Živnostenské oprávnění (získání, změny, zrušení)

Kde vyřídíte živnostenské oprávnění nebo jeho změnu:

Živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou, vázanou, řemeslnou a živnost koncesovanou a jejich změny, vydává MěÚ ve Svitavách, odbor obecní živnostenský úřad, který sídlí v budově T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy.

Veškerá aktuálně evidovaná data o podnikatelských subjektech podnikajících dle zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (kromě osobních údajů) jsou veřejně dostupná na http://www.rzp.cz.

Jaké služby jsou dále při vyřizování živnostenského oprávnění poskytovány:

Vykonává zde rovněž svoji činnost Centrální registrační místo pro podnikatele, prostřednictvím kterého můžete provést registraci, případně ohlásit změnu údajů, například ve vztahu k  finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně atd.  Živnostenský úřad však neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

Dále poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s Jednotným kontaktním místem při živnostenském úřadě v Pardubicích (v každém kraji je toto kontaktní místo pouze jedno), které se zaměřuje na spolupráci s úřady ve státech EU. Jsou také poskytovány informace a kontakty týkající se činnosti Hospodářské komory.

Podnikatelé, ale také především spotřebitelé, mohou využít služeb poradny pro spotřebitele, která je každý první čtvrtek v měsíci pořádána ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Jsou zde například poskytovány informace jak postupovat při vyřizování reklamací, jaké náležitosti má mít dle zákona o ochraně spotřebitele zboží  při  prodeji atd.

Spolupracujeme s Občanským sdružením spotřebitelů TEST - http://www.dtest.cz, které má databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových stránkách http://www.nebezpecnevyrobky.cz

Informace o nebezpečných potravinách lze nalézt na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz.

Mnoho užitečných informací lze také získat na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz.

Zde  je odkaz na kontakty týkající se  vybraných úřadů a organizace mající vztah k podnikatelské činnosti

Vydání, změna, zrušení, přerušení živnostenského oprávnění:

 • Prvním krokem je vyplnění jednotného registračního formuláře, ve kterém žadatel uvede své identifikační údaje a název živnosti, o kterou má zájem. V současné době je ve většině  případů pracovníky živnostenského úřadu vyplňováno za podnikatele elektronicky, následně je vytištěno a podnikateli dáno k odsouhlasení, což potvrdí svým podpisem. Dále je nutno k žádosti přiložit doklady stanovené živnostenským zákonem pro vydání daného živnostenského oprávnění, což jsou například doklady prokazující založení/vznik právnické osoby - pokud se jedná o nový subjekt, u osob mimo Evropskou unii doložení dokladů potvrzující udělení pobytu k danému účelu apod..  Pokud je ohlašována živnost řemeslná, vázaná a nebo je podána žádost o vydání koncesní listiny, dokládá se odborná způsobilost, která je stanovena živnostenským zákonem. Výpis z rejstříku trestů v případech stanovených živnostenským zákonem si vždy  elektronicky živnostenský úřad vyžaduje sám.
 • Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; uvedené neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku a informačního systému evidence obyvatel.
 • Provozovnou pro účely živnostenského zákona se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.
 • Pokud podnikatelský subjekt hodlá zrušit živnostenské oprávnění stačí k tomuto podání žádosti. Žádný jiný doklad se ke zrušení živnostenského oprávnění nepřikládá a neplatí se ani žádný správní poplatek.
 • Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen  písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokud však podnikatel ohlásí přerušení provozování živnosti,  nevztahuje se na něj řada povinností stanovených živnostenským zákonem. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti  živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Ačkoliv nemá podnikatel za povinnost  uvedené ohlašovat, v praxi je pro své jisté výhody  tato možnost  využívána. V některých případech je vyžadováno mít provozování živnosti přerušené, pokud jsou vyplácené některé sociální dávky.
 • Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
 • Vzhledem k poměrně značným rozdílům v požadavcích stanovených živnostenským zákonem na doložení dokladů pro ohlášení dané živnosti, nebo provedení změny již existujícího živnostenského oprávnění, doporučujeme kontaktovat živnostenský úřad, kde Vám jeho pracovníci sdělí, jaké doklady je nutné doložit.
 • Tiskopisy na ohlášení živnosti a provedení jejich změn jsou k dispozici na živnostenském úřadě a také na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pokud přijde podnikatelský subjekt přímo na živnostenský úřad, ve většině případů již nemusí žádost sám vyplňovat. Příslušný pracovník žádost připraví, vytiskne a předá k odsouhlasení a podepsání.

Vyřizuje:
Dagmar Fochlerová, tel. 461 550 281, dagmar.fochlerova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Jaroslava Krenarová, tel. 461 550 283, jaroslava.krenarova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Lenka Nováková, tel. 461 550 284, lenka.novakova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Podle jakého právního předpisu odbor postupuje:

 • zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poplatky:

 • Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000,- Kč
 • Další ohlášení živnosti 500,- Kč
 • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč
 • Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení od. zástupce pro konces. živost 500,-   Kč
 • Vydání výpisu ze živ.  rejstříku po provedení oznámené změny 100,-  Kč      
 • Vydání  výpisu ze živ. rejstříku za každou i započatou stránku 20,- Kč

Změny předem provedené v obchodním rejstříku jsou od správních poplatků osvobozeny.

Všechny správní poplatky lze zaplatit v hotovosti a také platební kartou na podatelně MěÚ.

Lhůty a termíny:

 • Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydá podnikateli výpis. Tento výpis je od 1.7.2008 vydáván místo tzv. živnostenských listů.
 • U koncesovaných živností živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku. Rozhodnutí týkající se udělení koncese je vydáváno do 30 dnů pokud není lhůta prodloužena.
 • Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele do 30 dnů. V praxi je to zpravidla také do 5 dnů.

V ostatních případech v závislosti na ohlášení změny je to ve většině případů také do 5 dnů (lhůta může být delší, pokud například nejsou doloženy doklady stanovené příslušným právním předpisem a podnikatelskému subjektu je dána výzva k jejich doložení).

Tiskopis:

 • Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby
 • Jednotný registrační formulář pro právnické osoby
 • Změnový list
 • Prohlášení odpovědného zástupce
 • Příloha pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení

Návod zpracoval:
Mgr.
Rudolf Grim, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Za správnost odpovídá:
Mgr.
Rudolf Grim, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Návod byl naposledy aktualizován: 12. 11. 2015