Umístění dítěte do mateřské školky

Termín zápisu dětí do MŠ je vždy vyhlašován radou města a je uveřejněn ve zpravodaji Naše město, na webu města a v jednotlivých mateřských školách. Konkrétní informace podávají ředitelky MŠ.
Podle školského zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Všechny MŠ postupují podle vnitřního předpisu, který stanoví kritéria pro přijetí dítěte do MŠ.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhláška MŠMT č. 14 z roku 2004 o předškolním vzdělávání

POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY

  • osobní údaje dítěte pro vyplnění žádosti
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

POPLATKY
nejsou stanoveny

LHŮTY A TERMÍNY
nejsou stanoveny

TISKOPISY

  • žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Tiskopis je k dispozici při zápisu dítěte do MŠ.

NÁVOD ZPRACOVAL
Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ
Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury