Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality ve Svitavách v roce 2021

Činnosti oblasti prevence kriminality od roku 2014 zabezpečuje Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která nahradila komisi pro prevenci kriminality jmenovanou v roce 1998. Platforma se řídí metodikou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Z hlediska této metodiky lze činnost rozdělit do čtyř základních oblastí.

Poznámka:Komplexní zpráva zahrnuje informace z činnosti některých organizací, jež se podílejí na oblasti prevence ve Svitavách. Na webových stránkách města Svitavy je zpráva doplněna o další informace, fotografie, videopořady, prezentace, tabulky a materiály. Krátké zprávy pro odbornou i laickou veřejnost jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách prevence v tzv. aktualitách: http://staryweb.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/

 

 1. Analytická činnost
 2. Oblast spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality
 3. Oblast přípravy a realizace programů, projektů, jednorázových akcí a významných opatření
 4. Prevence závislostí

a. Analytická činnost

(Obvodní oddělení Policie České republiky ve Svitavách – zpracovatelem je Bc. Martin Zehnálek)

Analytická činnost zahrnovala v roce 2021 každoroční analýzu kriminality zpracovanou Policií ČR. Údaje slouží pro kvantitativní vyhodnocení bezpečnostních a preventivních činností za kalendářní rok. Významnou úlohu sehrávají také při zpracování tzv. bezpečnostní analýzy, která je povinnou přílohou při předkládání žádosti o dotace z prostředků MV ČR nebo slouží pro hodnocení dílčích projektů města. Vzhledem k rozsahu jsou shrnutí analýz uvedena pouze na webu prevence. Některé z nich jsou součástí zprávy vedoucího OOP ČR Svitavy . Analytické podklady jsou využívány také v řadě projektů našich partnerů. 

 

Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2021 v porovnání s předchozími lety.Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2021 v porovnání s předchozími lety.Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2021 v porovnání s předchozími lety.Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2021 v porovnání s předchozími lety.
Některé základní analytické údaje o nápadu trestné činnosti v roce 2021 v porovnání s předchozími lety.

 

Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy od roku 2017 – 2021 provedené podle metodiky OPK MV ČR (zahrnuty přestupky, přečiny a zločiny s možností odhalení s pomocí kamerového systému).Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy od roku 2017 – 2021 provedené podle metodiky OPK MV ČR (zahrnuty přestupky, přečiny a zločiny s možností odhalení s pomocí kamerového systému).Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy od roku 2017 – 2021 provedené podle metodiky OPK MV ČR (zahrnuty přestupky, přečiny a zločiny s možností odhalení s pomocí kamerového systému).
Některé výstupy z hodnocení MKS Svitavy od roku 2017 – 2021 provedené podle metodiky OPK MV ČR (zahrnuty přestupky, přečiny a zločiny s možností odhalení s pomocí kamerového systému).

 

Ukázky výběrů ze statistik o nápadu kriminality v území s pomocí tzv. Map kriminality. Výběry jsou k dispozici za město, lokality, skutky za jednotlivá definovaná období. Mapy kriminality PČR jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/Ukázky výběrů ze statistik o nápadu kriminality v území s pomocí tzv. Map kriminality. Výběry jsou k dispozici za město, lokality, skutky za jednotlivá definovaná období. Mapy kriminality PČR jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/Ukázky výběrů ze statistik o nápadu kriminality v území s pomocí tzv. Map kriminality. Výběry jsou k dispozici za město, lokality, skutky za jednotlivá definovaná období. Mapy kriminality PČR jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/Ukázky výběrů ze statistik o nápadu kriminality v území s pomocí tzv. Map kriminality. Výběry jsou k dispozici za město, lokality, skutky za jednotlivá definovaná období. Mapy kriminality PČR jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/
Ukázky výběrů ze statistik o nápadu kriminality v území s pomocí tzv. Map kriminality. Výběry jsou k dispozici za město, lokality, skutky za jednotlivá definovaná období. Mapy kriminality PČR jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/

Porovnání vybraných rizikových faktorů v rámci jednotlivých okresů v ČR v roce 2021Porovnání vybraných rizikových faktorů v rámci jednotlivých okresů v ČR v roce 2021Porovnání vybraných rizikových faktorů v rámci jednotlivých okresů v ČR v roce 2021Porovnání vybraných rizikových faktorů v rámci jednotlivých okresů v ČR v roce 2021
Porovnání vybraných rizikových faktorů v rámci jednotlivých okresů v ČR v roce 2021

Mapy rizikovosti naleznete zde: https://prevencekriminality.cz/mapy-rizikovosti-za-rok-2021/

 

b) Formování spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality

Spolupráce institucí zapojených do činnosti v oblasti prevence kriminality je sledována od roku 1998. Velmi dobrá je spolupráce s orgány justice – okresním soudem, státním zastupitelstvím a střediskem Probační a mediační služby ČR.

Prostředím pro spolupráci subjektů podílejících se na prevenci kriminality jsou především konkrétní programy nebo projekty. V roce 2021 to byl zejména program s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2021“, který se skládal z několika aktivit tzv. sociální prevence. Zahrnoval například činnosti, jako je mentorská asistence, výcviky sociálních dovedností pro predelikventy, sociálně aktivizační činnosti pro rodiny predelikventů, právní poradenství a tzv. rodičovské skupiny rodičů dětí s poruchami chování apod. Program byl úspěšně realizován ve spolupráci s partnery – Bonanzou Vendolí, Květnou Zahradou a Střediskem výchovné péče. Výsledky města Svitavy v oblasti práce s predelikventy i delikventy jsou i s pomocí uvedeného programu velmi dobré
a dlouhodobě patří mezi nejlepší v ČR. V roce 2021 pokračoval pokles počtu činů jinak trestných u dětí do 15 let i počet provinění u mladistvých do 18 let. V obou kategoriích byly zaznamenání pouze 2 pachatelé. Nárůst nebyl zaznamenán ani v případě přestupků, kterých bylo v obou kategoriích celkem 19. Pro srovnání v začátcích preventivního působení v roce 1999 se jednalo ve Svitavách o 83 pachatelů provinění nebo činů jinak trestných.

Spolupráce se dále rozvíjela v souvislosti s konkrétními projekty nebo programy, jejich rozvojem nebo udržením dosavadních výsledků. Z této oblasti lze jmenovat například projekt SVI a MKS. V rámci těchto projektů je na dobré úrovni spolupráce s Oddělením přestupkovým Odboru správních činností MěÚ Svitavy, s Oddělením prevence a sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a Městskou policií Svitavy.

 

Koncepce prorodinné politiky města Svitavy 2020 - 2022
Koncepce prorodinné politiky města Svitavy 2020 - 2022

 

Prostředkem spolupráce je také Program podpory projektů školských zařízení.  V roce 2021 se uskutečňoval i s ohledem na pandemickou situaci především prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů směřovaných na IROP nebo MAS. Činnost v rámci MAP se zaměřila na koordinaci práce škol a OSPOD prostřednictvím dvou seminářů pro školy ORP Svitavy. Z důvodů restrikcí v době pandemie se nepodařilo akce uskutečnit, jsou plánovány na jaře 2022.

Další skupinu vzájemné spolupráce tvoří organizace z oblasti nestátního sektoru, které mají k řešení problematiky prevence kriminality blízký vztah. Jedná se o některé nadace, spolky nebo charitativní zájmové organizace. Jedním z nich je Krizové centrum J. J. Pestalozziho (dále jen KC).

Spolupráce s KC se soustavně a cílevědomě rozvíjí od roku 2010. KC je registrovaným poskytovatelem sociální služby krizové pomoci v Pardubickém kraji a zároveň má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Je odborným pracovištěm, které poskytuje komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživých životních situacích. Organizace disponuje registrací v krizové pomoci a odborném sociálním poradenství. Krizové centrum má také udělenou akreditaci Ministerstvem spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení jako jedna z mála organizací na Svitavsku.

Krizové intervence byly v roce 2021 poskytovány v oblasti rodinné terapie včetně práce s dětmi, které tyto situace velmi těžce prožívají. KC pomáhá osobám ohroženým domácím násilím, se sebepoškozováním a sexuálním zneužíváním, ztrátou blízké osoby, ale také s následky dlouhodobé distanční výuky u dětí. Velkou část představuje dluhové poradenství a s tím spojené podání návrhu na oddlužení. Všechny tyto služby pomáhaly řešit nepříznivou sociální situaci občanů města Svitavy a regionu. KC posiluje soběstačnost občanů při zvládání běžných ale i nepředvídatelných životních událostí. Soustavně roste počet uživatelů služeb, KC patří mezi vyhledávané poskytovatele sociálních služeb v regionu.  Od založení centra do konce roku 2021 centrum poskytlo sociální služby 5 920 klientům (roční nárůst činil 515 klientů), jednalo se celkem o 27 974 jednotlivých intervencí. S klienty KC provedlo za rok 2021 více než 1 500 hodin konzultací. V průběhu roku 2021 kompletně zpracovalo 39 návrhů na oddlužení se 100% přivolením soudu. Personálně je organizace dlouhodobě stabilní, služby poskytuje 6 pracovnic, 2 psycholožky, 2 sociální pracovnice, právnička a speciální pedagožka, terapeutka. Krizové centrum i v roce 2021 nabízelo okamžitou pomoc všem i ve vyhlášeném nouzovém stavu. Více informací naleznete na webu organizace: https://pestalozzi.cz/.

 

Zde vložit snímky č. 13. – 16.

Fotografie z některých aktivit KC J. J. Pestalozziho Svitavy.Fotografie z některých aktivit KC J. J. Pestalozziho Svitavy.Fotografie z některých aktivit KC J. J. Pestalozziho Svitavy.Fotografie z některých aktivit KC J. J. Pestalozziho Svitavy.Fotografie z některých aktivit KC J. J. Pestalozziho Svitavy.
Fotografie z některých aktivit KC J. J. Pestalozziho Svitavy.

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje v oblasti prevence prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města s některými katedrami PDF UHK. Jedná se například o oblast pedagogické a přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky, odborná setkání, stáže nebo praxe studentů. Pedagogové Ústavu sociálních studií integrujících dřívější Katedru sociální patologie a sociologie UHK a Katedru sociální pedagogiky UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených na oblast sociální pedagogiky nebo sociální práce. Na podzim 2021 například proběhlo ve Svitavách tradiční setkání pracovníků prevence se všemi pedagogy ústavu, které bylo zaměřeno především na evaluaci služeb SVP Svitavska.

Fotografie z návštěvy kolegů z Ústavu sociálních studií PDF UHK k seznámení s návrhem evaluace služeb SVP Svitavska.
Fotografie z návštěvy kolegů z Ústavu sociálních studií PDF UHK k seznámení s návrhem evaluace služeb SVP Svitavska.

 

c) Oblast přípravy a realizace konkrétních programů, projektů a opatření

Z hlediska konkrétních činností lze programy, projekty i opatření rozdělit na oblast:

 1. Situační prevence
 2. Sociální prevence
 3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

 

1. Situační prevence je chápána zejména jako znesnadnění podmínek pro páchání trestné činnosti. Do této oblasti patří zejména opatření technického nebo organizačního charakteru. V oblasti situační prevence se v roce 2021 konkrétně jednalo o tyto projekty nebo opatření::

 • Rozšíření a zkvalitnění městského kamerového a monitorovacího systému (MKS)

MKS byl od roku 1999 postupně rozšiřován až do podoby současných 123 kamer. Nově bylo v roce 2021 instalováno 13 kamer. Konkrétně se jednalo o 4 kamery v nově vybudovaném parčíku před gymnáziem a základní školou Sokolovská, 2 kamery ve sportovním areálu gymnázia, 4 na budově MěÚ Svitavy, 1 na budově Seniorcentra, 1 v podchodu u Alberta
a 1 na náměstí Míru ve směru ke kruhovému objezdu. Tato kamera je schopná rozpoznávání (strojového čtení) RZ vozidel. V současnosti slouží pro potřeby bezpečnosti a v budoucnu bude pravděpodobně využita i jako součást kontroly v dopravě, konkrétně parkování na náměstí Míru. Současně bylo několik kamer ze strany MP Svitavy modernizováno
a umístěno do efektivnějších pozic. Jednalo se například o přemístění otočné kamery na budovu městského muzea ve směru ke kruhové křižovatce nebo přechodu u železářství Andrlík. Současně byla zahájena modernizace SW pro MKS směřující k nasazení moderních analytických funkcí jak pro bezpečnost, tak pro řešení bezpečnosti v dopravě. Zásadní organizační změnou bylo vybudování tzv. analytického pracoviště na ÚO PČR Svitavy, které umožňuje soustavné a systematické vyhodnocování záznamů z kamer pro potřeby PČR. V minulosti tyto činnosti probíhaly výhradně na MP Svitavy, což s růstem počtu a kvalitou kamer přesahovalo personální i organizační možnosti MP Svitavy. Od dubna 2021 do konce roku bylo s pomocí MKS prokázáno více jak 80 trestných činů. V současnosti slouží záznamy z MKS pro vyšetřování 6 z 10 trestných činů na území města. Je velmi pravděpodobné, že do budoucna tento poměr ještě poroste. Jedná se nejen o zajištění důkazů, ale také okolností, které směřují k zjištění průběhu děje, svědků nebo dalších okolností spáchaných skutků.

Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.
Vybrané záběry z instalace a provozu kamer MKS Svitavy v roce 2021.

Důležitým aspektem pro provoz MKS je spolupráce s poskytovatelem datových přenosů a oddělením informatiky MěÚ. Výhodou je monitoring obrazu nejen z pracoviště MP Svitavy, ale také z pracoviště na Obvodním oddělení Policie ČR. V roce 2020 se podařilo na analytické pracoviště PČR integrovat také kamery pro úsekové měření rychlosti vozidel.
V roce 2021 toto opatření přinášelo výrazné výsledky pro úspěšné vyšetřování řady skutků. Do budoucna bude MKS vyžadovat pro zvýšení efektivity pořízení analytického SW pro celý komplex MKS. S ohledem na nákladnost bude na tuto investici připraven společný projekt prevence, MP Svitavy a ÚO PČR Svitavy, který bude předložen v dotačním řízení na MV ČR na jaře 2022. Další podrobnosti o činnosti MKS budou uvedeny ve zprávě velitele MP Svitavy.

2. Sociální prevence se zabývá především eliminací příčin pro vznik sociálních deviací. Ve zprávě je prostor pouze pro zhodnocení některých hlavních programů a nejvýznamnějších projektů uskutečněných v roce 2021. V rámci sociální prevence zaměřujeme pozornost především na rizikové skupiny obyvatel souvisejících s dětmi a mládeží.

Jednotlivé činnosti byly uskutečňovány prostřednictvím projektu s názvem „Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny – 2021“. Projekt se skládal z aktivit, jejichž prostřednictvím bylo dosaženo následujících výsledků:

 • AK1 – Mentorská asistence (MA) zaznamenala posílení systému mentoringu ve Svitavách jako nástroje pomoci tzv. neúspěšným žákům, jejichž riziko sociálního
  a kriminálního selhávání je (obzvláště v době pandemie) významně vyšší. Aktivity se v roce 2021 účastnilo celkem 48 dětí a 42 mentorů a mentorek;
 • AK2 – Resocializační program pro mladší predelikventy – prvovýcviku se účastnilo celkem 11 dětí;
 • AK3 – Resocializační program pro mladší predelikventy – opakovací výcvik byl v období omezení úspěšně uskutečněn i přes pandemii, účastnilo se celkem 12 dětí;
 • AK4 – Resocializační program pro mladší predelikventy – upevňovací aktivity byl prováděn v průběhu roku pro celkem 20 dětí; kromě dalšího posílení vybudovaných sociálních dovedností byla výsledkem snahy stabilizace návyků v rodinném i vrstevnickém prostředí; současně byl výcvik individuálně vyhodnocován a výstupy poskytovány OSPOD Svitavy;
 • AK5 – Resocializační program pro rodiny mladších predelikventů byl zaměřený primárně na ověření dalších možností v rámci aktivity – práce s rodinami. Aktivity se účastnilo celkem 8 rodičů a 13 dětí;
 • AK6 – Práce s rodinami delikventů se účastní ročně cca 20 osob (z cca 12 rodin). Konkrétně se jednalo především o rodiče nebo pěstouny dětí umístěných v minulosti ve ZDVOP Květné Zahrady a další rodiny, jež využívají služeb rodičovských skupin SVP Svitavska;
 • AK7 – právní poradenství se zaměřilo zejména na řešení problému se zadlužováním‚
  a nastavením finančních plánů úhrad závazků jednotlivých klientů, případně shromážděním a řešením problémů s oddlužením; počet úspěšně podaných a soudem přijatých návrhů na insolvenci byl velmi vysoký (celkem 61 klientů);
 • AK8 – Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se v roce 2021 i přes pandemii účastnilo celkem 16 dětí.

Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.
Fotografie z programu Mentorské asistence a práce s rodinami při pobytových aktivitách na statku Bonanzy Vendolí.

 

Středisko výchovné péče Alfa zahájilo svou činnost 1. 9.2014. Jde o školské zařízení, které nabízí služby a pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům. Zaměřuje se na širokou škálu nejrůznějších potíží souvisejících s negativními projevy chování. Častými klienty jsou děti s rodiči, mezi nimiž selhává vzájemná komunikace, nedaří se jim naplňovat vzájemná očekávání. Dále jsou klienty SVP děti, které mají komplikované vztahy ve škole s vrstevníky i učiteli. V neposlední řadě jsou jimi také učitelé, kteří se obracejí s žádostí o radu, jak v konkrétních výchovných situacích postupovat.

Fotografie z aktivit SVP a specifických výchovných programů pro školy v regionu.Fotografie z aktivit SVP a specifických výchovných programů pro školy v regionu.Fotografie z aktivit SVP a specifických výchovných programů pro školy v regionu.
Fotografie z aktivit SVP a specifických výchovných programů pro školy v regionu.

 

SVP Alfa poskytuje ambulantní služby na pracovištích ve Svitavách, Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové a v Jevíčku. V celém regionu svitavského okresu jsou poskytovány terénní služby, nejčastěji ve formě programů pro třídní kolektivy přímo ve školách. Od ledna 2020 poskytuje SVP podporu ZŠ a MŠ na území ORP Svitavy a Polička prostřednictvím terénních pracovníků docházejících do jednotlivých základních a mateřských škol s cílem pomoci ohroženým dětem v co nejnižším věku. Školám nabízí také systematické a dlouhodobé vzdělávaní pedagogů zaměřené zejména na práci s dětmi s poruchami chování. Rodinám poskytuje v současnosti služby ve 2 celodenních stacionářích ve Svitavách a v 1 celodenním stacionáři v Poličce, které navštěvují děti ze základních škol ve dnech, kdy probíhá výuka. Jde o intenzivní formu odborné spolupráce. Nejintenzivnější formou podpory je internátní oddělení pro chlapce z 2. Stupně ZŠ, které SVP otevřelo na konci září 2019 v Květné. Další nabízené služby jsou poradenské, výchovně vzdělávací, terapeutické a diagnostické. Důležitým pilířem podpory rodin jsou pravidelné rodičovské skupiny, na kterých SVP cíleně podporuje rodiče ve změně výchovného stylu a ve zlepšení vztahu s vychovávanými dětmi. V roce 2020 SVP zahájilo činnost otevřených skupinových klubů zvlášť pro chlapce a dívky, na kterých pracovníci podporují vytváření identity dětí v souladu s jejich aktuálním vývojovým obdobím. SVP za výrazné podpory starosty města Svitavy podniklo v roce 2021 zásadní kroky k získání nájmu nové budovy od Pardubického kraje, která umožní spojení svitavských stacionářů a s tím spojené zkvalitnění služeb. Předání budovy do dlouhodobého nájmu by mělo proběhnout v roce 2022. Podrobnější informace o dalších činnostech a aktivitách SVP je možné nalézt na webových stránkách: https://www.svpalfa.cz/.

Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.
Fotografie z volnočasových a pobytových aktivit SVP Svitavska.

Fotografie z pracovních činností SVP Svitavska.Fotografie z pracovních činností SVP Svitavska.Fotografie z pracovních činností SVP Svitavska.
Fotografie z pracovních činností SVP Svitavska.

K další významné a dlouhodobé činnosti v rámci sociální prevence patří provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Bonanza Vendolí, z.ú.  provozuje tyto kluby: Prevence s Bonanzou ve Vendolí. V roce 2021 byla průměrná kapacita 15 dětí ve věku 8 až 26 let za den, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. U řady z nich byly
v minulosti zaznamenány výchovné problémy nebo projevy predelikventního chování. Během roku 2021 navštívilo klub celkem 115 klientů, z toho 106 opakovaně. Dohromady navštívily děti klub 3 512x. Účastnit se mohly příměstských i pobytových táborů a dalších akcí během celého roku. 
Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách (v prostorách ZŠ Felberova) navštívilo během roku 2021 celkem 116 dětí, z toho 113 jich docházelo do klubu opakovaně, a to celkem 4 127x (tedy 36x za rok na jednotlivce v průměru při odečtení jednorázových návštěv). Nepříznivá sociální situace u těchto dětí vyplývá ze souběhu více faktorů, jako je např. školní neúspěch, nevhodná vrstevnická skupina nebo nedostatečná výchova ze strany rodiny. V rámci činností klubu, jako je pořádání workshopů, tematických dnů nebo individuálních rozhovorů s dětmi, se pracovníci klubu snaží o zmírnění dopadů rizikových jevů.

Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“.Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“.Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“.
Fotografie z činnosti Nízkoprahového klubu „Díra“.

Během roku 2021 uspořádala Bonanza šest příměstských a čtyři pobytové tábory. Další službou organizace jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let z regionu, které se dlouhodobě potýkají s krizovou situací v rodině a nedovedou ji vlastními silami řešit. Tato služba se člení do tří hlavních pracovních skupin: Sanace rodiny – základní aktivizační služba s cílem motivovat a posilovat kompetence rodiny tak, aby její členové mohli vést samostatný způsob života, který je ve společnosti vnímán jako běžný. Program Výcvik sociálních dovedností využívá především metod zážitkové pedagogiky, aktivit s využitím koní
a skupinové práce k získávání a udržení sociálních dovedností, jako je komunikace, respekt k pravidlům, přijetí autority, řešení konfliktů nebo navazování vztahů. Program je poskytován dětem ve věku 8 až 15 let z rodin, ve kterých souběžně probíhá sanace rodiny.

Fotografie z táborů a aktivit „Prevence s Bonanzou“.Fotografie z táborů a aktivit „Prevence s Bonanzou“.Fotografie z táborů a aktivit „Prevence s Bonanzou“.Fotografie z táborů a aktivit „Prevence s Bonanzou“.
Fotografie z táborů a aktivit „Prevence s Bonanzou“.

Prezentace služeb Nízkoprahového zařízení na statku Bonanzy Vendolí.
Prezentace služeb Nízkoprahového zařízení na statku Bonanzy Vendolí.

Bonanza je také 10 let realizátorem programu Mentorská asistence, který je zaměřen zejména na žáky prvního stupně základní školy, kteří mají vztahové nebo vzdělávací problémy. Dvakrát týdně pracuje mentor společně s žákem, kterého prostřednictvím budování vztahu, hry a společného učení podporuje v samostatnosti, přípravě na vyučování nebo zvyšování sebevědomí. Součástí programu jsou schůzky s rodiči s cílem vyhodnocovat postupy při práci s dítětem. Rodič má možnost přenést některé způsoby práce v programu i do domácího prostředí.
V roce 2021 v rámci všech tří pracovních skupin využilo těchto služeb 97 rodin, některé z nich byly zařazeny ve více programech. Během roku proběhlo v rámci poskytování těchto sociálně aktivizačních služeb celkem 10 500 výkonů. Do některé z pracovních skupin bylo zařazeno celkem 199 dětí z těchto rodin (dítě v každé pracovní skupině započítáno zvlášť).
V roce 2021 byl v nabídce služeb v rámci Sociálně aktivizační služby zařazen Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi. Jedná se o dvě víkendová setkání dětí a rodičů, kteří jsou zařazeni do Výcviku sociálních dovedností. Jsou zaměřena na budování, posilování vztahů v rodině.

Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.
Fotografie aktivit Bonanzy Vendolí, z.ú. z oblasti využití metody Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, a programů pro klienty i širokou veřejnost.

Bonanza v číslech včetně hodnocení kvality služeb.Bonanza v číslech včetně hodnocení kvality služeb.
Bonanza v číslech včetně hodnocení kvality služeb.


Více informací k činnosti Bonanzy Vendolí, z.ú. naleznete na webu: https://osbonanza.cz/

 

Program podpory projektů neziskových organizací v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací se zaměřuje dlouhodobě na rozvoj spolupráce a podpory neziskových organizací, a to zejména v souvislosti s opatřeními navazujícími na oblast sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálně znevýhodněných skupin obyvatel města a regionu ORP.
V roce 2021 bylo z kapitoly prevence kriminality na základě smluv o poskytnutí dotací se souhlasem rady nebo zastupitelstva poskytnuto celkem 6 dotací v celkové výši 423 tis. Kč. Všechny záměry realizátorů byly splněny, vyhodnoceny a dotace byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány. Spolupráce se soustředila především na 5 subjektů – Bonanza Vendolí, z.ú., Květná Zahrada, z.ú., Laxus z.ú., Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., (Krizové centrum Svitavy) a KLUS Svitavy, z.s.

Pro návaznost na oblast sociální prevence má velký význam rozsáhlá činnost Květné Zahrady, z.ú. Organizace sídlí v obci Květná, kde zajišťuje v rámci Domu na půl cesty (DPC) ubytování i zaměstnání mladým lidem, kteří se vracejí z dětských domovů nebo dalších zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výjimečně také z výkonu trestu odnětí svobody. Obsazenost DPC se pohybuje v průběhu roku okolo 10 klientů. Věková hranice pro jejich umístění je 18 - 29 let. Od roku 2019 je služba poskytována také v novém objektu, v němž je 8 bytů, zázemí, služby a komunitní centrum. 1 výcvikový byt pro 2 uživatele je od města pronajat ve Svitavách.
Za rok 2021 organizace pracovala s 20 uživateli, od roku 2005 prošlo zařízením více než 250 uživatelů služby. Květná Zahrada zřídila v roce 2014 Středisko výchovné péče Svitavska. SVP zajistilo komplex služeb pro rodiny, děti a školy, které v regionu zejména bývalého svitavského okresu chyběly více než 20 let. Na podzim 2019 bylo otevřeno internátní oddělení tohoto střediska, které kromě náhrady za ZDVOP Květináč zaplnilo jednu z posledních mezer v systému prevence dětské delikvence i systému péče o ohrožené děti v našem regionu (dané současnými legislativními možnostmi v ČR). Od roku 2016 realizuje organizace v Květné 1x měsíčně tzv. podpůrnou rodičovskou skupinu pro rodiče ohrožených a rizikových dětí. Obdobná skupina pracuje od roku 2019 také ve Svitavách, a to 2x měsíčně, orientuje se na práci s rodiči dětí v SVP. Aktivita je velkým příslibem pro celkovou reedukaci a resocializaci celých rodin.
Významnou součástí práce Květné Zahrady je sociální podnikání. Začalo v roce 2009 a postupně se rozvíjelo, až do současné podoby. Do budoucna bude kromě rozšíření aktivit pro pracovní činnosti všech klientů v rámci sociálního podniku (sýrárna, moštárna se sušárnou ovoce, kuchyně pro veřejné stravování, obchod v obci Květná, ubytování a komplex souvisejících faremních činností), sloužit k zajištění maximálního množství pracovních činností pro všechny klienty ústavu nebo partnerských organizací. K tomuto cíli vytvořila organizace komplexní program, tzv. „Prostupného zaměstnávání“, zaměřený na aktivizaci účastníků, získání pracovních návyků a kompetencí pro pozdější uplatnění na volném trhu práce.
Květná Zahrada realizovala v roce 2021 celkem 3 projekty z Operačního programu zaměstnanost. Dva z nich zaměřené na práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, případně sociálně vyloučené, třetí pak pod názvem „Prostupné zaměstnávání II“, zaměřený na zaměstnávání vybraných cílových skupin osob.
Za dobu své existence se Květná Zahrada stala významným poskytovatelem sociálních služeb, realizátorem a propagátorem sociálního podnikání a také partnerem samospráv v regionu.

Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.
Fotografie z rekonstruovaných prostor Květné Zahradě a z tzv. Svatojánské slavnosti v roce 2021.

Více informací o činnosti Květné Zahrady, z.ú. naleznete na webu: https://www.kvetnazahrada.cz/

Všichni klíčoví partneři v oblasti sociální prevence – Bonanza Vendolí, Květná Zahrada (včetně SVP), Laxus i KC Pestalozzi – jsou maximálně flexibilní, schopní ihned reagovat na potřeby klientů. Přístup k práci v zařízeních většiny těchto organizací je založen mimo jiné na pracovní terapii, která je jedním z důležitých předpokladů pro komplexní reedukaci nebo resocializaci.

Předmětem diskuse v orgánech města by mělo být financování podpory neziskových organizací působících v oblasti prevence, které je v posledních letech z nejrůznějších důvodů ze všech stran omezováno. Město Svitavy a jeho představitelé v této oblasti mohou sehrát zásadní roli. Jako zpracovatel této zprávy pevně věřím, že tento bod bude v orgánech města podrobně diskutován a budou přijata konkrétní opatření.

 

3. Informování občanů a propagace prevence kriminality

Z hlediska hlavních činností lze tuto problematiku rozdělit do tří oblastí:

 • Informování občanů
 • Informace pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce při propagaci prevence kriminality

Informování občanů

Rok 2021 byl s ohledem na pandemii a nemožnost setkávání velmi specifický. Nebylo také možné pořádat pravidelné jednorázové preventivní a vzdělávací akce v rámci programů prevence kriminality.
Efektivním způsobem komunikace s laickou i odbornou veřejností byl v roce 2021 pouze systém aktualit a zpráv z činnosti v oblasti prevence kriminality, případně dalších oblastí sociálních deviací. V roce 2021 bylo na webových stránkách prevence tímto způsobem zveřejněno celkem 18 aktualit a komplexní zpráva včetně fotografií, analýz (tabulek, grafů) a dalších materiálů. Jednalo se jak o výzvy pro občany, vyhodnocení jednorázových akcí nebo aktivit, odborné články, tak i o aktuality z běžné činnosti nebo výroční zprávy nebo jednorázové akce partnerů. Velkou výhodou je skutečnost, že aktualitami stále častěji přispívají i partnerské organizace, které na webu prevence případně na hlavním webu města informují o svých preventivních činnostech.

Informace pro odbornou veřejnost
V souvislosti s realizací programu prevence kriminality město Svitavy navštěvují pracovníci z mnoha měst ČR. Jedná se především o konzultace k zahájení činností v oblasti prevence kriminality nebo o realizace konkrétních projektů. Největší zájem je o komplexní program prevence, o budovanou síť intervenčních služeb, projekt Šance nebo o projekty situační prevence, především MKS.

Spolupráce při propagaci prevence kriminality
Město Svitavy s pomocí institucí zapojených do preventivních činností pravidelně informuje o jednotlivých oblastech sociálních deviací, zejména pak o oblasti bezpečnosti. Základem pro informování je měsíčník Naše město. V měsíčníku jsou příležitostně uveřejňovány články o realizaci projektů, programů nebo preventivních opatření. Jednotlivá čísla měsíčníku jsou umístěna na webových stránkách města Svitavy.

d) Prevence závislostí

Pro přehled nad problematikou prevence závislostí uvádíme některé statistické údaje z nápadu TČ v oblasti tzv. „TOXI“, kterou řeší specializované útvary PČR. Jedná se tak o tzv. generální prevenci, jejímž úkolem je především odstrašení pachatelů a zamezení opakování jejich trestné činnosti. Koordinátor prevence se příležitostně účastní některých úkonů v trestním řízení v postavení nezúčastněné osoby. Jedná se především o domovní prohlídky, rekonstrukce nebo rekognice, kde přítomnost nezúčastněné osoby vyplývá přímo z procesních předpisů. Kromě splnění povinností lze tímto způsobem sledovat nejen část procesu vyšetřování, ale mít bezprostřední kontakt s prostředím specifické trestné činnosti.

Vybrané statistické údaje PČR v letech: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet odhalených skutků „drogových TČ“ ÚO PČR SY
23
20
18
22
21
26
36
43
43
55
51
53
z toho - metamfetamin (pervitin)
18
13
9
11
10
13
29
29
23
28
25
26
            - marihuana
5
7
9
9
11
10
9
13
18
19
23
24
            - extáze a lysohlávky (jiné – léky na výrobu pervitinu)
0
0
0
2
0
2 (1)
0
1
2
8
8
3
Celkem zjištěných „varen pervitinu“ v regionu ÚO PČR SY
3
1
1
4
5
1
1
2
0
2
2
1
Celkem zjištěných „pěstíren marihuany“ v regionu ÚO PČR SY
0
0
3
5
5
3
3
3
3
1
10
11
    - varny pervitinu - Svitavy
- - -
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
    - pěstírny marihuany - Svitavy
0
2
3
0
2
1
0
0
0
1
3
    - varny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
1
0
4
5
1
0
2
0
2
1
0
    - pěstírny Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
0
1
2
5
1
2
3
3
1
9
8
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog
18
20
16
17
17
29
38
43
43
57
51
45
Počet „stíhaných“ v souvislosti s výrobou drog opakovaně (vazebně)
2
6
4
4
6 (4)
3 (5)
12 (7)
8 (5)
10 (5)
17 (8)
17 (3)
16 (4)
Počet případů „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
11
7
9
11
3
15
11
18
18
19
12
15
Počet pachatelů tzv. „drogových skutků“ v rámci OOP ČR Svitavy
7
7
8
11
3
13
11
18
18
19
12
11
Věk stíhaných pachatelů v regionu
20 – 30 let

Celkem bylo v roce 2021 orgány ÚO PČR Svitavy zajištěno 26 969,63 g Marihuany + 117 rostlin Marihuany bez určení váhy, 143,8 g Pervitinu, 16 tablet Extáze a 1 g ketaminu.

Primární prevence
V oblasti primární prevence se soustředí činnost města především na vytváření podmínek pro pedagogické pracovníky a rodiče, kteří žákům a studentům zprostředkovávají informace o drogách samotných, rizicích a důsledcích jejich užívání nebo experimentování s nimi. Z důvodů pandemie se v roce 2021 uskutečnilo pouze několik jednorázových akcí.

Sekundární prevence
V oblasti sekundární protidrogové prevence město přispívá k vyhledávání experimentátorů z řad dětí a mládeže. Hlavním nástrojem je v této oblasti Systém včasné intervence (SVI). Dalším opatřením v oblasti sekundární prevence je detekce přítomnosti návykových látek
u dětí a mládeže. Jedná se o poskytování bezplatných testů na přítomnost těchto látek přímo rodičům. Od roku 2005 jsou používány jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména o testy na možnost zjišťování přítomnosti metamfetaminu („pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC.
K dispozici jsou také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek ze slin. Testy v průběhu roku anonymně využije několik desítek zájemců z řad rodičů nebo školských zařízení. Poskytování testů doprovází bezprostřední informování o možnosti ambulantní pomoci přímo v ambulantním centru ve Svitavách.

Terciární prevence
V roce 2020 byla uskutečňována ve spolupráci s KLUS, z.s., a Laxus z.ú., KLUS se zabývá prací s osobami, které abstinují především na alkoholu. Sdružení pracuje v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, kde se členové scházejí 1 - 2x týdně. Kromě pravidelných setkání pořádají členové KLUSu výlety, víkendové, pobytové a další kulturní nebo společenské akce. Těchto aktivit se účastní pravidelně několik desítek osob. Společenské aktivity jsou pro tyto osoby prostorem pro seberealizaci nebo reintegraci a významně přispívají k jejich dlouhodobé abstinenci. Město Svitavy podpořilo aktivity KLUSu v roce 2021 částkou 27 000 Kč. Akce také pravidelně podporují představitelé města.

Terénní program (TP) (Zpracovatelem zprávy je Bc. Tomáš Janků z Laxus z.ú., vedoucí Centra terénních programů )

Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus z.ú., poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty podporují ke změně jejich životního stylu.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 1. klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby,
 2. klient užívá drogy méně rizikovým způsobem,
 3. stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta,
 4. klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít,
 5. klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 1. ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček a jehel),
 2. edukace komunity v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací),
 3. funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Kontaktní práce: Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem
a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.

Základní sociální poradenství:
Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace
a s možností využití adekvátních služeb.

Výměnný injekční program:
Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.

Testy na infekční choroby:
Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C, virus HIV a syfilis. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.

Informační servis:
Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů
: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.

Poradenství:
Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu:
Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení kontaktu se sociálním prostředím.

Krizová intervence a první pomoc:
V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.               

Služby pro veřejnost:
jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na pracovníky navazujících služeb či jiných veřejných institucí a sběr pohozených injekčních stříkaček. 

Tabulka statistických údajů TP 2014 - 2021
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Počet klientů (uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
20
28
31
18
29
32
29
20
Počet osob využívajících sekundárního výměnného programu
4
4
20
29
15
20
16
21
Průměrný věk klientů programu
29
29
27
33
32
34
35
36
Počet nalezených injekčních stříkaček
6
0
13
7
4
6
3
2
Počet vyměněného injekčního materiálu
5 027
4 879
9 402
6 514
9 616
6 301
6001
7720
Počet výjezdů
84
73
100
94
94
92
97
102


Interpretace statistických údajů

Za dané období jsme uskutečnili celkem 102 výjezdů do města Svitavy. Do města jsme jezdili pravidelně podle stanoveného harmonogramu. V oblasti injekčního užívání jsme ve Svitavách byli v kontaktu s 17 aktivními injekčními uživateli a třemi neinjekčními uživateli. Dále také s jednou osobou užívající alkohol. Společně s ní využívá sekundárního výměnného programu dalších 21 osob. Počet osob využívající sekundární výměnný program nám udává, pro kolik dalších osob mění stříkačky klienti našeho programu – s těmito osobami tedy nejsme v přímém kontaktu, nicméně se k nim dostává sterilní injekční materiál alespoň zprostředkovaně. Z celkového počtu 20 klientů v přímém kontaktu je 13 mužů a 7 žen. V tomto ukazateli došlo oproti roku 2020 k mírnému poklesu, a to z důvodů stěhování nebo výkonu trestu odnětí svobody u některých klientů.

Informace o drogové scéně
Pro Svitavsko zůstává typické užívání surového opia. Ve městě se klienty užívá pervitin a v letních měsících surové opium. Z klientů, kteří pravidelně do služeb docházejí, datujeme většinu z nich jako uživatele opia, tedy hlavně v letních měsících. Tuto látku pak kombinují s pervitinem a s alkoholem.
Typický klient pro město Svitavy je člověk bez zaměstnání a se střídavým bydlištěm. Existuje však také i skupina klientů, kteří jsou sociálně a materiálně zabezpečení, chodí do zaměstnání a mají stabilní bydlení. Komunita uživatelů je propojená. Počtem převažují nitrožilní uživatelé.
Na scéně se pohybují klienti, kteří kouří THC či příležitostně pervitin šňupou. Drogová scéna je propojená i s ostatními městy v okrese. Klienti se navzájem znají. Funguje pravidelné setkávání na tzv. kontaktním místě.
Lze říci, že drogová scéna ve Svitavách je stabilizovaná. Mimo kontaktů se stávajícími klienty, funguje na dobré úrovni i sekundární výměnný program, zajišťující, aby se sterilní injekční materiál dostal k uživatelům alespoň zprostředkovaně.

Ambulantní program (Zpracovatelem zprávy jsou Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí AC a Bc. Tomáš Potůček, poradenský pracovník ambulantního centra pro město Svitavy (Laxus, z.ú.))
Detašované středisko ve Svitavách náleží k Ambulantnímu centru Pardubice (dále jen AC) a vzniklo na základě požadavků města, které poskytuje prostory a přispívá na provoz pobočky. Poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy od roku 2007.
V současné době služby obdobného charakteru a rozsahu nenabízí v regionu žádné jiné zařízení. Toto pracoviště poskytuje služby 2x týdně, provozní doba je v út a čt od 9:00 do 15:00 hod. a zajišťují ji dva odborní pracovníci. V průběhu roku 2020 byly služby v době pandemie krátce utlumeny, což se však na počtech kontaktů nikterak významněji neprojevilo.

Místní a časová dostupnost služeb pro město Svitavy

Od roku 2009 jsou služby Ambulantního centra ve Svitavách poskytovány v prostorách Multifunkčního centra  Fabrika -  Wolkerova alej 92. Ve městě Svitavy působí shora uvedený terénní program pro uživatele drog. Mezi Ambulantním centrem a Centrem terénních programů Pardubického kraje Laxus funguje spolupráce především v otázce odkazování klientů majících zájem o ambulantní či pobytovou léčbu nebo jiné adiktologické služby. Objednávání klientů je uskutečňováno jednak prostřednictvím střediska v Pardubicích či v Hradci Králové nebo je k objednání možné použít následujících kontaktních údajů:

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracuje s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je dosažení takových změn v životě klientů, aby se mohli zařadit do běžného života.

Cíle:

 • Dosažení abstinence
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí, komunitu i společnost jako celek
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času apod.)

Cíle služby jsou určovány tak, aby byly měřitelné a doložitelné. Zprávy o realizaci a naplňování cílů jsou poskytovány pověřeným zástupcům města Svitavy dvakrát ročně.

Cílová skupina:

 • Uživatelé nelegálních drog a alkoholu, gambleři a jejich blízcí.
 • Specifické skupiny klientů: uživatelé návykových látek ve fázi experimentu, těhotné a matky – uživatelky NL, klienti s duální diagnózou, klienti v substituční léčbě a klienti mladší 18 let.

Základní poskytované služby

 • Krátkodobé poradenství: jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat ve své situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby
 • Poradenství – jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému
 • Ambulantní léčba – je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.
 • Poskytování informací - jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické. Informace jsou předávány v rámci spolupráce s klientem za účelem zlepšení jeho informovanosti a samostatného zvládnutí konkrétních kroků v jeho životě.
 • Odkazy a zprostředkování - předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují
 • Zprostředkování léčby – cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby
 • Vyšetření psychiatrem a psychologem
 • Asistence - doprovod - je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně selhávali, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení
 • Pomoc v krizi - jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Základní informace o činnosti ambulantního centra

Ambulantní centrum Svitavy poskytuje standardní služby, které jsou příznivě hodnoceny jak klienty, tak odbornou veřejností. Je zaznamenán nárůst počtu klientů, kteří zůstávají v dlouhodobé péči, a kterým se daří abstinovat a úbytek jednorázových kontaktů a předčasných ukončení léčby. Více se pracuje s uživateli alkoholu a gamblery.

Od dubna 2015 funguje ve Svitavách Skupina prevence relapsu, která je určena osobám usilujícím o abstinenci od užívání nelegálních drog nebo alkoholu, gamblerům/hráčům, kteří usilují o abstinenci. Skupina probíhá 1x za tři týdny, od 17:00 do 18:30 v prostorách Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, a.s.

 

Statistická data (srovnání: 2014 - 2021)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
 Počet kontaktů:  Celkem: 
116
256
241
225
312
403
339
347
Z toho s uživateli drog: 
96
230
202
199
262
351
285
325
Z toho s osobami blízkými: 
21
26
39
26
50
52
54
22
Počet klientů:  Celkem: 
44
32
67
57
58
55
69
75
Z toho uživatelů drog: 
23
15
45
42
43
39
51
59
Z toho osob blízkých: 
21
17
22
15
15
16
18
16
Počet 1. kontaktů:  Celkem: 
37
81
42
51
38
24
27
38
Z toho s uživateli drog: 
19
48
27
39
29
17
18
28

Kapacita Ambulantního centra je 5 objednaných konzultací za den. Dojde-li k odmítnutí klientů z kapacitních důvodů, jsou tito evidováni v Knize odmítnutých klientů a jsou zařazeni do pořadníku. Objednací lhůty jsou do 10 pracovních dnů od požádání. Od března 2019 došlo k nárůstu počtu zájemců o službu. Z důvodu naplněné kapacity služeb nebylo možné klienty objednat do avizované doby 10-ti dnů, byl vytvořen pořadník, do kterého byli zaznamenáváni zájemci čekající na přijetí. V současné době je v pořadníku 7 zájemců, tento nízký počet je díky rozšíření poskytování služby o 1 den v týdnu.
Více informací o činnosti organizace naleznete na webu: http://www.laxus.cz/.

 

Seznam použitých zkratek:

CT PK Centrum terénních programů Pardubického kraje
IROP Integrovaný regionální operační program
KLUS Klub lidí usilujících o střízlivost
Krajský úřad
MAS Místní akční skupina
MDMA „Extáze“ – psychotropní látka
MKS Městský kamerový monitorovací systém (často je užívána i zkratka MKDS, kde D znamená dohlížecí)
MP Městská policie
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NK Nízkoprahový klub
NNO Nestátní neziskové organizace
NO Neziskové organizace
OPL Omamné a psychotropní látky
OPP Obecně prospěšné práce – jeden z druhů trestů
OOP ČR Obvodní oddělení Policie České republiky
OBP a OPK MV ČR  Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OS ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže
PMS ČR Probační a mediační služby ČR
PUNKT „Průšvihy už nedělám, kámo, tečka“. Projekt pro delikventy v gesci PMS ČR
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PPP ÚO Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
PdF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
RVPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami
SVI Systém včasné intervence
SVP Středisko výchovné péče
THC Tetrahydrocannabinol – účinná psychotropní látka obsažená v marihuaně
TP Terénní program
ÚO PČR Územní odbor Policie České republiky
ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc