Vodohospodářské vyjádření souhlas, povolení

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. Nakládání s nimi upravuje vodní zákon a povolení, souhlas nebo vyjádření vydá příslušný vodoprávní úřad, jímž pro správní obvod města Svitavy je odbor životního prostředí MěÚ.

Pokud budete chtít realizovat stavbu, přestavbu či demolici objektu, která by mohla ovlivnit vodní poměry, bude stavební úřad jako jeden z podkladů pro územní rozhodnutí požadovat vyjádření případně souhlas vodoprávního úřadu. O vyjádření se žádá volnou formou (dopisem). Vyjádření se nevydává ve správním řízení, není proto rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Vodohospodářský souhlas je potřebný ke stavbám, vyjmenovaným v zákoně. Jsou to např. stavby v ochranných pásmech vodních toků, stavby k těžbě nerostů a v každém případě stavby v záplavových územích. O vodohospodářský souhlas se žádá volnou formou a k žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci. Souhlas se vydává jako rozhodnutí ve správním řízení a lze se proti němu odvolat. Stavební povolení v těchto případech vydává stavební úřad.

V případech vodních děl a vodních staveb vyjmenovaných v zákoně o vodách, vydává stavební povolení vodoprávní úřad, tj. odbor životního prostředí MěÚ Svitavy. Vodními díly jsou např. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, dále stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, studny a další stavby potřebné k nakládání s vodami (kanalizační a vodovodní přípojky nejsou vodním dílem a povoluje je obecný stavební úřad).

U občanů jde zpravidla o studny, domovní čistírny odpadních vod a vodní elektrárny nebo tepelná čerpadla. Zájemcům o některou z uvedených staveb doporučujeme zajít na odbor životního prostředí a svůj záměr projednat. Před vlastním podáním žádosti o stavební povolení je vhodné mít již příslušné územní rozhodnutí,nebo souhlas podle § 120 stavebního zákona, od odboru výstavby (stavebního úřadu).

Stavební povolení je správním úkonem a vydává se ve správním řízení. Žádost se podává na předepsaném formuláři a přikládají se dvě paré projektové dokumentace; jednu vodoprávní úřad ověří a vrátí stavebníkovi, druhou si ponechá. Vodoprávní úřad, který vydal stavební povolení, vydává také kolaudační rozhodnutí, čili povolení užívání stavby.

Tam, kde se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (např. vypouštění odpadních vod do vod povrchových, čerpání podzemních vod za účelem získání pitné vody nebo za účelem využití energetického potenciálu povrchových a podzemních vod,vzdouvání a akumulace povrchových vod) vydává vodoprávní úřad souběžně se stavebním povolením k vodnímu dílu také povolení k nakládání s vodami. Toto povolení se vydává na dobu určitou, nejdéle na 10 let, u staveb vodních elektráren minimálně na dobu 25 let.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY
 • zjednodušená projektová dokumentace (záměr) pro vydání vyjádření
 • projektová dokumentace stavby pro vydání vodohospodářského souhlasu
 • dvě paré projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na vodní dílo a další přílohy, které jsou specifikovány v příslušné žádosti o povolení stavby vodního díla
POPLATKY

Vyjádření ani souhlas se nezpoplatňují.
Správní poplatky za stavební povolení jsou vyměřovány podle zák.č. 368/1992 Sb. v platném znění (např. stavba domovní čistírny 300 Kč, stavby většího rozsahu 3.000 Kč).
Poplatky lze zaplatit složenkou ,nebo v hotovosti přímo na odboru životního prostředí.

LHŮTY A TERMÍNY
 • max. 3 měsíce od podání řádně doložené žádosti o stavební povolení
TISKOPISY
 • žádost o stavební povolení k vodním dílům
 • formulář ohlášení domovní čistírny odpadních vod
  Tiskopis lze získat na odboru ŽP.
ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ:

Ing. Václav Košnar, vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
odboru životního prostředí MěÚ, 461 550 250, vaclav.kosnar[zavinac]svitavy[tecka]cz