Zásahy do komunikací a jiné zvláštní užívání komunikací

K nutnosti překopat chodník, zelený pás či vozovku dochází zejména při stavbách nových inženýrských sítí, jejich plánovaných opravách či rekonstrukcích.

Zásahy do komunikací spadají do kategorie zvláštního užívání komunikací (ZUK) a k jejich provedení je třeba souhlasu silničního správního úřadu. Pro místní komunikace na území města Svitavy a silnice II. a III. třídy ve správním území města Svitavy je tímto úřadem odbor dopravy MěÚ, pro silnice I. třídy je tímto úřadem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje. V případě překopu nebo jiného zvláštního užívání komunikací je nutno vždy si vyzvednout příslušnou žádost, vyplnit ji a doložit předepsanými přílohami.

Silniční správní úřad v povolení stanoví podmínky provedení výkopu nebo jiného užívání a jeho následného uvedení do původního stavu. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu je nedílnou přílohou žádosti předchozí souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR, Okresního ředitelství Svitavy, a je-li nutno vozovku nebo její část zcela uzavřít, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad také o povolení uzavírky a nařízení objížďky.

Silnicemi I. třídy ve městě jsou vozovky v ulicích: Poličská, T.G. Masaryka, Máchova alej, Bezručova, Školní, Kapitána Jaroše a v ulici Hlavní v Lačnově.

Stanovení dopravního značení (v případě zvláštního užívání a přechodné úpravy) je třeba vždy, pokud může dojít k ovlivnění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

 • zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY

 • k žádosti o povolení zásahu do komunikace (překopu):
  • situační plán se zakreslením inženýrských sítí a požadovaného místa provádění zásahu nebo umístění nové sítě,
  • vyjádření správců inženýrských sítí
  • vyjádření vlastníka dotčené komunikace
  • předchozí vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR (pokud zásah do komunikace může ovlivnit plynulost nebo bezpečnost silničního provozu)
  • kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby)
 • k žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky:
  • přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v kilometrech a metrech od začátku dotčené komunikace (dále jen „staničení“), popřípadě místopisný průběh,
  • doba trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
  • důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),
  • návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy,
  • jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště,
  • pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram pracíobsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,
  • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Je-li žadatelem právnická osoba nebo osoba podnikající, doloží k žádosti kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.

POPLATKY
Správní poplatek za vydání povolení zvláštního užívání komunikací:

 • 100 Kč v případě, že komunikace je uvedena do původního stavu do 10 dnů
 • 500 Kč v případě, že je uvedena do původního stavu do 6 měsíců
 • 1000 Kč v případě, že je uvedena do původního stavu později
 • podání žádosti o dodatečné povolení ZUK (havárie) se nezpoplatňuje

Poplatek se platí v hotovosti nebo platební kartou na podatelně úřadu.

LHŮTY A TERMÍNY
Nejde-li o havárie, je nutno žádost předložit nejméně 30 dní přede dnem požadovaného uzavření komunikace.

TISKOPISY

 • Žádost o povolení ZUK - provádění stavebních prací
 • Žádost o povolení ZUK - umístění inženýrských sítí
 • Žádost o dodatečné povolení ZUK - havárie inženýrských sítí
 • Žádost o povolení ZUK - změna termínu
 • Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky
 • Žádost o místní či přechodné úpravy dopravního značení na silnicích II. a III. třídy

Všechny tiskopisy lze získat na oddělení dopravy.

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ

Radek Dirr, pracovník odboru dopravy MěÚ - silniční hospodářství
NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN
1. 3. 2018