Odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu

Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
Orgánem ochrany ZPF pro správní území ORP (obce s rozšířenou působností) Svitavy je odbor životního prostředí MěÚ Svitavy. V jeho pravomoci podle zákona mimo jiné je rozhodnout o pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o součást ZPF, vydat souhlas (případně nesouhlas) k odnětí půdy ze ZPF, ke změně druhu pozemku z trvalého travního porostu na ornou půdu, vyjadřuje se k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest atd.
Po novelách zákona od 1. 4. 2015 a od 28. 6. 2016 došlo významný změnám také pro občany, zejména nutnosti souhlasu k odnětí půdy ze ZPF pro stavbu pro bydlení. Pro tyto stavby nově platí také povinnost platby odvodů za odnětí půdy. Výjimky, pro které není souhlas k odnětí ze ZPF třeba, stejně tak výjimky, pro které se nestanoví odvody za odnímanou půdu nebo je sazba odvodů snížená, je lépe konzultovat přímo s OŽP.
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít. Přílohy, které je nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

POTŘEBNÉ DOKLADY A PODKLADY
K žádosti je nutné doložit:

 1. Zdůvodnění  žádosti  - vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč  je  navrhované  řešení  z  hlediska ochrany  ZPF životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější :
 2. pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu

dále žadatel doloží:

 1. Vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat.
 2. Výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy.
 3. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze ZPF. s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům. 
 4. Výpis z evidence nemovitostí s vyznačením vlastnických,  popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům s určením kultury výpis LV, případně srovnávací sestavení parcel.
 5. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví.
 6. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy.
 7. Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.
 8. Vyhodnocení a návrh alternativ (mimo zastavěné území).
 9. Výsledky pedologického průzkumu.
 10. Údaje o odvodnění a závlahách.
 11. Údaje o protierozních opatřeních.
 12. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.
 13. Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím ZPF podkladem (např. ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva apod., případně nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu)
  Pozn.: Souhlas s odnětím ze ZPF podle § 9 zákona je rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení formu rozhodnutí.

POPLATKY
Odvody za odnětí půdy ze ZPF jsou dány zákonem o ochraně ZPF a odbor je vyměří po vydání příslušného rozhodnutí orgánu státní správy (stavebního úřadu, vodohospodářského orgánu, odboru dopravy atp.)

TISKOPISY

 • Žádost o vynětí ze ZPF dle § 9 zákona o ochraně ZPF
 • v ostatních případech dopisem volnou formou

Tiskopis je k dispozici na webu MěÚ odkaz: http://www.svitavy.cz/cs/m-48-navody-a-formulare/ a odboru ŽP

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ZODPOVÍDÁ:
Ing. Renata Karlíková, vedoucí oddělení ochrany přírody, lesa a ZPF odboru životního prostředí MěÚ Svitavy, 461 550 242, renata.karlikova[zavinac]svitavy[tecka]cz

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 19. 04. 2017