Výroční zpráva za rok 2001

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. - 31.12.2001 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem ve Svitavách (dále "MěÚ") a Městskou policií Svitavy (dále "MPS"). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání rady města Svitavy dne 28.1.2002.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 11 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: S městem nebyl v roce 2001 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím: V roce 2001 nebylo vedeno žádné sankční řízení za nedodržování tohoto zákona.

Zpracoval:
Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy