Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2017

Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality (dále jen platforma), která nahradila komisi pro prevenci kriminality, jež tuto činnost zabezpečovala od roku 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje zprávy z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací, včetně prevence kriminality ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách:
http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

Analytická činnost zahrnovala v roce 2017 analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy. Materiál byl zaměřen na základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2006 – 2017). Údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy.


Výstupy ze statistik PČR (podrobně včetně srovnání na: http://mapakriminality.cz)

Obdobně jako v předchozích letech byly podrobně analyzovány vybrané druhy sociálních deviací, například bezdomovectví a sociální vyloučení. Výstupy byly mimo jiné využity k projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby, jehož předmětem je vybudování prostor pro 4 sociální služby – nízkoprahové denní centrum, noclehárnu pro bezdomovce, azylový dům pro muže i ženy a prostory pro tzv. sociálně aktivizační služby pro cílovou skupinu bezdomovců a sociálně vyloučených osob. Projekt byl v průběhu roku 2017 schválen a město Svitavy na realizací tohoto investičního projektu získalo částku 17,86 mil. Kč. Výstavba všech objektů bude dokončena v listopadu 2018. V návaznosti na projekt Šance byly analytické výstupy využity také pro navazující neinvestiční projekt s názvem Dobrý start, jehož předmětem je podpora personálního, materiálního a provozního zabezpečení systémového usměrňování problematiky bezdomovectví ve Svitavách po dobu 3 let. Na projekt Dobrý start město Svitavy získalo v roce 2017 finanční prostředky ve výši 11 mil. Kč. Projekt bude zahájen v dubnu 2018.

b. Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den.


Foto ze soutěže Právo pro každého v roce 2017

U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP ). Způsob spolupráce justičních orgánů s městem a městskou policií se osvědčil. Podrobnosti budou součástí zpráv dalších subjektů, např. velitele MP Svitavy.

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2016 to byl zejména program s názvem „Svitavy – aktivity sociální prevence 2017“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech, v dětském centru, výcvikových a resocializačních bytech nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na krizovou intervenci, program pro predelikventy „Drž se na uzdě“ doplněný sociálně aktivizačními službami pro rodiny predelikventů a třetím rokem také program pro delikventy s názvem „Cesta“. Nově byla zahájena práce s rodiči predelikventů umístěných ve ZDVOP Květné Zahrady. Jednalo se o rozšiřující se systém sociální nebo sociálně pedagogické práce v oblasti sekundární a terciární prevence, tedy práce s osobami, u nichž je cílem reedukace nebo resocializace. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí, z.ú., Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, Mateřským a rodinným centrem Krůček, Květnou Zahradou, z. ú. a Střediskem výchovné péče Svitavska. Součástí programu Cesta pro delikventy byly také pracovní činnosti v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Program Cesta se také stal základem rozvoje spolupráce se Střediskem výchovné péče Svitavska (dále jen SVP).

Za přetrvávající problém v oblasti spolupráce při řešení dětské delikvence lze označit absenci pokračování činnosti tzv. Týmu pro mládež, který pracoval v gesci PMS od roku 2012. V rámci týmu se jednalo o prostředí výměny poznatků z preventivního i kontrolního působení na delikventy do 18 let. Současně s omezením počtu pracovníků PMS lze obě opatření považovat za krok zpět. Výsledky města Svitavy v této oblasti jsou především z důvodů soustavné a dlouhodobé spolupráce všech subjektů velmi dobré. Patří dlouhodobě mezi nejlepší v ČR. V roce 2017 pokračoval trend poklesu provinění u mladistvých nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let a s počtem celkem 13 pachatelů činů jinak trestných a provinění v obou skupinách (nezletilců i mladistvých) je nadále velmi nízký. Jedná se o druhý nejnižší počet za 18 let. Např. v roce 1999 se jednalo o 65 pachatelů. V oblasti řešení dětské predelikvence, delikvence nebo vážných poruch chování se v roce 2017 podařilo uspořádat několik setkání odborníků – speciálních pedagogů, kurátorů, psychologů, psychiatrů a sociálních pracovníků, kteří ve svých pozicích s dětmi pracují a neobejdou se bez vzájemné spolupráce a provázaných služeb. Setkání přispěla nejen k vzájemné informovanosti, ale především ke zvýšení efektivity společné pomoci dětem i jejich rodinám. Je to příležitost pro budoucí programy s rizikovými rodinami, které ve spolupráci s partnery (Květnou Zahradou a Bonanzou) připravuje platforma pro bezpečnost, ale také pro stávající projektové aktivity nebo činnosti.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS . V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce všech, kteří se prevencí zabývají s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení. V současnosti se odehrává především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS, kde jsou finanční příležitosti pro zlepšení materiálních i personálních podmínek. Velmi významný záměr připravuje město Svitavy ve spolupráci s Květnou Zahradou, SVP Svitavska a realizátory inkluzivních aktivit. Jedná se o program dlouhodobé přípravy pedagogických pracovníků na práci s dětmi s poruchami chování. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje platforma i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace.

V roce 2017 se dále rozšířila spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho. Centrum od roku 2010 provozuje ve Svitavách Krizové centrum (dále jen KC). KC se zaměřuje především na děti a mládež v krizi, ale také na systematickou sociální práci s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu, včetně obětí domácího násilí. Od založení centra do konce roku 2017 centrum zaregistrovalo 3 754 uživatelů služeb. Za dobu své existence poskytlo celkem 18 318 intervencí. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je stále zadluženost a s tím svázané rodinné problémy. Výjimečností KC je poskytování komplexní pomoci klientům od prvotní stabilizace až po následnou péči včetně pomoci s oddlužením v rámci služby - odborné sociální poradenství. O osobní bankrot požádalo více jak 210 uživatelů, soudem již bylo 181 bankrotů povoleno, ostatní jsou v přípravě nebo je klienti doposud nepodali. Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. získalo prozatím jako jediné v kraji akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V současné době dle této novely si dlužník nemůže již podat návrh sám, musí se tak obrátit na akreditované zařízení nebo případně na advokáta či notáře. KC poskytuje krizovou intervenci a následně i krátkodobou terapii pro jednotlivce. Většinou se jedná o zpracovávání traumatických událostí, jakými jsou např. ztráta blízké osoby, autonehoda, přepadení, apod. Oproti minulým letům se nadále zvyšuje počet dětských klientů. Značně využívaná je i právní poradna, kde právnička sepisuje žaloby, smlouvy, návrhy, odpory a odvolání. Nejvíce využívanou formou párové konzultace bylo provázení při obtížných rozhovorech (dřívější mediace), tyto konzultace často vycházejí z poptávky OSPOD, který řeší spory o děti a s dětmi spojené. Cílem je smírné ukončení sporu nebo vyjasnění konfliktní situace, zjištění potřebných informací či nalezení nových možností jako je nastavení vhodného modelu řešení konfliktních situací a komunikace mezi rodiči, dohody o péči, výchově a výživě dětí. Službu provázení obtížnými rozhovory poskytlo KC celkem 68 rodinám. Tato služba často navazovala na službu rodinné terapie (dřívější asistovaný kontakt). Rodiče nejsou většinou schopni domluvit se na péči kolem svého dítěte a to často prožívá vážnou krizovou situaci, kdy ho rodiče používají jako prostředníka ve vzájemném sporu. V loňském roce byla služba poskytnuta 15 rodinám. KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy, jako je např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s OSPOD, s oddělením sociální péče MěÚ Svitavy, s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s intervenčním centrem SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ČR ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s Bonanzou Vendolí, z.ú., s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách, s mateřským centrem Krůček, s PPP ÚO, se Střediskem výchovné péče Alfa ve Svitavách a s Domem na půli cesty Květná Zahrada. KC poskytuje telefonické, e-mailové a osobní poradenství. Všechny služby i v roce 2017 poskytovalo KC bezplatně.


Fotografie sídla Krizového centra J.J.Pestalozziho a z Mentorské asistence v roce 2017

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2017 dále rozvíjena spolupráce s Bonanzou, z. ú. a Květnou Zahradou, z. ú. Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky.

Pedagogové Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky. Na podzim 2017 proběhlo ve Svitavách setkání pracovníků prevence se všemi pedagogy Katedry sociální patologie a sociologie UHK, které bylo zaměřeno především na budoucnost práce s rizikovými dětmi a jejich rodinami. Studenti téže katedry spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. Výhodou je podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách PdF UHK. V roce 2017 byl také projednáván rozsáhlý komparativní výzkum zaměřený na problematiku inkluze, na němž měla spolupracovat i Agentura pro sociální začleňování, ale ZŠ Lačnov jako škola administrativně zabezpečující projekt inkluze ve Svitavách před uzavřením jednání o účasti všech partnerů spolupráci odmítla.
Samostatnou kapitolou spolupráce jsou společné činnosti města Svitavy a Laxus o. s. v oblasti prevence závislostí.

c. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2017 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rozšíření městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných cca 51 kamerových bodů. Počet kamerových bodů v současnosti dosáhl hranice, která neumožňuje stálý monitoring veškerých míst v reálném čase pouze z jednoho pracoviště. Proto bylo v roce 2005 do systému monitorování zapojeno i pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. Rekonstrukce a rozšiřování MKS v roce 2017 probíhaly takto:

V průběhu února a března byla vyměněna ve spolupráci s Oddělením informatiky MěÚ Svitavy kamera ve vestibulu Nádraží ČSAD, kde byl instalován i nový datový spoj a vytvořeny předpoklady pro umístění nové venkovní kamery na rekonstruované fasádě budovy ČSAD. Tato kamera bude dokončena pravděpodobně v roce 2018, doposud je funkční kamera na panelovém domě na ulici Dimitrovova. Na konci dubna 2017 byl MKS rozšířen o čtyři stacionární kamery umístěné na budově Městského muzea a galerie ve Svitavách. Cílem instalace nových kamer je zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří využívají velmi frekventovaného podchodu u budovy PČR a Ottendorferova domu na náměstí Míru. Součástí monitoringu je také ulice Klicperova a prostranství před Policií ČR a městským muzeem.


Fotografie kamerového bodu na budově Městského muzea a galerie ve Svitavách včetně obrazových výstupů na služebně MP Svitavy

V říjnu 2017 byla provedena výměna 14 let staré kamery ve vestibulu Nádraží ČD, kde je vysoká frekvence cestujících.


Fotografie obrazových výstupů z kamer ve vestibulu na Nádraží ČD ve Svitavách

Začátkem listopadu 2017 oddělení informatiky ve spolupráci s MP Svitavy nahradilo zastaralou stacionární kameru v zadním traktu Multifunkčního komunitního a vzdělávacího centra Fabrika o celkem čtyři stacionární kamery umístěné ve společném kamerovém modulu. Jedna z kamer také monitoruje přístup do náměstí Míru.


Fotografie obrazových výstupů z kamer umístěných na budově Fabriky

Na závěr roku byla nově instalována kamera na budově Městského informačního centra Svitavy (MIC), která monitoruje část náměstí Míru před MIC a vstup do náměstí. Cílem instalace nových kamer je zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří využívají služeb multifunkčního vzdělávacího a komunitního centra nebo se pohybují po náměstí Míru. Obraz i záznam ze všech kamer využívá městská policie i Policie ČR.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2017.

V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s tzv. dětskou predelikvencí a delikvencí. Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem Svitavy – aktivity sociální prevence 2017. Projekt se skládal z aktivit (dále AK), jejichž prostřednictvím bylo dosaženo následujících výsledků:

 

 • AK1 – Mentorská asistence. Jedná se o celoroční práci mentorů a průvodců mentorů s dětmi s poruchami učení, chování, případně s dětmi z nevhodného sociálního prostředí. Mentoring probíhá každý pracovní den v týdnu. Pro jedno dítě je vyčleněn vždy jeden mentor. V rámci aktivity bylo stanoveno pracovat s 35 dětmi a 42 pracovníky (mentory + průvodci mentorů - sociálními pracovníky) – skutečnost 65 dětí + 46 pracovníků (mentorů a průvodců mentorů);
 • AK2 – Mentorská asistence v azylových domech a tzv. vstupních bytech – „Krok za krokem přes bariéry“. Jedná se o celoroční práci s obyvateli Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách a v 6 vstupních bytech města Svitavy na ulici Milady Horákové. Předmětem jsou sociálně pedagogické činnosti směřující k budoucí samostatnosti matek (v resocializačních bytech i celých rodin). V projektu bylo stanoveno 20 dospělých - přev. matek v AD a cca 25 - 30 dětí (umístěných v AD a resoc. bytech) – skutečnost: 14 dospělých + 31 dětí (jednalo se o veškeré klienty – rodiče i děti, kteří byli ubytování v AD nebo vstupních; na aktivitě pracovaly 2 pracovnice;
 • AK3 – Výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování. Jednalo se o výcvik realizovaný pro děti s projevy predelikventního chování prostřednictvím 10 sobotních a jednoho víkendového pobytu na statku Bonanzy ve Vendolí. Na aktivity v rámci projektu navazovala nabídka služeb (aktivizačních činností) pro děti i rodiny (nízkoprahový klub, sociálně aktivizační práce v rodinách, účast na akcích sdružení apod.). V projektu bylo stanoveno 12 predelikventů do prvovýcviku, 70 hodin pro každé dítě, 12 pracovníků – skutečnost: 21 dětí v prvovýcviku (70 hodin/1 dítě) + 15 dětí v upevňovací činnosti,  12 pracovníků;
 • AK4 – Kurz krizové intervence (navazující na základy krizové intervence). Jednalo se o dvoudenní vzdělávací akci v rozsahu 20 výukových hodin zaměřenou na rozšíření dovedností získaných v kurzu základy krizové intervence z roku 2016. Akce byla určena pro sociální pracovníky MěÚ Svitavy a pracovníky neziskových organizací, kteří se účastní projektu. Projektem bylo stanoveno 20 účastníků – skutečnost: 20 účastníků;
 • AK5 – Právní poradenství rizikovým rodinám – problematika zadlužování. Konkrétně se jednalo o prevenci zadlužování, poradenství při stanovování výměry výživného, poradenství při rozvodech a poradenství pro pomáhající profesionály a dobrovolníky v rámci ostatních aktivit projektu. Stanoveno - 45 rodin – skutečnost: 50 rodin (nebo jednotlivých klientů – např. matek samoživitelek);
 • AK6 – Práce s rodinami predelikventů a delikventů – „Návrat“. Jednalo se o pilotní ověření práce s rodinami starších predelikventů a delikventů na statku Květné Zahrady. Cílem aktivity byla podpora vazeb dětí na rodinné prostředí a zajištění jejich návratu do původní rodiny z prostředí střednědobých výchovných zařízení. Stanoveny byly minimálně 3 rodiny, 10 podpořených osob, 3 pracovníci – skutečnost: 12 rodin, celkem 21 osob, 3 pracovníci;
 • AK7 – Výcvik pro delikventy – „Cesta“. Konkrétně se jednalo o dva běhy tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let ze Svitav, správního obvodu Svitavy, které byly vytipované jako tzv. „kriminálně rizikové“. Stanoveno bylo minimálně 12 (pre)delikventů do 15 let ve 2 bězích – skutečnost: 19 účastníků ve 2 bězích;
 • AK8 - Letní tábor pro děti v péči OSPOD MěÚ Svitavy. Jednalo se o 14 denní pobytový tábor zabezpečovaný pro město Svitavy spolkem Medea, z. s. Hlinsko pro děti v péči orgánů sociálně právní ochrany dětí zaměřený zejména na upevnění sociálních dovedností získaných v některých shora uvedených projektových aktivitách. Stanoveno bylo v projektu 10 dětí v péči OSPOD – skutečnost: 11 účastníků.

Středisko výchovné péče Alfa zahájilo svou činnost 1. 9. 2014. Sídlí ve Svitavách v budově bývalého internátu střední zdravotnické školy na Purkyňově ulici. Jde o školské zařízení, financované MŠMT , které nabízí své služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování a s nezdravými vztahy. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále pak děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou klienty SVP učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat. SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu fungují terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. V roce 2017 byl otevřen stacionář pro dětí z prvního stupně. V současnosti tedy pracují služby 2 denních stacionářů, které navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivnější formu odborné spolupráce, jakýsi předstupeň internátního typu zařízení. Služby denního stacionáře jsou poskytovány na dvou pracovištích ve Svitavách a na jednom v Květné. V roce 2018 bude SVP pravděpodobně usilovat o vytvoření pobytových služeb, které v případě souhlasu MŠMT budou umístěny na statku Květné Zahrady v obci Květná. Další nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické. V roce 2017 bylo také zahájeno systematické a dlouhodobé vzdělávaní pedagogů celého regionu zaměřené zejména na práci s dětmi s poruchami chování. Další informace je možné nalézt na našich webových stránkách www.svpsy.cz

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Díra a Prevence s Bonanzou (dále jen NZDM). Cílovou skupinou projektů jsou děti a mládež ve věku od 8 do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Taková situace je zpravidla kombinací několika faktorů, jako je např. jejich školní neúspěch, nedostačující nebo nezdravé vrstevnické kontakty, bydlení v nevyhovujících podmínkách, nedostatečná výchova a opora ze strany rodiny, experimentování s návykovými látkami, neorganizovanost volného času apod. Počet klientů v rámci jednoho dne přesahuje v obou provozovnách 30 dětí. Kluby jsou otevřeny každý pracovní den. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování. Službu Nízkoprahového klubu Díra ve Svitavách využilo v roce 2017 celkem 119 dětí, které v součtu navštívily klub 3.412x. Službu NZDM Prevence s Bonanzou využilo v roce 2017 celkem 85 dětí, které v součtu navštívily klub 1.838x.

 


Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu Díra v roce 2017

Bonanza Vendolí, z.ú. dále poskytuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Tato služba je dle využívaných metod rozdělena do pracovních skupin. Sanace rodiny je základní aktivizační služba a klade si za cíl řešení nepříznivé sociální situace celé rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let ze Svitavska, Moravskotřebovska, Poličska a Litomyšlska, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové situace v rodině, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Nejčastěji se jedná o zhoršené kompetence v oblasti péče o děti, špatné finanční a bytové podmínky, dlouhodobou nezaměstnanost, ale také vztahy v rodině, nedostatečnou zralost rodičů, obtíže při obstarávání běžných denních záležitostí apod.

Mentorská asistence je zaměřena na žáky prvního stupně základní školy, kteří mají výchovné, vzdělávací nebo vztahové problémy. Po celý rok se schází vždy jeden mentor s jedním klientem 2x týdně na dobu 45 minut. Úkolem každého mentora je podporovat klienta v samostatnosti, učit příkladem, konfrontovat negativní postoje klientů a zvýšit jejich sebevědomí.

Výcvik sociálních dovedností je určen dětem ve věku od 8 do 15 let a jejich rodinám. Program Výcvik sociálních dovedností je primárně zaměřen na navazování a udržování vztahů, dodržování stanovených pravidel, empatii, adaptaci, komunikaci, řešení konfliktů, cílevědomost, pracovitost, spolupráci, vytrvalost, respekt k autoritám, poskytování zpětné vazby, sebehodnocení a sebereflexi. Využívány jsou především metody zážitkové pedagogiky, metody animace, práce se skupinou, hipoterapie a ergoterapie.
V roce 2017 využilo službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi celkem 83 rodin, z toho se jedná o 203 dětí ve všech pracovních skupinách. Děti a jejich rodiny využily službu celkem 2 853x.


Fotografie z činnosti nízkoprahového klubu a dalších služeb Bonanzy na statku

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2017 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 470 tis. Kč a dvě návratné finanční výpomoci v celkové výši 1,1 mil. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace i návratné výpomoci byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány nebo v případě výpomocí navráceny. Spolupráce se soustředila především na 4 subjekty – Bonanza Vendolí, z.ú., Květná Zahrada, z.ú., Laxus z.ú. a Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. (Krizové centrum Svitavy).
Činnost KC Pestalozziho je popsána v předchozí části materiálu. Bonanza Vendolí, z.ú. zajišťovala pro město Svitavy v roce 2017 především výše uvedený provoz Mentorské asistence, Nízkoprahového klubu Díra, program Prevence s Bonanzou a program „Drž se na uzdě“. V roce 2017 také zahájila rozsáhlou rekonstrukci statku a investiční akci spočívající ve vytvoření ubytovacích prostor pro systematickou práci s rodinami predelikventů nebo dětí s projevy maladaptivního chování. V rámci své činnosti organizace také spolupracuje s dobrovolníky z dalších zemí. V létě 2017 s jejich pomocí vybudovala venkovní stání pro koně (viz fotografie) nebo na podzim využila dobrovolníky pří vyklízení prostor statku před rozsáhlou rekonstrukcí.


Fotografie přístřešků pro koně vybudovaných s pomocí dobrovolníků z Německa a zahájení rekonstrukce statku na podzim 2017

Pro návaznost na oblast sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z.ú., (dále jen KZ) sídlící v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla 16 - 29 let. KZ současně dokončuje rekonstrukci dalšího objektu, v němž bude 8 bytů, zázemí služby a komunitní centrum. Za rok 2017 organizace pracovala s 21 klienty, od roku 2005 prošlo zařízením více než 160 klientů.


Fotografie zahájení rekonstrukce Domu na půl cesty v Květné, kde bude pod dokončení v roce 2018 Květná Zahrada provozovat DPC s celkem 8 byty pro klienty do 30 let

Od roku 2013 je v Květné Zahradě v provozu Zařízení pro Děti Vyžadující Okamžitou Pomoc „Květináč“, které je určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. V současnosti je ve ZDVOP Květináč umístěno střídavě 8 – 9 dětí. Průměrná délka pobytu dítěte je 10 měsíců – 1 rok. Zařízení zaplňuje společně s výše uvedeným SVP jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současným právním rámcem v ČR). V roce 2017 byla rozšířena i práce s rodiči dětí umístěných ve ZDVOP. V rámci projektu prevence kriminality města Svitavy se v tzv. aktivitě s názvem  „Návrat“ do činnosti zapojilo v roce 2017 celkem 20 rodičů. Aktivita je velkým příslibem pro celkovou reedukaci a resocializaci nejen dětí.


Fotografie z některých činností nebo jednorázových akcí Květné Zahrady v průběhu roku 2017

Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci sociálního podniku tzv. Farmy Květné Zahrady (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, bourárna masa, komplex souvisejících faremních činností)  zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty KZ nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila KZ komplexní program tzv. „Prostupného zaměstnávání“ zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce. V této souvislosti se KZ výrazně podílela na části zimní ruční údržby chodníků ve Svitavách, zejména v lokalitě od autobusového nádraží ke stadionu a v přilehlé čtvrti až po zadní část budovy MěÚ Svitavy po ulici Dvořákova.


Fotografie z výstavby, rozšíření nebo rekonstrukcí prostor pro zemědělské činnosti, prodej výrobků v Květné Zahradě

V činnostech pro znevýhodněné děti se KZ zaměří především na prohloubení práce s rodinami (dětí s poruchami chování, predelikventů, delikventů, soc. znevýhodněných apod.). Půjde o činnosti, které v ČR vykonává pouze minimum organizací se zázemím odborného personálu v mnoha profesích a zajištěnými materiálními podmínkami. Aktivity s rodinami budou základem požadované změny v systému péče o ohrožené děti a KZ se chce stát vzorem pro jejich efektivní uskutečňování.
V neposlední řadě je Květná Zahrada, z.ú. zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska, které vzniklo v roce 2014 a poskytuje preventivně výchovné služby pro celý okres Svitavy.


Fotografie rekonstrukce pro stor pro sociální podnikání nebo nových prostor pro komunitní centrum případně pro SVP Svitavska (dílna a zázemí pro pracovní činnosti dětí)

Všichni klíčoví partneři – Bonanza, Květná Zahrada (včetně SVP) i KC Pestalozzi jsou flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen na tzv. pracovní terapii, která je jedním z hlavních předpokladů pro řešení řady výchovných a sociálních problémů v komunitě.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů
Skupina pro prevenci kriminality připravila v roce 2017 několik desítek vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz → Úřad → Bezpečnost → Prevence kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence.Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách v roce 2016 celkem 16 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).
Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2017 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 42 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami stále častěji přispívají i partnerské organizace, které na webu prevence a následně na hlavním webu města informují o svých preventivních aktivitách.

Informace pro odbornou veřejnost

V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se o metodická setkání se zástupci univerzit, odborných společností nebo o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo případně realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Systém včasné intervence nebo o projekty situační prevence. V roce 2017 se například jednalo o setkání s lokálními „síťaři“ sociálních služeb z Moravské Třebové, Poličky a Pardubic nebo o přednášku pro MAS Moravskotřebovsko, která byla zaměřena na preventivní činnosti v širším regionu. Samostatnou částí byl navazující Kurz krizové intervence.  Připraveno bylo celkem 5 jednodenních vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost a jedna akce dvoudenní (krizová intervence).


Fotografie z návštěv odborníků a vzdělávacích akcí v Bonanze a Květné Zahradě v roce 2017. Na snímcích jsou zástupci Pardubického kraje, MV ČR, PdF UHK apod.

Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Město Svitavy s pomocí institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy.

Přímý vstup k nim je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/. Na informování v měsíčníku navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality.

d. Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí má význam uvést některé statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. TOXI, kterou řeší specializované orgány PČR. Jedná se tak o tzv. generální prevenci, jejímž úkolem především odstrašení pachatelů a zamezení opakování jejich trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
36
43
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
29
29
            - marihuana
5
7
9
9
11
10
9
13
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
0
1
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
1
2
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
3
3
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
1
0
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
1
0
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
0
2
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
2
3
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
38
43
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
12(7)
8(5)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
11
18
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
11
18
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Město se v oblasti prevence závislostí soustředí především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy (obdobně jako v předchozích letech). Příkladem efektivních akcí tohoto typu byly návštěvy studentů SZŠ Svitavy spojené s prohlídkou Domu na půl cesty Květné Zahrady jako prostředí pro resocializaci osob ohrožených mimo jiné návykovými látkami. Součástí prohlídky statku byly přednášky a následné diskuse studentů s terénními pracovníky Laxus z.ú.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC . K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testy v průběhu roku využije několik desítek zájemců z řad rodičů, školských zařízení nebo Květné Zahrady. Poskytování testů doprovází informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2016 uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s. a Laxus z.ú. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, kde se členové scházejí 2 x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, výstavy, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci.


Fotografie z výstavy Cesta k sobě, kterou každoročně pořádá KLUS Svitavy

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú.)
Cíle ve vztahu ke klientům:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Pardubického kraje,
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 • odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog,
 • rozvíjení spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Poskytované služby
V roce 2017 došlo k úpravám metodik poskytování služeb a změně používané terminologie, nicméně obsah a rozsah poskytovaných služeb zůstává nezměněn.
Kontaktní práce: Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
Výměnný injekční program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik.

Odkazy a zprostředkování jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení.

Poradenství: Poradenstvím v terénu se rozumí proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu: Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.        

Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Tabulka statistických údajů terénního programu za rok: 2013 2014 2015 2016 2017
 Počet klientů (počet uživ. drog, kteří využili min. jednou služeb prog.) 
19
20
28
31
18
- z toho klientů spadajících do primární cílové skupiny
15
16
19
29
17
- z toho klientů spadajících do sekundární cílové skupiny
4
4
9
2
1
- z toho počet nových klientů
9
5
10
12
5
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
2
4
4
20
29
Průměrný věk klientů programu
29
29
27
33
32
Počet nalezených injekčních stříkaček
0
6
0
13
7
Počet vyměněného injekčního materiálu
2 322
5 027
4 879
9 402
6 514
Počet výjezdů
75
84
73
100
94
Počet klientů v dalších službách Laxus o. s.
15
14
neuvedeno

Interpretace některých statistických údajů
Co se týče injekčního užívání, v kontaktu jsme v tomto období byli s 18 aktivními uživateli. Z toho  je 9 mužů. Oproti loňskému roku stoupl počet osob v sekundárním výměnném programu. Za rok 2017 máme v tzv. Svipu 29 osob. Počet osob využívajících sekundární výměnný program udává, pro kolik dalších osob mění stříkačky klienti našeho programu. Pracovníci TP byli v kontaktu i s uživateli THC, kterých bylo 26. Jednalo se především o muže mladšího věku, průměr kolem 20 let. Celkově oslovili 38 osob, které seznámili se službami Laxus z.ú. V roce 2017 pracovníci TP vydali 6514 stříkaček společně s dalším zdravotnickým materiálem pro snížení rizik při aplikaci. Ve městě zajistili 7 pohozených injekčních stříkaček, z toho 3 předala městská policie. Nálezy byly odborně a bezpečně zlikvidovány.

Informace o drogové scéně:
Ve Svitavách stále platí, že převažuje užívání pervitinu a surového opia v letních měsících. V kontaktu bylo 8 klientů, kteří užívají opium. Průměrný věk klientů cílové skupiny CTTPK je 32 let.
Většina z nich bydlí společně na squatu. S blížící se zimou si někteří klienti shánějí jiná místa na bydlení – u přátel, rodiny či na ubytovně. Všichni klienti užívají intravenózně. Drogová scéna je stabilizovaná a nepozorujeme zde velké výkyvy v oblasti užívání. Přes sociální síť Facebook jsou pracovníci TP v kontaktu se dvěma skupinami (osobami).

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy je Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí ambulantního centra a Bc. Tomáš Potůček, poradenský pracovník pro město Svitavy (Laxus, z.ú.))
Stručná definice Ambulantního centra
Ambulantní centrum, detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy po dobu 8 let. Důvodem založit a provozovat pobočku adiktologických služeb ve Svitavách byla horší dostupnost adiktologických služeb osobám z tohoto regionu. V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení.
Cíle

 • dosažení a udržení abstinence,
 • podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými,
 • pomoc při začleňování klienta do společnosti,
 • zlepšení kvality života klienta,
 • podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.

           
Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • klienti s nařízenou ochrannou léčbou,
 • klienti v rámci probačního programu,
 • klienti po návratu z výkonu trestu,
 • těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.

Základní poskytované služby
Ambulantní léčba – je určena především klientům, usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do služby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
Psychologické a psychiatrické vyšetření – indikováno v případech podezření na více nemocí či další komplikace.
Poradenství – poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
Skupinová práce – služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů OPL a dlouhodobě abstinujícím klientům.
Internetové poradenství – jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty, a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
Poskytování informací – jedná se o základní službu sociálního poradenství – informuje klienty o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta – jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně-právní poradenství.
Pomoc v krizi – individuální práce s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav klienta a minimalizovat možná rizika


Ambulantní služby Laxus z.ú.

Základní informace o činnosti ambulantního centra ve Svitavách
Služby byly v roce 2017 poskytovány během provozní doby po dva dny v týdnu, všechny nabízené služby byly poskytovány v neomezeném rozsahu. Od dubna 2015 funguje ve Svitavách Skupina prevence relapsu, která je určena pro osoby usilující o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu a pro gamblery/hráče, kteří usilují o abstinenci. Do skupiny jsou zařazovány osoby, které prošly pobytovou léčbou (léčebna, komunita), absolvovaly ambulantní léčbu (nebo na ní stále docházejí) či usilují o abstinenci vlastními silami a prostředky (tzv. samoléčba). Do doléčovací skupiny jsou zpravidla zařazovány osoby abstinující tři a více měsíců. Doléčovací skupina probíhá vždy v úterý 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v nových prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, a.s.

Tabulka statistických údajů ambulantního programu za rok: 2013 2014 2015 2016 2017
Počet kontaktů: Celkem:
61
116
256
289
225
Z toho s uživateli drog:
46
96
230
235
199
Z toho s osobami blízkými:
15
21
26
54
26
Počet 1. kontaktů: Celkem:
32
37
81
45
51
Z toho s uživateli drog:
15
19
48
30
39
Počet konzultací: Celkem:
61
116
256
289
225
Z toho individuální poradenství:
42
77
191
235
199
Z toho rodinné poradenství:
15
28
39
34
2
Z toho poradenství pro osoby blízké:
4
11
26
20
24
Počet klientů: Celkem:
32
44
101
96
57
Z toho uživatelů drog:
15
23
57
54
42
Z toho osob blízkých:
17
21
44
42
15

Kapacita Ambulantního centra je 5 objednaných konzultací za den. V době letních měsíců kapacita služby pokrývá poptávku, nárůst počtu klientů je zaznamenáván většinou v jarních a podzimních měsících.  Dojde-li k odmítnutí klientů z kapacitních důvodů, jsou tito evidováni v Knize odmítnutých klientů a jsou zařazeni do pořadníku. Průměrný věk klientů je 36 let, což je způsobeno každoročně zvyšujícím se počtem uživatelů alkoholu a gamblerů, kteří začínají svůj problém se závislostí řešit později a věkově spadají do skupiny středního věku. (Průměrný věk uživatelů nelegálních látek je 25 let, průměrný věk uživatelů alkoholu je 40 let a průměrný věk klientů s procesuální závislostí je 35 let.) Mezi UD převažují muži, uživatelé alkoholu a pervitinu. Z nelegálních látek zůstává převládající primární drogou pervitin. Tento trend je obdobný jako v jiných Ambulantních centrech Laxus z.ú.

Na závěr zprávy za město Svitavy děkuji všem, kteří se v roce 2017 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc