Zprovoznění kamerového bodu na autobusovém nádraží

03Dub2020

Dne 1. 4. 2020 instalovala firma OR CZ Moravská Třebová kamerový bod na autobusovém nádraží ve Svitavách (na snímku vpravo). Kamerový bod je součástí Městského kamerového systému (MKS) a obsahuje celkem 4 samostatné kamery, které nepřetržitě monitorují veřejné prostranství v okolí nádraží. Obraz je on-line přenášen na služebnu městské i státní policie. Cílem instalace kamer je zlepšení pocitu bezpečí občanů, prevence trestné činnosti a omezení narušování veřejného pořádku v okolí frekventovaného nádraží. V dané lokalitě je to především omezení pohybu bezdomovců.

MKS je majetkem města Svitavy a je ve správě Městské policie, která jej nejen udržuje, ale dlouhodobě plánuje jeho rozvoj a zabezpečuje veškeré opravy. Kvalitou a technickým provedením se jedná o jeden z nejmodernějších kamerových systémů v ČR, využívající technických komponent předních světových výrobců kamer, přenosových zařízení nebo softwaru pro monitoring nebo archivaci obrazových výstupů. Při provozu MKS Městská policie spolupracuje se všemi složkami IZS.

Instalací kamer na autobusovém nádraží byl MKS rozšířen na 100 samostatných kamer. Technickými i organizačními souvislostmi se systém postupně dostává na krajní mez efektivity a jeho další rozšiřování bude probíhat pouze výjimečně a bude se týkat především dopravy.

MKS 20 let přispívá ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, prevenci protiprávního jednání nebo vyšetřování trestných činů a veřejnoprávních deliktů. Za toto období přispěl k objasnění více jak 800 skutků nejrůznější závažnosti od drobných nehod až po násilnou trestnou činnost. Mnohokráte pomohl také při řešení zdravotních problémů nebo při rychlé reakci na několik požárů nebo ohrožení při výbuchu trhavin. Například v loňském roce bylo výstupů z MKS využito v 73 případech. Od zdravotních indispozic, vyšetření dopravních nehod až po krádeže, vloupání, poškozování cizí věci nebo násilnou trestnou činnost včetně nedovoleného ozbrojování. MKS také významně přispívá k nárůstu objasněnosti trestných činů, která v roce 2019 v rámci Obvodního oddělení Policie ČR ve Svitavách činila 89% a patří několik let k nejvyšším v ČR. Ačkoliv je kamerový systém bezesporu také určitým zásahem do soukromí občanů, nebyla za celých 20 let zaznamenána jediná stížnost tohoto charakteru. Občané naopak sami velmi často budování nových kamerových bodů navrhují a podporují. MKS často využívá dohod se soukromými vlastníky řady objektů ve městě pro zvýšení efektivity monitoringu veřejných prostranství z nejlepších situačních pozic. Zásadní přínos kamer však spočívá v každodenní informovanosti strážníků a policistů o celkovém dění na veřejných prostranstvích, což bezpečnostním složkám umožňuje okamžitě reagovat a předcházet protiprávnímu jednání. Hlavním přínosem MKS je tedy především prevence a objektivní zvýšení pocitu bezpečí občanů města i jeho návštěvníků.

Je však také nutné také poznamenat, že seberozsáhlejší a technicky vyspělý systém nemůže nikdy předejít všemu nebo dohledat to, co není kamerami nasnímáno. Bezpečí a bezpečnost je především věcí nás všech, našeho každodenního chování a jednání.

Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Vložil: Jiří Johanides