Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jedoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Správcem poplatku je odbor financí.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje jméno, příjmení, adresu ubytovaného, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, den počátku a den konce pobytu a výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí. Podkladem pro odvod poplatku je vyplněný tiskopis „Podklad pro výpočet“.

Osvobození a úlevy na poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce.

Odbor postupuje dle předpisu:

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • vyhláška města Svitavy č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

Za správnost návodu odpovídá
Ilona Svobodová, referent odboru financí MěÚ Svitavy, tel. 461 550 444, ilona.svobodova[zavinac]svitavy[tecka]cz