Sociální prevence zahrnuje řadu projektů, činností a aktivit souvisejících s vývojem společnosti, který se pro stále zvyšující se část občanů stává minimálně bez občasné, ale i dlouhodobé, nebo dokonce trvalé sociální práce obtížně řešitelný. Jednotlivé aktivity uvedené v této části by si samostatně zasloužily širší diskusi. Popsat často tíživou sociální nebo sociálně-psychickou situaci lidí a na ně navazující desítky opatření je v této zprávě nemožné. Věřím, že prostor se najde v diskusi. V této zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů.
V roce 2010 KPPK zaměřila pozornost na některé rizikové skupiny obyvatel. V této souvislosti realizovala z dotačního programu Prevence kriminality Pardubického kraje v oblasti sociální prevence projekt Krůček přes bariéry, zaměřený primárně na obyvatelky Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách a projekt Podpora činnosti nízkoprahového klubu Díra. Níže je výtah z dílčího hodnocení obou projektů.
Krůček přes bariéry - projekt sociální prevence realizovaný městem (KPPK) ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, o.s. a Oblastním spolkem Českého červeného kříže. Cílem projektu je resocializace a reedukace obyvatel Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách. Cílovou skupinu tvoří matky, děti (širší rodina) – celkem se jednalo v roce 2010 nejméně o 4 matky a 12 dětí. Celkový počet je však vzhledem k charakteru zařízení v průběhu roku proměnlivý. Použité metody: metoda doprovázení, metoda příkladu, specifické formy poradenství, metoda animace, práce se skupinou, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, práce s rodinou, práce s „komunitou“ a vzdělávací činnosti pro děti. Ve vztahu k projektu je „resocializací“ míněno zejména odstranění relativně trvalých tendencí bránících začlenění matek a jejich dětí do života v místní komunitě i ve společnosti. Cílem je tedy z pohledu matek i dětí získání nebo znovuobnovení základních sociálních dovedností. Z pohledu matek je jím pak i nabytí nebo obnovení některých rodičovských kompetencí (zejména s ohledem na základní péči o děti). Reedukací je míněno znovunabytí schopnosti samostatně, bez každodenní pomoci profesionálních pracovníků azylového domu vychovávat vlastní děti v souladu s jejich individuálními schopnostmi.
Soustavným úsilím profesionálů i dobrovolníků se daří záměry naplňovat. Spíše kontrolní a z hlediska metod režimová kontrola profesionálů je doplněna činnostmi směřujícími k aktivizaci. Pracovnice MC Krůček v zařízení vytvářejí prostředí vřelosti, sounáležitosti a podpory. Cíle projektu je však možné naplňovat pouze prostřednictvím dlouhodobého působení. Projekt z těchto důvodů pokračuje i v roce 2011.


Fotografie z činnosti v Azylovém domě pro matky s dětmi v rámci projektu Krůček přes bariéry

Podpora činnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež – Díra (dále jen NK Díra). Jedná se o projekt sociální prevence zaměřený na cílovou skupinu dětí s výchovnými problémy nebo s projevy predelikventního chování, jehož záměrem bylo rozšířit možnosti pro aktivní využití jejich volného času. Konkrétně se v roce 2010 z dotačního titulu v rozsahu cca 100 tis. Kč jednalo o dovybavení klubu dalším herním zařízením – stolními hrami, technickým zařízením a vybavením pro personál. Paralelně s projektem realizátoři vybudovali tzv. kontaktní místnost určenou pro řešení specifických individuálních problémů klientů. Návštěvníky NK jsou děti a mládež ve věku 11 – 23 let. Jejich počet v rámci jednoho dne přesahuje 20 osob. Klub více navštěvují chlapci než děvčata. Vzhledem k cílům preventivního působení je tento aspekt spíše výhodou. Klub je otevřen každý pracovní den. Činnost je vzhledem k věku rozdělena na 2 věkové kategorie. Hraničním pásmem mezi kategoriemi je věk cca 15 - 16 let. Typickým klientem je chlapec ve věku 16 – 17 let prožívající období adolescence bez výrazné opory v rodině při celkově narušených sociálních vztazích, s absencí naplňování potřeby sounáležitosti, bez výraznějších možností pro aktivní využití volného času. U řady z těchto „klientů“ byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování.
Nově pořízené vybavení přispělo k pořádání řady atraktivních aktivit, které děti nejen zabaví, ale jsou i určitým prostorem pro jejich další směřování a přeorientování.
Do budoucna je projekt NK prostorem pro šíření specifické sociálně-pedagogické nebo sociální práce do rizikových lokalit ve městě. Příkladem by mohla být některá hřiště na sídlištích.Fotografie z činnosti v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež „Díra“

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o tradiční program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2010 bylo KPPK předloženo celkem 28 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 331 tis. Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno 7 předkladatelů z 8 v celkové výši 120 tis. Kč. Předkladatelům byla ponechána volnost pro směřování přidělených finančních prostředků na konkrétní projekt. Komise doporučila radě ponechat v tomto ohledu rozhodování na příslušném vedení školy. Jednalo se zejména o dlouhodobé projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii, ale také na prevenci závislostí.
Součástí programu bylo také ocenění 26 pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci programu. Na odměny bylo vyčleněno celkem 70 tis. Kč.


Fotografie ze slavnostního předání odměn pedagogickým pracovníkům v rámci programu s názvem Podpora projektů školských zařízení v oblasti prevence kriminality a využití volného času na svitavských základních školách

Program projektů školských zařízení v oblasti prevence sociálních deviací byl v návrhu rozpočtu pro rok 2011 ponechán ve stejné výši jako v roce 2010. Důvodem je možnost škol dosáhnout na prostředky z fondů EU (zejména v rámci OP VK). Z tohoto programu se školám v minulých dvou letech podařilo čerpat finanční prostředky ve výši 17,9 mil Kč. Do budoucna však může být program prevence jednou z mála možností, jak bez zbytečné administrativy uskutečnit smysluplné činnosti směřující do oblasti sociální pedagogiky. V tomto ohledu je na zamyšlení po odeznění ekonomické krize posílit dotační program finančními prostředky.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními bezprostředně navazujícími na pilotní projekt SVI nebo na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2010 se spolupráce soustředila především na 2 mimosvitavská občanská sdružení (dále jen OS) - Bonanza ve Vendolí a Květná Zahrada v Květné, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí nebo dětí s výchovnými problémy a také volnočasovými činnostmi pro děti. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena finančními prostředky v celkové výši 230 tis. Kč (190 tis. Kč OS Bonanza a 40 tis. Kč OS Květná Zahrada).
OS Bonanza zajišťovalo pro město Svitavy v roce 2010 především výše uvedený provoz NK Díra, dále specifický program organizovaný jako výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování a volnočasové činnosti pro děti na statku ve Vendolí. Jedná především o práci v oblasti primární i sekundární prevence. Hlavní přínos činnosti OS Bonanza pro město Svitavy spočívá v práci s dětmi s vytipovanými výchovnými problémy. Projekt, který je v této souvislosti realizován v oblasti sekundární prevence ve spolupráci s KPPK, nese název „Drž se na uzdě“. Jedná se o výcvik sociálních dovedností a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění. V rámci tohoto programu byla činnost sdružení po dohodě s městem Svitavy rozšířena o další navazující služby, které jsou poskytovány účastníkům výcviku i jejich rodinám. Jedná se o služby zaměřené na rodinnou terapii a videotrénink interakcí. Programu se v roce 2010 zúčastnilo celkem 21 dětí vytipovaných především ve spolupráci s oddělením prevence a sociálně-právní ochrany MěÚ Svitavy a svitavskými základními školami. O program byl také zájem ze strany jiných měst (13 dětí z Moravské Třebové) a ze strany odborné veřejnosti. V rámci sekundární prevence (při výcviku sociálních dovedností) je „klientem“ dítě ve věku 11 – 14 let (6. – 8. třída ZŠ) s výchovnými problémy, které mají blízko tzv. predelikventním projevům chování. Predelikventní chování je takové chování, z kterého se s vyšší pravděpodobností než z jiných druhů chování u dětí vyvine chování kriminální. Jsou to zejména agresivní chování ke spolužákům, záškoláctví, útěky z domova, nerespektování autorit, ale například i sebepoškozování apod. Společným cílem OS Bonanza, pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků města Svitavy je do budoucna do převážné většiny činností zapojit rodinu.
Veškeré nabídky sdružení jsou koncipovány na základě dobrovolnosti, a to jak ve vztahu k dětem, tak k rodičům.Fotografie z činnosti občanského sdružení Bonanza

Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam projekt občanského sdružení Květná Zahrada, sídlícího v obci Květná, jež zajišťuje ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla od 18 do 26 let. „Klientem“ je nejčastěji mladý člověk ve věku kolem 19 – 20 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný, nebo je dokonce nežádoucí. Jedná se o „děti“, kterým v minulosti jeden nebo oba rodiče zemřeli, nevykonávali řádně rodičovské povinnosti, o děti řádně nepečovali, nebo je dokonce zanedbávali, poškozovali nebo jinak týrali. Tyto „děti“ však mají k místu svého bydliště i regionu vazby, obvykle k dalším příbuzným, kteří jim mohou „start“ do života alespoň částečně usnadnit.
Hlavní výhodou spolupráce s OS Bonanza i OS Květná Zahrada je možnost intervence i u jiných než „typických klientů“. Obě sdružení jsou maximálně flexibilní, schopná ihned reagovat na potřeby dalších klientů, a tím i města Svitavy. Filosofie práce v Květné Zahradě je založena na tzv. „pracovní terapii“, která je základem pro řešení řady sociálních problémů v komunitě. V zásadě ji však nelze vynutit, lidé – klienti se jí musí zejména metodou příkladu naučit.


Fotografie nových prostor pro ubytování i zázemí klientů v Květné Zahradě

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů
Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, a především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane zde: Nabídka preventivních činností. Nabídka byla v roce 2010 aktualizována s ohledem na zařazení pracovníků Krizového centra J. J. Pestalozziho.

Fotografie z přednášek, besed a ukázek Městské policie Svitavy a pracovníků ÚO PČR ve Svitavách

Nabídka preventivních činností byla využita v desítkách případů. Tematicky byly přednášky a besedy zaměřeny především na oblast práva, extremismu, problematiku návykových látek a pro cílovou skupinu seniorů. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 23 akcí především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).Fotografie z průběhu a vyhodnocení soutěže Právo na každý den

V oblasti informování však byly aktivní i další subjekty jako například MP Svitavy a OOP ČR Svitavy – např. informace kolegyň z PIS ÚO PČR využili novináři jen ve Svitavském deníku v 301 článcích. Desítky dalších se objevily v jiných tištěných nebo elektronických zdrojích. Současně specialistka PIS provedla samostatně nebo za účasti dalších policistů více než 250 hodin besed, přednášek, předvedení techniky nebo postupů policejních orgánů u více než 5 tisíců osob a více než 50 organizací (zejména škol a školských zařízení).
Policie ČR i MěP Svitavy informují o činnosti policistů a strážníků na svých webech prakticky každý den. Tyto činnosti jsou časově velmi náročné. Do oblasti informování spadají také návštěvy služeben a předvedení techniky spojené s oblastí právního vědomí. V této oblasti se uskutečnilo také několik akcí (přednášek a besed) za účasti dalších členů komise. Tradiční akcí se spíše propagačním charakterem byl již 6. ročník Dne s IZS, který se uskutečnil ve spolupráci všech složek IZS. V roce 2010 se konal na náměstí Míru. Akce se účastnilo odhadem 1,2 – 1,5 tis návštěvníků.


Fotografie a videozáznamy z průběhu tradičního Dne s IZS, tentokráte poprvé na náměstí Míru ve Svitavách

V roce 2010 lze však do oblasti informování zahrnout i konkrétní projekt, který souvisí i s oblastí situační prevence a prevence viktimnosti. Jednalo se o projekt „Někdo je za dveřmi – prevence nejen pro seniory“. Cílem je (projekt stále pokračuje) zvýšení efektivity viktimní prevence, zaměřeného na prvky pasivní i aktivní ochrany před vniknutím do bytů pro rizikovou skupinu osob (seniory a zdravotně postižené) a zvýšení objektivního pocitu jejich bezpečí. Základním cílem je změna chování, vlastní instalace bezpečnostních prvků je pouze prostředkem k dosažení cíle. Z tohoto důvodu se jedná i o projekt sociální prevence. Cílovou skupinu v rámci předmětného projektu tvoří samostatně žijící senioři nad 70 let nebo tělesně postižení. Jedná se minimálně o 100 osob. Město Svitavy ve spolupráci s realizátorem – Městskou policií Svitavy připravilo informační kampaň zaměřenou na problematiku ochrany osob před vniknutím do bytu nebo podvodným jednáním vedeným za stejným cílem – okrást nebo podvést případnou oběť. Informační kampaň zahrnovala 2 cílené články distribuované do všech domácností ve městě v počtu 2 x 7.500 výtisků. Další články byly umístěny na web města. Prostřednictvím kampaně byly nabídnuty pro shora uvedenou cílovou skupinu služby spojené s posouzením možnosti ochrany tzv. pasivními bezpečnostními prvky – bezpečnostními řetízky, panoramatickými kukátky, bezpečnostními zámkovými vložkami případně dalšími mechanickými nebo elektronickými zábrannými systémy. Výrazným přínosem projektu byla především osobní komunikace seniorů se strážníky (rajonisty), která má významný vliv na nárůst subjektivního i objektivního pocitu bezpečí. Projekt byl realizován jako součást práce MěP Svitavy.
Občané z uvedené cílové skupiny nebo např. i jejich děti (pečující o samostatně bydlícího rodiče – seniora nebo osobu tělesně postiženou) se mohli v kteroukoliv dobu kontaktovat na telefonickou linku Městské policie, kde uvedli základní kontaktní údaje včetně bydliště. Služba provedla záznam údajů. Následně strážník, v jehož rajonu příslušná osoba bydlí, provedl na místě prohlídku zabezpečení bytu a poradí s výběrem konkrétních bezpečnostních prvků. Kromě vlastních bezpečnostních prvků byl projekt doplněn o informační samolepku (uvedeno na webu). Poté strážníci zabezpečili prostřednictvím odborné firmy H&S montáž bezpečnostních prvků. Po jejím ukončení obyvatele poučili o zásadách jejich bezpečného a efektivního používání. Významně se podařilo zvýšit objektivní i subjektivní pocit bezpečí u cílové skupiny seniorů na území města Svitavy.


Fotografie samolepek na dveře v rámci projektu Někdo je za dveřmi – prevence nejen pro seniory a fotografie z realizace projektu Policie ČR Senioři sobě

Obdobný projekt s názvem Senioři sobě uskutečnil prostřednictvím 5 tzv. kurýrů vybraných z řad seniorů Územní odbor Policie ČR ve Svitavách. Kurýři navštěvovali své vrstevníky a informovali je o některých aspektech ochrany před trestnou činností. Osobní přístup byl v tomto ohledu velkou výhodou.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují desítky pracovníků z mnoha měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o projekt Systém včasné intervence. V roce 2010 se koordinátor prevence podílel ve spolupráci s vedením jednotlivých kateder PDF UHK a představiteli OPK MV ČR na vytvoření analýzy a návrhu koncepce vzdělávání v souvislosti s projektem SVI. V této souvislosti spolupracoval se soudcovskou unií, unií státních zástupců, nejvyšším státním zastupitelstvím, policejním prezidiem, ředitelstvím PMS, ministerstvem spravedlnosti, asociací vzdělavatelů v sociální práci a dalšími profesními skupinami. Výsledkem byl materiál, který byl součástí studie proveditelnosti na tzv. národní variantu SVI.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: Měsíčník Naše město. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. V roce 2010 byly tímto způsobem každý den připraveny a současně byly ze strany MP Svitavy připravovány zprávy z činnosti, které jsou prakticky každý den uveřejňovány na webu města Svitavy, viz (Aktuality městské policie), včetně fotografií a komentářů.
KPPK, Městská policie, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS.

d) Prevence závislostí

V úvodu je vhodné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2010. Pro porovnání je v závorce uveden odpovídající počet za rok 2009, případně 2008.
V rámci okresu Svitavy bylo „toxitýmem“ (složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel) odhaleno v roce 2010 celkem 23 skutků (2009 – 24, 2008 - 32) tzv. drogových trestných činů. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo 18 x o pervitin a 5 x o marihuanu (2009 – 20x pervitin, 4x marihuanu; 2008 – 26 x o pervitin, 6 x o marihuanu). Tyto trestné činy se týkaly 18 dospělých (z toho u 5 osob opakovaně) a jednoho dítěte do 15 let; (2009 – 21 pachatelů, 2008 - 34 pachatelů). V rámci „okresu“ Svitavy byly odhaleny celkem 3 „varny“ pervitinu (ve Svitavách 2). V roce 2009 to byly 4 „varny“ a v roce 2008 rovněž 4 „varny“. Pro zajímavost: v roce 2007 - 9 „varen“. V roce 2010 byly 3 osoby stíhány vazebně. V roce 2009 to bylo 6 osob.
Z hlediska OOP ČR Svitavy se jednalo o 11 případů (2009 – 13 případů, 2008 – 15 případů, 2007 - 24 případů), kterých se dopustilo 9 pachatelů – 5mužů a 4 ženy (v roce 2009 – 11 pachatelů, v roce 2008 - 15 pachatelů). Konkrétně se jednalo o 9 x pervitin a 2 x marihuanu. Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let.
Počet injekčních uživatelů v roce 2010 zůstal podle odhadů obdobný jako v roce 2009. Podle poznatků kolegů z PČR i podle zpráv terénních pracovníků OS Laxus odhadujeme, že na Svitavsku je v současnosti více než 400 pravidelných nebo příležitostných uživatelů drog, zejména pervitinu – z toho okolo 300 osob užívá metamfetamin nitrožilně. Další stovky osob experimentují s marihuanou. U marihuany se jedná o osoby nižší věkové kategorie.
Hlavní prioritou KPPK je ve vztahu k drogové problematice především realizace preventivních opatření. Z důvodu přehlednosti dalších kroků je rozděleno působení KPPK v oblasti protidrogové prevence do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální.

Dokument: Komparativní šetření v oblasti závislostí mezi žáky 9. ročníků ZŠ Felberova v letech 2008 - 2010 Mgr. Zdeňek Petržela

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. V předcházející části zprávy je dokumentován počet přednášek a besed. Pracovníci zainteresovaní v problematice primární prevence závislostí však registrují dlouhodobě se snižující účinek metod patřících do tzv. přímého výchovného působení, kam lze zařadit i besedy a přednášky, které využívají technik - poskytování informací, přesvědčování, vysvětlování, nebo dokonce „zastrašování“.
Z těchto důvodů se KPPK v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionálního výchovného působení.


Fotografie z přednášek a komponovaných pořadů Los trifidos v rámci primární prevence závislostí

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Kromě vyhledávání experimentátorů prostřednictvím SVI se činnost v této oblasti v roce 2010 zaměřovala na kontroly užívání návykových látek u dětí a mládeže. Jejich iniciátorem v roce 2010 bylo především OOP ČR.
Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Používány jsou jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost otestování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC . K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. V roce 2010 těchto testů využily desítky rodičů. Průměrný věk dětí se pohyboval kolem 15 - 16 let.

Terciální prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2010 uskutečňována zejména ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlí v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové scházejí 1 x za 14 dní. Kromě pravidelných setkání pořádají výlety, víkendové i pobytové akce. Není výjimkou, že se jich účastní i přes 50 osob. Jednou z tradičních činností je výstava „uměleckých“ prací členů sdružení. V roce 2009 a 2010 se výstava uskutečnila ve vestibulu nemocnice. Činnosti se účastní cca 40 abstinujících nebo jejich rodinných příslušníků. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb. Níže uvedené texty jsou výtahem ze zpráv OS Laxus za rok 2010 (údaje k 30.11.2010).


Fotografie z činnosti občanského sdružení KLUS (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost)

Terénní program (TP)
Základním cílem je aktivní vyhledávání skryté populace problémových uživatelů drog na území Pardubického kraje. Dále Harm Reduction (HR) – práce na snižování rizik, které injekční užívání drog přináší uživatelům samotným, společnosti, kontaktní a doprovázející sociální práce, případná distribuce do dalších zdravotnických a léčebných zařízení, institucí sociálních služeb.
Praktickým cílem programu je ovlivňování životního stylu uživatelů drog. U klientů může mít různé podoby dle stupně jejich motivace, od nácviků bezpečnějších technik aplikace k bezpečnému sexu, až k rozhodnutí dodržovat abstinenci. Od klientů jsou očekávána pouze reálná zlepšení, program si neklade cíle, které nejsou schopni ani ochotni dosáhnout. Pracovníci se věnují především motivovaným klientům. Cílem programu není udržet klienta na ulici, ale posunout ho dalším službám (především K-centrum).
Dalším cílem programu je snižování rizik i pro obecnou populaci. Pro běžné občany především bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu a sběr pohozených stříkaček.
Typický klient programu je většinou muž ve věku 25 let injekčně užívající pervitin. Sociální situace je většinou stabilizovaná, žije u rodičů, nemá trvalé zaměstnání, je české národnosti. Kromě terénních programů nevyužívá jiné služby pro uživatele drog.

Statistické údaje – region Svitavsko
V roce 2010 bylo vyměněno terénními pracovníky v regionální části programu Svitavsko přijato 15 561 a vydáno 15 713 injekčních setů. Výměnný program využilo celkem 65 injekčních uživatelů, z toho 43 osob v přímém kontaktu a dalších 22 je zapojeno do sekundárního výměnného programu.
V regionu Svitavska proběhlo 246 osobních kontaktů. Prvních kontaktů bylo 18. Proběhlo 24 oslovených jednorázových kontaktů s uživateli drog v rámci monitoringu drogové scény. Jednalo se převážně o kuřáky marihuany a uživatele tanečních drog. Dále bylo uskutečněno 58 profesních kontaktů v rámci spolupráce v sociální síti a monitoringu drogové scény. Nalezeno bylo 8 pohozených injekčních stříkaček.

Statistické údaje – Svitavy
V roce 2010 bylo do Svitav realizováno 55 výjezdů. Během nich proběhlo 72 osobních kontaktů s uživateli drog. Výměnný program využilo celkem 24 injekčních uživatelů, z toho 17 osob v přímém kontaktu a dalších 7 je zapojeno do sekundárního výměnného programu. Bylo vydáno 1 614 injekčních setů. Nalezeny byly 3 pohozené injekční stříkačky.

Ambulantní program
Ambulantní centrum Laxus o.s., pobočka Svitavy, poskytovalo v období od 1. 1. do 30. 11. 2010 služby jedenkrát za 14 dní, provozní doba je přizpůsobena potřebám klientů. Objednávání klientů je uskutečňováno prostřednictvím střediska v Pardubicích – klienti se objednávají telefonicky nebo e-mailem. Od roku 2009 jsou služby poskytovány v Multifunkčním centru Fabrika, ve Wolkerově aleji 92, ve Svitavách. Odpovědnou osobou pro pracoviště Ambulantního centra ve Svitavách je Mgr. Daniel Dvořák.
V období od 1. 1. do 30. 11. 2010 proběhlo s klienty celkem 66 kontaktů, z toho 55 s klienty - uživateli drog a 11 s klienty - osobami blízkými. Poprvé oslovilo AC ve Svitavách celkem 12 klientů, 1 klient AC Svitavy znovu kontaktoval po ukončení pobytové léčby. Z počtu 12 klientů, kteří poprvé službu vyhledali, bylo 8 klientů - uživatelů drog a 4 klienti - osoby blízké. V tomto období se uskutečnilo celkem 61 konzultací, z toho bylo věnováno 51 konzultací individuálnímu poradenství, 4 konzultace rodinnému poradenství a 6 konzultací poradenství pro osoby blízké. Oproti předchozím obdobím začalo službu vyhledávat více klientů – uživatelů drog, navýšil se celkový počet konzultací. Program je průběžně propagován jak v adresářích sociálních služeb, tak i na akcích typu Veletrh sociálních služeb, Trh psychoslužeb apod.
V roce 2011 předpokládáme zachování stejného rozsahu služeb. Vzhledem k počtu klientů je provozní doba v AC Svitavy dostačující. Klienti vyžadující častější, systematickou péči musí i nadále dojíždět do střediska v Pardubicích.

Na závěr zprávy za KPPK děkuji všem, kteří se v roce 2010 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 17. 1.2011, PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.