Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2013 ve Svitavách

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen OPK MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky a přehledu o práci v oblasti prevence kriminality lze tuto činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva využívá dílčích zpráv z činnosti jednotlivých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací, včetně prevence kriminality ve Svitavách.
Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách (50x v roce 2013):
http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a) Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality se soustředila v roce 2013 na analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy v dalších letech. Materiál byl zaměřen na tzv. základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2005 – 2013). Tyto údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu těchto analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR.
V prosinci 2013 připravila Otevřená společnost ve spolupráci s MV ČR tzv. Interaktivní mapu kriminality,
která doplňuje statistiky a grafy nápadu trestné činnosti až do úrovně územních odborů. Námi uvedené materiály sahající do úrovně města prozatím nejsou součástí tohoto systémového a veřejně dostupného nástroje. Do budoucna však bude interaktivní mapa kriminality ještě podrobnější a doplní i tuto základní úroveň. Více na: http://www.svitavy.cz/cs/m-3281-interaktivni-mapa-kriminality-cr/

Dalším z analytických materiálů zpracovaných v roce 2013 byla aktualizace Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací. Pro účely dotačního řízení v roce 2014 byla doplněna o analytické údaje směřující především k postižení tzv. rizikovosti lokality s ohledem na nápad trestné činnosti, ale současně na další tzv. sociální ukazatele. Součástí úpravy strategie je aktualizace materiálu s názvem Schéma řešení trestné činnosti dětí a mládeže, které je doplněno o rovinu popisu konkrétních činností jednotlivých zapojených subjektů (viz obrázek na webu města).
Jedním ze závažných problémů řady obcí je v posledních letech nárůst bezdomovectví a sociálního vyloučení. V průběhu roku bylo připraveno několik dílčích analýz, které se věnovaly zjištění současného stavu problému na území města. V závěru roku byl zpracován koncepční materiál, jehož cílem je usměrňování problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení v dalších letech, včetně konkrétních návrhů zaměřených na skupinu bezdomovců. Materiál se stal východiskem pro přípravu projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Na webu města uvádíme schéma navrhovaného provozu služeb pro bezdomovce a sociálně vyloučené osoby. Podmínky jsou pouze jedním z předpokladů případného úspěchu, záležet bude především na provozu služeb pro bezdomovce a sociálně vyloučené osoby.


Schéma usměrňování problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení v souvislosti s přípravou projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby.

 

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den. U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). Model spolupráce těchto orgánů s městem a především s městskou policií se osvědčil. Podrobnosti budou součástí zprávy velitele MP Svitavy.


Fotografie ze soutěže Právo na každý den v roce 2013

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2013 to byl zejména program s názvem „Svitavy - sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách - 2013“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech nebo kojeneckém ústavu nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na komunikaci. Jedná se o rozšiřující se systém sociální nebo sociálně pedagogické práce v oblasti sekundární prevence, tedy práce s osobami, u nichž je cílem reedukace nebo resocializace. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – OS Bonanza, Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, Mateřským a rodinným centrem Krůček a občanským sdružením Květná Zahrada. Nad rámec tohoto programu pokračoval další velmi úspěšný program „Drž se na uzdě“ občanského sdružení Bonanza, na jehož realizaci se spolupracuje řada subjektů. Jednotlivé projekty budou níže detailněji vyhodnoceny.

V roce 2012 byl v oblasti prevence dětské delikvence a sociálně-právní ochrany z iniciativy Střediska PMS ve Svitavách ustaven tzv. Tým pro mládež, jehož význam je regionální. V roce 2013 se uskutečnila 4 setkání týmu zaměřená na předávání dobré praxe mezi městy bývalého okresu. V souvislosti s poznatky získanými na jednáních týmu pro mládež byl znatelný vliv komplexně a dlouhodobě prováděné prevence kriminality mládeže ve Svitavách. Počet provinění nebo činů jinak trestných nadále klesal a s počtem celkem 14 pachatelů v obou skupinách se dostal na nejnižší hranici za posledních 12 let.
Dílčím ukazatelem spolupráce v rámci jednorázových akcí byla v roce 2013 opatření spojená se zajištěním bezpečnosti v průběhu protestního pochodu organizovaného příznivci Vlastimila Pechance, který byl odsouzen za vraždu svitavského občana Oty Absolona. Do města se v létě již po sedmé sjelo okolo 100 příslušníků a sympatizantů odsouzeného. Zástupci města Svitavy i vedení PČR Územního odboru Svitavy i městské policie jednali se zástupci svolavatele, aby zabránili všem formám protiprávního jednání. Přijatá opatření byla činěna v součinnosti Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, Policie ČR (krajské správy, obvodního oddělení, SKPV), městské policie, státního zastupitelství a odborníků na extremismus Ministerstva vnitra ČR. Prostřednictvím vyjednávání se vše podařilo zvládnout bez narušení veřejného pořádku.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS.
V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Odborem pro projednávání přestupků, s Oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.


Příkladem spolupráce s neziskovými organizacemi byla organizace tzv. „Burzy filantropie“ v roce 2013.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace nebo spolky. V této oblasti se v roce 2013 dařilo spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů, SPCCH a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Od roku 2009 provozuje v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí.
V roce 2013 se dále rozšířila spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho, které od února 2010 v prostorách bývalého okresního úřadu krizové centrum (dále jen KC). Centrum se po dohodě s městem zaměřilo především na děti a mládež v krizi, ale také na systematickou sociální práci s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu včetně obětí domácího násilí. KC bylo do 31. 1. 2013 financováno prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby – spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Od založení centra do konce roku 2013 centrum zaregistrovalo 1 343 uživatelů služeb. Trend vývoje počtu uživatelů má neustále vzrůstající tendenci. Z uvedeného počtu bylo 195 dětí, 395 mužů a 753 žen. Od roku 2010 do konce roku 2013 KC poskytlo celkem 7 601 intervencí. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je zadluženost. O osobní bankrot požádalo celkem 72 uživatelů, soudem již bylo 50 bankrotů povoleno. Vysoký počet uživatelů přichází řešit rodinné či výchovné problémy. Pomáháme v rozvodových situacích, provádíme mediaci, párovou a individuální terapii, nácvik rodičovských dovedností, relaxační skupiny. Součástí nabídky služeb je i hojně využívaná právní poradna, kde právnička sepisuje žaloby, smlouvy, návrhy, odpory a odvolání. KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy, jako je
např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí, poskytuje službu asistovaný kontakt, který je navržen pro dítě a rodiče, a to pro specifickou situaci, kdy dítě ztratilo kontakt a vazbu na jednoho z rodičů. Dále spolupracujeme se sociálním odborem MěÚ ve Svitavách, s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s intervenčním centrem SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s OS Bonanza, s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách a Koclířově, s mateřským centrem Krůček, s PPP (PPP - Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách) a s Unií mentorů (na projektu Mentorská asistence) formou vzdělávání, supervizí a tvorbou metodik. Všechny tyto služby v roce 2013 poskytovalo KC bezplatně. 


Fotografie z některých aktivit Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách.

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2013 dále rozvíjena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a OS Květná Zahrada v Květné. Obě sdružení pravidelně navštěvují členové KPPK. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, byl i v roce 2013 místem setkávání desítek pracovníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím přímé práce na statku sdružení. Proběhlo několik tradičních „pracovních sobot“, kterých se účastnily desítky osob a všichni ubytovaní klienti i pracovníci sdružení. Prostřednictvím projektu Partnerství bez předsudků Základní a mateřské školy Lačnov se daří do činnosti zapojit i více než 2 desítky rodičů nebo rodinných příslušníků ze sociálně vyloučených lokalit uvedených v tzv. Gabalově studii sociálně vyloučených lokalit.


Foto z realizace projektu Partnerství bez předsudků ZŠ Lačnov. Socioterapeutické dílny na statku Květné Zahrady.

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města, např. OS Bonanza, s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky. Pedagogové Katedry prevence a sociální patologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky ve Svitavách. Příkladem je projekt s názvem VIA LUCIS v prostředí mateřských škol ve Svitavách. V říjnu 2013 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci konference s názvem Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století uskutečnil slavnostní podpis smlouvy mezi městem Svitavy a PdF UHK. Město Svitavy zastupoval starosta Mgr. David Šimek a PdF UHK doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., děkan PdF UHK. Podpisu byli jako garanti přítomni prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PhDr. Václav Bělík, Ph.D., vedoucí Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK.


Slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK.

Předmětem návrhu podepsané smlouvy bylo dosavadní spolupráci rozšířit tak, aby se portfolio společných činností zvýšilo a současně bylo možné do nich zapojit také studenty katedry sociální patologie a sociologie nebo sociální pedagogiky nebo další pracovníky města Svitavy, případně dalších partnerských organizací (Květné Zahrady, KC Pestalozziho apod.). Konkrétně se jedná o dobrovolnickou činnost, odborné praxe nebo stáže studentů u organizací města nebo jeho partnerů v rámci projektů zaměřených na oblast sociální pedagogiky nebo sociální prevence. Jedním z benefitů města Svitavy bude podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací. Od podepsání dohody postupně navštívilo projekty města Svitavy více než 15 studentů PdF UHK.


Ukázky ze studentského časopisu věnované mimo jiné spolupráci s městem Svitavy.

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů a projektů

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2013 konkrétně jednalo o tato opatření nebo projekty:

 • Svitavy – asistent prevence kriminality – 2013 (APK)

Realizace výše uvedeného typového projektu ve spolupráci s OPK MV ČR byla zahájena od ledna 2013. Cílem dílčího projektu APK bylo snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích projevů jednání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti. Záměrem projektu bylo řešení situace v rámci sociálně vyloučených lokalit a současně změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, osoby z etnických skupin nebo odlišného multikulturního prostředí.
Asistent prevence kriminality byl vybrán z uchazečů splňujících charakteristiky sociálního vyloučení. Na základě výběrového řízení se jím stal pan Filip Roshan a jako mentor byl určen Bc. Leoš Pavlíček, zástupce velitele MP Svitavy. Níže uvedená zpráva je shrnutím některých poznatků mentora.

Sociálně vyloučené lokality
APK měl jako jednu z náplní své činnosti monitorování bezprostředního okolí sběren, osvědčilo se i použití vozidla vybaveného monitorovací technikou zakoupenou z finančních prostředků projektu APK. V případě zjištění protiprávního jednání APK informoval MP Svitavy a strážníci následně řešili věc na místě. Podobný postup byl volen i v případě krádeží jízdních kol a následném prodeji těchto kol do zastaváren. Konkrétně právě díky preventivní činnosti APK (pohyb v blízkosti zastaváren) se v tomto měsíci podařilo předejít odcizení 2 jízdních kol jejich majitelům.
Problémové lokality v našem městě
Mimo oficiální mapu (tzv. Gabalova studie) sociálně vyloučených lokalit se na území města Svitavy nacházejí i další lokality, které lze nazvat rizikovými. Jedná se o místa s větší koncentrací osob, jako je místní nemocnice, nádraží ČD a ČSAD, multifunkční kulturní zařízení Fabrika, místní hřbitov, veřejné parky apod. Zde dochází ke koncentraci některých osob z vyloučených lokalit. Často se zde dopouštějí opakovaného protiprávního jednání, např. žebrání. Tito lidé jsou „problémem“ ostatním občanům, které obtěžují svým chováním, zápachem nebo někdy pouhým vzhledem. Oprávněné i neoprávněné „problémy“ mají významný vliv na subjektivní i objektivní pocit bezpečí. Právě díky preventivní práci APK značně poklesl počet výjezdů strážníků MP Svitavy na tato místa. APK měl schopnost řešit mnohdy pouze subjektivní okolnosti nebo objektivně nepřiměřené nebo nevhodné chování, které nenaplňovalo tzv. skutkovou podstatu protiprávního jednání.
Bezdomovci a činnost APK
Bezdomovci se stávají čím dál více ožehavým problém současné doby a tento trend se projevuje i v našem městě. Díky činnosti APK, jež byla cíleně zaměřena na lokality s výskytem bezdomovců, se podařilo snížit počet stížností občanů města na chování bezdomovců.  
Preventivní činnost
Přítomnost APK v problémových lokalitách byla pozitivně vnímána občany v místech, jako je nemocnice, nádraží, multifunkční kulturní zařízení Fabrika, hřbitov. MP při vyhodnocování činnosti APK zaznamenala kladné ohlasy na jeho působení.  Občané získali větší pocit bezpečí a jistoty, měli se na koho obrátit s žádostí o radu či pomoc.
Činnost APK na dětských hřištích
V předchozím období byly zaznamenány případy, kdy docházelo k nevhodnému chování mezi hrajícími si dětmi z majority a dětmi ze sociálně vyloučené lokality v městské části Svitavy - Lány. Po zkušenostech z Českých Budějovic mentor reagoval na situaci přítomností APK, kdy skutečnost, že p. Filip Roshan byl dříve aktivním fotbalistou, se příznivě promítla do řešení problému. V uvedené lokalitě došlo k dohodě o rozdělení služeb dohledu mezi terénní sociální pracovnice a APK. Přítomným dětem pomáhal APK i pracovnice sociálního odboru organizovat sportovní aktivity a zapojil se často přímo i do hry s dětmi.
Přechody pro chodce u ZŠ
Ve všední dny působil APK v reflexní vestě u vytipovaných přechodů před základními školami (mimo jiné i poblíž vyloučených lokalit).
Kulturní akce na území města
V případě větších kulturních akcí pořádaných na území města se stala přítomnost APK pravidlem. Důvodem byla snaha o předcházení nedorozumění s osobami ze skupiny sociálně vyloučených a návštěvníků kulturních akcí. Často právě včasné upozornění ze strany APK vedlo k tomu, že jednání osob, které by mohlo mít za následek narušení veřejného pořádku, bylo eliminováno v samém zárodku.

Poznámka: Z důvodů přestěhování APK mimo Svitavy byl na konci roku 2013 projekt ukončen a na rok 2014 nebyla prozatím žádost předložena.

 • Pořízení SW pro webové kamery

V prosinci 2013 instalovala MP Svitavy ve spolupráci s oddělením informatiky nový SW pro sledování a vyhodnocování webových kamer, jež jsou instalovány především ve veřejných prostorách budov (nádraží ČSAD, ČD nebo venkovních prostorách okolí MěÚ Svitavy, případně centra Fabrika). Zastaralá verze SW již neumožňovala připojení moderních (megapixelových kamer) s možností přiblížení obrazu ex-post. Tyto kamery jsou postupně obměňovány v případech, kdy se již nevyplatí původní webové kamery opravovat. Některé pracují již od roku 2003, tedy více než 10 let.  SW je plně funkční a disponuje rezervou pro připojení dalších plánovaných kamer např. v rámci projektu Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby apod. Snahou je, aby prostory připojených subjektů prioritně monitorovaly především jejich obsluhy a případně iniciovaly výjezd hlídek MP nebo PČR ke konkrétnímu případu. Provozní záležitosti související s chováním klientů v objektu jsou na samotné obsluze. Obraz z kamer monitorovaných na MP slouží k přehledu primárně na venkovních prostranstvích s cílem přispět k pocitu bezpečí občanů.


Prostředí pro monitoring webových kamer MP Svitavy.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů.
V roce 2013 KPPK zaměřila v rámci sociální prevence pozornost především na některé rizikové skupiny obyvatel prostřednictvím projektu s názvem Svitavy – sociální prevence jako součást SVI – 2013. Jednalo se o pokračování a inovace činností z předchozích let. Konkrétně se jednalo o aktivitu s názvem Krok za krokem přes bariéry.  Byla zaměřena na obyvatelky Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách, některé matky v místním „kojeneckém ústavu“ a nově ve výcvikových a resocializačních bytech (podporovaném bydlení) na ulici Milady Horákové. Projekt byl realizován ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže. Cílem byla resocializace, reedukace a především aktivizace matek a dětí v azylových zařízeních. Cílovou skupinu tvořily matky a děti – celkem se jednalo v roce 2013 o 17 matek a 34 dětí. Ve vztahu k projektu se „resocializace“ zaměřuje na odstranění relativně trvalých tendencí bránících začlenění matek a jejich dětí do života v místní komunitě i ve společnosti. Cílem je získání nebo znovuobnovení základních sociálních dovedností. Z pohledu matek je jím nabytí nebo obnovení některých rodičovských kompetencí (zejména s ohledem na základní péči o děti). Reedukací je míněno znovunabytí schopnosti samostatně, bez každodenní pomoci profesionálních pracovníků azylového domu vychovávat vlastní děti v souladu s jejich individuálními schopnostmi.
Soustavným úsilím profesionálů i dobrovolníků se daří cíle projektu naplňovat. Režimová kontrola profesionálů je doplněna činnostmi směřujícími k aktivizaci. Cíle projektu je však možné naplňovat pouze prostřednictvím dlouhodobého působení. Projekt z těchto důvodů pokračuje s dílčími inovacemi i v roce 2014.
Druhou projektovou aktivitou byla Mentorská asistence. Na jednotlivých činnostech se podílejí občanská sdružení Centrum J. J. Pestalozziho, OS Bonanza a základní školy ve městě. Primárním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Realizátoři se snaží zabránit viktimizaci některých dětí ve Svitavách nebo regionu Svitavska a posílit jejich postavení ve skupinách vrstevníků. Sekundárním cílem je mimo jiné výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních oborů – pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie apod. a možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“.
Ve školním roce 2012/2013 bylo do projektu zapojeno celkem 41 žáků, 35 mentorek a mentorů a cca 10 profesionálů nebo dobrovolníků převážně z neziskových organizací (OS Bonanza a KC Pestalozzi). Oproti školnímu roku 2011/2012 byl v loňském roce projekt inovován o tzv. vztahový mentoring u dětí z druhého stupně ZŠ. Tato aktivita probíhá pod vedením profesionálů z KC Pestalozziho ve spolupráci s Unií mentorů ČR. Součástí rozvoje projektu byl i přesun mentoringu do několika rodin ve výcvikových a resocializačních bytech.
Projekt je v odborné i laické veřejnosti hodnocen velmi pozitivně a v dalších letech bude dále uskutečňován jako dlouhodobý program. V roce 2013/2014 pracuje v rámci projektu 37 studentů.


Foto z realizace projektu Mentorská asistence v prostorách centra Fabrika nebo v Krizovém centru J. J. Pestalozziho.

Součástí aktivit projektu byl také výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky i pracovníky neziskovek zaměřený na komunikaci (s klienty i mezi organizacemi navzájem). Čtyřdenního výcviku v Květné Zahradě se účastnilo celkem 20 pracovníků.
Další aktivitou projektu byl program Výcvik sociálních dovedností a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění s pracovním názvem „Drž se na uzdě“. Projekt je určen dětem ve věku 8 -15 let a jejich rodinám. Cílem je rozvoj sociálních dovedností a aktivizace rodin v kontextu dalších aktivizačních služeb OS Bonanza. Výcvik je realizován formou 10 půldenních setkání včetně 1 víkendového pobytu na statku občanského sdružení, kde se skupině vybraných dětí (v počtu 8 – 12) věnuje tým cca 6 pracovníků. V rámci výcviku jsou rozvíjeny nebo posilovány základní sociální dovednosti, jako je dodržování pravidel, přátelství, trpělivost, píle, pracovitost, sounáležitost, schopnost pomáhat druhým, schopnost navazovat a udržovat vztahy s přáteli, zdravě komunikovat, respektovat autority, dokázat poskytnout zpětnou vazbu, bez agresivity se prosadit ve skupinách vrstevníků až po schopnost sebekontroly nebo sebehodnocení. V roce 2013 se v rámci 3 běhů programu účastnilo celkem 32 dětí.


Fotografie z projektu „Drž se na uzdě“ OS Bonanza.

K další významné aktivitě v rámci sociální prevence patří provoz Nízkoprahového klubu pro děti a mládež – Díra (dále jen NK). Jedná se o projekt sociální prevence zaměřený na cílovou skupinu dětí s výchovnými problémy, projevy maladaptivního chování - nepřizpůsobivé, sociálně nežádoucí chování (do jisté míry synonymní termín pro chování predelikventní) nebo děti s absencí jiných volnočasových činností. Návštěvníky NK jsou děti a mládež ve věku 8 – 20 let. Jejich počet v rámci jednoho dne přesahuje i 20 osob. Klub je otevřen každý pracovní den. Činnost je vzhledem k věku dětí rozdělena na 2 věkové kategorie. Hraničním pásmem mezi kategoriemi je věk cca 14 - 15 let. Nejčastějšími klienty jsou dívky ve věku 10 – 14 let bez výrazné opory v rodině při celkově narušených sociálních vztazích, s absencí naplňování potřeby sounáležitosti, bez výraznějších možností pro aktivní využití volného času. U řady těchto „klientů“ byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování. Službu využilo v roce 2013 celkem 188 dětí, se kterými se v součtu zaměstnanci klubu setkali
1 407x.
V roce 2013 se činnost klubu zaměřovala i na cílené programy pro žáky a studenty svitavských škol. Pro oblast sociální prevence mají také velký význam aktivity OS Bonanza přímo na statku sdružení. Kromě účasti řady svitavských dětí přímo na činnostech na statku se občanské sdružení podílí na organizaci řady kulturních a společenských akcí ve městě.


Fotografie z Nízkoprahového klubu „Díra“ v rámci zážitkové akce zaměřené na prevenci rizikového chování.

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. V roce 2013 bylo KPPK předloženo celkem 21 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 218 tis. Kč. Na návrh KPPK bylo podpořeno celkem 10 předkladatelů v celkové výši 90 tis. Kč. Jednalo se zejména o celoroční projekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže orientované na sportovní aktivity, výtvarné činnosti, hudební a pěvecké činnosti, rozvoj tvořivosti, právní dovednosti, mediální výchovu, historii, ale také na prevenci závislostí. Pro rok 2014 bude program podpory po dohodě s řediteli škol inovován směrem k specifickým preventivním činnostem zaměřeným především na spolupráci s výchovnými organizacemi v regionu. Důvodem jsou snižující se finanční prostředky a stále častější orientace programů škol spíše na volnočasové činnosti, jež nespadají přímo do působnosti komise prevence.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2013 se spolupráce soustředila především na 2 občanská sdružení (dále jen OS) - Bonanza ve Vendolí a Květná Zahrada v Květné, která se zabývají mimo jiné problematikou sociálně handicapovaných dětí a mladých lidí nebo dětí s výchovnými problémy a také volnočasovými činnostmi pro děti. Tato sdružení byla z rozpočtu města podpořena finančními prostředky v celkové výši 300 tis. Kč (220 tis. Kč OS Bonanza, 40 tis. Kč OS Květná Zahrada a 40 tis. Kč občanské sdružení KLUS).
OS Bonanza zajišťovalo pro město Svitavy v roce 2013 především výše uvedený provoz NK Díra, program Drž se na uzdě a volnočasové činnosti Prevence s Bonanzou pro děti na statku ve Vendolí.
Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost občanského sdružení Květná Zahrada, sídlícího v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla 18 - 26 let. „Klientem“ je nejčastěji mladý člověk ve věku kolem 19 – 21 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný. Jednou z hlavních výhod Květné Zahrady je schopnost zaměstnávat prakticky všechny vlastní klienty nebo dokonce další tzv. sociálně vyloučené osoby vytipované terénní pracovnicí města. V současnosti se jedná celkem o 11 pracovních úvazků.


Prostředí Květné Zahrady je místem setkávání, sounáležitosti, podpory, pomoci a radosti.

Od 1. 7.2013 je v Květné Zahradě v provozu ZDVOP „Květináč“, které je určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. V současnosti jsou ve ZDVOP Květináč umístěny 4 děti. Zařízení zaplňuje jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti.

Obě sdružení – Bonanza i Květná Zahrada jsou maximálně flexibilní, schopná ihned reagovat na potřeby dalších klientů. Přístup k práci v Květné Zahradě je založena na tzv. „pracovní terapii“, která je základem pro řešení řady sociálních problémů v komunitě. Zkušeností Květné Zahrady v oblasti pracovní terapie by do budoucna mohly být využity i v rámci pracovní rehabilitace sociálně vyloučených osob a bezdomovců. Vedení města i KPPK v této souvislosti činí konkrétní kroky.


Pracovníci (klienti) Květné Zahrady pomáhají při výzdobě města i při úklidu.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů
Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. - Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách celkem 21 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).
Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je nový systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2013 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 50 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti komise nebo partnerů. Návštěvnost stránek prevence v roce 2013 byla celkem 1 255 zobrazení.

Oblast prevence kriminality je jednou z klíčových oblastí práce Územního odboru PČR ve Svitavách. Níže uvedený text je zpracován pracovnicí ÚO PČR Svitavy (Mgr. Hana Kaizarová).
Preventivní činnost KŘP Pak byla v roce 2013 vykonávaná v souladu s hlavními prioritami Policie ČR na rok 2013 a Strategií prevence kriminality na léta  2012 - 2015, schválenou vládou ČR. Cílem naší práce bylo a je předcházet páchání trestné činnosti. Působíme v oblasti všeobecné prevence, selektivní primární prevence a situační prevence. Stejně jako v letech předešlých působili preventisté KŘP Pak na širokou veřejnost prostřednictvím přednášek, besed, akcí pro veřejnost. Spolu s ostatními policejními složkami jsme se zúčastňovali dopravně bezpečnostních akcí, kontrol chat, parkovišť před super i hypermarkety, dohledu na hřbitovech atd.
O preventivních aktivitách jednotlivých územních odborů i KŘP Pardubického kraje informujeme na webových stránkách policie. O našich akcích informují i média, zejména regionální tisk, Český rozhlas Pardubice, místní televize. Široká veřejnost je tak seznamována s probíhajícími akcemi i s připravovanými projekty.

Realizované preventivní projekty
Kyberšikana
Vysoce aktuální problematika, o kterou je ze strany škol i rodičů velký zájem. K tématu kyberšikany jsme přidali i téma „Nebezpečí sociálních sítí“ a „Facebook“. Počty sociálních sítí rostou a s tím se také zvyšuje množství útoků, s kterými si mladí lidé nevědí rady. Poskytujeme informace, jak si správně zabezpečit profil, co můžeme beze strachu umístit na internet a co naopak nepatří do virtuálního prostředí.
Šikana
Téma vhodné pro žáky základních a středních škol. Problematické vztahy ve škole, ekonomická šikana, verbální i neverbální útoky atd. Teorii doplňujeme příběhy, které řeší/řešila policie.
Trestní odpovědnost
Téma pro žáky druhého stupně, středoškoláky a učňovská zařízení. Učíme žáky nejen teorii, co je protiprávní jednání, jaké tresty může soud mladistvým uložit apod., ale také je seznamujeme s praktickými případy, které policie řešila.
Dopravní výchova
Téma pro žáky základních škol, středních škol i učilišť. U menších dětí se zaměřujeme na správné chování chodců, u žáků od 10 let i na chování a povinnosti cyklisty. Praktické dovednosti jsou každoročně ověřovány na dopravních hřištích a také na dopravních soutěžích mladých cyklistů. U studentů a učňů, u budoucích řidičů, provádí výuku preventisté spolu s policisty z Odboru služby dopravní policie KŘP Pak. Ti vytvořili prezentaci na téma tragických dopravních nehod mladých řidičů v Pardubickém kraji. Besedy mívají vždy velký úspěch a jsou hodnoceny jako velice působivé a poučné.
Zebra se za Tebe nerozhlédne
Celorepublikový projekt zaměřený zejména na chodce. Upozorňuje je na nebezpečí při přecházení vozovky, jak se správně rozhlížet a vyvrací mýtus o absolutní přednosti na přechodu pro chodce.
(Ne)bezpečný věk
Prevence zaměřená na trestnou činnost páchanou na seniorech, především na různé podvody, majetkovou kriminalitu nebo domácí násilí. Preventisté navštěvují kluby seniorů a setkání pořádaná obecními úřady.
Řídím, piju nealko pivo
Celorepublikový projekt, který má řidičům připomenout nulovou toleranci alkoholu za volantem. Nemusí se vzdát svého oblíbeného nápoje, tedy piva, jen zvolí variantu bez alkoholu.
Obezřetnost se vyplatí
V předvánočním období se zapojujeme do celorepublikového projektu, který je zaměřen na snížení  počtu kapesních krádeží v obchodních domech. Preventisté oslovovali zákazníky, kteří by svou neopatrností nahrávali zlodějům a upozorňovali je na nutnost mít svoje věci neustále pod kontrolou.
Prevence násilí v rodinách
Cílem projektu je zvýšit informovanost o uvedené problematice a možnostech jejího řešení. K tomu je využíváno informačních materiálů, letáků a plakátů. Součástí projektu je i mediální prezentace informací z oblasti prevence násilí v rodinách.


Fotografie z akcí pracovníků prevence MěÚ Svitavy (Erich Stündl) a ÚO PČR Svitavy (Hana Kaizarová).

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují pracovníci z mnoha měst České republiky. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence nebo o projekt Systém včasné intervence. V letošním roce se jednalo především o pomoc městu Moravská Třebová při výběru koordinátora prevence kriminality a s návrhem preventivního programu pro rok 2014.
V rámci spolupráce s PdF UHK se jednalo např. o přednášku JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR a současně pedagoga Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK určenou především pedagogickým pracovníkům.


Fotografie z přednášky JUDr. Miroslava Antla pro pedagogické pracovníky.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality
Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. KPPK, Městská policie Svitavy, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS.

d) Prevence závislostí

V úvodu je vhodné problematiku a její vývoj na Svitavsku představit pomocí několika číselných údajů. Vycházejí ze statistik specialistů toxitýmu SKPV PČR OŘ ve Svitavách. Jedná se o údaje z roku 2013. Pro porovnání je v závorce uveden odpovídající počet za rok 2012, případně 2011.

V rámci okresu Svitavy bylo v roce 2013 „toxitýmem“ složeným ze 2 kriminalistů – 1 operativa + 1 vyšetřovatel (od ledna 2013 do září 2013 pracoval na problematice TOXI pouze jeden policista) - odhaleno  celkem 22 skutků (2012 – 18 skutků, 2011 – 20 skutků) tzv. „drogových trestných činů“. Z hlediska užívání návykových látek se jednalo 11x o pervitin a 9x o marihuanu, 1x lysohlávky a 1x extáze (2012 – 9x pervitin, 9x marihuana, 2011 – 13x pervitin, 7x marihuanu). Byly zajištěny 4 „varny“ pervitinu v Litomyšli a Moravské Třebové a 5 pěstíren marihuany (3x Sy a 2x Polička). Tyto trestné činy se vždy týkaly dospělých (všechno muži, kdy celkem 4 osoby byly stíhány opakovaně); (2012 – 16 pachatelů, 2011 – 20 pachatelů). V roce 2013 byly 3 osoby stíhány vazebně. V roce 2012 to byly 4 osoby, v roce 2011  6 osob a v roce 2010 celkem 2 osoby. Z hlediska OOP ČR Svitavy se v roce 2013 jednalo o 11 případů – 4x pervitin, 5x marihuana, 1x extáze, 1x lysohlávky  (2012 – 9 případů, 2011 – 7 případů, 2010 – 11 případů, 2009 – 15 případů, 2007 - 24 případů), kterých se dopustilo 11 pachatelů – všechno muži (v roce 2012 – 8 pachatelů, v roce 2011 – 7 pachatelů, 2010 - 9 pachatelů, v roce 2009 – 11 pachatelů, v roce 2008 - 15 pachatelů). Průměrný věk stíhaných pachatelů byl 20 – 25 let.
Hlavní prioritou KPPK je ve vztahu k drogové problematice především realizace preventivních opatření. Z důvodu přehlednosti dalších kroků je rozděleno působení KPPK v oblasti protidrogové prevence do tří oblastí. Ve vztahu k návykovým látkám uplatňujeme prevenci primární, sekundární a terciální.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. KPPK se v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek.

Terciální prevence
Terciární prevence závislostí byla v roce 2013 uskutečňována zejména ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlilo v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové scházejí 1 x za 14 dní. V roce 2012 se sdružení přestěhovalo do prostor Oddělení psychiatrie Nemocnice ve Svitavách. S prostory pro KLUS počítá do budoucna projekt Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby.
Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní několik desítek osob. Jednou z tradičních činností je výstava „uměleckých“ prací členů sdružení. V roce 2009 - 2012 se výstava uskutečnila ve vestibulu nemocnice. V roce 2013 pak poprvé proběhla výstava v prostorách krytého bazénu. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb (viz výběr z dílčích zpráv poskytovatelů služeb).


Fotografie z činnosti OS KLUS v roce 2013.

Terénní program (TP)
Cíle ve vztahu ke klientům:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Pardubického kraje,
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 • odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog,
 • rozvíjení spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Základní poskytované služby
Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekčních vod, dezinfekcí, kyselin, filtrů. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
Základní sociální poradenství: všem klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci, poskytujeme informace především v oblasti sociální, právní, zdravotní; dále informace v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství apod.
Pomoc v krizi: službu poskytujeme všem klientům, kteří se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb, informační besedy pro studenty odborných škol a sběr pohozených injekčních stříkaček.

Informace o terénním programu

 • Monitoring scény uživatelů drog – získávání informací od klientů a od oslovovaných osob
 • Kontakt s vybranými bary/restauracemi, kam terénní pracovníci dodávají informační a propagační materiály. Personál je zároveň proškolován v bezpečném sběru stříkaček (pro případ nálezu injekční stříkačky v prostorách baru/restaurace)
 • Nabídka provedení testů na hepatitidu typu C (screeningové testy prováděné z kapilární krve)
 • Pomoc při zvýšení možností uplatnění na trhu práce

Vzhledem ke kapacitním možnostem týmu CTP PK (tři pracovníci pro celý Pardubický kraj – v uplynulých letech pracovalo v CTP PK až pět pracovníků) nebylo do května možné vyvíjet více nadrámcových aktivit. – např. monitoring města v době konání festivalů, koncertů a jiných společenských akcí. V současné době díky personálnímu navýšení došlo k rozšíření výjezdů o dva týdně, a je tak možné provádět monitoring důležitých lokalit i v jiných dnech než dříve. Konkrétně v městě Svitavy přibyl každý týden jeden výjezd, a to ve čtvrtek. Tento den je věnován monitoringu lokalit vzdálenějších centru města a je také nabízen klientům jako alternativní možnost pro využití služeb CTPPK, pokud nestihnou využít čas stanovený Svitavám na středu.

Tabulka statistických údajů TP za rok 2013

Počet klientů
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
19
- z toho uživatelů drog 19
- z toho mužů 12
Počet osob využívajících SVIP (sekundární výměnný program) 4
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 44
- z toho oslovených 29
- z toho rodiče 0
- z toho veřejnost (odborná - kurátoři, hygiena, návštěvy z MěÚ apod.) 15
Počet kontaktů celkem 150
- z toho s klienty, uživateli drog (přímý) 73
- z toho oslovených 29
- z toho telefonický kontakt 23
- z toho veřejnost (odborná – počet osob) 25
Počet prvních kontaktů 9
- z toho s uživateli drog 9
Počet nalezených injekčních stříkaček 0
Počet výměn – výkonů ve výměnném programu 55
Počet vyměněných injekčních jehel 2 322
Počet výjezdů 75

Informace o drogové scéně:
Počet kontaktů a objem vyměněného injekčního materiálu se v průběhu jednotlivých měsíců prvního pololetí roku 2013 proměňoval.
Můžeme konstatovat, že počet vyměněných stříkaček ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 zůstává obdobný. V roce 2012 bylo vydáno 2287 setů, v roce 2013 pak 2322 setů.
V letních měsících se potvrzuje předpoklad nárůstu výměnného programu a také osob, které naše služby využívají – některé z osob, jež využívají služeb CTP PK ve Svitavách, tak činí opakovaně pouze během opiové sezóny – po zbytek roku „nahrazují“ užívání surového opia požíváním alkoholu či příležitostným užitím pervitinu.
S klienty je v průběhu opiové sezóny primárně pracováno na co nejvyšší míře minimalizace zdravotních rizik, které jsou při užívání surového opia značná. Jak bylo naznačeno, ve městě Svitavy využívá poskytovaných služeb CTP PK stabilnější skupina lidí. Kontakty s těmito osobami jsou strukturovanějšího a delšího rázu, mezi pracovníky a klienty panuje důvěra a partnerství, což umožňuje, aby byla otevírána témata a otázky, jejichž řešení vyžaduje více času a prostoru (dluhové poradenství, pomoc při zvyšování možnosti uplatnění na trhu práce, apod.).
Přestože skupina osob, které využívají služby CTP PK ve Svitavách, je poměrně velká (s ohledem na velikost tohoto města), dle informací od klientů a oslovovaných osob lze vyvozovat, že populace injekčních uživatelů drog není zcela pokryta službami CTP PK. Jedná se především o osoby, jež nechtějí vstupovat do kontaktu s pracovníky/pracovnicemi o. s. Laxus z důvodu obav ze ztráty anonymity. Také je možné usuzovat, že využívají služeb CTP PK zprostředkovaně – tedy přes zmiňovaný sekundární výměnný program.
Nicméně je třeba konstatovat, že osoby spadající do sekundárního výměnného programu mají o službách povědomí od našich klientů/klientek, kteří se, díky motivaci terénních pracovníků/pracovnic, aktivně zapojují do propagace služeb Laxus o. s.
Pro období roku 2013 platí konstatování, že terénní pracovníci/pracovnice nenalezli ve Svitavách žádný injekční materiál, který by byl volně pohozen v parcích či na ulicích - tento trend svědčí o odpovědném přístupu uživatelů/uživatelek k likvidaci použitých injekčních stříkaček

Ambulantní program
Ambulantní centrum Laxus o. s., detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální  služby ve městě Svitavy jedenkrát za 14 dní, a to již po dobu 6 let. Důvodem založit a provozovat pobočku adiktologických služeb byla horší dostupnost adiktologických služeb osobám z tohoto regionu. V současné době totiž podobný rozsah služeb nenabízí v tomto regionu žádné jiné zařízení.
Ve městě Svitavy působí také terénní program pro uživatele drog provozovaný rovněž občanským sdružením Laxus – konkrétně se jedná o Centrum terénních programů Pardubického kraje. Mezi Ambulantním centrem Laxus o. s. (detašované pracoviště ve Svitavách) a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus o. s. funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby.
Objednávání klientů je uskutečňováno prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové – klienti se objednávají telefonicky nebo e-mailem – zároveň je od 1. 7. 2013 je možné k objednávání využívat kontaktních údajů na pracovníka, který je pověřen výkonem přímé práce ve Svitavách (Martin Svoboda, tel. 605113254, svoboda[zavinac]laxus[tecka]cz).
Služby jsou primárně určeny klientům ze Svitav a okolí.

Cílovou skupinu Ambulantního centra ve Svitavách tvoří:

 • uživatelé nelegálních drog (i ve fázi experimentu), osoby mající potíže s nadužíváním alkoholu, osoby se sklonem k patologickému hráčství (gambling, sázky na sportovní zápasy), osoby blízké (rodiče, partneři)

Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra Laxus o. s. ve Svitavách poskytovány ve vyhovujících a vybavených prostorách Multifunkčního centra  Fabrika -  Wolkerova alej 92. Odpovědnou osobou pro pracoviště Ambulantního centra ve Svitavách je Mgr. Daniel Dvořák, od 1. 7. 2013 pak služby poskytuje Mgr. Martin Svoboda. Program je průběžně propagován, a to jak v adresářích sociálních služeb, tak i na akcích typu Veletrh sociálních služeb, Trh psychoslužeb či Týden duševního zdraví – poslední akcí, kde byly aktivity programu propagovány, byl Veletrh sociálních služeb ve městě Svitavy dne 7. 10. 2013
Z letitých zkušeností vyplývá, že frekvence 1 x za 14 dnů není pro poskytování služeb poradenského charakteru optimální, neboť snadno dochází k narušení kontinuity procesu mezi klientem a pracovníkem a také může častěji docházet k úplnému (či dočasnému) vypadnutí klienta/klientky z programu. Proto jsme dospěli k rozhodnutí, že od 1. 7. 2013 nabízíme služby na detašovaném pracovišti Svitavy každý týden, a to vždy v pátek od 9 do 16 hodin. Současně s tím i rozšiřujeme cílovou skupinu uživatelů služeb na klienty do 18 let, kteří se chovají rizikově (záškoláctví, útěky z domu, experimentování s psychotropními látkami, riziková rodina, poruchy chování obecně). Snažíme se do procesu změny chování dítěte zapojit celou rodinu a pracovat v rodinném systému. Tento proces chápeme jako prevenci dalšího rizikového chování, které často končí škodlivým užíváním, resp. závislostí na návykových látkách.

Nejčastěji poskytované služby:
Ambulantní léčba – intervence zaměřené na řešení a udržení abstinence a dalších problémových situací v životě klienta a současně na zvyšování jeho kompetence své problémy aktivně řešit. Psychologické a psychiatrické vyšetření - indikováno v případech podezření na kombinaci duševních poruch či další komplikace. Informační servis – zajištění informovanosti klienta v oblasti užívání drog, zdravotní, sociální, právní. Krizová intervence – individuální práce s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav klienta a minimalizovat možná rizika. Sociálně – právní poradenství – cílem je zlepšit nebo obnovit sociální fungování klientů (problematika bydlení, zaměstnání, legálních příjmů, splácení dluhů, řešení domácího násilí apod.). Zprostředkování návazné péče – zajištění zdravotních služeb (zejména testování a léčba infekčních onemocnění), v případě indikace pobytová či substituční léčba apod. Poradenství pro rodiče a osoby blízké – základní poradenství rodičům experimentátorů, poradenství partnerům a osobám blízkým při společném soužití s uživateli drog a alkoholu.

Statistická data za období 2013:

Počet kontaktů: Celkem: 61
Z toho s uživateli drog: 46
Z toho s osobami blízkými: 15
Počet 1. kontaktů: Celkem: 32
Z toho s uživateli drog: 15
Počet konzultací: Celkem: 61
Z toho individuální poradenství: 42
Z toho rodinné poradenství: 15
Z toho poradenství pro osoby blízké: 4
Počet klientů: Celkem: 32
Z toho uživatelů drog: 15
Z toho osob blízkých: 17

 Zpráva o činnosti Intervenčního centra (IC) pro osoby ohrožené domácím násilím

Obecné informace k činnosti IC v oblasti domácího násilí
Intervenční centrum (dále IC) od roku 2007 zajišťuje první kontakt a nabídku pomoci osobám ohroženým domácím násilím na území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím a § 60 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytuje psychickou podporu, krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické služby, právní poradenství a zprostředkování některých dalších návazných služeb.
IC koordinuje interdisciplinární spolupráci v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Podporuje interdisciplinární spolupráci poskytovatelů služeb (NNO), Policie ČR, OSPOD, soudu, psychologů atd. v místě jejich působnosti a prezentuje svoje služby pro veřejnost.
Cílem IC je zajistit dostupnou a kvalitní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím, napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života. Poskytováním služby IC mají osoby ohrožené domácím násilím možnost řešit svou tíživou životní situaci a získat tak komplexní nabídku pomoci.
Intervenční centrum poskytuje své služby v rámci celého Pardubického kraje. Za účelem většího přiblížení uživatelům IC ve vzdálenějších lokalitách Pardubického kraje, IC provozuje kontaktní pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách a Svitavách.

Služba IC je zajišťována prostřednictvím následujících ukazatelů:
Kontakt je rozhovor pracovníka IC se zájemcem o službu IC nebo s uživatelem služby IC. V případě, že je uskutečněn kontakt s pracovníkem/zástupcem organizace/instituce, která se podílí na řešení domácího násilí, jedná se tzv. profesní kontakt. Obsahem kontaktu s uživatelem služby nebo profesního kontaktu je převážně domluvení termínu schůzky, sdělení základních informací, základní domluva spolupráce atd. Za kontakt je většinou (dle množství rozebraných skutečností) považován rozhovor do 30 min. Kontakt může být osobní či telefonický. V průběhu celého roku 2013 realizovali pracovníci IC celkem 416 kontaktů s uživateli. V průběhu roku 2013 realizovali pracovníci IC také 313 profesních kontaktů. Podrobnější údaje o kontaktech a profesních kontaktech, které provedli pracovníci IC v roce 2013, jsou k dispozici v tabulce č. 1.

          Tabulka č. 1  - Počet kontaktů

Okres Počet kontaktů Celkem
S uživateli Profesní kontakty
Chrudimský 75 51 126
Pardubický 178 111 289
Svitavský 56 52 108
Ústeckoorlický 107 99 206
Celkem 416 313 729

Intervence je kontakt s uživatelem služby IC nebo zájemcem o službu IC. V rámci intervence poskytuje pracovník IC služby podle potřeby uživatele. Intervence většinou (dle množství rozebraných skutečností) trvá déle než 30 minut  - dle potřeby uživatele. Intervence může mít formu ambulantní, telefonickou nebo terénní. Intervence většinou vyžaduje alespoň minimální přípravu pracovníka. Příprava na intervenci – dle předpokládané složitosti intervence - trvá většinou 15-30 minut. Během přípravy na intervenci pracovník studuje dostupnou dokumentaci k případu a připomíná si případné minulé rozhovory. Během roku 2013 uskutečnili pracovníci IC 1 113 intervencí. – viz tabulka č. 2

Tabulka č. 2 – Počet intervencí s klienty

Rok činnosti IC Počet intervencí
Chrudimský 192
Pardubický 474
Svitavský 124
Ústeckoorlický 323
Celkem 1 113

Za aktivity zaměřené na podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti jsou označovány setkání, které IC přímo organizuje nebo se na jejich organizaci podílí. Obsahem zmíněných setkávání je koordinace spolupráce a součinnosti v oblasti řešení problematiky domácího násilí v daném regionu, informování o nových právních úpravách vztahujících se k domácímu násilí a možnosti společného postupu při řešení konkrétních případů. Aktivit zaměřených na podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti se účastní jak odborná veřejnost (převážně z řad policistů, soudců, státních zástupců, sociálních a pedagogických pracovníků nebo psychologů), tak laická veřejnost (např. dobrovolníci, studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol, zájemci o informace o domácím násilí).
V průběhu roku 2013 se na území Pardubického kraje uskutečnilo 51 aktivit zaměřených na podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti.

Tabulka č. 4 – Počet setkání a prezentace činnosti IC

Okres Počet setkání a prezentace Celkem
IDS Prezentace činnosti IC
Chrudimský 6 4 10
Pardubický 12 9 21
Svitavský 5 2 7
Ústeckoorlický 11 2 13
Celkem 34 17 51

Cíle IC pro rok 2014:
Další rozvoj spolupráce s NNO – pracovnice IC průběžně doplňovaly interní katalog spolupracujících organizací, který využívají pro zprostředkovávání následné služby pro uživatele. Tento katalog byl následně vytištěn. Došlo i ke změně, doplnění a k zpřehlednění vebových stránek.
V červnu se pracovníkům IC podařilo uspořádat Diskuzní fórum na téma – Domácí násilí na seniorech, kterému předcházelo připomenutí Světového dne proti násilí na seniorech. Cílem těchto aktivit bylo upozornit veřejnost na stále vzrůstající počet seniorů, kteří jsou ohroženi domácím násilím ze strany partnerů, ale hlavně tzv. mezigeneračním domácím násilím, kdy agresory jsou jejich potomci. Pracovnice Intervenčního centra evidují patrný nárůst těchto případů.
Od roku 2011 jsme změnili systém interdisciplinární spolupráce, což se ukázalo jako správné řešení. Větší důraz je kladen na setkávání v dané lokalitě (tzn. se zástupci P ČR, místní pracovnice OSPOD a přestupkového oddělení). Na setkávání jsou rozebírány především konkrétní případy domácího násilí v dané lokalitě, způsob a možnosti řešení.
Tento postup se osvědčil, proto v něm IC pokračovalo i nadále. V roce 2013 jsme uskutečnili na obvodních odděleních 34 těchto setkání – viz. tabulka č. 4.
V rámci svého působení se IC snaží zvýšit informovanost veřejnosti o problematice domácího násilí. Organizuje nebo spoluúčastní besedy a přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. V uplynulém roce se uskutečnilo 17 prezentací činnosti IC v rámci celého Pardubického kraje. - viz. tabulka č.4
Pracovnice IC poskytovaly pomoc osobám ohroženým domácím násilím jak v souvislosti s institutem vykázání násilné osoby, tak bez tohoto institutu - jedná se o tzv. nízkoprahy. V roce 2012 se na IC obrátilo se žádostí o pomoc 126 klientů, v roce 2013 jich bylo 125. Lze tedy říci, že se tento počet stabilizoval a že se Intervenční centrum úspěšně zapsalo do podvědomí obyvatel Pardubického kraje a že si kontakty - v případě ohrožení domácím násilím – najdou.
Naproti tomu došlo, oproti předchozímu roku, k poklesu případů vykázání agresora Policií ČR z bydliště. Velmi výrazně je tento pokles patrný u vykázání dle místa a to zvláště u obvodu bývalého okresu Svitavy. V roce 2013 se na Intervenční centrum se žádostí o pomoc obrátilo celkem 216 klientů (197 žen a 19 mužů).

Tabulka č. 5 – Počet případů DN

Rok činnosti IC Počet případů DN Celkem
V souvislosti s vykázáním Bez souvislosti s vykázáním
2007 65 19 84
2008 39 64 103
2009 44 131 175
2010 73 151 224
2011 92 110 202
2012 105 126 231
2013 84 125 209
Celkem 502 726 1 228

Rozložení jednotlivých případů v rámci Pardubického kraje je možné zjistit z tabulky č. 6.

                Tabulka č. 6    - Rozložení případů DN dle místa

Okres Počet případů Celkem
V souvislosti s vykázáním Bez souvislosti s vykázáním
Chrudimský 16 19 35
Pardubický 30 67 97
Svitavský 11 15 26
Ústeckoorlický 27 24 51
Celkem 84 125 209

               
Pro rok 2014 se pracovníci IC chtějí zaměřit na další zkvalitnění služeb pro osoby ohrožené domácím násilím – stále totiž stoupá počet mužů, kteří se na IC obracejí s prosbou o poradenství. A i proto bychom se chtěli více zaměřit na tuto problematiku a uspořádat další tzv. Diskuzní fórum tentokrát na toto téma. Pracovnice IC se také při prezentacích zaměří více na problematiku tzv. stalkingu (nebezpečné pronásledování).

Na závěr zprávy za KPPK děkuji všem, kteří se v roce 2013 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 28. 1. 2013 PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.

Zpracovatelem zprávy je Mgr. Iva Bandžuchová, SKP Centrum, o.p.s., Pardubice
THC – tetrahydrocanabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus o. s.
Zpracovatelem zprávy je Mgr. Mgr. Martin Svoboda z Laxus o.s.
SKPV - Služba kriminální policie a vyšetřování (Policie ČR)
SVI - Systém včasné intervence
MKS – Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
OS ČČK – Oblastní spolek Českého červeného kříže
SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami
zpracovatelem textu je Mgr. Irena Valtová, vedoucí KC
KLUS – klub lidí usilujících o střízlivost
ZDVOP – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc