Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2019

Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality (dále jen platforma), která nahradila komisi pro prevenci kriminality, jež tuto činnost zabezpečovala od roku 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva zahrnuje dílčí zprávy z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách: https://staryweb.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

(Obvodní oddělení Policie České republiky ve Svitavách – zpracovatelem je Bc. Martin Zehnálek)

Analytická činnost zahrnovala v roce 2019 především analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR. Materiál byl zaměřen na základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2007 – 2019). Údaje slouží pro kvantitativní vyhodnocení bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Významnou úlohu sehrávají také při zpracování tzv. bezpečnostní analýzy, která je povinnou přílohou při předkládání žádosti o dotaci z prostředků MV ČR. Vzhledem k rozsahu analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy . Analytické podklady jsou využívány v řadě projektů města Svitavy nebo našich partnerů.


Výstupy ze statistik PČR (podrobně včetně srovnání na: http://mapakriminality.cz)

b. Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality je sledována od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den. U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Podrobnosti budou součástí zpráv dalších subjektů, např. velitele MP Svitavy.


Foto ze soutěže Právo pro každého v roce 2019

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především konkrétní programy nebo projekty. V roce 2019 to byl zejména program s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2019“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, několikastupňové výcviky sociálních dovedností pro predelikventy „Drž se na uzdě“ doplněný o sociálně aktivizační činnosti pro rodiny predelikventů, letní tábor pro děti v péči OSPOD, právní poradenství pro rodiny predelikventů a tzv. rodičovské skupiny dětí s projevy maladaptivního, predelikventního nebo delikventního chování apod. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí a Květnou Zahradou. Výsledky města Svitavy v oblasti práce s predelikventy i delikventy jsou především z důvodů soustavné, cílevědomé a dlouhodobé spolupráce všech subjektů velmi dobré. Patří dlouhodobě mezi nejlepší v ČR. V roce 2019 pokračoval trend poklesu provinění u mladistvých nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let a s počtem celkem 7 pachatelů činů jinak trestných a provinění v obou skupinách (nezletilců i mladistvých) patří mezi nejnižší v republice. Např. v roce 1999 se jednalo o 83 pachatelů.
Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce všech organizací, které se prevencí zabývají, s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením prevence a sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Partnerem v rámci projektu SVI je také Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a příležitostně i řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.
Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  V současnosti se odehrává především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS, kde jsou finanční příležitosti pro zlepšení materiálních i personálních podmínek. Významný záměr uskutečňuje město Svitavy ve spolupráci s Květnou Zahradou, SVP Svitavska a realizátory inkluzivních aktivit. Jedná se o program dlouhodobé přípravy pedagogických pracovníků na práci s dětmi s poruchami chování. Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje platforma i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov, Brněnec apod.).

Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace.
Spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho, které ve Svitavách provozuje Krizové centrum (dále jen KC), se soustavně a cílevědomě rozvíjí. KC je registrovaným poskytovatelem sociální služby krizové pomoci v Pardubickém kraji a zároveň má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Je odborným pracovištěm, které poskytuje komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživých životních situacích. Organizace disponuje registrací v krizové pomoci a odborném sociálním poradenství. Své služby nabízí KC od roku 2010. V roce 2019 došlo k proměně pracovního týmu. Podařilo se jej doplnit o psycholožku a sociální pracovnici, aniž by došlo k nárůstu objednacích lhůt nebo zvýšenému počtu čekajících uživatelů.  Podařilo se rekonstruovat starší místnost a nově ji vybavit pro odborné konzultace, což značně přispělo ke zlepšení podmínek pro poskytování služeb uživatelům.  Od založení centra do konce roku 2019 centrum poskytlo sociální služby 4 902 klientům (průměrně 550 klientů za rok), jednalo se celkem o 22 018 intervencí.
Největší část služeb tvoří rodinná problematika v krizové pomoci (vztahové rodinné problémy, konfliktní rozvody, neschopnost rodičů domluvit se na péči o děti), s tím souvisí i párové konzultace, rodinné konzultace, případně asistovaná setkávání dítěte s rodičem, který ho nemá v péči či s prarodičem, jemuž není jiný kontakt umožněn, včetně přípravy všech na tato setkání. Služby často vycházejí z poptávky OSPOD, který řeší spory o děti a s dětmi spojené nebo z požadavků soudu. Bohužel tato služba byla ke konci roku 2019 zrušena, jelikož dle vyjádření MPSV nepatří terapie asistovaný kontakt nebo setkání do výčtu základních činností ani úkonů jednotlivých druhů sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Nelze tedy tuto službu poskytovat na základě registrace k poskytování sociální služby ani na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Dalšími traumatickými událostmi, se kterými uživatelé v roce 2019 do krizového centra přicházeli, bylo úmrtí v rodině, ztráta blízkého, domácí násilí, závažné onemocnění v rodině, CAN, alkoholismus, dysfunkční komunikace, výchovné problémy.
V rámci právního poradenství byla poskytnuta pomoc při sepisování žalob, návrhů a smluv, bylo posouzeno a vysvětleno několik různých dokumentů, které vždy souvisely s krizovou situací uživatelů.

Ve službě odborné sociální poradenství KC poskytuje dluhové poradenství, včetně zpracování návrhu na oddlužení. Za dobu poskytování této služby, bylo v KC vypracováno více jak 320 osobních bankrotů, soudem již bylo 300 bankrotů povoleno, ostatní jsou v přípravě nebo je klienti doposud nepodali. Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. získalo v roce 2017 stanovenou akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Veškeré služby KC byly poskytovány bezplatně a na žádost uživatele i anonymně.


Fotografie z jednoho z ocenění Centra J. J. Pestalozziho v roce 2019

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími nestátními neziskovými organizacemi (NNO), byla v roce 2019 dále rozvíjena spolupráce s Bonanzou, z. ú. a Květnou Zahradou, z. ú. Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PdF UHK . Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky, odborná setkání, stáže nebo praxe studentů. Pedagogové Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených na oblast sociální pedagogiky. Na podzim 2019 opakovaně proběhlo ve Svitavách setkání pracovníků prevence se všemi pedagogy Katedry sociální patologie a sociologie UHK, které bylo zaměřeno především na budoucnost práce s rizikovými dětmi a jejich rodinami. Studenti téže katedry spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. Výhodou je také podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách PdF UHK.


Fotografie z projektových dnů nebo praxí studentů PdF UHK a MU Brno v Bonanze Vendolí, z.ú. , v Květné Zahradě, z.ú. nebo v prostorách Šance a MěÚ Svitavy

Samostatnou kapitolou spolupráce jsou společné činnosti města Svitavy a Laxus, z.ú. v oblasti prevence závislostí.

c. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2019 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření:

 • Rozšíření a zkvalitnění městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných 96 kamer. Nově bylo v roce 2019 instalováno celkem 25 kamer. Konkrétně se jednalo o 13 kamer na novém Terminálu ČD, 4 kamery byly instalovány na budově ZŠ Felberova, 4 na spodní části náměstí Míru a 4 kamery pokrývají vnitřní prostory v nové zimní hale na Svitavském stadioně.


Fotografie některých nově vybudovaných kamerových bodů v roce 2019

Současně bylo ze strany MP Svitavy nově zrekonstruováno monitorovací pracoviště a pořízen nový server pro záznamy. Důležitým aspektem pro provoz MKS je spolupráce s poskytovatelem datových přenosů a oddělením informatiky MěÚ. Výhodou je monitoring obrazu nejen z pracoviště MP Svitavy, ale také z pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. Do budoucna bude MKS vyžadovat s ohledem na počet kamer rozsáhlejší servis tak, aby byl jako doposud zajištěn pokud možno bezporuchový, efektivní a nepřetržitý provoz. Kamery plní jednak preventivní úlohu – prostřednictvím okamžité reakce strážníků k řadě protiprávním jednáním buď vůbec nedojde, nebo je jejich průběh co do závažnosti výrazně nižší. Současně kamery přispívají ročně k odhalení desítek skutků, kde záznam z kamer slouží jako jeden z podkladů pro objasnění průběhu skutku a následného ztotožnění pachatele.


Fotografie výstupů z některých nově vybudovaných kamerových bodů v roce 2019

V roce 2020 je plánován rozvoj MKS v rozsahu cca 10 kamer (4x nádraží ČSAD, 4x ulice T. G. Masaryka nebo dokončení kamer na Terminálu ČD a část parku Jana Palacha). MP připravuje posílení MKS na sídlišti Svitavy – Lány (v okolí Penzionu). Současně budou připravovány nové kamerové body tak, aby celkový počet kamerových bodů pokrýval maximum veřejných prostranství. Zásadní technické limity (především pro přenosové trasy) lze odhadovat na počtu cca 120 kamer za předpokladu využití zejména stacionárních kamer, které nevyžadují tak vysoké datové přenosy. Tento počet je také limitem co do efektivity sledování, vyhodnocování i celkové údržby nebo obnovy systému. Další efektivita systému již nebude spočívat v kvantitě, ale v kvalitě (technické, ale zejména organizační a analytické).


Součástí dalších opatření města Svitavy v oblasti situační prevence byly v roce 2019 některé úpravy prostor Šance s cílem zajistit režimová a provozní opatření v zařízení pro bezdomovce.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2019.
V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s tzv. dětskou predelikvencí a delikvencí. Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny – 2019“. Projekt se skládal z aktivit (AK), jejichž prostřednictvím bylo dosaženo následujících výsledků:

 • v rámci AK1 – Mentorská asistence (MA) byl posílen systém mentoringu ve Svitavách jako významný nástroj pomoci tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a kriminálního selhávání je významně vyšší. MA zvyšuje u žáků subjektivní prožitek úspěchu a navozuje kladnou korekci postojů k některým školním úkonům; aktivita současně významně snižuje sekundární viktimizaci u zapojených dětí. Současně byla posílena práce s rodinami dětí a modernizovány (kvalitnějším osvětlením) prostory pro MA v centru Fabrika;
 • AK2 – Resocializační program pro mladší predelikventy – prvovýcvik byl prováděn v průběhu roku jako výcvik pro děti s projevy predelikventního chování pro celkem 12 dětí; v projektu se jedná o zásadní aktivitu směřovanou výrazně také k motivaci dětí i rodin pro další dlouhodobou spolupráci nejen v ostatních projektových aktivitách, ale současně v rámci systému podpůrných aktivit Bonanzy Vendolí jako hlavního poskytovatele sociálních služeb v regionu; současně byl výcvik individuálně vyhodnocován a výstupy poskytovány OSPOD;
 • AK3 – Resocializační program pro mladší predelikventy – opakovací výcvik byl prováděn v průběhu roku jako výcvik pro děti s projevy predelikventního chování pro celkem 12 dětí, které se v předchozích letech účastnili prvovýcviku; návyky získané v prvovýcviku byly prohloubeny a zvýšila se také důvěra dětí i rodin k realizátorům programu, což pozitivně ovlivní míru další spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, které daná rodina skutečně potřebuje; současně byl výcvik individuálně vyhodnocován a výstupy poskytovány OSPOD;
 • AK4 – Resocializační program pro mladší predelikventy – upevňovací aktivity byl prováděn v průběhu roku jako upevňovací výcvik pro celkem 32 dětí; kromě dalšího posílení vybudovaných sociálních dovedností byla výsledkem snahy stabilizace návyků v rodinném i vrstevnickém prostředí; současně byl výcvik individuálně vyhodnocován a výstupy poskytovány OSPOD;
 • AK5 – Resocializační program pro rodiny mladších predelikventů byl zaměřený primárně na ověření dalších možností v rámci aktivity – práce s rodinami. Činnosti probíhaly ve zrekonstruovaných prostorách na statku NO Bonanza Vendolí, kde rodiče pracovali na vytvoření nebo znovuobnovení některých sociálních dovedností. V rámci aktivity bylo zřejmé, že se jedná o model, kterým lze do budoucna s rodinami velmi efektivně pracovat a vytvářet prostředí důvěry pro další – střednědobou nebo dlouhodobou práci v rodinách v rámci tzv. sociálně aktivizačních služeb. Aktivity se účastnili celkem 6 rodin (10 dospělých osob) se svými dětmi. Velkou výhodou se ukázala i příležitostná přítomnost některých prarodičů, kteří v neúplných nebo rizikových rodinách často přebírají role rodičů a zásadním způsobem ovlivňují výchovu dětí i celkový proces (re)socializace;
 • AK6 – Práce s rodinami delikventů se účastnilo celkem 23 osob. Konkrétně se jednalo především o rodiče nebo pěstouny dětí umístěných v minulosti ve ZDVOP Květné Zahrady. Výhodou resocializační aktivity byla také účast širší rodiny – prarodičů nebo dalších příbuzných – sourozenců apod. Účastníci získali mnohem lepší podmínky pro návrat dětí do původní rodiny, což se ve většině případů také podařilo; aktivita byla vyhodnocována, resilience i míra důvěry rodin se zvýšily;
 • AK7 – právní poradenství se zaměřilo zejména na řešení problému se zadlužováním a to především nastavením reálných finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením; počet úspěšně podaných a soudem přijatých návrhů na insolvenci byl velmi vysoký (celkem 47 potvrzených návrhů); do budoucna lze očekávat spíše nárůst potřeb v rámci této specializované poradenské činnosti;
 • AK8 – Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí byl zaměřen na celkem 10 dětí, jež by jinak většinu roku strávili na ulici bez jakéhokoliv kontaktu s podnětným sociálním prostředím. Velkou výhodou pro zasazení této jednorázové aktivity do celkového resocializačního působení na rodiny bylo její opakované uskutečnění Bonanzou Vendolí, která s dětmi celoročně pracuje (nejen na projektových aktivitách) a většina činností tedy navazovala na dlouhodobé výchovné působení aktivizačních a sociálních pracovníků.


Fotografie z průběhu aktivit Mentorské asistence a ze slavnostního ocenění mentorek a mentorů v roce 2019.

Středisko výchovné péče Alfa zahájilo svou činnost 1. 9. 2014. Jde o školské zařízení, které nabízí služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování a s nezdravými vztahy. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále jsou klienty SVP děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou jimi také učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat. SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu pracují terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. Od ledna 2020 poskytuje SVP podporu ZŠ a MŠ na území ORP Svitavy a Polička prostřednictvím terénních pracovníků docházejících do jednotlivých základních a mateřských škol s cílem pomoci ohroženým dětem v co nejnižším věku. Školám nabízí také systematické a dlouhodobé vzdělávaní pedagogů zaměřené zejména na práci s dětmi s poruchami chování. Rodinám poskytuje v současnosti služby ve 2 celodenních stacionářích ve Svitavách, které navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivnější formu odborné spolupráce. Nejintenzivnější formou podpory je internátní oddělení pro chlapce ze 2. stupně, které SVP otevřelo na konci září 2019 v Květné. Další nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické. Novinkou z roku 2019 jsou pravidelné rodičovské skupiny, na kterých cíleně podporuje rodiče ve změně výchovného stylu a ve zlepšení vztahu s vychovávanými dětmi. Od února 2020 probíhají otevřené skupinové aktivity zvlášť pro chlapce a dívky, na kterých SVP pracuje intenzivně v podpoře vytváření identity dětí v souladu s jejich aktuálním vývojovým obdobím. Podrobnější informace o dalších činnostech a aktivitách SVP je možné nalézt na webových stránkách www.svpsy.cz


Fotografie ze slavnostního otevření pobytového zařízení SVP Svitavska v Květné a nově zrekonstruovaných prostor.


Foto z vybraných aktivit SVP Svitavska.

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). Bonanza Vendolí provozuje tyto kluby: Prevence s Bonanzou ve Vendolí. V roce 2019 vzrostla průměrná kapacita příchozích dětí na 15 za den. Jedná se o děti ve věku 8 až 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního chování. Během roku 2019 navštívilo klub celkem 106 klientů, z toho 99 opakovaně. Dohromady navštívily děti klub

3 852 x. Účastnit se mohly příměstských i pobytových táborů, hobby soutěží a dalších akcí během celého roku. Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách (ZŠ Felberova) navštívilo během roku 2019 celkem 117 dětí, z toho 114 jich docházelo do klubu opakovaně, a to celkem 3 996 x (tedy 35 x na jednotlivce v průměru při odečtení jednorázových návštěv). Nepříznivá sociální situace u těchto dětí vyplývá ze souběhu více faktorů, jako je např. školní neúspěch, nevhodná vrstevnická skupina nebo nedostatečná výchova ze strany rodiny. V rámci činností klubu, jako je pořádání workshopů, tematických dnů nebo individuálních rozhovorů s dětmi, se pracovníci klubu snaží o zmírnění dopadů rizikových jevů na dítě.


Prezentace Nízkoprahového klubu „Díra“ v prostorách ZŠ Felberova


Prezentace Nízkoprahového klubu „Díra“ v Moravské Třebové

Během roku 2019 uspořádaly pracovnice mimo jiné i tři příměstské tábory. Další službou, kterou Bonanza Vendolí poskytuje, je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Cílovou skupinou této služby jsou rodiny s dětmi do 18 let ze Svitavska, které se dlouhodobě potýkají s krizovou situací v rodině a nedokážou ji vlastními silami řešit. Tato služba se člení do tří pracovních skupin: Sanace rodiny – základní aktivizační služba s cílem motivovat a posilovat kompetence rodiny tak, aby její členové mohli vést samostatný způsob života, který je ve společnosti vnímán jako běžný. Program Výcvik sociálních dovedností využívá především metod zážitkové pedagogiky, aktivit s využitím koní (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a skupinové práce k získávání a udržení sociálních dovedností, jako je komunikace, respekt k pravidlům, přijetí autority, řešení konfliktů nebo navazování zdravých vztahů. Program je poskytován dětem ve věku 8 až 15 let z rodin, ve kterých souběžně probíhá sanace rodiny.


Prezentace Výcviku sociálních dovedností a SAS Bonanzy Vendolí, z.ú.


Prezentace „Drž se na uzdě“ Bonanzy Vendolí, z.ú.

Program Mentorská asistence je zaměřen zejména na žáky prvního stupně základní školy, kteří mají vztahové nebo vzdělávací problémy. Dvakrát týdně pracuje mentor společně s žákem (mentee), kterého prostřednictvím hry a budování vztahu podporuje v samostatnosti, přípravě na vyučování nebo zvyšování sebevědomí. Zároveň jsou realizovány schůzky s rodiči s cílem naplňovat jejich potřeby a vyhodnocovat postupy při práci s dítětem. Rodič tak má možnost přenést některé způsoby práce s dítětem do domácího prostředí.
V roce 2019 v rámci všech tří pracovních skupin využilo těchto služeb 92 rodin, některé z nich byly zařazeny ve více programech či službách. Během roku proběhlo celkem 16 425 kontaktů. Do některé z pracovních skupin bylo zařazeno celkem 279 dětí z těchto rodin. V roce 2019 byla nabídka služeb v rámci Sociálně aktivizační služby rozšířena o Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi. Jedná se o tři víkendová setkání rodičů a dětí, kteří jsou zařazeni do Výcviku sociálních dovedností. Jsou zaměřena na budování a posilování vnitřních vztahů v rodině.


Prezentace kvality služeb Bonanzy Vendolí, z.ú. za rok 2019.

Program podpory projektů neziskových organizací v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města a regionu ORP.
V roce 2019 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 480 tis. Kč a tři návratné finanční výpomoci v celkové výši 1,8 mil. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace i návratné výpomoci byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány nebo v případě výpomocí navráceny. Spolupráce se soustředila především na 4 subjekty – Bonanza Vendolí, z.ú., Květná Zahrada, z.ú., Laxus z.ú. a Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. (Krizové centrum Svitavy).
Činnost KC Pestalozziho je popsána v předchozí části materiálu. Bonanza Vendolí, z.ú. zajišťovala pro město Svitavy v roce 2019 především provoz Mentorské asistence, Nízkoprahového klubu Díra, program Prevence s Bonanzou a program „Drž se na uzdě“. Květná Zahrada uskutečňovala ve polupráci s SVP 2 rodičovské skupiny.

Pro návaznost na oblast sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z.ú., (dále jen KZ) sídlící v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je 18 - 29 let. Od roku 2019 je služby poskytována také v novém objektu, v němž je 8 bytů, zázemí, služby a komunitní centrum. 1 výcvikový byt pro 2 uživatele je ve Svitavách. Za rok 2019 organizace pracovala s 23 klienty, od roku 2005 prošlo zařízením více než 190 klientů.

 


Fotografie budovy Domu na půl cesty Květné Zahrady v obci Květná před rekonstrukcí a po jejím ukončení v lednu 2019.


Fotografie ze slavnostního otevření Domu na půl cesty v Květné v lednu 2019.

Od roku 2013 bylo v Květné Zahradě v provozu Zařízení pro Děti vyžadující okamžitou pomoc „Květináč“, které bylo určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytovalo ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívala v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. Za dobu působení ZDVOP Květináč bylo v zařízení umístěno 92 dětí. Průměrná délka pobytu dítěte byla 10 měsíců až 1 rok. V září 2018 bylo toto zařízení z důvodů nedostatečných normativů uzavřeno. Na podzim 2019 bylo otevřeno pobytové oddělení Střediska výchovné péče Svitavska, které kromě náhrady za ZDVOP zaplnilo jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současnými možnostmi v ČR).
Květná Zahrada je také zřizovatelem výše uvedeného SVP. Od roku 2016 realizuje KZ v Květné 1x měsíčně tzv. podpůrnou rodičovskou skupinu pro rodiče ohrožených a rizikových dětí. Obdobná skupina pracuje od roku 2019 také ve Svitavách, a to 2x měsíčně, orientuje se na práci s rodiči dětí v SVP. V rámci projektu prevence kriminality města Svitavy se v tzv. aktivitě s názvem  „Návrat“ do činnosti zapojilo v roce 2019 celkem 21 rodičů. Aktivita je velkým příslibem pro celkovou reedukaci a resocializaci nejen dětí, ale celých rodin. Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci sociálního podniku tzv. Farmy Květné Zahrady (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, kuchyně pro veřejné stravování, práce s koňmi v lese, ubytování a komplex souvisejících faremních činností)  zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty KZ nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila KZ komplexní program tzv. „Prostupného zaměstnávání“ zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce.


Prodej některých produktů Květné Zahrady, z.ú.

V činnostech pro znevýhodněné děti se KZ zaměří především na prohloubení práce s rodinami (dětí s poruchami chování, predelikventů, delikventů, soc. znevýhodněných apod.). Jde o aktivity, které v ČR komplexně vykonává pouze minimum organizací se zázemím odborného personálu v mnoha profesích a zajištěnými materiálními podmínkami. Aktivity s rodinami budou základem požadované změny v systému péče o ohrožené děti a KZ se chce stát vzorem pro jejich efektivní uskutečňování.


Fotografie z některých společenských, komunitních nebo svátečních akcí pořádaných v roce 2019 v Květné Zahradě.

Všichni klíčoví partneři – Bonanza, Květná Zahrada (včetně SVP), Laxus i KC Pestalozzi jsou flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen mimo jiné na pracovní terapii, která je jedním z důležitých předpokladů pro resocializaci nebo reedukaci.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů

Skupina pro prevenci kriminality připravila v roce 2019 několik desítek vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz → Prevence kriminality → Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách v roce 2019 celkem 21 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, prevence šikany a kyberšikany, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče.


Fotografie z besedy ke kyberšikaně

Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2019 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 20 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami stále častěji přispívají i partnerské organizace, které na webu prevence a následně na hlavním webu města informují o svých preventivních činnostech.

Informace pro odbornou veřejnost

V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Šance nebo o projekty situační prevence. Připraveno bylo celkem 6 jednodenních vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost


Fotografie z besed, přednášek pro studenty a metodických setkání s pedagogy a odborníky v oblasti prevence a sociální patologie v roce 2019.

Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Město Svitavy s pomocí institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou příležitostně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy.

Přímý vstup k nim je možný z adresy: https://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/ . Na informování v měsíčníku navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality.

d. Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí má význam uvést některé statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. „TOXI“, kterou řeší specializované útvary PČR. Jedná se tak o tzv. generální prevenci, jejímž úkolem je především odstrašení pachatelů a zamezení opakování trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
2018
2019
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
36
43
43
55
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
29
29
23
28
            - marihuana
5
7
9
9
11
10
9
13
18
19
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
0
1
2
8
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
1
2
0
2
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
3
3
3
1
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
1
0
0
0
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
1
0
0
0
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
0
2
0
2
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
2
3
3
1
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
38
43
43
57
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
12 (7)
8 (5)
10 (5)
17 (8)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
11
18
18
19
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
11
18
18
19
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Město se v oblasti prevence závislostí soustředí především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy (obdobně jako v předchozích letech). Příkladem efektivních akcí tohoto typu byly návštěvy studentů SZŠ Svitavy spojené s prohlídkou DPC Květné Zahrady jako prostředí pro resocializaci osob ohrožených mimo jiné návykovými látkami. Součástí prohlídky statku byly přednášky a následné diskuse studentů s terénními pracovníky Laxus z.ú. Několik vzdělávacích akcí proběhlo také na SOU, Gymnáziu i OA. Spolupráce s vedením škol i konkrétními pedagogy je velmi dobrá.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence (SVI). Dalším opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek ze slin. Testy v průběhu roku anonymně využije několik desítek zájemců z řad rodičů nebo školských zařízení. Poskytování testů doprovází bezprostřední informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2019 uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s. a Laxus z.ú. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, kde se členové scházejí 2x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci. Město Svitavy podpořilo aktivity KLUSu v roce 2019 částkou 40.000 Kč.

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú.)
Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus z.ú. poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty podporují ke změně životního stylu.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby,
 • klient užívá drogy méně rizikovým způsobem,
 • stabilizovaná sociální a zdravotní situace klienta,
 • klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít,
 • klient šíří validní harm reduction informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček a jehel),
 • edukace komunity v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací).

Základní poskytované služby

Výměnný program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekční vody, dezinfekce, kyseliny, filtry. Současně je výměnou přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy typu C a viru HIV v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc. Součástí této služby jsou odkazy na zdravotnická zařízení.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení.
Základní sociální poradenství: je poskytování informací především v oblasti sociální, právní, zdravotní, dále informací v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství – tzv. motivační trénink. Služba poradenství nebo poskytnutí informací je určena klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit svoji obtížnou životní situaci.
Pomoc v krizi: službu poskytujeme klientům a jejich osobám blízkým, kteří se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Tabulka statistických údajů TP 2014 - 2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Počet klientů (uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
20
28
31
18
29
32
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
4
4
20
29
15
20
Průměrný věk klientů programu
29
29
27
33
32
34
Počet nalezených injekčních stříkaček
6
0
13
7
4
6
Počet vyměněného injekčního materiálu
5 027
4 879
9 402
6 514
9 616
6 301
Počet výjezdů
84
73
100
94
94
92

Interpretace statistických údajů

V oblasti injekčního užívání byli terénní pracovníci v kontaktu s 25 aktivními injekčními uživateli a 6 neinjekčními uživateli, dále s jednou tzv. osobou blízkou, která sama neužívá, ale využívá programu a předává materiál a informace dalším lidem. Dalších 20 osob je zapojeno do sekundárního výměnného programu. Počet osob využívající sekundární výměnný program udává, pro kolik dalších osob mění materiál klienti programu – s těmito osobami tedy nejsou pracovníci v přímém kontaktu, nicméně se k nim dostává sterilní injekční materiál alespoň zprostředkovaně. Z celkového počtu 32 klientů je 20 mužů a 12 žen. Celkem tak využilo některou ze služeb Laxusu 32 obyvatel města Svitavy. Průměrný věk klientů cílové skupiny CTPPK je 34 let.
V roce 2019 vydali terénní pracovníci 6 301 injekčních setů. Oproti roku 2018 je to pokles o více jak 3 tis. injekčních setů. Je to způsobeno zejména vyhořením „starého sila“, kde se celoročně pohybovala řada uživatelů drog. Pokles je způsobený i pozvolným přecházením na jinou aplikaci drogy než nitrožilní, popřípadě kombinace těchto způsobů, aktuálně se velmi rozmáhá orální způsob, tedy želatinovými kapslemi. Za uplynulé období pracovníci objevili ve městě 6 pohozených stříkaček. Cca 60 stříkaček na zlikvidování převzali od městské a státní policie. Nálezy byly odborně a bezpečné zlikvidovány.

Informace o drogové scéně:
Surové opium v letních měsících zůstává, přibývá lidí, kteří tuto látku zkouší. Stále častěji se pracovníci setkávají ve městě s lidmi, kteří mají problémy právě s alkoholem. Tito klienti jsou většinou bez domova a přespávají u kamarádů či na ubytovnách apod. Nicméně jsou mezi nimi i tací, kteří mají stálé bydlení i práci. Na scéně se pohybují i klienti, kteří kouří THC či příležitostně pervitin šňupou. Jedná o mladé lidi od 20 do 30 let. Obnovilo se setkávání na tzv. kontaktním místě, to je místo, kde se pracovníci pohybují pravidelně - stejný den a čas a klienti tam chodí bez předchozí domluvy.

Závěr
Rostoucí počty klientů i ostatních statistických ukazatelů lze interpretovat tak, že služba je klientům dobře známa, je důvěryhodná a klienti se nebojí jí využívat.

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Potůček, poradenský pracovník pro město Svitavy (Laxus, z.ú.))
Detašované středisko ve Svitavách náleží k Ambulantnímu centru Pardubice a vzniklo na základě požadavků města, které poskytuje prostory a přispívá na provoz pobočky. Poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy od roku 2007. V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. Toto pracoviště poskytuje služby 2x týdně, provozní doba je v út a čt od 9:00 do 15:00 hod. a zajišťují ji dva odborní pracovníci.

Místní a časová dostupnost služeb pro město Svitavy

Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra ve Svitavách poskytovány v prostorách Multifunkčního centra  Fabrika -  Wolkerova alej 92. Ve městě Svitavy působí shora uvedený terénní program pro uživatele drog. Mezi Ambulantním centrem a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby. Objednávání klientů je uskutečňováno jednak prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové nebo je k objednání možné použít následujících kontaktních údajů:

 1. tel.: +420 733 734 912, +420 734 319 994
 2. email ambulance: ambulance.svitavy[zavinac]laxus[tecka]cz, potucek[zavinac]laxus[tecka]cz, hrdy[zavinac]laxus[tecka]cz
 3. výkonem přímé práce jsou ve Svitavách ze strany Laxus z.ú. pověřeni Bc. Tomáš Potůček a Bc. Antonín Hrdý, DiS.
 4. den a čas poskytování služeb ve Svitavách – úterý a čtvrtek (9:00 – 15:00), v ostatní dny po telefonické domluvě.

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracuje s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je dosažení takových změn v životě klientů, aby se mohli zařadit do běžného života.

Cíle

 • Dosažení abstinence
 • Dosažení takového formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí, komunitu i společnost jako celek
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času)

Cíle služby jsou určovány tak, aby byly měřitelné a doložitelné. Zprávy o realizaci a naplňování cílů jsou poskytovány pověřeným zástupcům města Svitavy dvakrát ročně.  

Cílová skupina:
Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.
Specifické skupiny klientů: uživatelé návykových látek ve fázi experimentu, těhotné a matky – uživatelky NL, klienti s duální diagnózou, klienti v substituční léčbě a klienti mladší 18 let.
Základní poskytované služby
Krátkodobé poradenství: jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat ve své situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.
Poradenství – jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému.
Ambulantní léčba – je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.
Poskytování informací - jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.
Informace jsou předávány v rámci spolupráce s klientem za účelem zlepšení jeho informovanosti a samostatného zvládnutí konkrétních kroků v jeho životě.
Odkazy a zprostředkování - předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.
Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
Vyšetření psychiatrem a psychologem
Asistence - doprovod - je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně selhávali, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení.
Pomoc v krizi - jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Základní informace o činnosti ambulantního centra

Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Je zaznamenán nárůst počtu klientů, kteří zůstávají v dlouhodobé péči a kterým se daří abstinovat a úbytek jednorázových kontaktů a předčasných ukončení léčby. Více se pracuje s uživateli alkoholu a gamblery.
Od dubna 2015 funguje ve Svitavách Skupina prevence relapsu, která je určena osobám usilujícím o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu, gamblerům/hráčům, kteří usilují o abstinenci. Skupina probíhá 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v nových prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, a.s.

Statistická data (srovnání: 2014 - 2019)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 Počet kontaktů:  Celkem: 
116
256
241
225
312
403
Z toho s uživateli drog: 
96
230
202
199
262
351
Z toho s osobami blízkými: 
21
26
39
26
50
52
Počet klientů:  Celkem: 
44
32
67
57
58
55
Z toho uživatelů drog: 
23
15
45
42
43
39
Z toho osob blízkých: 
21
17
22
15
15
16
Počet 1. kontaktů:  Celkem: 
37
81
42
51
38
24
Z toho s uživateli drog: 
19
48
27
39
29
17

Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Kapacita Ambulantního centra je 5 objednaných konzultací za den. V době letních měsíců kapacita služby pokrývá poptávku, nárůst počtu klientů zaznamenáváme většinou v jarních a podzimních měsících. Dojde-li k odmítnutí klientů z kapacitních důvodů, jsou tito evidováni v Knize odmítnutých klientů a jsou zařazeni do pořadníku.

Na závěr zprávy děkuji všem, kteří se v roce 2019 podíleli na řešení problematiky prevence kriminality

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc