Evidence vozidel

Úřední hodiny:

PO a ST  7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00 
ÚT – 7:30 - 11:30
PÁ – 7:30 - 11:00

Možnost objednání on-line:
Čtvrtek: 7:30 - 11:00
Pátek: 12:00 - 13:30

Potřebné náležitosti a podklady pro vyřízení některých úkonů na odboru dopravy - od 1. 6. 2017

- ruší se místní příslušnost = registrační úkony provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení v případě převodu vlastnického práva (musí být opatřena úředně ověřeným podpisem)
 • plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel (nemusí být úředně ověřena)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na podatelně úřadu

Ostatní doklady se předkládají vždy v originále
Protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 30 dnů.

REGISTRACE TOVÁRNĚ NOVÉHO VOZIDLA

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. COC list (prohlášení o shodě – CERTIFICATE OF CONFORMITY)
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem  nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla)
 5. Převozní RZ (papírová)
 6. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 7. Vyplněnou "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

ZMĚNA VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE SILNIČNÍHO VOZIDLA

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Dostavit se mohou buď jak prodávající, tak i kupující nebo se mohou jednotlivě nechat zastoupit osobou (osobami), a to s úředně ověřenou plnou mocí nebo uznávaným elektronickým podpisem

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část II. (Velký technický průkaz) + Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 2. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným  elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla).
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Protokol o Evidenční kontrole – platnost 30 dní
 5. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 6. Vyplněnou "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 7. Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - podle plnění úrovně emisních limitů
  • Neplní limity
   10.000.- Kč
  • EURO I.
   5.000,- Kč
  • EURO II.
   3.000,- Kč
  • Euro  III. a více
   bez poplatku

ZÁNIK SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (dříve TRVALÉ VYŘAZENÍ)

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Tabulky s registrační značkou
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 3. Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis zániku vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Doklad o ekologické likvidaci vozidla popř. doklad potvrzující zničení silničního vozidla (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR) nebo pravomocné rozhodnutí o přestupku/správním deliktu vydaný v souladu se zákonem o odpadech dokládající jiný zánik vozidla

VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Tabulky s registrační značkou
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 3. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 4. správní poplatek 200,- Kč
 5. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla (do 10 pracovních dnů) – poplatek 50,- Kč (při nesplnění této povinnosti lze uložit sankci od 5.000 – 50.000,- Kč)
 6. Oznámení adresy místa umístění vyřazeného vozidla z provozu a účel vyřazení vozidla z provozu po 12 měsících po vyřazení vozidla zapisuje ORP v místě, kde jsou doklady k vozidlu a tabulky s registrační značkou uloženy
 7. Vyplněnou "Žádost o vyřazení vozidla z provozu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 8. V případě odcizení vozidla – policejní protokol

UKONČENÍ VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)

Provádí obecní úřad obce s rozšířenou působnosti na kterém bylo vozidlo vyřazeno!

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Zákonné pojištění (platná zelená karta)
 3. Platná technická prohlídka
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Správní poplatek se nevybírá

PŘESTĚHOVÁNÍ

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Platný občanský průkaz s novou adresou trvalého pobytu
 5. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

DĚDICTVÍ

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Dědic předloží:

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Rozhodnutí o dědictví, které nabylo právní moci
 5. Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů.
 6. Vyplněnou "Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti nebo Přihlášku k registraci vozidla.
 7. Bez poplatku

ZÁPIS ZMĚNY BARVY

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I.(malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů"

HROMADNÁ PŘESTAVBA NA ALTERNATIVNÍ POHON

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)

 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Přílohu k technickému průkazu (vydá montážní pracoviště)

ZÁPIS TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Typový list k tažnému zařízení s potvrzením montáže, případně protokol z STK po montáži tažného zařízení

ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST II. (VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část. I (malý technický průkaz)
 2. správní poplatek 100,- Kč
 3. Vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST I. (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část. II. (velký technický průkaz)
 2. správní poplatek 100,- Kč
 3. Vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

VÝMĚNA TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (ODCIZENÍ, ZTRÁTA, POŠKOZENÍ...)

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost – oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 4. RZ (poškozené, zbylé)
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (200,- Kč,- za každou tabulku + 50,- Kč)

Při odcizení RZ vyžadujeme protokol od Policie ČR.

VYDÁNÍ NOVÉ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU ZA POŠKOZENOU

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na  přepážkovém pracovišti
 4. RZ (poškozená + zbylé)
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč)

VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU K UMÍSTĚNÍ NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJITELNÉ K SILNIČNÍMU VOZIDLU (NOSIČ JÍZDNÍCH KOL)

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč)

PŘIDĚLENÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA PŘÁNÍ

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ - k dispozici ZDE  nebo na přepážkovém pracovišti
 4. Původní RZ
 5. Správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (5.000,- za každou tabulku + 50,- Kč)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud

 1. neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
 2. stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
 3. splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

Provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Registrační značky
 3. Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů
 4. Správní poplatek 200 Kč za tabulku + 50 Kč
 5. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ DOSUD NEREGISTROVANÉHO VOZIDLA V ČR

Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny prodejce

Doklad o technické způsobilosti

 1. Doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
 2. Správní poplatek dle sazebníku správních poplatků
 3. Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů, nejedná-li   se o nové vozidlo
 4. Zákonné pojištění (zelená karta) 

POPLATKY

Výše poplatků je uvedena u jednotlivých případů. Platí se v hotovosti nebo platební kartou na podatelně úřadu.

TISKOPISY

Všechny tiskopisy jsou k dispozici na odboru dopravy, v elektronické podobě na stránkách odboru dopravy a ministerstva dopravy .

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ
Pavla Báčová, technik odboru dopravy MěÚ Svitavy

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN
11. 03. 2020