Nájem bytu z majetku města

Veškeré otázky související s nájmem bytu z majetku města je vhodné osobně projednat na bytovém oddělení odboru rozvoje města Městského úřadu Svitavy.  Pracovnice oddělení se nejdříve zeptá na základní údaje, ze kterých zjistí, zda můžete být zařazen mezi uchazeče o byt. Získat nájem bytu z majetku města může ten státní občan České republiky ve věku nejméně 18 let, který nikdy neměl  výpověď z nájmu bytu pro porušování povinností plynoucích z uzavřené nájemní smlouvy a občanského zákoníku, není dlužníkem města a dále splňuje některou z následujících podmínek:

 • nemá vlastní byt a ve městě je přihlášen k trvalému pobytu déle než dva roky,
 • nemá vlastní byt, nebydlí trvale ve městě, ale má ve Svitavách zaměstnání po dobu posledních 12 měsíců trvající dosud,
 • má ve městě vlastní byt, ale nemůže v něm bydlet v důsledku živelní pohromy,
 • má trvalý pobyt ve městě déle než dva roky, pracuje ve městě déle než rok a doloží, že na byt, který užívá, má nájem uzavřen na dobu určitou a do skončení této doby zbývá méně než dva roky

Splňujete-li alespoň jednu z uvedených podmínek, pracovnice oddělení vám vydá, případně pomůže vyplnit, tiskopis žádosti.

Na žádosti uvedete své osobní údaje a údaje osob, které s vámi žijí ve společné domácnosti, a uvedete také údaje o dosavadním způsobu bydlení (vlastní byt, u rodičů, v podnájmu, u příbuzných apod.) a o velikosti vámi dosud užívaného bytu nebo místnosti. Na základě těchto údajů vám pracovnice oddělení sdělí, jaké další doklady a podklady musíte k žádosti doložit. Současně vás seznámí s tím, že vaše žádost bude bodově ohodnocena a zařazena do seznamu žadatelů o nájem bytu (o zařazení dostanete písemné vyrozumění) a také s tím,  že bude nějakou dobu trvat, než se dostanete do bytového pořadníku, ze kterého jsou žadatelé již vyzýváni k převzetí pronájmu; dostanete také informace o tom, jakým způsobem je pořadník na byty tvořen a schvalován.

Nájemní smlouvu na uvolněný byt s uchazečem zařazeným do bytového pořadníku schvaluje a uzavírá rada města. Bytové oddělení vás vyzve k sepsání nájemní smlouvy a máte 15denní lhůtu na to, abyste tak učinili. Pokud se k podpisu ve stanovené lhůtě bez sdělení vážných důvodů nedostavíte, ztrácíte na nabídnutý byt nárok.

Zvláštní kapitolou jsou nájemní byty v novostavbách, za které směrnice považuje domy, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30.6.1993. Na obsazení takovéhoto uvolněného bytu je vypisováno výběrové řízení.

PODNÁJEM BYTU

Chce-li nájemce bytu ve vlastnictví města poskytnout byt k užívání další osobě, musí písemně žádat o povolení u bytového oddělení odboru rozvoje města Městského úřadu Svitavy.

Žádost se podává volnou formou a žadatel musí uvést své osobní údaje, osobní údaje budoucího podnájemce a důvod, proč mu má být podnájem poskytnut a na jak dlouho.

ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ NÁJEMNÍHO BYTU

Jedná se o zákonné přechody nájmu na jinou osobu, zrušení a vznik společného nájmu bytu,  změny počtu osob ve společné domácnosti apod.

Změny je možné provést vyplněním formuláře (vydá bytové oddělení), případně písemným oznámením napsaným volnou formou.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

 • směrnice č. 4/2002 rady města o hospodaření s byty ve vlastnictví města Svitavy ve znění směrnice č. 5/2015
 • občanský zákoník

POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY

K žádosti o byt:

 • nájemní nebo podnájemní smlouva v případě bydlení v bytě na základě smluvního vztahu
 • osobní údaje a údaje o dosavadním způsobu bydlení včetně rozlohy užívaných místností

POPLATKY

nejsou stanoveny

LHŮTY A TERMÍNY

 • Žádost o byt: do 15 dnů od podání žádosti je žadatel vyrozuměn o zapsání do seznamu uchazečů o nájem bytu

TISKOPISY

 • žádost o byt z majetku města
 • oznámení nájemce o přijetí další osoby do bytu
 • dohoda  rozvedených manželů o dalším užívání bytu po rozvodu manželství
 • oznámení nájemce bytu o přechodu nájmu bytu
 • přihláška do výběrového řízení k získání nájmu bytu ve smyslu směrnice města o hospodaření s byty ve vlastnictví města

Všechny tiskopisy lze získat na bytovém oddělení.

KONTAKTY

Ing. Alena Tomášková, vedoucí bytového oddělení, 461 550 260, 721 829 966, alena.tomaskova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Eva Maivaldová, 461 550 263, 602 775 803, eva.maivaldova[zavinac]svitavy[tecka]cz

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ

Ing. Alena Tomášková, vedoucí bytového oddělení odboru rozvoje města Městského úřadu Svitavy

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 30.4.2015