Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2016

Důvodová zpráva:
Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality (dále jen platforma), která nahradila komisi pro prevenci kriminality, která tuto činnost zabezpečovala od roku 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje zprávy z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací, včetně prevence kriminality ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách (55 x v roce 2016):
http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 • Analytická činnost
 • Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 • Oblast přípravy a realizace programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 • Prevence závislostí

 

Analytická činnost

(Zpracovatelem je Mgr. Rostislav Bednář)

Analytická činnost zahrnovala v roce 2016 analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy. Materiál byl zaměřen na základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2006 – 2016). Údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy.


Výstupy ze statistik PČR (podrobně včetně srovnání na: http://mapakriminality.cz)

Dalším z významných analytických materiálů zpracovaných v roce 2016 byla Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, kterou zpracovala platforma ve spolupráci se zástupci partnerských organizací. Součástí strategie je mimo jiné strategický rámec, který obsahuje konkrétní programy, projekty, aktivity a činnosti plánované v předmětné oblasti v dalších pěti letech. Součástí je také aktualizace materiálu s názvem Schéma řešení trestné činnosti dětí a mládeže, které je doplněno o rovinu popisu konkrétních činností jednotlivých zapojených subjektů a základní popis jejich činností (viz obrázek na webu města).


Strategie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku pro období 2017 – 2021 a Schéma řešení trestné činnosti dětí a mládeže ve Svitavách

Obdobně jako v předchozích letech byly podrobně analyzovány vybrané druhy sociálních deviací, například bezdomovectví a sociální vyloučení. Po neúspěšném podání žádosti o dotaci na projekt Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby v roce 2014 byl projekt upraven. Byly vypuštěny tzv. krizové byty a nahrazeny šatnami pro podporované zaměstnávání. V závěru roku 2016 byl zpracován nový – komplexní projekt Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby (dále jen Šance) zahrnující celkem čtyři služby pro sociálně vyloučené občany. Po celý rok 2016 probíhala usilovná propagace projektu Šance za účasti jednoho z nejznámějších českých fotografů prof. Jindřicha Štreita, který v průběhu celého roku 2015 zdokumentoval veškeré lokality i osoby, které spadají do kategorie tzv. zjevných bezdomovců. Fotografie byly součástí výstavy Šance pro život, která byla pořádána městem Svitavy ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách a Střediskem kulturních služeb města Svitavy. V roce 2016 byla výstava kromě pro občany města Svitavy vystavena na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, v Domě kultury v Šumperku a Městské galerii v Železném Brodě. Fotografie ze Svitav jsou také součástí publikace Jindřicha Štreita s názvem Kde domov můj?


Fotografie z vernisáže výstavy Šance pro život na Univerzitě Hradec Králové


Fotografie z knihy Jindřicha Štreita – „Kde domov můj?"


Schéma služeb projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby

Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den.


Foto ze soutěže Právo pro každého v roce 2016

U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Způsob spolupráce justičních orgánů s městem a městskou policií se osvědčil. Podrobnosti budou součástí zpráv dalších subjektů, např. velitele MP Svitavy.

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2016 to byl zejména program s názvem „Svitavy – aktivity sociální prevence 2016“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech, v dětském centru, výcvikových a resocializačních bytech nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na krizovou intervenci, program pro predelikventy „Drž se na uzdě“ doplněný sociálně aktivizačními službami pro rodiny predelikventů a druhým rokem také program pro delikventy s názvem „Cesta“. Jednalo se o rozšiřující se systém sociální nebo sociálně pedagogické práce v oblasti sekundární a terciární prevence, tedy práce s osobami, u nichž je cílem reedukace nebo resocializace. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí, z. ú., Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, Mateřským a rodinným centrem Krůček, Květnou Zahradou, z. ú. a Střediskem výchovné péče Svitavska. Součástí programu Cesta pro delikventy byly také pracovní činnosti v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Program Cesta se také stal základem rozvoje spolupráce se Střediskem výchovné péče Svitavska (dále jen SVP). SVP se postupně stává prostředím soustavné a dlouhodobé pomoci rodinám i pedagogickým pracovníkům z širšího regionu. Tým cca 11 profesionálů je základem pomoci v oblasti řešení problémů s učením, poruchami chování, dětské predelikvence a delikvence. Pro delikventy nad 15 let respektive oběti trestných činů město participovalo na projektu PUNKT PMS a „Proč zrovna já?“, jež jsou v gesci PMS ČR. Některé projekty budou níže rámcově vyhodnoceny. Podrobně jsou představovány v průběhu roku v dílčích zprávách na webu prevence.

Za určitý problém v oblasti spolupráce při řešení dětské delikvence lze označit absenci pokračování činnosti tzv. Týmu pro mládež, který pracoval v gesci PMS od roku 2012. V rámci týmu se jednalo o prostředí výměny poznatků z preventivního i kontrolního působení na delikventy do 18 let. Současně s omezením počtu pracovníků PMS lze obě opatření považovat za krok zpět. Výsledky města Svitavy v této oblasti jsou především z důvodů soustavné a dlouhodobé spolupráce všech subjektů velmi dobré. Patří dokonce mezi nejlepší v ČR. V roce 2016 pokračoval trend poklesu provinění u mladistvých nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let a s počtem celkem 17 pachatelů činů jinak trestných a provinění v obou skupinách (nezletilců i mladistvých) je nadále velmi nízký. Jedná se o druhý nejnižší počet za 17 let. Např. v roce 1999 se jednalo o 65 pachatelů. V oblasti řešení dětské predelikvence, delikvence nebo vážných poruch chování se v roce 2016 podařilo uspořádat několik setkání odborníků – speciálních pedagogů, kurátorů, psychologů, psychiatrů a sociálních pracovníků, kteří ve svých pozicích s dětmi pracují a neobejdou se bez vzájemné spolupráce a provázaných služeb. Setkání přispěla nejen k vzájemné informovanosti, ale především ke zvýšení efektivity společné pomoci dětem i jejich rodinám. Je to velká příležitost pro budoucí programy s rizikovými rodinami, které ve spolupráci s partnery (Květnou Zahradou a Bonanzou) připravuje platforma pro bezpečnost, ale také pro stávající projektové aktivity nebo činnosti. Příslibem je také projekt inkluze ZŠ a MŠ Lačnov, který na několik let výrazně zlepší prostředí výchovy nejen znevýhodněných dětí na místních školách. Projekt zahrnuje 3 úvazky psychologů, 6 úvazků speciálních pedagogů a cca 30 úvazků asistentů pracujících v rodinách dětí. V rámci inkluzivního projektu probíhají 3 podpůrné skupiny, které jsou prostředím rozvoje spolupráce a jejichž činnost postupně nabývá na efektivitě a provázanosti (především mezi školami navzájem PPP ÚO a SVP). Velkou otázkou však je, co se stane s tímto velkorysým systémem podpory znevýhodněných rodin a dětí po ukončení projektu. V této oblasti je velký prostor pro politickou reprezentaci města i regionu, aby racionální podobu podpory dále prosazovala.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS.
V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce všech, kteří se prevencí zabývají, s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí. Významný posun zaznamenala spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  V současnosti se odehrává především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS, kde jsou finanční příležitosti pro zlepšení materiálních i personálních podmínek. Velmi významný záměr připravuje město Svitavy ve spolupráci s Květnou Zahradou, SVP Svitavska a realizátory inkluzivních aktivit. Jedná se o program dlouhodobé přípravy pedagogických pracovníků na práci s dětmi s poruchami chování. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje platforma i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace. V roce 2016 se dařilo spolupracovat s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů, SPCCH a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Od roku 2009 provozuje v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí.

V roce 2016 se dále rozšířila spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho. Centrum od roku 2010 provozuje ve Svitavách Krizové centrum (dále jen KC). KC se zaměřuje především na děti a mládež v krizi, ale také na systematickou sociální práci s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu, včetně obětí domácího násilí. Od založení centra do konce roku 2016 centrum zaregistrovalo 3 213 uživatelů služeb. Za dobu své existence poskytlo celkem 15 720 intervencí. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je zadluženost a s tím svázané rodinné problémy. Výjimečností KC je poskytování komplexní pomoci klientům od prvotní stabilizace až po následnou péči včetně pomoci s oddlužením v rámci služby - odborné sociální poradenství. O osobní bankrot požádalo více jak 190 uživatelů, soudem již bylo 160 bankrotů povoleno, ostatní jsou v přípravě nebo je klienti doposud nepodali. KC zaznamenává nárůst poptávky po krizové intervenci a následné krátkodobé terapii pro jednotlivce. Většinou se jedná o zpracovávání traumatických událostí, jakými jsou např. ztráta blízké osoby, autonehoda, přepadení, apod. Oproti minulým letům se dvojnásobně zvýšil počet dětských klientů. Hojně využívaná je i právní poradna, kde právnička sepisuje žaloby, smlouvy, návrhy, odpory a odvolání. Nejvíce využívanou formou párové konzultace v roce 2016 bylo provázení při obtížných rozhovorech (dřívější mediace - službu nemůže KC dle KÚ poskytovat jako základní činnost krizové pomoci). Konzultace často vycházejí z poptávky OSPOD, který řeší spory o děti a s dětmi spojené. Cílem je smírné ukončení sporu nebo vyjasnění konfliktní situace, zjištění potřebných informací či nalezení nových možností jako je nastavení vhodného modelu řešení konfliktních situací a komunikace mezi rodiči, dohody o péči, výchově a výživě dětí. Službu provázení obtížnými rozhovory poskytlo KC celkem 53 rodinám. Tato služba často navazovala na službu rodinné terapie (dřívější asistovaný kontakt - službu rovněž nemůže KC poskytovat jako základní činnost krizové pomoci). Rodiče nejsou povětšinou schopni domluvit se na péči o své dítě a to většinou prožívá vážnou krizovou situaci, kdy ho rodiče používají jako prostředníka ve vzájemném boji. V loňském roce byla služba poskytnuta 12 rodinám.


Fotografie ze vzdělávacích akcí KC J. J. Pestalozziho pro odbornou veřejnost zaměřené na syndrom CAN

KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy, jako je např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s OSPOD, se sociálním odborem MěÚ  Svitavy, s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s intervenčním centrem SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ČR ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s Bonanzou Vendolí, z. ú., s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách a Koclířově, s mateřským centrem Krůček, s PPP ÚO, se Střediskem výchovné péče Alfa ve Svitavách a s Domem na půli cesty Květná Zahrada. KC poskytuje telefonické, e-mailové a osobní poradenství. Všechny služby i v roce 2016 poskytovalo KC bezplatně.
V roce 2016 bylo nutné ukončit pracovní poměr 2 pracovnic krizového centra z důvodu nedostatku finančních zdrojů a stanovené výše reálných úvazků v tzv. pověření. Toto opatření způsobilo KC, a tedy také občanům – příjemcům služeb značné problémy. Objednací lhůta se vzhledem ke stále se navyšujícímu počtu klientů prodloužila až na 3 týdny a odpolední termíny jsou obsazeny na dlouho dopředu. Krizová pomoc by měla fungovat okamžitě, když se klient nachází v krizi. Všichni pracovníci se tak dostávají do značného stresu a smysluplnost krizové pomoci je ohrožena.

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2016 dále rozvíjena spolupráce s Bonanzou, z. ú. a Květnou Zahradou, z. ú. Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky. Pedagogové Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky. Studenti této katedry spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. Výhodou je podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách PdF UHK. Samostatnou kapitolou spolupráce jsou společné činnosti města Svitavy a Laxus o. s. v oblasti prevence závislostí.

Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2016 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rozšíření městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných cca 44 - 48 kamerových bodů (rozdíl tvoří kamery v opravě nebo rekonstrukci). Počet kamerových bodů v současnosti dosáhl hranice, která neumožňuje stálý monitoring veškerých míst v reálném čase pouze z jednoho pracoviště. Proto bylo v roce 2005 do systému monitorování zapojeno i pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. Obvodní oddělení změnilo v roce 2014 svoje sídlo a vrátilo se zpět na ulici Purkyňovu, kde se nacházejí pracoviště Územního odboru PČR (dříve Okresního ředitelství). V roce 2015 bylo nutné některé klíčové komponenty pořízené před 17 lety nahradit novými. Z těchto důvodů rozhodlo zastupitelstvo o rekonstrukci MKS v roce 2015, která proběhla úspěšně a vytvořila potenciál pro další rozvoj a zkvalitnění MKS.
Cílem rozšíření MKS v roce 2016 byly zejména lokality s vysokým pohybem občanů, v nichž se necítí v bezpečí. Konkrétně se jednalo o umístění 3 kamer v pasáži u Alberta. Podmínkou bylo vybudování kapacitního datového spoje, který přenáší signál z kamer přes budovu ZŠ na náměstí Míru vzduchem a následně po optických vláknech do sítě města, tedy na služebny MP a PČR. Rozšíření kamer bylo součástí širší rekonstrukce prostranství (stavební úpravy v souvislosti s vytvořením venkovní kavárny, výměna dlažby, osvětlení a malby v pasáži), které výrazným způsobem přispělo ke zvýšení subjektivního i objektivního pocitu bezpečí.


Fotografie kamerových bodů a vysílače v pasáži Albert monitorující průchod na náměstí Míru

Na podzim 2015 byla novými kamerovými body pokryta venkovní prostranství nově zrekonstruovaného kina Vesmír. V roce 2016 bylo toto prostranství doplněno o otočnou kameru, která je schopna pokrýt podstatnou část této lokality s ohledem na probíhající rekonstrukci veřejného prostranství s vysokým pohybem osob – návštěvníků kina nebo občanů směřujících z náměstí Míru na sídliště Lány a naopak včetně dohledu nad parkováním vozidel na jednom z největších parkovišť ve městě - u nemocnice. Obě akce jsou příkladem velmi podrobně zvažované a plánované situační prevence využívající stavebních podmínek souvisejících s rekonstrukcemi veřejných prostor. Tento způsob je nejen efektivní, ale danou lokalitu doplňuje o významné bezpečnostní prvky, které navyšují užitnou hodnotu těchto projektů. Obdobné rozšíření MKS je plánováno i v souvislosti s dalšími připravovanými investicemi (Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby včetně okolí městského hřbitova a nový dopravní terminál u nádraží ČD).
V souvislosti s rozvojem situační prevence je třeba ocenit také vedení ÚO PČR, které v průběhu roku 2016 z vlastních prostředků zabezpečilo počítačové vybavení odpovídající potřebám provozu MKS na služebně PČR. V současnosti je pracoviště na PČR plně funkční a policie má k dispozici kompletně systém okamžitého dohledu i přístupu k záznamům všech kamer monitorujících veřejná prostranství. Při jakémkoliv dalším rozšíření na MP Svitavy je tak automaticky rozšířeno pomocí sdíleného SW i pracoviště na PČR. V současnosti probíhají jednání o možnosti vyhodnocování poznávacích značek vozidel prostřednictvím MKS a přenosu alarmů automaticky na stanoviště PČR, případně MP.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2016.
V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel spojených s tzv. dětskou predelikvencí a delikvencí. Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem Svitavy – aktivity sociální prevence 2016. Projekt se skládal z následujících aktivit (dále AK).
Jednotlivými aktivitami (AK) projektu bylo dosaženo:
V rámci AK1 byl posílen systém mentoringu ve Svitavách jako významného nástroje pro pomoc tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a kriminálního selhávání je významně vyšší. Mentorská asistence zvyšuje u žáků prožitek úspěchu a navozuje kladnou korekci postojů k některým školním úkonům. Aktivita současně významně snižuje sekundární viktimizaci u zapojených dětí. Současně byly modernizovány prostory pro MA v centru Fabrika.


Fotografie nových prostor a některých aktivit v rámci Mentorské asistence v roce 2016

V rámci AK2 - práce s matkami a dětmi v AD bylo systematicky pracováno se všemi klienty těchto zařízení. Konkrétně se jednalo o celkem 38 osob (matek, otců a dětí). U většiny byla posílena schopnost resocializace a tím sníženo riziko případného budoucího kriminálního selhávání, případně jiného jednání (mimo normy). V roce 2014 byly zahájeny také soustavné činnosti pro matky (dospělé) v resocializačních bytech města Svitavy, kde se projektové aktivity rovněž osvědčily, v roce 2015 a 2016 byly tyto aktivity upevňovány. Východiskem je práce s motivovanými a změny schopnými klienty.


Fotografie z některých aktivit Mentorské asistence v azylových domech a resocializačních bytech

AK3 - Výcvik pro děti s projevy predelikventního chování byl realizován v roce 2016 pro 31 dětí z obcí třetího typu bývalého okresu Svitavy. Aktivita se pro ORP Svitavy uskutečnila pro 20 dětí v prvovýcviku a 33 dětí v tzv. procvičovacím – navazujícím výcviku. Současně byl výcvik individuálně vyhodnocován. V dalších letech budou vytvářeny podmínky pro soustavnou práci s rodinami na statku Bonanzy Vendolí, z. ú.


Fotografie z aktivit práce s dětmi na statku Bonanzy Vendolí

AK4 - Kurz zaměřený na problematiku mediace v prostředí rodiny absolvovalo celkem 62 pracovníků. V rámci výcviku byly navázány nebo posíleny kontakty mezi pracovníky škol, pracovníky OSPOD MěÚ Svitavy, Okresního soudu ve Svitavách a pracovníky neziskových organizací, jež se podílejí na realizaci projektových aktivit (služeb) v oblasti sociální prevence


Fotografie ze vzdělávacích akcí Mediace v prostředí rodiny v roce 2016

AK5 – Právní poradenství bylo poskytnuto celkem 46 rodinám. Zaměřilo se zejména na řešení problému se zadlužováním prostřednictvím nastavení reálných finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením.
AK6 - Kurzu krizové intervence se účastnilo 20 pracovníků. Osvojili si základy krizové intervence, na něž budou v dalších letech postupně navazovat v pokračujících vzdělávacích aktivitách.
AK7 – Výcvik pro delikventy „Cesta“ se zaměřil na děti v péči OSPOD MěÚ Svitavy. Aktivita proběhla ve dvou výcvicích pro celkem 16 dětí. Výhodou bylo zapojení řemesel do výcviku a vytvoření opory v pracovních činnostech pro další motivaci klientů v následujících letech. Výcvik byl individuálně vyhodnocován a předpokladem je budoucí spolupráce rodin s SVP Svitavska nebo Bonanzou Vendolí, z. ú. v nově připravovaných činnostech, jejichž cílem bude cílená změna výchovných postupů.


Fotografie z aktivit programu CESTA v roce 2016

AK8 – Letní tábor byl zaměřen na děti, jež by jinak většinu roku strávily bez kontaktu s podnětným prostředím. Tábora ve Svratouchu se zúčastnilo celkem 10 dětí vybraných z rodin v péči OSPOD.

Středisko výchovné péče Alfa (Zpracovatelem textu je Mgr. Petr Dřínovský, ředitel SVP Svitavska) zahájilo svou činnost 1. 9. 2014. Sídlí ve Svitavách v budově bývalého internátu střední zdravotnické školy na Purkyňově ulici. Jde o školské zařízení financované MŠMT, které nabízí své služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování a s nezdravými vztahy. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále pak děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou klienty SVP učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat.
SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu fungují terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. Pracují také služby denního stacionáře, který navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivnější formu odborné spolupráce, jakýsi předstupeň internátního typu zařízení. Služby denního stacionáře jsou poskytovány na pracovištích ve Svitavách a v Květné. Nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické.
V současnosti v Alfě pracuje 11 odborných kmenových pracovníků. Tým tvoří speciální pedagogové, terapeuti, psycholožka, sociální pracovnice, učitel a vychovatelé.
Probíhá intenzivní a kontinuální spolupráce s mnoha institucemi z celého regionu (okres Svitavy). Kromě mateřských, základních i středních škol se jedná o Krizové centrum J. J. Pestalozziho Svitavy, Bonanza Vendolí, z. ú., Charita (Svitavy, Polička a Litomyšl), Probační a mediační služba Svitavy, OSPOD ve všech spolupracujících městech, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květná, koordinátoři prevence kriminality, Děti patří domů Svitavy, nízkoprahová a volnočasová zařízení, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí n. O., Speciálně pedagogické centrum Ústí n. O., dostupná střediska výchovné péče v Pardubickém i okolních krajích. Ve školním roce 2015/2016 bylo uskutečněno bezmála 1 800 individuálních konzultací, dvě desítky intervenčních programů pro třídní kolektivy, stacionář navštěvovalo postupně 20 dětí. Kromě toho jsou pravidelně organizována terapeutická skupinová setkání pro děti i jejich rodiče. Alfa dále realizuje vzdělávací akce pro pedagogy (na půdě škol i ve spolupráci s vzdělávacími institucemi), příležitostně se prezentuje na odborných konferencích, podílí se na tvorbě metodických a kurikulárních dokumentů na místní i celostátní úrovni. Ve spolupráci s Městem Svitavy a dalšími institucemi byly uspořádány další dva běhy programu Cesta. Jde o program pro děti do 15 let, ohrožené negativním osobnostním a sociálním vývojem. Další a bližší informace je možné nalézt na našich webových stránkách www.svpsy.cz

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Díra a Prevence s Bonanzou (dále jen NZDM). Cílovou skupinou projektů jsou děti a mládež ve věku od 8 do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Taková situace je zpravidla kombinací několika faktorů, jako je např. jejich školní neúspěch, nedostačující či nezdravé vrstevnické kontakty, bydlení v nevyhovujících podmínkách, nedostatečná výchova a opora ze strany rodiny, experimentování s návykovými látkami, neorganizovanost volného času apod. Počet klientů v rámci jednoho dne přesahuje v obou provozovnách 30 dětí. Kluby jsou otevřeny každý pracovní den. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování.
Službu Nízkoprahového klubu Díra ve Svitavách využilo v roce 2016 celkem 148 dětí, které v součtu navštívily klub 2 250x. Službu NZDM Prevence s Bonanzou využilo v roce 2016 celkem 75 dětí, které v součtu navštívily klub 1 769x.


Fotografie z činnosti nízkoprahových klubů „Díra“ provozovaných Bonanzou Vendolí ve Svitavách a Moravské Třebové


Fotografie z činnosti v nízkoprahovém klubu „prevence s Bonanzou“ na statku ve Vendolí

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2016 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 480 tis. Kč a dvě návratné finanční výpomoci v celkové výši 1,1 mil. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace i návratné výpomoci byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány nebo v případě výpomocí navráceny. Spolupráce se soustředila především na 4 subjekty – Bonanza Vendolí, z. ú., Květná Zahrada, z. ú., Laxus z. ú. a Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s. (Krizové centrum Svitavy).
Činnost KC Pestalozziho je popsána v předchozí části materiálu. Bonanza Vendolí, z. ú. zajišťovala pro město Svitavy v roce 2016 především výše uvedený provoz Mentorské asistence, Nízkoprahového klubu Díra, program Prevence s Bonanzou a program „Drž se na uzdě“.

Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z. ú., sídlící v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla 18 - 26 let.
Od roku 2013 je v Květné Zahradě v provozu Zařízení pro Děti Vyžadující Okamžitou Pomoc „Květináč“, které je určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. V současnosti je ve ZDVOP Květináč umístěno střídavě 8 – 9 dětí. Průměrná délka pobytu dítěte je 10 měsíců – 1 rok. Zařízení zaplňuje společně s výše uvedeným SVP jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současným právním rámcem v ČR).
Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci tzv. Farmy Květné Zahrady (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, bourárna masa, komplex souvisejících faremních činností)  snahou zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty KZ nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila KZ komplexní program tzv. „Prostupného zaměstnávání“ zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce. V této souvislosti se KZ výrazně podílela na části zimní ruční údržby chodníků ve Svitavách, zejména v lokalitě od autobusového nádraží ke stadionu a v přilehlé čtvrti až po zadní část budovy MěÚ Svitavy po ulici Dvořákova.
V činnostech pro znevýhodněné děti se KZ zaměří především na prohloubení práce s rodinami (dětí s poruchami chování, predelikventů, delikventů, soc. znevýhodněných apod.). Půjde o činnosti, které v ČR vykonává pouze minimum organizací se zázemím odborného personálu v mnoha profesích a zajištěnými materiálními podmínkami. Aktivity s rodinami budou základem požadované změny v systému péče o ohrožené děti a KZ se chce stát vzorem pro jejich efektivní uskutečňování.


Fotografie z některých akcí nebo aktivit Květné Zahrady v roce 2016. Jednalo se například o několik komunitních akcí pro širší region nebo návštěvu předsedy vlády, hejtmana Pardubického kraje a několika starostů nebo dalších hostů z regionu na podzim 2016.

Všichni klíčoví partneři – Bonanza, Květná Zahrada (včetně SVP) i KC Pestalozzi jsou flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen na tzv. pracovní terapii, která je jedním z hlavních předpokladů pro řešení řady výchovných a sociálních problémů v komunitě.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů
Skupina pro prevenci kriminality připravila v roce 2016 několik desítek vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz → Úřad → Bezpečnost → Prevence kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách v roce 2016 celkem 20 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).
Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2016 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 55 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami stále častěji přispívají i partnerské organizace, které na webu prevence a následně na hlavním webu města informují o svých preventivních aktivitách.


Vzdělávací akce zaměřené do oblasti prevence sociálních deviací. Na snímcích je beseda se studenty Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK a studenty SZŠ Svitavy.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality navštěvují město Svitavy pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Systém včasné intervence nebo o projekty situační prevence. V roce 2016 se například jednalo o seznámení pedagogů z regionu s metodami mediace a ochrany před týráním a zneužíváním dětí. Připraveno bylo cekem 6 jednodenních vzdělávacích akcí (2x mediace a 4x syndrom CAN) pro odbornou veřejnost a jedna akce dvoudenní (krizová intervence).

Spolupráce při propagaci prevence kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k nim je možný z adresy:http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/. Na informování v měsíčníku navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. Významné projekty (obvykle investičního charakteru) jako např. projekt Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby jsou také tématem celostátních deníků nebo vysílání ČT.

Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí má význam uvést některé statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. TOXI, kterou řeší specializované orgány PČR. Jedná se tak o tzv. generální prevenci, jejímž úkolem především odstrašení pachatelů a zamezení opakování jejich trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
36
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
29
            - marihuana
5
7
9
9
11
10
9
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
0
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
1
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
3
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
1
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
1
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
0
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
2
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
38
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
12(7)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
11
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
11
Věk stíhaných pachatelů v regionu 20 – 30 let

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Město se v oblasti prevence závislostí soustředí především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy (obdobně jako v předchozích letech). Příkladem efektivních akcí tohoto typu byly návštěvy studentů SZŠ Svitavy spojené s prohlídkou Domu na půl cesty Květné Zahrady jako prostředí pro resocializaci osob ohrožených mimo jiné návykovými látkami. Součástí prohlídky statku byla přednáška a následná diskuse studentů s terénními pracovníky Laxus z.ú.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testy v průběhu roku využije několik desítek zájemců z řad rodičů, školských zařízení nebo z Květné Zahrady. Poskytování testů doprovází informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2016 uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s. a Laxus z.ú. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, kde se členové scházejí 2 x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci.


Fotografie z vernisáže výstavy KLUSu ve Fabrice v roce 2016

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú.)
Cíle ve vztahu ke klientům:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Pardubického kraje,
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 • odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog,
 • rozvíjení spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Poskytované služby
Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekční vody, dezinfekce, kyseliny, filtry. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy typu C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc. Součástí této služby jsou odkazy na zdravotnická zařízení.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
Základní sociální poradenství: je poskytování informací především v oblasti sociální, právní, zdravotní, dále informací v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství – tzv. motivační trénink. Služba poradenství nebo poskytnutí informací je určena klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit svoji obtížnou životní situaci.
Pomoc v krizi: služba je poskytována klientům a jejich blízkým osobám, které se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček

Tabulka statistických údajů terénního programu za rok: 2013 2014 2015 2016
 Počet klientů (počet uživ. drog, kteří využili min. jednou služeb prog.) 
19
20
28
31
- z toho klientů spadajících do primární cílové skupiny
15
16
19
29
- z toho klientů spadajících do sekundární cílové skupiny
4
4
9
2
- z toho počet nových klientů
9
5
10
12
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
2
4
4
20
Průměrný věk klientů programu
29
29
27
33
Počet nalezených injekčních stříkaček
0
6
0
13
Počet vyměněného injekčního materiálu
2 322
5 027
4 879
9 402
Počet výjezdů
75
84
73
100
Počet klientů v dalších službách Laxus o. s.
15
14
neuvedeno

Interpretace některých statistických údajů
V oblasti injekčního užívání pracovníci Laxusu ve Svitavách byli v kontaktu s 29 aktivními injekčními uživateli (18 mužů, 11 žen) a dvěma osobami blízkými uživatelům drog. Celkem tedy 31 klientů v přímém kontaktu. Dalších 20 osob bylo zapojeno do sekundárního výměnného programu. Počet osob využívajících sekundární výměnný program udává, pro kolik dalších osob mění injekční materiál klienti/klientky daného programu – s těmito osobami tedy není Laxus v přímém kontaktu, nicméně se k nim dostává sterilní injekční materiál alespoň zprostředkovaně. Rovněž jsou jim zprostředkovaně předávány informační materiály týkající se jak fungování služby CTP PK. Tím se snižují zdravotní rizika pro komunitu jako celek a vytváří se potenciál pro motivaci klientů k dalším službám v budoucnu.

Informace o drogové scéně:
Ve Svitavách převažuje užívání pervitinu v kombinaci s užíváním surového opia v letních měsících. Typickým klientem je uživatel surového opia, který mimo opiovou sezónu občasně užívá pervitin. Klientů užívajících výhradně pervitin je nyní 15. Tedy přibližně 1/2 z celkového počtu osob užívajících nealkoholové OPL. Průměrný věk klientů je nyní 33 let.
Poměr mužů a žen je cca 60:40. Ženy se nacházejí v lepší sociální situaci než muži. Většina žen bydlí a některé vykonávají pravidelné zaměstnání. Muži oproti tomu ve většině případů mají nepravidelné bydlení u přátel nebo známých spojené s občasným pobytem na ulici, případně squatu. I mezi muži jsou osoby se stálým bydlením a prací. Ze zkušeností z dřívějších let víme, že většina klientů si na zimu zařídí nějaké zázemí a přes léto žijí více méně dle aktuální situace.

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy je Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí ambulantního centra, a Bc. Tomáš Potůček, poradenský pracovník (Laxus, z.ú.))
Stručná definice Ambulantního centra
Ambulantní centrum, detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy po dobu 8 let.  Důvodem založit a provozovat pobočku adiktologických služeb ve Svitavách byla horší dostupnost adiktologických služeb osobám z tohoto regionu. V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. 
Cíle

 • dosažení a udržení abstinence,
 • podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými,
 • pomoc při začleňování klienta do společnosti,
 • zlepšení kvality života klienta,
 • podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.

           
Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • klienti s nařízenou ochrannou léčbou,
 • klienti v rámci probačního programu,
 • klienti po návratu z výkonu trestu,
 • těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.

Základní poskytované služby
Ambulantní léčba – je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do služby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
Psychologické a psychiatrické vyšetření – indikováno v případech podezření na více nemocí či další komplikace.
Poradenství – poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
Skupinová práce – služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů OPL a dlouhodobě abstinujícím klientům.
Internetové poradenství – jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty, a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
Poskytování informací – jedná se o základní službu sociálního poradenství – informuje klienty o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta – jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.
Pomoc v krizi – individuální práce s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav klienta a minimalizovat možná rizika

Základní informace o činnosti ambulantního centra ve Svitavách
Služby byly v roce 2016 poskytovány během provozní doby po dva dny v týdnu, všechny nabízené služby byly poskytovány v neomezeném rozsahu.
Od dubna 2015 začala ve Svitavách fungovat Skupina prevence relapsu, která je určena:
- pro osoby usilující o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu,
- pro gamblery/hráče, kteří usilují o abstinenci.
Do skupiny jsou zařazovány osoby, které prošly pobytovou léčbou (léčebna, komunita), absolvovaly ambulantní léčbu (nebo na ni stále docházejí) či usilují o abstinenci vlastními silami a prostředky (tzv. samoléčba). Do doléčovací skupiny jsou zpravidla zařazovány osoby abstinující tři a více měsíců. Doléčovací skupina probíhá 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v nových prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice. Do konce měsíce prosince 2016 byla doléčovací skupina realizována celkem 17x a sezení se účastnilo celkově 16 osob s adiktologickou komplikací.

Tabulka statistických údajů ambulantního programu za rok: 2013 2014 2015 2016
Počet kontaktů: Celkem:
61
116
256
289
Z toho s uživateli drog:
46
96
230
235
Z toho s osobami blízkými:
15
21
26
54
Počet 1. kontaktů: Celkem:
32
37
81
45
Z toho s uživateli drog:
15
19
48
30
Počet konzultací: Celkem:
61
116
256
289
Z toho individuální poradenství:
42
77
191
235
Z toho rodinné poradenství:
15
28
39
34
Z toho poradenství pro osoby blízké:
4
11
26
20
Počet klientů: Celkem:
32
44
101
96
Z toho uživatelů drog:
15
23
57
54
Z toho osob blízkých:
17
21
44
42

Z předkládaných statistických dat je zřejmé, že služba je zavedená a stabilizovaná, v roce 2016 došlo k navýšení kontaktů oproti roku 2015. Kapacita Ambulantního centra je 5 objednaných konzultací za den. V současné době poptávka tuto denní kapacitu převyšuje. Pokud se případová práce týká jednorázového poradenství, snažíme se klienty obsloužit ve středisku v Pardubicích, v případě zájmu o dlouhodobou ambulantní práci jsou odmítnutí zájemci evidováni v Knize odmítnutých zájemců a jsou zařazeni do pořadníku. Pokud by tento trend pokračoval, budeme uvažovat o zvýšení kapacity pracoviště ve Svitavách. Mezi klienty programu i nadále převažují uživatelé pervitinu, každým rokem se ovšem navyšuje počet osob, které nás kontaktují kvůli komplikacím s alkoholem či procesní závislostí/patologické hráčství. Tento trend je obdobný jako v jiných Ambulantních centrech Laxus z.ú.

Další velmi důležitou oblastí prevence je problematika domácího násilí.
Intervenční centrum SKP-CENTRUM, o.p.s. (dále IC) (Zpracovatelkou je Mgr. Iva Bandžuchová, pracovnice IC, kontaktní pracoviště Svitavy) zajišťuje od roku 2007 první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb. Posláním Intervenčního centra SKP-CENTRUM, o. p. s. je umožnit osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním v Pardubickém kraji dosáhnout na možnost ukončení násilného chování. IC poskytuje odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti.
Cílem Intervenčního centra je napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci a pomoci  mu vrátit se k běžnému životu bez násilí. Poskytováním služby IC mají osoby ohrožené domácím násilím možnost řešit svou tíživou životní situaci a získat tak komplexní nabídku pomoci, která je v rámci Pardubického kraje dostupná.
Cílovou skupinou Intervenčního centra jsou všechny osoby starší 16 let ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.
Vyhledat pomoc IC mohou jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět jak postupovat v krizové situaci. Intervenční centrum poskytuje své služby v rámci celého Pardubického kraje.             
Za účelem většího přiblížení uživatelům IC ve vzdálenějších lokalitách Pardubického kraje, IC provozuje kontaktní pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách a Svitavách. Tato kontaktní pracoviště fungují především díky podpoře místních zástupců měst – Městských úřadů.

Tabulka č. 1 – Počet intervencí s klienty

Rok činnosti IC Počet intervencí
Chrudimský
213
Pardubický
377
Svitavský
109
Ústeckoorlický
172
Celkem 871 – po přepočtu 1 587 intervencí

Tabulka č. 2 - Typ komunikace s klienty

Počet intervencí a kontaktů – typ komunikace –
Pardubický kraj
Celkem
Telefonických + e.mailových Ambulantních  Terénních
(výjezdy)
1 165
570
44
1 779

Hodnocení – naplňování cílů IC pro rok 2016:
Vzhledem ke skutečnosti, že stále narůstá počet tzv. mezigeneračního domácího násilí, bylo jedním z cílů pracovnic Intervenčního centra oslovit terénní Pečovatelské služby v kraji a nabídnout jim některé z možností řešení domácího násilí na seniorech. V rámci této aktivity bylo osloveno 63 Pečovatelských služeb, kam IC zaslalo letáky s informacemi o domácím násilí. Zároveň byly kontaktní údaje na Intervenční centrum zveřejněny 9x ve Zpravodajích městských obvodů.
V roce 2016 se na Intervenční centrum -  v rámci nízkoprahových kontaktů - obrátilo se žádostí o pomoc 132 klientů (125 žen a 7 mužů). Jedná se o obdobný počet jako v roce 2015.
V rámci vykázání Policie ČR došlo k 77 případům vykázání násilníka z domu. V rámci vykázání pracovnice IC oslovily s nabídkou pomoci celkem 97 klientů (79 žen a 18 mužů).
Policie ČR označila jako ohrožené i 69 dětí. V těchto případech IC velmi úzce spolupracuje s pracovnicemi OSPOD v rámci celého Pardubického kraje.

Některé statistické výstupy Intervenčního centra za rok 2016 jsou uvedeny v následujících grafech:

V roce 2016 se na Intervenční centrum se žádostí o pomoc obrátilo celkem 229 klientů (204  žen a 25 mužů).

Počet případů domácího násilí od počátku působnosti Intervenčního centra

Rok činnosti IC Počet případů DN Celkem
V souvislosti s vykázáním Bez souvislosti s vykázáním
2007
65
19
84
2008
39
64
103
2009
44
131
175
2010
73
151
224
2011
92
110
202
2012
105
126
231
2013
84
125
209
2014
80
137
217
2015
68
131
199
2016
77
132
209
Celkem
727
1 126
1 853

Pro rok 2017 se pracovníci IC chtějí zaměřit například na oslovení sociálních služeb, které pracují se seniory.

Na závěr zprávy za město Svitavy děkuji všem, kteří se v roce 2016 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc