Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2014

Činnost komise pro prevenci kriminality (dále jen KPPK) se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen OPK MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR (dále jen RVPK). Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka: Komplexní zpráva využívá zpráv z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence sociálních deviací, včetně prevence kriminality ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy - prevence kriminality je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a další materiály, které není z důvodu jejich rozsahu možné uvést v této zprávě. Dílčí zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách (53x v roce 2014):
http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a) Analytická činnost

Analytická činnost v oblasti prevence kriminality zahrnovala v roce 2014 na analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR za kalendářní rok, která je východiskem pro plánování preventivního působení na území města Svitavy v dalších letech. Materiál byl zaměřen na tzv. základní charakteristiky trestné činnosti - počty trestných činů, objasněnost, druhy a formy trestné činnosti, věkovou strukturu známých pachatelů, lokalizaci páchaných skutků a výčet přestupků zaznamenaných ze strany orgánů Policie ČR. Údaje byly doplněny o situační a srovnávací analýzy (mapu spáchaných trestných činů a porovnání vývoje v rámci vybraných druhů trestné činnosti v letech 2005 – 2014). Tyto údaje slouží pro dílčí vyhodnocení efektivity bezpečnostních a preventivních činností za daný kalendářní rok. Vzhledem k rozsahu analýz jsou jejich shrnutí uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR nebo na portále Mapa kriminality

Dalším z analytických materiálů zpracovaných v roce 2014 byla aktualizace Strategie města Svitavy v oblasti bezpečnosti a prevence sociálních deviací. Pro účely dotačního řízení v roce 2015 byla doplněna o analytické údaje směřující především k postižení tzv. rizikovosti lokality s ohledem na nápad trestné činnosti, ale současně na další tzv. sociální ukazatele. Součástí úpravy strategie je aktualizace materiálu s názvem Schéma řešení trestné činnosti dětí a mládeže, které je doplněno o rovinu popisu konkrétních činností jednotlivých zapojených subjektů a nově vzniklé subjekty a základní popis jejich činností (viz obrázek na webu města).

Obdobně jako v předchozích letech byly podrobně analyzovány vybrané druhy sociálních deviací, například bezdomovectví a sociální vyloučení. V průběhu roku byla připravena analýza k dotačnímu projektu Šance, jehož cílem bylo komplexní řešení problematiky bezdomovectví na území města Svitavy. Tento klíčový projekt nebyl v dotačním řízení podpořen, ačkoliv analytická a odborná část získala maximum možných bodů. Dílčí nedostatky byly v projektové žádosti, stavebním projektu, ale zásadní neúspěch byl založen již podmínkami dotačního řízení, kde s ohledem na počty bodů např. za stavební povolení apod. mohou prakticky uspět pouze projekty, jejichž realizátoři jsou o dotačním řízení a jeho směřování předem informováni. Je velmi pravděpodobné, že tento způsob hodnocení bude v obdobných dotačních titulech dále pokračovat.


Vizualizace připraveného projektu „Šance“ – zařízení pro sociálně vyloučené osoby

Ve druhé polovině roku byla podrobně analyzována práce s osobami s psychickými nebo jinými zdravotními problémy. Analýzy se kromě bezpečnostních složek nebo sociální oblasti tentokráte týkala i oblasti zdravotnictví. Podrobná analýza pojmenovala řadu rizik nebo systémových nedostatků a poskytla zúčastněným možnost reflexe vlastní práce nebo příležitostný vhled do práce partnerů.

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti KPPK se kontinuálně rozvíjí od roku 1998. V této oblasti lze za velmi dobrou označit spolupráci s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS). Pracovníci okresního soudu, státního zastupitelství i PMS přispívají např. k realizaci programu Právo na každý den. U PMS a soudu je spolupráce realizována také společným působením v oblasti kontroly nad výkonem trestů ukládaných formou obecně prospěšných prací (dále jen OPP). V roce 2014 proběhlo několik významných konzultací se soudci ve vztahu k připravovaným aktivitám pro nezletilé delikventy nebo násilné osoby. Model spolupráce těchto orgánů s městem a především s městskou policií se osvědčil. Podrobnosti budou součástí zpráv dalších subjektů, např. velitele MP Svitavy.


Foto z ústní prezentace žáků v rámci soutěže Právo pro každého v roce 2014

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především některé programy nebo projekty. V roce 2014 to byl zejména program s názvem „Svitavy – aktivity sociální prevence 2014“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, práce s matkami a dětmi v azylových domech, kojeneckém ústavu (v současnosti dětském centru), výcvikových a resocializačních bytech nebo výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky zaměřený na změny v občanském právu (především s dopady do rodinného a školního prostředí). Jednalo se o rozšiřující se systém sociální nebo sociálně pedagogické práce v oblasti sekundární prevence, tedy práce s osobami, u nichž je cílem reedukace nebo resocializace. Program byl realizován ve spolupráci s partnery – OS Bonanza, Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, Mateřským a rodinným centrem Krůček a občanským sdružením Květná Zahrada. Nad rámec tohoto programu pokračoval další velmi úspěšný program „Drž se na uzdě“ občanského sdružení Bonanza, na jehož realizaci spolupracuje řada subjektů nebo projekt PUNKT a „Proč zrovna já?“, jež jsou v gesci PMS ČR. Některé projekty budou níže rámcově vyhodnoceny. Podrobně jsou představovány v průběhu roku v dílčích zprávách na webu prevence.

V roce 2012 byl v oblasti prevence dětské delikvence a sociálně-právní ochrany z iniciativy Střediska PMS ve Svitavách ustaven tzv. Tým pro mládež, jehož význam je regionální. V roce 2014 se uskutečnila setkání týmu zaměřená na předávání dobré praxe mezi městy bývalého okresu. V souvislosti s poznatky získanými na jednáních týmu pro mládež byl znatelný vliv komplexně a dlouhodobě prováděné prevence kriminality mládeže ve Svitavách. Počet provinění nebo činů jinak trestných nadále klesal a s počtem celkem 8 skutků v obou skupinách se dostal na nejnižší hranici za posledních 14 let. Např. v roce 1999 se jednalo o 84 skutků.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků jejich působení. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS.
V rámci těchto projektů je standardně dobrá spolupráce komise prevence s Odborem pro projednávání přestupků, s Oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy. Významným partnerem v rámci projektu SVI je Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách a také řada dětských lékařů ze Svitav a okolí.

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  Prostřednictvím programu Právo na každý den nebo projektu SVI spolupracuje KPPK i s řadou škol v rámci celého správního obvodu (Hradec nad Svitavou, Vítějeves, Březová nad Svitavou, Opatov apod.).
Další skupinu tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, občanská sdružení nebo charitativní zájmové organizace nebo spolky. V roce 2014 se dařilo spolupracovat zejména s OS ČČK Svitavy, klubem seniorů, SPCCH a Charitou Svitavy nebo s obecně prospěšnou společností - SKP Centrem z Pardubic, které má v Pardubickém kraji na starosti problematiku domácího násilí. Od roku 2009 provozuje v prostorách Fabriky poradnu pro oběti domácího násilí.
V roce 2014 se dále rozšířila spolupráce s Centrem J. J. Pestalozziho, které provozuje od února 2010 v prostorách bývalého okresního úřadu krizové centrum (dále jen KC). Centrum se po dohodě s městem zaměřilo především na děti a mládež v krizi, ale také na systematickou sociální práci s lidmi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho kvalitu, včetně obětí domácího násilí. Od založení centra do konce roku 2014 centrum zaregistrovalo 1 856 uživatelů služeb. Od roku 2010 do konce roku 2014 KC poskytlo celkem 10 134 intervencí. Nejčastějšími problémy uživatelů služeb KC je zadluženost a s tím související rodinné problémy. Základní charakteristikou propadu rodin na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.). Výjimečností Krizového centra ve Svitavách je poskytování komplexní pomoci klientům od prvotní stabilizace až po následnou péči včetně pomoci s oddlužením v rámci služby - odborné sociální poradenství. O osobní bankrot požádalo více jak 100 uživatelů, soudem již bylo 75 bankrotů povoleno, ostatní jsou v přípravě. KC zaznamenává nárůst poptávky po krizové intervenci a následné krátkodobé terapii pro jednotlivce. Většinou se jedná o zpracovávání traumatických událostí, jakými jsou např. ztráta blízké osoby, autonehoda, přepadení, apod. Včasná odborná pomoc v těchto případech významně zrychluje proces vyrovnávání se s daným traumatem a rovněž snižuje riziko selhání v důležitých životních oblastech, jako je rodina, zaměstnání, sociální vztahy. Hojně využívaná je i právní poradna, kde právnička sepisuje žaloby, smlouvy, návrhy, odpory a odvolání. KC je zapojeno do několika projektů města Svitavy, jako je např. SVI nebo Mentorská asistence, spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí, poskytuje službu asistovaný kontakt, který je navržen pro dítě a rodiče, a to pro specifickou situaci, kdy dítě ztratilo kontakt a vazbu na jednoho z rodičů. Dále spolupracuje se sociálním odborem MěÚ ve Svitavách, s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, s intervenčním centrem SKP Pardubice, s Územním odborem Policie ve Svitavách, s Okresním soudem ve Svitavách, s OS Bonanza, s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Svitavách a Koclířově, s mateřským centrem Krůček, s PPP (PPP - Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách), s SVP (Středisko výchovné péče) Alfa ve Svitavách a s Unií mentorů (na projektu Mentorská asistence) formou vzdělávání, supervizí a tvorbou metodik. V červenci 2014 se KC stalo dodavatelem služeb pro projekt Probační a mediační služby ČR „Proč právě já?“. Předmětem projektu je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Jedná se o komplexní poradenský program právní a psychosociální pomoci, který navazuje na Zákon č. 45 /2013 Sb. – „O obětech trestného činu“. Obětem KC poskytuje telefonické, e-mailové a osobní poradenství. Všechny služby v roce 2014 poskytovalo KC bezplatně.


Fotografie z některých aktivit Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách

Co se týká rozsahu spolupráce s dalšími NNO, byla v roce 2014 dále rozvíjena spolupráce s OS Bonanza ve Vendolí a Květnou Zahradou, z. ú. v Květné. Obě sdružení pravidelně navštěvují členové KPPK. Dům na půl cesty v Květné, který provozuje OS Květná Zahrada, byl i v roce 2014 místem setkávání desítek dobrovolníků, kteří se společně snažili pomoci sdružení a podpořit danou oblast i prostřednictvím přímé práce na statku sdružení.
Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města, např. OS Bonanza, s některými katedrami PdF UHK. Jedná se například o oblast přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky. Pedagogové Katedry prevence a sociální patologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky. Město uzavřelo smlouvu o spolupráci s PdF UHK garantovanou za univerzitu Katedrou sociální patologie a sociologie. Studenti této katedry spolupracují v rámci odborných praxí s partnery města Svitavy při realizaci programů pro predelikventy, případně v dalších sociálně pedagogických činnostech. V roce 2014 takto na nejrůznějších akcích spolupracovalo celkem 16 studentů.
Benefitem města Svitavy je podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací, případně účast partnerů při výuce na katedrách PdF UHK.


Fotografie ze společných aktivit města Svitavy, partnerů v oblasti sociální prevence a Katedry sociologie a sociální patologie PdF UHK

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty a na ně navazující opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří tedy zejména opatření technického charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2014 konkrétně jednalo o tyto projekty:

 • Kamerový bod na ulici Svitavská

Město Svitavy v rámci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku provozuje od roku 1999 Městský kamerový a monitorovací systém (MKS). Jeho prostřednictvím jsou po dobu 15 let monitorovány lokality s největším nápadem trestné činnosti případně místa, kde hrozí narušování veřejného pořádku. Za celé období přispěl MKS k odhalení desítek trestných činů a stovek problémů při narušování veřejného pořádku nebo problémů v dopravě. V monitorovaných lokalitách došlo k poklesu nápadu trestné činnosti až o 40 %. Význam MKS spočívá především v prevenci, řada problémů je odhalována v zárodku a v mnoha případech nedochází k újmám na zdraví nebo větším škodám na majetku občanů. Svoji úlohu při ochraně bezpečí a majetku sehrává MKS také v případě povodní nebo jiných živelných pohrom (požárů apod.). Provozovatelem MKS je Městská policie Svitavy. Výstupy MKS využívá také Policie ČR.
Na podzim 2014 byl MKS rozšířen o další kamerový bod na sídlišti Svitavy – Lány. Webová kamera byla umístěna po dohodě se statutárními zástupci společenství vlastníků na panelovém domě na ulici Svitavská č.o. 18 a monitoruje především vnitroblok mezi panelovými domy na ulici Svitavská a Větrná, kde se nachází víceúčelové hřiště, které je zatíženo velkým počtem osob. Příležitostně zde vznikaly problémy s chováním. Kamera je současně schopna monitorovat parkovací místa na ulici Svitavská a situačně také celou lokalitu až po části ulic Hraniční a Brněnská. Nezanedbatelný vliv má kamera také při monitorování průtoku řeky Svitavy v případě náhlých dešťů. Náklady na nákup a umístění kamery včetně technologie pro přenosy obrazu činily cca 220 tis. Kč.


Fotografie z nového kamerového bodu na ulici Svitavská

Součástí doplnění MKS bylo v roce 2014 také zajištění zálohování celého systému při výpadcích proudu na monitorovacím stanovišti na MP Svitavy i obnova baterií zálohování na všech kamerových bodech. Obě akce byly realizovány ve spolupráci s MP Svitavy. Systém je plně funkční a záloha je zajištěna na dobu výpadku proudu v délce cca 2 - 3 hodin.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro krátké zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2014.
Komise zaměřila v rámci sociální prevence pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s tzv. dětskou predelikvencí. Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem Svitavy – aktivity sociální prevence 2014. Významným přínosem dlouhodobého programu je skutečnost, že bezpečnostní situace ve vztahu k cílové skupině – děti a mladí dospělí a jejich rodiny - je ve městě v současnosti stabilizovaná a počet skutků protiprávního jednání páchaného dětmi a mládeží je spíše klesající. Dlouhodobě dokonce velmi výrazně. Poměr skutků v oblasti dětské delikvence z roku 1999 (celkem 84) k jejich počtu v roce 2014 (8) svědčí o efektivitě působení na predelikventy a částečně i na jejich okolí. Ve sledované skupině dětí a mládeže je celková míra kriminality na tak nízkých absolutních počtech, že nelze reálně působením aktivit míru kriminality dále snižovat. Lze ji však na nízké úrovni stabilizovat.

V rámci projektové aktivity AK1 byl výrazně posílen systém mentoringu ve Svitavách jako nástroje pro pomoc tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního a kriminálního selhávání je významně vyšší. Celkové vážené skóre SPAS (dotazník sledující sebepojetí školní úspěšnosti dětí) vykazuje z celkem 40 sledovaných dotazníků (dalších 8 dětí bylo součástí specifické formy vztahového mentoringu) - (48%) kladných, (30%) záporných a (22%) nulových posunů ve stenech. Převažující pozitivní změny v postojích ke školní výuce tak považujeme za prokázané. Studie prokazuje vyšší celkové sebehodnocení školních výkonů u žáků, kterým byla ve školním roce 2013/2014 poskytnuta mentorská asistence. Aktuální výsledky souhlasí s dlouhodobým sledováním žáků podporovaných mentory (Hloušek 2011, 2012, 2013 a 2014). Mentorská asistence nepochybně zvyšuje u žáků subjektivní prožitek úspěchu a navozuje kladnou korekci postojů k některým školním úkonům; aktivita současně významně snižuje sekundární viktimizaci u zapojených dětí, pro rok 2015 bude forma hodnocení změněna – cílem bude podpora tzv. formativního hodnocení, které bude předřazeno hodnocení výkonovému.


Fotografie z aktivity Mentorská asistence ve školním roce 2013/2014

V rámci projektové aktivity AK2 - práce s matkami a dětmi v azylovém domě a dětském centru (dříve KÚ) bylo systematicky pracováno se všemi klienty těchto zařízení; u většiny byla posílena schopnost resocializace a tím sníženo riziko případného budoucího kriminálního selhávání, případně jiného jednání (mimo normy). V roce 2014 byly zahájeny také soustavné činnosti pro matky (dospělé) v resocializačních bytech města Svitavy, kde se projektové aktivity rovněž osvědčily. Problémem byla některá nezbytná režimová opatření směřující k dodržování pravidel pro ubytování nájemního charakteru. Pracovní skupina se ve dvou z šesti případů zaměřila na klientky, které nejsou podle dosavadních poznatků schopny samostatného nájemního bydlení, a je zřejmé, že do budoucna budou spíše tzv. celoživotními klienty azylových služeb.  Východiskem je práce s motivovanými a změny schopnými klienty.


Fotografie z aktivit „Krok za krokem přes bariéry“ (práce s matkami a dětmi v azylových zařízeních ve Svitavách)

Třetí aktivita - AK3 - výcvik pro děti s projevy predelikventního chování byl realizován v roce 2014 pro 34 dětí z obcí třetího typu bývalého okresu Svitavy, a to přes krácení dotace z OPK MV ČR v původně plánovaném rozsahu skupiny ze správního obvodu Svitavy. Aktivita se uskutečnila pro 8 dětí v prvovýcviku a 14 dětí v tzv. posilujícím – navazujícím výcviku; současně byl výcvik zkušebně hodnocen nástrojem PortfolioNet, kde však bylo nevýhodou hodnocení skupiny, která s ohledem na mentální věk dětí velmi obtížně rozuměla dotazníkovým položkám. Opatřením bude v příštím roce zaměření jednotlivých setkání na specifickou sociální dovednost, která bude nejen procvičována, ale také následně v kontextu s porozuměním nezbytných pojmů i vyhodnocována – např. metodami hraní rolí apod.


Fotografie z případové konference mezi pracovníky OS Bonanza a OSPOD Svitavy a prostředí klubovny nebo aktivit z výcviků pro děti s projevy maladaptivního chování

Aktivitou AK4 - výcvikem zaměřeným na problematiku občanského práva v prostředí rodiny bylo „vycvičeno“ celkem 24 pracovníků – minimálně 1 pedagog z každé základní školy ve městě, v rámci výcviku byly navázány nebo posíleny kontakty mezi pracovníky škol, pracovníky OSPOD MěÚ Svitavy a pracovníky neziskových organizací, jež se podílejí na realizaci projektových aktivit (služeb) v oblasti sociální prevence.


Fotografie z aktivity Občanské právo v prostředí rodiny jako součást projektu Svitavy – aktivity sociální prevence 2014

Aktivita AK5 – právní poradenství byla zaměřena zejména na řešení problému se zadlužováním. Jednalo se o nastavení reálných finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromáždění a řešení problémů s jejich oddlužením. Ačkoliv je aktivita profesionálů v KC Pestalozzi vysoce efektivní, lze do budoucna očekávat spíše nárůst potřeb v rámci této poradenské činnosti. Problémy jsou založeny systémově, nikoliv lokálně nebo individuálně.
Závěrečná projektová aktivita byla zaměřena na cílené vyhodnocování dlouhodobých projektových činností formou aktivizující nejen jednotlivé týmy, ale také klienty, kteří se v systému sociální prevence pohybují dlouhodobě a systém nehodnotí je samotné (a jejich rodiny), ale motivuje je k posunu v dosažení sociálních dovedností.

V roce 2015 bude součástí výše uvedeného programu nová aktivita – výcvik pro delikventy ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Svitavska – Alfa (dále jen SVP), které vzniklo ve druhé polovině roku 2014 (provoz zahájilo od 1. 10. 2014).


Fotografie ze setkání s řediteli svitavských škol a odbornými komisemi před vznikem SVP a foto ze slavnostního otevření SVP Svitavska - Alfa

Založení SVP v roce 2014 bylo v rámci sociální prevence jedním ze zásadních přínosů, jež budou ve městě ovlivňovat oblast prevence v dalších letech (ideálně desetiletích). Vznikem SVP byla oblast posílena o cca 8 profesionálů hrazených ze státních prostředků. S ohledem na tuto skutečnost bylo možné využít služeb motivovaných odborníků ze širšího regionu. Především město Svitavy, ale i region bývalého okresu získaly velmi významnou a finančně stabilní organizaci, která ve městě i regionu doposud citelně chyběla. Jejím zásadním přínosem je poskytování střednědobé péče dětem s poruchami chování, jejich rodinám, pedagogickým pracovníkům všech výchovných nebo vzdělávacích zařízení pro děti do 18 let. Konkrétně SVP zajišťuje ambulantní i terénní služby pro oblast bývalého okresu. Specifikem SVP Alfa je stacionář, kde jsou v celodenním režimu po dobu cca 8 týdnů poskytovány vzdělávací i výchovné činnosti vytipované skupině cca 6 – 8 dětí v době od 7:00 do cca 18:00 hodin. Zvažována je i druhá výchovná skupina v Květné Zahradě v obci Květná, kde by se jednalo o kombinaci stacionáře s pobytovou službou pro děti umístěné ve ZDVOP. Poděkování za iniciaci vzniku SVP patří především Květné Zahradě, jmenovitě jejímu řediteli, řediteli a týmu pracovníků SVP, vedení města Svitavy, náměstkyni hejtmana kraje pro oblast školství a také senátorovi za náš region. Dosavadní popis činnosti SVP Alfa je umístěn na webových stránkách města Svitavy pod tímto odkazem: http://www.svitavy.cz/cs/m-4063-setkani-s-zastupci-skolskych-zarizeni-k-predstaveni-strediska-vychovne-pece/


Prezentace činnosti SVP Alfa

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozy Nízkoprahového klubu Díra a Prevence s Bonanzou (dále jen NK). Jedná se o projekt sociální prevence zaměřený na cílovou skupinu dětí s výchovnými problémy, projevy maladaptivního chování nebo děti s absencí jiných volnočasových činností. Návštěvníky NK jsou děti a mládež ve věku 8 – 26 let. Jejich počet v rámci jednoho dne přesahuje v obou provozovnách 30 osob. Kluby jsou otevřeny každý pracovní den. Nejčastějšími klienty jsou dívky ve věku 10 – 14 let bez výrazné opory v rodině při celkově narušených sociálních vztazích, s absencí naplňování potřeby sounáležitosti, bez výraznějších možností pro aktivní využití volného času. U řady těchto dětí byly v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního (výjimečně i delikventního) chování. Službu v NK Díra využilo v roce 2014 celkem 186 uživatelů, se kterými se v součtu zaměstnanci klubu setkali 1 650x. NK Prevence s Bonanzou v r. 2014 navštívilo celkem 101 uživatelů, zaměstnanci klubu se s nimi setkali 2 204x.


Fotografie z činnosti nízkoprahových klubů „Díra“ a „Statek“ provozovaných ve Svitavách a ve Vendolí Občanským sdružením Bonanza ve spolupráci s městem Svitavy

Program podpory projektů školských zařízení – jedná se o program, kterým město Svitavy prostřednictvím KPPK umožňuje realizovat projekty zaměřené na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže na svitavských základních a středních školách. Pro rok 2014 byl program podpory po dohodě s řediteli škol inovován směrem k specifickým preventivním činnostem zaměřeným především na spolupráci s výchovnými organizacemi v regionu. Důvodem byly snižující se finanční prostředky a stále častější orientace programů škol spíše na volnočasové činnosti, jež nespadají přímo do působnosti komise prevence kriminality.
V roce 2014 bylo KPPK předloženo celkem 7 projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši 68 tis. Kč. Na návrh KPPK byly podpořeny všechny projekty v plné výši, protože splňovaly podmínky dotačního programu v předmětné oblasti.

Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací. Program se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce s občanskými sdruženími, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města.
V roce 2014 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí investičních nebo neinvestičních dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 9 dotací v celkové výši 530 tis. Kč a dvě bezúročné půjčky v celkové výši 1 mil. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány. Také půjčky byly vráceny v předepsaných termínech. Spolupráce při realizaci grantového programu se soustředila především na 3 subjekty – Bonanza, Květná Zahrada a Centrum J. J. Pestalozziho (Krizové centrum Svitavy).

Činnost KC Pestalozziho je popsána v předchozí části materiálu. OS Bonanza zajišťovalo pro město Svitavy v roce 2014 především výše uvedený provoz Mentorské asistence, Nízkoprahového klubu Díra, NK Prevence s Bonanzou a program „Drž se na uzdě“
Pro návaznost na projekt SVI i další projekty sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost občanského sdružení Květná Zahrada, sídlícího v obci Květná, jež zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je zpravidla 18 - 26 let. Od 1. 7. 2013 je v Květné Zahradě v provozu ZDVOP „Květináč“, které je určeno dětem ve věku od 10 do 18 let. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči. V současnosti je ve ZDVOP Květináč umístěno střídavě 7 – 8 dětí. Zařízení zaplňuje společně s výše uvedeným SVP jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti (dané současným právním rámcem v ČR).


Fotografie z některých aktivit Květné Zahrady v roce 2014

Všechny tři klíčoví partneři – Bonanza, Květná Zahrada (včetně SVP) i KC Pestalozzi jsou maximálně flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby dalších klientů. Přístup k práci v Květné Zahradě je založen na tzv. „pracovní terapii“, která je základem pro řešení řady sociálních problémů v komunitě. Zkušeností Květné Zahrady v oblasti pracovní terapie by do budoucna mohly být využity i v rámci pracovní rehabilitace sociálně vyloučených osob a bezdomovců.
V oblasti sociální prevence považujeme za klíčové respektování pravidel a návrat klientů do dlouhodobého pracovního procesu. Pracovní příležitosti by však měly mít především přirozený charakter vyplývající z trhu práce, nikoliv podobu uměle vytvářených činností. Počet takových míst je nejen omezen, ale klienti v něm získávají hlubší pracovní návyky pouze velmi obtížně.

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Informování občanů

Komise pro prevenci kriminality připravila několik vlastních akcí, kterými reagovala na vývoj v oblasti sociálních deviací, především pak v oblasti kriminality. Jednotlivé činnosti se týkaly přímo konkrétních jednorázových akcí nebo tradičních programů prevence kriminality. Další se týkaly nabídky komise na realizaci akcí, které si vybere z konkrétní nabídky prakticky jakýkoliv subjekt. Za tímto účelem je vytvořen na webových stránkách města ucelený komplexní přehled besed, přednášek, školení, výcviků, ukázek apod., které jsou rozděleny ve vztahu k cílové skupině a jednotlivým tématům. K danému odkazu se případný návštěvník stránek dostane takto: www.svitavy.cz > Úřad > Bezpečnost > Prevence kriminality > Nabídka preventivních činností. Koordinátor prevence kriminality připravil v regionu Svitavska nebo přímo ve Svitavách v roce 2014 celkem 23 akcí, především pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebo pro rodiče. Jednalo se o přednášky, besedy a komponované pořady zaměřené zejména na oblast zneužívání nelegálních návykových látek, rozvoj právního vědomí dětí a mládeže nebo specifické preventivní činnosti nebo aktivizační služby pro rodiče (převážně příslušníky tzv. sociálně vyloučených lokalit).


Fotografie z vybraných vzdělávacích akcí v oblasti primární prevence

Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností je systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí tzv. sociálních deviací. Po dohodě s vedením města byl vytvořen pravidelný systém zpráv – aktualit zaměřených na tuto oblast. V roce 2014 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 53 aktualit včetně fotografií a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné (každodenní) činnosti komise nebo partnerů. Návštěvnost stránek prevence v roce 2014 byla celkem 1 362 zobrazení, což činí o cca 8,5% více než v roce 2013.


Příklad informování občanů na webu prevence kriminality města Svitavy a ukázky z výcviku sebeobrany pro veřejnost

Informace pro odbornou veřejnost

V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy v posledních letech navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence nebo o projekt Systém včasné intervence.
V roce 2014 provedl koordinátor prevence kriminality ve spolupráci s partnery z NO v rámci písemně uzavřené dohody o spolupráci s PdF UHK několik přednášek pro studenty Katedry sociologie a sociální patologie PdF UHK.

Spolupráce při propagaci a informování o prevenci kriminality

Město Svitavy s pomocí jednotlivých institucí zapojených do činnosti KPPK pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti prevence kriminality. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Pravidelnou rubriku událostí zde má vyhrazenu i Městská policie Svitavy. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou rovněž umístěna na webových stránkách města Svitavy. Přímý vstup k jednotlivým číslům je možný z adresy: http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto/. Na informování v měsíčníku Naše město navazují informace v regionálním i celostátním tisku. Tyto informace získávají novináři přímo z tiskových zpráv připravených každodenně tiskovou mluvčí ÚO PČR Svitavy nebo ze zpráv koordinátora prevence kriminality. KPPK, Městská policie Svitavy, Policie ČR a další instituce zapojené do prevence kriminality připravují kromě měsíčníku Naše město reportáže, které jsou vysílány prostřednictvím televize CMS.


Fotografie z tradičního Dne s IZS

d) Prevence závislostí

Vybrané statistické údaje PČR v letech:
2010
2011
2012
2013
2014
Počet odhalených skutků „drogových TČ“
23
20
18
22
21
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
          - marihuana
5
7
9
9
11
          - extáze a lysohlávky
0
0
0
2
0
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
    - varny pervitinu - Svitavy
samostatně nevykazováno
0
1
0
0
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
Průměrný věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 28 let

Primární prevence

V oblasti primární prevence se soustředí činnost KPPK především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. KPPK se v oblasti prevence závislostí soustředila především na rovinu tzv. nepřímého výchovného působení, kterou realizovala zejména prostřednictvím metod emocionální výchovy (obdobně jako v předchozích letech).

Sekundární prevence

V oblasti sekundární protidrogové prevence KPPK přispívá aktivně k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence. Dalším významným opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC. K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testy v průběhu roku využije několik desítek zájemců z řad rodičů i školských zařízení.

Terciální prevence

Terciární prevence závislostí byla v roce 2014 uskutečňována ve spolupráci s OS Klus a OS Laxus. KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují na alkoholu. Sdružení sídlilo v prostorách Nadačního domu Josefa Plívy, kde se členové scházejí 1 x za 14 dní. V roce 2012 se sdružení přestěhovalo do prostor Oddělení psychiatrie Nemocnice ve Svitavách. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové i pobytové akce. Podobných aktivit se účastní několik desítek osob. Jednou z tradičních činností je výstava „uměleckých“ prací členů sdružení. V roce 2009 - 2012 se výstava uskutečnila ve vestibulu nemocnice. V roce 2013 proběhla výstava v prostorách krytého bazénu a v roce 2014 v centru Fabrika. Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s OS Laxus, se kterým byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění terénních a ambulantních služeb (viz výběr z dílčích zpráv poskytovatelů služeb).


Fotografie z činnosti Občanského sdružení KLUS

Terénní program (TP)
Cíle ve vztahu ke klientům:

 1. vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů Pardubického kraje,
 2. poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 3. ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 4. odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 1. ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 2. poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog,
 3. rozvíjení spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

Poskytované služby
Výměnný injekční program: tato služba je určena pro injekční uživatele drog, jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků – injekční vody, dezinfekce, kyseliny, filtry. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog, a to jak pro uživatele, tak pro veřejnost.
Testy na infekční choroby: jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy typu C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery/partnerky. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
Zdravotní ošetření a první pomoc: tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc. Součástí této služby jsou odkazy na zdravotnická zařízení.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: služba je určena uživatelům drog. Jde o podporu klientů při jednání s úřady a dalšími institucemi, především v oblastech hledání práce a bydlení, vyřizování dokladů apod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit a podpořit ho tím k využití služby tak, aby získal nebo posílil potřebné dovednosti a příště byl již schopen služby využít samostatně.
Základní sociální poradenství: je poskytování informací především v oblasti sociální, právní, zdravotní, dále informací v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství – tzv. motivační trénink. Služba poradenství nebo poskytnutí informací je určena klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit svoji obtížnou životní situaci.
Pomoc v krizi: služba je poskytována klientům a jejich blízkým osobám, které se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je aktuálně stabilizovat klienta, poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou pomoci při řešení obtíží.
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček

Tabulka statistických údajů terénního programu za rok:
2013
2014
Počet klientů
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) 
19
20
- z toho klientů spadajících do primární cílové skupiny
15
16
- z toho klientů spadajících do sekundární cílové skupiny
4
4
- z toho počet nových klientů
9
5
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
2
4
Průměrný věk klientů programu
29
29
Počet nalezených injekčních stříkaček
0
6
Počet vyměněného injekčního materiálu
2 322
5027
Počet výjezdů
75
84
Počet klientů v dalších službách Laxus o. s.
15
14

Informace o drogové scéně:
Ve Svitavách převažuje užívání pervitinu v kombinaci s užíváním surového opia v letních měsících. Typickým klientem je uživatel surového opia, který mimo opiovou sezonu občasně užívá pervitin. Průměrný věk klientů je 29 let. Dle výše uvedeného výzkumu v lékárnách a informací od klientů lze usuzovat, že populace všech injekčních uživatelů drog ve Svitavách není ještě zcela pokryta službami CTP PK. Z dostupných zdrojů odhadujeme tuto skupinku „latentních“ injekčních uživatelů na max. počet 10 osob.  Jedná se především o osoby, jež nechtějí vstupovat do kontaktu s pracovníky Laxus o. s. z důvodu obav ze ztráty anonymity. Nalezený injekční materiál v roce 2014 činil celkem 6 ks (předaných z nálezů na MěÚ Svitavy).

Ambulantní program
Ambulantní centrum provozované Laxus o. s., detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy již po dobu 6 let. Důvodem založit a provozovat pobočku adiktologických služeb ve Svitavách byla horší dostupnost adiktologických služeb osobám z tohoto regionu. V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení.  Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra Laxus o. s. ve Svitavách poskytovány ve vyhovujících a vybavených prostorách Multifunkčního centra  Fabrika -  Wolkerova alej 92. Ve městě Svitavy působí také terénní program pro uživatele drog provozovaný rovněž Laxus o. s. – konkrétně se jedná o Centrum terénních programů Pardubického kraje. Mezi Ambulantním centrem Laxus o. s. (detašované pracoviště ve Svitavách) a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus o. s. funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby. Objednávání klientů je uskutečňováno jednak prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové nebo je k objednání možné použít následujících kontaktních údajů:

 1. telefon 605 113 254, email ambulance.svitavy[zavinac]laxus[tecka]cz nebo svoboda[zavinac]laxus[tecka]cz
 2. výkonem přímé práce ve Svitavách je ze strany Laxus o. s. pověřen Mgr. et Mgr. Martin Svoboda

Cílovou skupinu Ambulantního centra ve Svitavách tvoří:

 1. uživatelé nelegálních drog (i ve fázi experimentu),
 2. osoby mající potíže s nadužíváním alkoholu,
 3. osoby se sklonem k patologickému hráčství (gambling, sázky na sportovní zápasy),
 4. osoby blízké (rodiče, partneři).


Odborné ambulantní služby OS Laxus

Poskytované služby:
Ambulantní léčba – je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do služby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochrannou léčbou.

Psychologické a psychiatrické vyšetření – indikováno v případech podezření na komorbiditu či další komplikace.

Poradenství – poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.

Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.

Skupinová práce – služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů OPL a dlouhodobě abstinujícím klientům.

Internetové poradenství – jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty, a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.

Poskytování informací – jedná se o základní službu sociálního poradenství – informuje klienty o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.

Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta – jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

Pomoc v krizi – individuální práce s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav klienta a minimalizovat možná rizika.

Tabulka statistických údajů ambulantního programu za rok:
2013
2014
Počet kontaktů: Celkem:
61
116
Z toho s uživateli drog:
46
96
Z toho s osobami blízkými:
15
21
Počet 1. kontaktů: Celkem:
32
37
Z toho s uživateli drog:
15
19
Počet konzultací: Celkem:
61
116
Z toho individuální poradenství:
42
77
Z toho rodinné poradenství:
15
28
Z toho poradenství pro osoby blízké:
4
11
Počet klientů: Celkem:
32
44
Z toho uživatelů drog:
15
23
Z toho osob blízkých:
17
21

Do činnosti v oblasti prevence sociálních deviací patří v oblasti prevence viktimnosti také oběti trestných činů. Bezprostřední pomoc obětem poskytuje v současnosti ve Svitavách v rámci projektu „Proč zrovna já?“ Středisko probační a mediační služby Svitavy (PMS). Specifickou ochranu osob ohrožených domácím násilím zabezpečuje tzv. Intervenční centrum.

Zpráva o činnosti Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím

Intervenční centrum SKP-CENTRUM, o.p.s. (dále IC)zajišťuje od roku 2007 první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb.
Posláním Intervenčního centra SKP-CENTRUM, o. p. s. je umožnit osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním v Pardubickém kraji dosáhnout na možnost ukončení násilného chování. Poskytuje odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti.
Cílem Intervenčního centra je napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci a pomoci  mu vrátit se k běžnému životu bez násilí. Poskytováním služby IC mají osoby ohrožené domácím násilím možnost řešit svou tíživou životní situaci a získat tak komplexní nabídku pomoci, která je v rámci Pardubického kraje dostupná.
Cílovou skupinou Intervenčního centra jsou všechny osoby starší 16 let ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. Vyhledat pomoc mohou jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět jak postupovat v krizové situaci. Intervenční centrum poskytuje své služby v rámci celého Pardubického kraje. Za účelem většího přiblížení uživatelům IC ve vzdálenějších lokalitách Pardubického kraje, IC provozuje kontaktní pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách a Svitavách. Tato kontaktní pracoviště fungují především díky podpoře místních zástupců měst – městských úřadů.
IC dále koordinuje interdisciplinární spolupráci v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Podporuje interdisciplinární spolupráci poskytovatelů služeb (NNO), Policie ČR, OSPOD, soudu, atd. v místě jejich působnosti a prezentuje svoje služby pro veřejnost.

Služba IC je zajišťována prostřednictvím následujících ukazatelů:
Kontakt je krátký rozhovor pracovníka IC se zájemcem o službu IC nebo s uživatelem služby IC. V případě, že je uskutečněn kontakt s pracovníkem/zástupcem organizace/instituce, která se podílí na řešení domácího násilí, jedná se tzv. profesní kontakt. Obsahem kontaktu s uživatelem služby nebo profesního kontaktu je převážně domluvení termínu schůzky, sdělení základních informací, základní domluva spolupráce atd. Za kontakt je většinou (dle množství rozebraných skutečností) považován rozhovor do 30 min.
Kontakt může být osobní či telefonický. V průběhu celého roku 2014 realizovali pracovníci IC celkem 391 kontaktů s uživateli. V průběhu roku 2014 realizovali pracovníci IC také 293 profesních kontaktů.

Podrobnější údaje o kontaktech a profesních kontaktech, které provedli pracovníci IC v roce 2014, jsou k dispozici v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1  - Počet kontaktů

Okres Počet kontaktů Celkem
S uživateli Profesní kontakty
 Chrudimský
79
74
153
 Pardubický
168
115
283
 Svitavský
57
42
99
 Ústeckoorlický
87
62
149
 Celkem
391
293
684

Intervence je kontakt s uživatelem služby IC nebo zájemcem o službu IC. V rámci intervence poskytuje pracovník IC služby podle potřeby uživatele. Intervence většinou (dle množství rozebraných skutečností) trvá déle než 30 minut  - dle potřeby uživatele. Intervence může mít formu ambulantní, telefonickou, e-mailovou nebo terénní. Během roku 2014 uskutečnili pracovníci IC 1132 intervencí. – viz tabulka č. 2

Tabulka č. 2 – Počet intervencí s klienty

 Rok činnosti IC   Počet intervencí 
 Chrudimský
268
 Pardubický
467
 Svitavský
125
 Ústeckoorlický
272
 Celkem
1132

Rozdělení dle typů komunikace (kontakty+intervence) je patrné z tabulky č. 3

Tabulka č. 3 – Typ komunikace s klienty

 Počet intervencí a kontaktů – typ komunikace – Pardubický kraj  Celkem
 Telefonických + e.mailových  Ambulantních  Terénních
(výjezdy)
917
554
52
1523

Za aktivity zaměřené na podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti jsou označovány setkání, které IC přímo organizuje nebo se na jejich organizaci podílí. Obsahem zmíněných setkávání je koordinace spolupráce a součinnosti v oblasti řešení problematiky domácího násilí v daném regionu, informování o nových právních úpravách vztahujících se k domácímu násilí a možnosti společného postupu při řešení konkrétních případů. Aktivit zaměřených na podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti se účastní jak odborná veřejnost (převážně z řad policistů, soudců, státních zástupců, sociálních a pedagogických pracovníků nebo psychologů), tak laická veřejnost (např. dobrovolníci, studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol, zájemci o informace o domácím násilí).
V průběhu roku 2014 se na území Pardubického kraje uskutečnilo 54 aktivit zaměřených na podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti.

Tabulka č. 4 – Počet setkání a prezentace činnosti IC

Okres
Počet setkání a prezentace
Celkem
IDS
Prezentace činnosti IC
Koncepční setkání
Školení PČR
 Chrudimský
6
3
1
1
11
 Pardubický
7
8
2
1
18
 Svitavský
4
5
2
0
11
 Ústeckoorlický
8
4
1
1
14
 Celkem
25
20
6
3
54

V průběhu roku 2014 se koordinátorka IC společně s metodikem PČR zaměřila i na proškolení Policie. Tímto školením, v rámci kterého byly vyzvednuty i případy dobré praxe při řešení DN, prošlo cca 140 policistů Pardubického kraje.
Při interdisciplinárním setkávání je větší důraz kladen na setkávání v dané lokalitě (tzn. se zástupci PČR, místní pracovnice OSPOD a přestupkového oddělení). Na setkávání jsou rozebírány především konkrétní případy domácího násilí v dané lokalitě, způsob a možnosti řešení.
V roce 2014 se uskutečnilo na obvodních odděleních 25 těchto setkání – viz. tabulka č. 4.
Dále bylo během roku uskutečněno 6 tzv. koncepčních jednání, kdy byl mezi zúčastněnými  - (metodik P ČR, OSPOD) ujasňován postup a možnosti dalšího řešení domácího násilí.  V rámci svého působení se IC snaží zvýšit informovanost veřejnosti o problematice domácího násilí. Organizuje nebo spoluúčastní besedy a přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. V uplynulém roce se uskutečnilo v rámci celého Pardubického kraje 20 prezentací činnosti IC - viz.tabulka č.4. Od 1. ledna 2014 došlo, s ohledem na § 403 z. č.292/2013 o zvláštních řízeních soudních, ke snížení věkové hranice případných uživatelů služby Intervenčního centra na 16let. Tato změna se následně během roku projevila i v nárůstu intervencí u ohrožených osob.
Pracovnice IC poskytovaly pomoc osobám ohroženým domácím násilím jak v souvislosti s institutem vykázání násilné osoby - dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky - tak bez tohoto institutu (jedná se o tzv. nízkoprahy).
V roce 2014 se na Intervenční centrum -  v rámci nízkoprahových kontaktů - obrátilo se žádostí o pomoc 137 klientů (123 žen a 14 mužů), v předchozím roce jich bylo 125. Jedná se tedy o mírný nárůst klientů – což lze přičíst i ke snížení věkové hranice na 16 let - a lze říci, že se Intervenční centrum úspěšně zapsalo do podvědomí obyvatel Pardubického kraje a že si kontakty - v případě ohrožení domácím násilím – najdou.
V rámci vykázání je také situace podobná předchozímu roku. Tehdy bylo evidováno 84 vykázání, v roce 2014 to bylo 80 vykázání. Během těchto vykázání však došlo k nárůstu počtu ohrožených osob, které Policie ČR označí v Úředním záznamu o vykázání. V rámci vykázání pracovnice IC oslovily s nabídkou pomoci celkem 104 klientů (86 žen a 18 mužů). Policie ČR označila jako ohrožené i 63dětí. V těchto případech IC velmi úzce spolupracuje s pracovnicemi OSPOD v rámci celého Pardubického kraje.
V roce 2014 se na Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se žádostí o pomoc obrátilo celkem 241 klientů (209 žen a 32 mužů).

Tabulka č. 5 – Počet případů DN od počátku působnosti Intervenčního centra                     

Rok činnosti IC
Počet případů DN
Celkem
 V souvislosti s vykázáním 
 Bez souvislosti s vykázáním 
2007
65
19
84
2008
39
64
103
2009
44
131
175
2010
73
151
224
2011
92
110
202
2012
105
126
231
2013
84
125
209
2014
80
137
217
Celkem
582
863
1 445

 

Rozložení jednotlivých případů v rámci Pardubického kraje je možné zjistit z tabulky č. 6.

Tabulka č. 6    - Rozložení případů DN dle místa - 2014

Okres
Počet případů
Celkem
 V souvislosti s vykázáním 
 Bez souvislosti s vykázáním 
 Chrudimský
17
23
40
 Pardubický
25
64
89
 Svitavský
19
15
34
 Ústeckoorlický
19
35
54
 Celkem
80
137
217

Na závěr zprávy za Komisi pro prevenci kriminality Rady města Svitavy děkuji všem, kteří se v roce 2014 podíleli na realizaci programu prevence kriminality ve Svitavách.

Zpracoval dne 26. 1. 2014 PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy, ve spolupráci se členy KPPK a poskytovateli jednotlivých služeb.

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
KPPK Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OPP Obecně prospěšné práce
OPK MV ČR   Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci Probační a mediační služby České republiky.
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Poznámky po čarou:

THC – tetrahydrocanabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně

Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus o. s.

Zpracovatelem zprávy je Mgr. Mgr. Martin Svoboda z Laxus o.s.

současný výskyt více nemocí

Zpracovatelem zprávy je Mgr. Iva Bandžuchová, SKP Centrum Pardubice

PUNKT – „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR.

SVI - Systém včasné intervence

MKS – Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)

OS ČČK – Oblastní spolek Českého červeného kříže

SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami

zpracovatelem textu je Mgr. Irena Valtová, vedoucí KC

ZDVOP - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

maladaptivní chování - nepřizpůsobivé, sociálně nežádoucí chování (do jisté míry synonymní termín pro chování predelikventní)

ZDVOP – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc