Komplexní program prevence krminality

ZŘÍZENÍ KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY

Na základě zprávy o bezpečnostní situaci projednávané v orgánech města v lednu 1998, která obsahovala i hlubší zamyšlení nad možným vývojem, se městská rada rozhodla zřídit komisi pro prevenci kriminality a stalo se tak usnesením městské rady ze dne 20. dubna 1998. Členy komise byly jmenovány především osobnosti, které projevily o řešení daných otázek zájem a které se otázkami souvisejícími s kriminalitou profesně zabývají, např. předseda soudu, státní zástupce, sociální pracovnice OkÚ a další. Rada současně zřídila na městském úřadě místo koordinátora prevence kriminality a vymezila jeho úkoly (zejména připravovat podklady pro jednání komise a napomáhat při koordinování všech preventivních aktivit ve městě).

Na první jednání komise byli kromě jmenovaných členů přizváni další představitelé mnoha institucí, jejichž činnost s prevencí kriminality souvisí, např. zástupci škol, členové komise pro rodinu, děti a mládež, statutární zástupci města. Bylo dohodnuto, že se dalších jednání komise budou zúčastňovat jako hosté.

POSTUP KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY

Komise začala od začátku pracovat podle metodiky ministerstva vnitra, využila ale také zkušeností měst, která byla v pojetí komplexního postupu mnohem dále. Základem prvních jednání komise se stala analýza současného skutečného stavu kriminality ve městě a inventura všech prostředků a aktivit jednotlivých institucí zapojených do prevence kriminality. Analýza odhalila určité rezervy téměř ve všech oblastech a na základě tohoto výsledku byly definovány základní cíle, které byly rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé úkoly komise v té době představovaly práce na analýze bezpečnostní situace ve městě, včetně zajištění veškerých podkladů a navázání kontaktů se všemi institucemi a zařízeními, zabývajícími se kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Patřil sem také úkol zvážit nutnost sociologické studie týkající se kriminality, úkol samostatně analyzovat některé sociálně patologické jevy a úkol zjistit a rozebrat současný stav v nabídce volného času, včetně vytvoření mapy sportovišť s analýzou jejich využití.

Za dlouhodobé úkoly bylo stanoveno: S pomocí Policie ČR nejméně jedenkrát za rok zpracovat analýzu kriminality ve městě s podrobným rozborem ostatních sociálně patologických jevů. Nejméně jedenkrát za tři roky provést sociologickou studii zaměřenou na kriminalitu a sociální patologii. Aktivně spolupracovat se všemi subjekty v oblasti prevence a koordinovat preventivní aktivity ve městě. Pracovat na vytváření vlastních konkrétních projektů prevence kriminality a jejich prostřednictvím se pokusit řešit hlavní problémy v této oblasti ve městě. Na realizaci projektů se aktivně účastnit a průběžně vyhodnocovat jejich působení. Podle potřeby dotvářet komplexní program prevence ve městě a reagovat tak na případnou eskalaci problémů v kterékoliv oblasti kriminality nebo sociální patologie.

PLNĚNÍ KRÁTKODOBÝCH ÚKOLŮ postupně vyústilo ve:
  • vytvoření grafického přehledu všech zúčastněných institucí a určených osob a jejich vzájemných vazeb,
  • uspíšení podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Svitavy a Policií ČR, okresním ředitelstvím ve Svitavách (v listopadu 1998),
  • vypracování rozboru využití volného času na školách a prázdninových akcí,
  • vyhodnocení kvality a využití jednotlivých sportovišť včetně školních sportovišť a dětských hřišť ve městě,
  • podporu projektu osazení basketbalových košů v různých částech města a jeho realizaci,
  • podporu projektu finanční podpory sportovních trenérů a dalších pracovníků, kteří dlouhodobě pracují s mládeží (při splnění daných podmínek jsou odměňováni z rozpočtu města, v němž je pro tyto účely vyčleňována částka 600.000 Kč ročně); výsledky, které realizace projektu přinesla, jsou hodnoceny velmi vysoko - nejdůležitější je, že vybudovaná sportoviště jsou pravidleně využívána,
  • vytvoření návrhu projektů prevence kriminality, jejich každoroční upřesňování a jejich realizace.