Odbor životního prostředí

Správní poplatky za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

1 rok 100,- Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let, studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
3 roky 200,- Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let, studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
10 let 500,- Kč
10 let pro osoby mladší 15 let, studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč

Správní poplatky za vydání loveckého lístku a zápis honebního společenstva do Rejstříku HS:

a) vydání loveckého lístku s platností nejdéle:
na 1 den 30,- Kč
na 5 dní 50,- Kč
na 30 dní 70,- Kč
na 6 měsíců 100,- Kč
na 12 měsíců 150,- Kč
na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,- Kč
b) vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000,- Kč
c) zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500,- Kč
d) změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200,- Kč

Předmětem poplatku není:
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka:
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Správní poplatky za udělení licence

udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře 1000,- Kč
prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře 500,- Kč

Správní poplatky vodoprávního úřadu – spec. stavební úřad

1) Správní poplatky za vydání stavebního povolení:
a) studny u staveb pro bydlení a individuální rekreaci 300,- Kč
b) čistírny odpadních vod (ČOV) u staveb pro bydlení a individuální rekreaci 300,- Kč
c) ostatní vodní díla (rybníky, kanalizační a vodovodní řady, odvodnění, úpravny vody, lapoly, centrální ČOV, stavby k melioracím, zavlažování, odvodňování ap…)
nová stavba 3 000,- Kč
nástavba, přístavba, rozšíření 2 500,- Kč
2) Správní poplatky za vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením - včetně změny podmínek stavebního povolení nebo prodloužení platnosti stavebního povolení 300,- Kč
3) Správní poplatky za vydání povolení k odstranění stavby 100,- Kč