Významné projekty

Systém včasné intervence Svitavy

 • Úvodem

Bez nadsázky lze tvrdit, že systém péče o delikventní mládež v posledních letech v mnoha ohledech selhává. Umožňuje propad stovek dětských a mladistvých delikventů mimo něj. Spíše než využívání moderních sociálních metod, které se zaměřují na posílení klientových schopností vyrovnávat se přijatelným způsobem s rizikovými situacemi, přetrvává administrativně represivní přístup sociální práce. Netvoří ucelený komplex, ale soustavu mezisebou nekomunikujících subjektů. Většina institucí se zaměřuje na řešení konkrétních událostí bez návaznosti na minulost či budoucnost klienta. Instituce podílející se na řešení trestné činnosti dětí a mládeže žijí samy vlastním životem, postupně svazovány řadou nejrůznějších vnitřních předpisů a pokynů (evidencí písemností, skartačních řádů, vnitřních pokynů apod.), které efektivní způsoby spolupráce často samostatně velmi aktivních jedinců nebo skupin výrazně omezují. Existující „systém“ se jeví jako drahý, neefektivní a koncepčně nevyhraněný. Klient a jeho stav se tak spíše odsouvá do pozadí. Všichni, kteří pracují v tomto systému, jsou unavenější, upracovanější, nikoliv však primárně z činností směřujících k nápravě stavu daného klienta, který by měl být hlavním předmětem veškerého snažení.

S více nebo méně objektivním hodnocením situace se setkáváme velmi často. Problémy charakterizovat obvykle dokážeme. Otázkou však zůstává, jak skutečný systém nastavit tak, abychom dokázali současný stav změnit.

Cílem projektu Systém včasné intervence ve Svitavách (dále jen SVI) je funkční propojení institucí působících na poli prevence kriminality, sociální prevence a sociální patologie ve Svitavách. Snahou realizátorů je na základě aplikace podkladů z pilotního projektu „Centra včasné intervence“ v Ostravě odzkoušení a doplnění projektu ve městě menší velikosti s tím, že ve Svitavách je provázanost jednotlivých zainteresovaných složek ještě výraznější, širší (zapojující systematicky více konkrétních subjektů). Současně mezi většinou pracovníků existuje nejen vzájemný osobní kontakt, ale spojují je také velmi dobré výsledky řady společných projektů realizovaných ve městě Svitavy v oblasti prevence kriminality v průběhu let 1998 – 2004. Také technické podmínky ve Svitavách jsou vzhledem k velikosti města jednodušší a infrastruktura je díky rozsáhlým a koncepčním investicím v minulých letech technicky dokonalejší. Z tohoto důvodu došlo i ke změně názvu mající širší ambice přesahující rámec města Svitavy.

 • Co je Systém včasné intervence?

Systém včasné intervence je způsob práce a komunikace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a prevence kriminality, jehož prostřednictvím vykonávají sociální, zdravotní, justiční a školské orgány, Policie ČR, městská policie a nestátní organizace systematickou a nepřetržitou práci s kriminálně rizikovými dětmi a jejich rodinami.

SVI je včasná intervence při predelikventním a delikventním jednání, včasná pomoc dětem opakovaně se dostávajících do sítě orgánů činných v trestním řízení a jejich rodinám, efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním chováním, prevence páchání další trestné činnosti, odklon dětí a mladistvých od kriminální kariéry a cílená snaha o satisfakci oběti.

Primárním nástrojem pro dosažení shora uvedených cílů je informační systém využívající maximální měrou moderní technologie a postupně se zlepšující dovednosti zástupců zapojených subjektů při jejich praktickém využívání. Snahou je pomocí počítačového propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a mládeže a oblastí sociálně-právní ochrany urychlit a zefektivnit veškeré postupy i metody práce a využívat beze zbytku dnes velmi moderních legislativních nástrojů přijatých pro tuto oblast.

Cílem projektu je věnovat se s maximální intenzitou období před spácháním provinění(činu jinak trestného), kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostředí v okolí dítěte.

Za tímto účelem byla pomocí počítačového propojení všech zainteresovaných subjektů vytvořena aplikace SVI, jejíž hlavní úkoly jsou rozděleny do dvou základních rovin, které odpovídají hlavním záměrům projektu.

 • Hlavními záměry aplikace SVI jsou:
 • Zajištění maximální možné informovanosti všech subjektů zabývajících se oblastí trestné činnosti dětí a mládeže v co nejkratším čase o:
 • nezletilých i mladistvých pachatelích trestné činnosti včetně podrobného popisu jejich delikventního chování nebo jednání,
 • uložení a průběhu přijatých výchovných, ochranných či trestních opatření, případně postupu pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení závažných výchovných problémů,
 • dětech, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany.
 • Vytvoření podmínek pro možnost efektivním, rychlým a bezpečným způsobem oznámit do systému SVI:
 • podezření na týrání nebo zneužívání dětí,
 • závažné výchovné problémy,
 • další okolnosti nezbytné pro činnost příslušných orgánů.

Záměry i veškeré činnosti realizované v souvislosti nebo prostřednictvím SVI jsou vedeny s jediným cílem, kterým je včasná a maximálně úspěšná intervence u konkrétního klienta směřující k jeho celkové nápravě nebo alespoň zmírnění rizik pro něho samotného, pro jeho rodinu, bezprostřední okolí i celou společnost.

Na přípravě a realizaci projektu se podílely následující subjekty:

 • Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
 • Odbor rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Úřad na ochranu osobních údajů prostřednictvím pověřených inspektorů a kontrolních orgánů
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy prostřednictvím oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany
 • Městská policie Svitavy
 • Policejní prezidium
 • PČR OŘ Svitavy, prostřednictvím Služby kriminální policie a vyšetřování a Obvodního oddělení PČR Svitavy
 • Probační a mediační služba ČR prostřednictvím Střediska probační a mediační služby ve Svitavách
 • Okresní státní zastupitelství ve Svitavách
 • Okresní soud ve Svitavách
 • Školy a školská zařízení správního obvodu Svitavy
 • Nemocnice ve Svitavách prostřednictvím dětského oddělení a oddělení psychiatrie
 • Dětští lékaři ve Svitavách a okolí

Tento technicky, organizačně i finančně náročný projekt vznikl ze společné iniciativy města Svitavy a Odboru prevence kriminality MV ČR. Důvodem realizace projektu právě ve Svitavách byla velmi dobrá spolupráce všech dotčených subjektů a také velmi dobré technické předpoklady související s celkovou filosofií tzv. městského informačního systému, který dlouhodobě vytvářel předpoklady pro využití technických řešení nezbytných pro obdobné projekty.

Zahájení projektu předcházela řada jednání za účasti vedení města, zástupců všech zúčastněných subjektů a také představitelů vedení MV ČR a Odboru prevence kriminality MV ČR.

Výsledkem těchto jednání bylo zpracování detailního projektu a podrobné metodiky, která vymezuje právní rámec vlastního informačního systému a definuje postavení a přístupová práva jednotlivých zainteresovaných subjektů. Při zpracování projektu byl o pomoc požádán také Úřad pro ochranu osobních údajů, který se v závěru přípravy kladně vyjádřil k celkovému záměru. Výsledkem těchto jednání byl podpis dohod o spolupráci všech zúčastněných subjektů v říjnu 2004. Projekt byl realizován v závěru roku 2004. V průběhu roku 2005 probíhal zkušební provoz a na základě kontroly ÚOOÚ a MPSV především doladění procesu předávání informací ze systému SVI orgánům činným v trestním řízení a probační a mediační službě. V současnosti je systém plně funkční. Na jeho využívání se podílí celkem 11 institucí, které zahrnují 56 aktivních uživatelů (sociálních pracovníků, policistů, strážníků, státních zástupců, soudců, učitelů, lékařů, psychologů apod.). Jejich jednotlivé role budou níže krátce objasněny.

Finanční náklady na realizaci projektu SVI ve Svitavách přesáhly částku 2 220 000 Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na vytvoření počítačového propojení mezi jednotlivými subjekty, vybavení výpočetní technikou a na vývoj vlastní aplikace. Na realizaci projektu poskytl státní účelovou dotaci prostřednictvím OPK MV ČR Republikový výbor pro prevenci kriminality ve výši 1 105 000 Kč. Zbývající prostředky uhradilo z vlastního rozpočtu město Svitavy.

 • Popis hlavních činností v rámci aplikace SVI

Činnosti prováděné v souvislosti s využíváním aplikace SVI lze rozdělit do tří základních kategorií, které vzájemně a provázaně slouží k naplňování cílů projektu. Velmi zjednodušeně se jedná se o:

 • Poskytování informací orgánům OSPOD,
 • Zpracování, evidence a archivace informací orgány OSPOD včetně zahrnutí poznatků z vlastních šetření,
 • poskytování informací orgány OSPOD příslušným institucím (orgánům činným v trestním řízení a PMS).

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, která instituce je odpovědná za vedení vlastní aplikace SVI. Je to příslušný orgán OSPOD. V této souvislosti jsou klíčovými právními normami zajišťujícími možnou existenci aplikace veškeré zákony a právní předpisy, které se vztahují k činnosti těchto orgánů. Obecně platí, že za každý informační systém musí odpovídat ten, kdo jej zřizuje a spravuje. Jeho odpovědnost je zřejmá. Nesmí ležet mimo pravomoc ani působnost tohoto orgánu. Všechny další subjekty, které vstupují z hlediska své činnosti do systému, musejí respektovat pravidla, kterými je vázán správce aplikace (OSPOD). Platí to i v případě, že vstupující subjekt disponuje rozsáhlejšími pravomocemi nebo větší územní působností.

Odpovědnost nelze v případě kontroly „rozprostřít“ mezi ostatní zapojené subjekty, což však neznamená, že v rámci SVI nemají žádné povinnosti. Tyto jsou však výhradně projevem jejich snahy přispět k cílům projektu. Deklarovány jsou „D ohodou mezi subjekty zapojenými do Systému včasné intervence ve Svitavách“ , která byla podepsána statutárními zástupci zúčastněných subjektů v říjnu 2004.

Původní projekt „Centra včasné intervence (CVI)“ v Ostravě, který byl zahájen již v roce 2001, řešil pouze první dvě oblasti, z čehož v bodě a) se soustředil pouze na informace od PČR. Z tohoto pohledu je projekt ve Svitavách mnohem komplexnější a také výrazně organizačně i technicky náročnější. Je však třeba poznamenat, že rozvoj záměrů projektu CVI z Ostravy bylo možné rozvíjet také díky výraznému zlevnění cen výpočetní techniky a technických zařízení nezbytných pro připojení subjektů, ke kterému došlo v posledních několika letech.

Jednotlivé shora uvedené body nemohou charakterizovat veškeré dílčí činnosti související se systémem SVI. Je třeba je jednotlivě rozebrat. Přesto níže uvedené skutečnosti budou vzhledem k vyhrazenému prostoru přiměřeně zredukovány .

 • Poskytování informací orgánům OSPOD

V této souvislosti se konkrétně jedná o zajištění maximální možné informovanosti pracovníků OSPOD o nezletilých i mladistvých pachatelích trestné činnosti včetně podrobného popisu jejich delikventního chování nebo jednání. Zdrojem informací jsou v této souvislosti informační systémy PČR, které v sobě zahrnují oznámení fyzických a právnických osob o jednání tohoto typu nebo vlastní zjištění policistů přímo v terénu. Dalším zdrojem jsou informace strážníků obecní policie a tzv. externích subjektů. Jimi jsou zejména školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, ambulance lékařů – pediatrů apod.

Cílem je shromáždění maximálního množství informací k delikventnímu chování jednotlivých klientů tak, aby pracovníci OSPOD mohli na základě těchto informací vyhodnotit aktuální stav a zahájit vlastní činnosti směřující na pomoc danému klientovi a nebo rodině. Tato oznámení nesou uvnitř SVI netradiční název „hlášenky“.

Důvodem tohoto názvu je široké spektrum problémů, které obsahuje. Týkají se vždy konkrétního klienta nebo situace v jeho rodině. Také postavení klienta v souvislosti s touto hlášenkou může být různé. Klient může být pachatelem - delikventem, obětí, svědkem, poškozeným, pohřešovaným apod. Z důvodu nezbytnosti reakce pracovníků OSPOD jsou do systému shora uvedenými subjekty oznamovány i podezření nebo zprávy a informace, jejichž charakter není vždy ověřen nebo je natolik dynamický, že existuje předpoklad jeho rychlého vývoje v čase. Základním úkolem pracovníků OSPOD je na základě místní znalosti a vlastního šetření oznámené okolnosti vyhodnotit, adekvátním způsobem je prověřit a jednat v zájmu klienta. Proto jsou původní oznámení v neverifikované podobě přístupná pouze pracovníkům OSPOD. Do systému jsou zavedeny v podobě „hlášenky PČR“, „nepřiřazené hlášenky“ (od obecní policie) a tzv. „hlášenky externích subjektů“. Všechny tyto hlášenky dle jejich charakteru OSPOD prověřuje a tzv. normalizuje. To znamená, že na základě vlastního šetření nebo poznatků vytváří „normalizované hlášenky“, se kterými je v rámci SVI dále nakládáno. Hlášenky pro PČR a obecní policii jsou dále strukturovány tak, aby umožňovaly automatické třídění podle řady kritérií. Jedním z nich je například skutková podstata trestného činu apod. Obdobně lze například vybrat konkrétní paragraf k spáchanému přestupku. Informace lze doplnit komentářem, což velmi často využívá především obecní policie, která ze zákona není orgánem, jenž by byl oprávněn delikventní jednání dále vyšetřovat. Stále však platí, že kdykoliv lze takto neverifikovanou hlášenku normalizovat podle vývoje z hlediska kvalifikace, která probíhá při objasňování všech okolností. Tyto skutečnosti však probíhají již za přítomnosti pracovníka OSPOD, který je v systému zaznamenává dle aktuálního stavu. Cílem je na počátku okamžitá informace pro OSPOD. Kromě hlášenek tohoto typu tedy systém obsahuje „hlášenku“ pro tzv. externí subjekty (prozatím lékaře – pediatry, lékaře konající službu na dětském oddělení nebo oddělení psychiatrie místní nemocnice, učitele, výchovné poradce nebo jiné pedagogické pracovníky, které příslušná škola touto činností v rámci systému SVI pověří). Tato hlášenka nese pracovní název „Hlášenka týraných dětí a výchovných problémů“. Prakticky se jedná o strukturovaný formulář obsahující několik sekcí, které se vztahují k možnosti oznámení podezření z týrání nebo zneužívání dítěte nebo široké škály jeho výchovných problémů a nebo situace dítěte v rodině, která jeho vývoj ohrožuje a vyžaduje reakci pracovníků OSPOD. Důvodem jediného formuláře, který obsahuje takto široké spektrum problémů, jež by bylo možné samostatně členit, je snaha o zjednodušení systému právě pro externí uživatele, jejichž motivace k využívání systému s jeho případnou složitostí výrazně klesá. Je nutné si uvědomit, že jejich kontakt se systémem bude poměrně omezený, a proto musí být především velmi jednoduchý. Vše probíhá po internetu, který se stává zcela standardním vybavením všech těchto subjektů (viz technický popis aplikace dále v textu).

Je nutné si uvědomit, že informace, které jsou pro pracovníky OSPOD zajištěny touto cestou, jsou naprosto nenahraditelné. Především ony mohou naplnit preventivní působení celého projektu, které je jeho hlavním leitmotivem. Dosavadní zkušenosti to jednoznačně potvrzují.

Z hlediska aplikace SVI se jedná o oznámení o podezření na spáchání přestupku, činu jinak trestného nebo provinění konkrétní osobou ve věku do 18 let. Do aplikace SVI nelze však zavést klienta staršího 18 let. V této souvislosti je nutné poznamenat, že veškeré údaje (osobní nebo týkající se delikventního jednání nebo přijatých opatření, eventuelně jejich průběhu a výsledku) jsou k dispozici příslušným OSPOD do dovršení 18 let daného klienta. Následně jsou automaticky umístěny do tzv. archivu, kde mohou být pro potřeby OSPOD zákonným způsobem užívány po dobu 10 let podle platné právní úpravy. Údaje umístěné v archivu nelze žádným způsobem měnit ani doplňovat. Následně po 10 letech jsou automaticky (přímo vlastní aplikací) veškeré údaje v archivu smazány.

V této rovině tvoří aplikace SVI významný a ničím nenahraditelný komunikační zdroj, pomocí něhož se příslušným pracovníkům OSPOD dostávají informace o delikventním jednání. V praxi se jedná o automatickou provázanost s některými informačními systémy PČR (Událost, ZIS 2000, ETŘ apod.), kam jsou bezprostředně po oznámení a řešení dané věci PČR tyto „skutky“ a jejich okolnosti zaevidovány. Údaje osob v rámci příslušného správního obvodu se 1x za den automaticky vkládají ze systému PČR do systému SVI, kde jsou k dispozici k okamžité reakci jednotlivým pracovníkům OSPOD. Kromě informací o delikventním jednání ze strany PČR jsou pomocí tzv. „nepřiřazené hlášenky“ do systému vkládány údaje o přestupkovém jednání osob mladších 18 let, které jsou zjištěny strážníky obecní policie. Dalším zdrojem informací o delikventním jednání jsou tzv. externí subjekty, které tímto způsobem mohou do systému SVI uvést podezření o takovém jednání, kde příslušní pracovníci OSPOD na základě informací okamžitě činí potřebné kroky směřující k „včasné intervenci“. V této souvislosti jsou všechny subjekty poučeny, že informace do SVI nesupluje příslušné oznámení orgánům PČR. Z hlediska orgánů OSPOD je tato informace využívána vždy v zájmu daného klienta.

 • Zpracování a evidence informací orgány OSPOD včetně zahrnutí poznatků z vlastních šetření.

Vlastní evidenci tvoří informace o klientovi a jeho rodině, které jsou ze zákona o sociálně-právní ochraně těmto orgánům vyhrazeny. Do takto vytvořené databáze osobních údajů (na kartě klienta) mají přístup pouze určení pracovníci OSPOD, kteří současně ke každému klientovi vedou spis, jenž je tvořen stručnou charakteristikou problémů klienta, vyplývající z doposud zjištěných a ověřených údajů poskytnutých shora uvedenými subjekty, které byly následně prověřeny a verifikovány pracovníky OSPOD. Dále je ve spise samostatně uveden definovaný sociálně – nápravný program, který si na základě předchozích informací o problémech daného klienta vytváří přímo každý odpovědný pracovník OSPOD. Současně spis obsahuje stručnou charakteristiku cílů, které si pracovník OSPOD u daného klienta stanovil. Ve spise je podrobně uvedeno konkrétní naplňování přijatých opatření pracovníky OSPOD, případně jiných orgánů podle povahy řešeného problému. Spis je členěn dle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže na výchovná, ochranná a trestní opatření a samostatně na opatření ukládaná osobám ve věku do 15 let. Jedná se tedy o chronologicky přesný vývoj práce s daným klientem. Každá změna je uchována a aktuální stav zahrnuje veškeré uložené změny, které příslušný pracovník OSPOD do systému sám zaznamenává. Do budoucna bude systém umožňovat i přiřazení nascanovaných dokumentů, které jsou pracovníkům OSPOD k danému klientovi zasílány ostatními orgány nebo institucemi. Spis může příslušný pracovník na žádost poskytnout k dispozici příslušným orgánům (viz bod c).

 • poskytování informací orgány OSPOD příslušným institucím (orgánům činným v trestním řízení a PMS).

Z hlediska činností v rámci SVI bylo jednoznačně nejsložitějším momentem nalezení řešení pro poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a probační a mediační službě. Důvodem byl nejen rozsah a forma těchto informací, ale také prokazatelný a časově omezený technický způsob žádosti o tyto informace a způsob jejich poskytování zcela konkrétní osobě, která o tyto informace požádala.

Z hlediska realizace prvních dvou rovin lze říci, že řešení bylo bezproblémové a diskuse mezi realizátory a zástupci všech zapojených subjektů měla spíše charakter technického řešení a uspořádávání a pojmenovávání jednotlivých položek příslušných formulářů. Ve třetí rovině tomu bylo jinak. V této části systému lze hovořit o střetávání zájmů jednotlivých subjektů, které jsou zdánlivě podobné, ale z hlediska řešení situace u konkrétního klienta mohou být v některých případech dokonce protichůdné. Systém spravuje OSPOD a jeho úkolem je hájit zájmy klienta.

V rovině poskytování informací byl projekt korigován z hlediska možnosti pracovníků OSPOD poskytovat ke každému klientovi pouze vybrané informace z tzv. „normalizovaných hlášenek“, případně spis klienta, který je rekapitulací postupu při práci s klientem nebo poskytnutí tzv. posudku, který vyhotovuje pracovník OSPOD na základě konkrétní žádosti příslušných orgánů (Policie ČR, OSZ, soudu nebo PMS). Žádosti jsou vyhotovovány na časově omezenou dobu přímo příslušnými „vyšetřovateli“, státními zástupci, soudci nebo probačními úředníky. Systém dle přihlášeného účastníka identifikuje žadatele, který do žádosti uvede rodné číslo osoby, jež je předmětem jeho žádosti. Rodné číslo musí mít k dispozici z vlastního spisového materiálu, který k předmětné osobě vede z hlediska vlastní pravomoci a působnosti. Současně uvádí postavení osoby, na kterou informace žádá v dané události, důvody žádosti a dobu, po kterou mají být dožadované informace k dispozici. Pracovník OSPOD žádosti vyřizuje a dle charakteru jednotlivé žádosti se rozhoduje o zpřístupnění verifikovaných hlášenek, spisu nebo vyhotovení posudku, který je průřezem informací ve spise a je uspořádán obvykle dle konkrétních dotazů k danému klientovi. Současně může pracovník OSPOD vybrat všechny hlášenky, některé z nich, spis nebo posudek. Systém k danému klientovi umožňuje zvolit také všechny tyto způsoby najednou. Tak získá žadatel se souhlasem příslušníka OSPOD veškeré údaje, které se OSPOD rozhodne zpřístupnit. V opačném případě může pracovník zpřístupnění údajů, které by klienta poškodily, odmítnout. Důvod odmítnutí v systému zdůvodní.

Tato část systému byla dokončena ve spolupráci s OPK MV ČR a Odborem rodinné politiky MPSV v říjnu 2005. Proces je v současnosti plně funkční a začíná se v rámci aplikace postupně využívat.

Kromě shora uvedených činností systém SVI disponuje řadou dalších funkcí určených předem definovaným osobám nebo jednotlivým rolím. Namátkou jmenujme moderní funkce tzv. „administrace“, která mimo jiné umožňuje interaktivní správu prakticky veškerých rejstříků, adres, uživatelských hesel, přístupů na stránky a také přesné definice oprávnění pro jednotlivé role. Současně systém umožňuje detailní audit (viz dále v bodě 9).

Pro pracovníky OSPOD je jednou z důležitých funkcí provázanost aplikace SVI na data klientů a jejich nepřetržitá aktualizace z MIS. Tento moment je klíčový především pro aktualizaci bydliště. Aktuální bydliště klientů není orgánům OSPOD vždy známo a tímto způsobem jej lze aktualizovat při jakémkoliv kontaktu klienta nebo rodiny s úřadem a jeho odbory (vyplácení sociálních dávek, platby za komunální odpad, řešení přestupku apod.). Vzhledem k charakteru některých rodin je především pro větší města tato možnost velmi důležitá. V tomto ohledu však nebude možné volit ani při nejlepší vůli jednotné řešení, protože informační systémy radnic jsou odlišné. Ve Svitavách tato možnost existuje.

V sekci věnované „Statistikám a výběrům“ systém SVI jednotlivým uživatelům umožňuje nejen rychlejší používání aplikace, ale pro odpovědné nebo řídící pracovníky vytváří předpoklady pro vyhodnocování práce jednotlivců nebo výběr údajů nutných pro koncepční práci v oblasti plánování a navrhování preventivních programů, projektů nebo opatření. Snahou realizátorů bude do budoucna aplikaci přizpůsobit tak, aby zajišťovala co možná nejobjektivnější hodnocení projektu jako celku nebo jednotlivých činností v jeho rámci realizovaných.

 • Technické řešení SVI

Nezbytnou podmínkou pro realizaci záměrů SVI je technické propojení jednotlivých subjektů a předem definovaný přístup do shora uvedené aplikace SVI. Nutno dodat, že ačkoliv toto technické propojení je svým způsobem velmi náročné a především zpočátku každého obdobného projektu bude pravděpodobně považováno za hlavní kritický bod při jeho využití v dalších městech, zdaleka se nejedná o problém neřešitelný. Technická infrastruktura většiny zapojených institucí se v současnosti rychle modernizuje a informační systémy se postupně stávají běžnou součástí práce dotčených orgánů a institucí. Kromě toho lze již dnes říci, že hlavní pozornost všech realizátorů se musí upínat především směrem k vlastní práci konkrétních pracovníků s konkrétním klientem. Aplikace je pro ně pouhým, i když významným nástrojem, který jim má sloužit. Její nastavení a chod musí být zcela automatické a pro jednotlivé pracovníky OSPOD není ani důležité. Nesmí je v práci jakkoliv zatěžovat. Všechny činnosti musí být jednoduché, jasné a srozumitelné. Za tímto účelem byla ze strany OPK MV ČR vydána závazná metodika přípravy a realizace SVI, která je průběžně podle poznatků získaných z pilotních projektů v Ostravě a ve Svitavách doplňována a aktualizována.

Z dosavadních reakcí je velmi pravděpodobné, že po nějakou dobu bude k projektu řada výhrad, které budou často souviset s potřebnou ochranou údajů klientů nebo pouhou neznalostí systému jako celku, která je zcela logická a pochopitelná.

Z těchto důvodů je nutné se jí věnovat hned na počátku, ačkoliv zdaleka není pro cíle projektu momentem nejvýznamnějším. Její naplnění však musí být zcela automatické.

Tento problém se technicky projevuje ve dvou rovinách. První se týká připojení zúčastněných subjektů a druhá vlastního zabezpečení předmětné aplikace SVI. Krátce si je charakterizujme.

 • Připojení subjektů k SVI

V rovině připojení subjektů k SVI Svitavy se jedná primárně (z hlediska výměny dat obousměrně) o orgány PČR, Okresní státní zastupitelství ve Svitavách, Okresní soud ve Svitavách, Středisko probační a mediační služby Svitavy a druhotně (z hlediska poskytování údajů jednosměrně – do aplikace SVI) o tzv. externí subjekty (obecní policii, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, ordinace soukromých pediatrů, apod.).

Na jednotlivých pracovištích subjektů (doposud nepřipojených k MIS) jsou k dispozici osobní počítače, oddělené od lokálních sítí uvedených organizací, a v úrovni směrování protokolu IP tvoří virtuální privátní síť (dále jen VPN) tak, aby mohly pouze mezi sebou bezpečně sdílet datové struktury. Volitelnou položkou je následný přístup těchto počítačů do externího prostředí za předpokladu odpovídající bezpečnosti. V praxi je naplňován možností elektronické pošty směřované na poštovní server města Svitavy. Každý, kdo je seznámen se současným stavem technického vybavení pracovníků PČR, ihned pochopí, že především pro takto připojené řadové policisty se nejedná o možnost zanedbatelnou.

 • Popis technických prvků a jejich vlastností

Celkové řešení je určeno k práci s citlivými údaji, proto je zapotřebí, aby zabezpečení bylo součástí všech vrstev systému. Komunikace mezi subjekty v rámci VPN probíhá jednak po optických trasách, jejichž vlastníkem je město Svitavy (tímto způsobem je připojena PMS a OOP ČR Svitavy), dále je pro připojení Okresního soudu ve Svitavách a Okresního státního zastupitelství ve Svitavách využito bezdrátových pojítek BREEZE, které pracují s technologií FHSS a umožňují šifrování protokolem WEP. Před každým připojeným počítačem je koncipován prvek CISCO SOHO 91, který kromě rozšiřitelnosti o další zařízení za sebou disponuje bezpečnostními vlastnostmi, tedy především firewall s IDS a šifrování různými protokoly jako je IPSec, 3DES s možností vytvořit šifrovanou VPN proti jakémukoliv protějšku. V praxi se tedy jedná o zajištění trojstupňové ochrany.

 • Softwar a technická zařízení aplikace SVI

Informační systém (aplikace SVI) je vybudován na platformě Windows 2000 Serveru. Hlavní serverové komponenty, které zajišťují provoz serveru, jsou Microsoft SQL server 2000 a Internet Information Server 5.0. Uživatelská aplikace je naprogramována pomocí technologie ASP a veškeré její součásti jsou umístěny na serveru SVI. Tato webová aplikace je obsluhována, hostována Internet Information Serverem. Uživateli tedy na jeho stanici postačí pouze internetový browser - Internet Explorer.

Virtuální webový server s aplikací SVI bezpodmínečně vyžaduje šifrování veškerého provozu od jeho klientů z důvodu bezpečnostního zajištění provozu (protokol HTTPS). Pro maximální bezpečnost jsou certifikáty pravidelně měněny. Uložení dat na serveru SVI jsou šifrována pomocí certifikátů uložených v bezpečnostní kartě Decros tak, aby ani případné odcizení serveru a vymontování pevných disků neumožnilo pachateli dešifrovat uložená data. Kromě těchto bezpečnostních opatření probíhá veškerá komunikace serveru po privátní síti města Svitavy nebo dedikované telefonní lince. Není použito veřejných komunikačních sítí. Na serveru je využito maximum bezpečnostních prvků nabízených operačním systémem autentifikace, záznam provozu, atd. Konektivita tzv. uživatelů umístěných mimo VPN města Svitavy (PČR OŘ Svitavy, státní zastupitelství, okresní soud) včetně tzv. externích uživatelů jsou zajištěny pomocí přístupového routeru CISCO. Přístup na router je autorizován podle lokální databáze hesel, přístup PČR je dále zajištěn callbackem na určené číslo a šifrováním přenášených dat do privátní sítě města Svitavy.

Na klientské straně jsou použity operační systémy Windows 2000 Proffesssional a Windows XP. Uživatelské vybavení klientských stanic představuje Internet Explorer a Microsoft Office 2003. Síť SVI je oddělena od počítačové sítě MěÚ firewallem, který propouští pouze předem definovaný provoz z uživatelských stanic SVI pouze na aplikaci SVI.

Uživatelské vybavení je doplněno poštovním serverem Microsoft Exchange. Antivirová ochrana je zajištěna pomocí softwaru Inoculate od firmy Computer Associates.

 • Bezpečnostní prvky aplikace SVI

Každý přístup do aplikace probíhá pomocí hesla, které jednoznačně identifikuje uživatele a jeho veškerý pohyb v aplikaci (jaké informace využíval, jakým způsobem a v jakém čase). Jednotliví uživatelé aplikace SVI jsou rozděleni do tzv. rolí, přičemž každé roli jsou definována příslušná oprávnění podle tzv. kompetenční matice přístupových práv. Každý uživatel aplikace SVI přihlášený pod svým heslem vidí na obrazovce terminálu pouze jednotlivá tlačítka obsahující příslušné formuláře pro danou roli, jejímž je členem. Jednotlivá oprávnění byla v průběhu realizace projektu ve Svitavách připravena podle shora uvedených platných právních úprav a současně byla dolaďována ve spolupráci s pracovníky Oddělení rodinné politiky MPSV ČR, Odboru prevence kriminality MV ČR a inspektorů Úřadu na ochranu osobních údajů.

Informace o pohybu uživatele v aplikaci SVI je v kterémkoliv čase dohledatelná pro administrátora a slouží pro odstraňování případných technických chyb nebo chyb vyplývajících z nepozornosti jednotlivých uživatelů. Kromě toho je audit přístupů a pohybu v aplikaci k dispozici kontrolním orgánům v souvislosti s prověřováním aplikace jako celku nebo případných stížností na nakládání s osobními údaji nebo daty týkajícími se jednotlivých klientů. Kontrolními orgány jsou ze zákona o sociálně právní ochraně Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím příslušných pracovníků sociálně právní ochrany krajského úřadu a také ÚOOÚ.

Případné neoprávněné použití dat je v aplikaci SVI tedy snadno dohledatelné a zcela prokazatelné. Uchovávány jsou veškeré přístupy od prvního spuštění aplikace SVI.

Pro metodickou a konzultační činnost byla na žádost města Svitavy dodavatelem aplikace vytvořena identická zkušební aplikace SVI, která je rovněž umístěna na serveru SVI. Ve zkušební aplikaci jsou definovány jednotlivé role a tzv. „vzoroví“ uživatelé (jako zástupci jednotlivých institucí). Jsou zde také pro názornost uvedeny fiktivní osobní údaje několika klientů včetně fiktivních údajů o jejich delikventním jednání. Zkušební aplikace je využívána při řešení koncepce rozvoje aplikace s dodavatelem, při proškolování uživatelů nebo při představení projektů zájemcům z dalších měst nebo institucí. Obdobná představení projektu probíhají ve spolupráci s OPK MV ČR. Zájem byl doposud značný. O seznámení se záměry projektu nebo podobou aplikace prozatím projevilo zájem více než 50 měst ČR. Od spuštění SVI proběhlo celkem 11 akcí souvisejících s představením projektu pro více než 150 pracovníků.

 • Závěrem – přínosy a rizika projektu

Z dosavadních zkušeností s realizací projektu SVI a s provozem aplikace SVI lze konstatovat, že cíle projektu jsou postupně plněny. Podstatně se zlepšilo informování orgánů OSPOD co do množství i kvality poskytovaných informací. Nejdůležitější je však doba, ve které je OSPOD o problémech klientů informován. Na těchto základech stojí včasná intervence, i když i tu lze nadále zkvalitňovat výběrem a realizací adekvátních opatření. Z dosavadních údajů lze vysledovat významné snížení (o 67%) počtu provinění u mladistvých pachatelů nebo činů jinak trestných u dětí do 15 let. V podílu počtu pachatelů („osob“) se jedná meziročně o pokles z celkem 39 pachatelů – delikventů (10 nezletilých a 29 mladistvých) v roce 2004 na celkem 13 pachatelů – delikventů (4 nezletilí a 9 mladistvých) v roce 2005. Podobný poměr je v počtu jimi spáchaných „skutků“. Obvykle se jedná o jeden, výjimečně o dva nebo více. Současně však narůstá (o 24%) počet výchovných opatření, což lze připsat většímu počtu informací podaných pracovníkům OSPOD a jejich prostřednictvím včasným zásahům u jednotlivců i v jejich rodinách, kdy ještě lze klienta odvrátit vhodně zvolenými opatřeními od páchání delikventního jednání, eventuelně úspěšně řešit další výchovné problémy nebo situaci v rodině. Z hlediska průkaznosti těchto vlivů na vývoj v dané oblasti je však nezbytný větší časový odstup, a to především z důvodů „relativně nízkých absolutních čísel“ a také možného množství jiných vlivů, které mohou na tento stav působit.

Systém SVI je také významným prostorem pro komunikaci se školami, lékaři i dalšími institucemi majícími vztah k této problematice. V souvislosti s představením a následně proškolením v používání aplikace přímo jednotlivými pracovníky vzniká velmi vhodné prostředí pro vzájemnou komunikaci, které probíhá ve zcela jiné rovině, než tomu bylo před realizací projektu SVI. Problém klienta není obvykle lhostejný nikomu, a pokud tito jednotlivci poznají, jak je jejich konkrétní postavení a příspěvek do systému důležitý, protože se mnohdy stává klíčovým momentem pro úspěšnou práci řady dalších institucí a pracovníků, ke kterým si mohou prostřednictvím systému vytvořit „vztah“, je motivace těchto osob mnohonásobně větší, než při formálních žádostech o spolupráci vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Povinnosti v nich obsažené jsou vzdálené každodenní realitě a práci těchto lidí natolik, že obvykle neodhadnou jejich důležitost. Systém SVI toto prostředí výrazným způsobem mění.

Dalším přínosem je množství kvantitativních i kvalitativních údajů, které je možné ze systému SVI automaticky čerpat. Stávají se prostředkem pro cílené a velmi účinné plánování preventivních opatření, projektů nebo programů v dané lokalitě. Výstupy ze systému ukazují na problém a poskytují dostatečné argumenty pro prosazení adekvátních opatření. Prvek je velmi významný nejen pro jejich navržení, ale samozřejmě také pro získání odpovídajících finančních prostředků na jejich úspěšnou realizaci. Všichni zúčastnění se tak stávají tvůrci skutečné a cílené prevence v této oblasti. Projekt i zpracovaná metodika OPK MV ČR počítá se vznikem tzv. „Týmů pro mládež“, které by v sobě zahrnovaly pracovníky zapojených institucí, kteří každodenně pracují s rizikovými dětmi a mládeží. Dále aktivní a motivované odborníky v této oblasti (vyšetřovatele, policisty, sociální pracovníky, sociální pedagogy, ostatní pedagogické pracovníky, státní zástupce, soudce, psychology, pracovníky neziskových organizací, zaměřených na pomoc ohroženým dětem apod.), jejichž práce by probíhala ve dvou rovinách. První na základě výstupů ze systému SVI odpovídá návrhům programů, projektů a systémovým opatřením, druhá pak konkrétním opatřením u jednotlivých klientů. Ve Svitavách první skupinu představuje komise pro prevenci kriminality a druhá je prozatím totožná s komisí sociálně-právní ochrany. Vzhledem k současnému vývoji v oblasti drogové problematiky je připravován ve spolupráci se střediskem PMS vznik týmu pro mládež, který by zahrnoval širší oblast tak, aby byl schopen navrhovat a podílet se na realizaci adekvátních opatření (např. probačních programech orientovaných na uživatele drog) při řešení drogové problematiky v rámci bývalého okresu Svitavy.

V této souvislosti je na místě zmínit ještě jeden významný přínos projektu SVI. Vybudování systému SVI na bázi webové aplikace umožňuje při existenci více obdobných projektů připravit poměrně jednoduše systém na výměnu veškerých dat mezi jednotlivými SVI v různých městech za předpokladu odpovídající bezpečnosti. Předání veškerých podkladů při případném přestěhování klienta do jiné části republiky tak lze provést velmi jednoduše, bezpečně a především rychle. Z praxe víme, že migrace řady často velmi problematických klientů nebo celých rodin je zcela běžná. Odpovědní pracovníci OSPOD v novém místě pobytu klienta by tímto způsobem mohli využívat veškerých dosavadních poznatků z původního místa pobytu. Zde se také nabízí velmi významná možnost rozvoje projektu do podoby vytvoření centrálního datového skladu SVI, s jehož pomocí by administrátor (příslušný odbor MPSV nebo MV ČR) výhody systému využíval celorepublikově. Při současném zájmu o tento projekt a vývoji cen technických zařízení není ani tato myšlenka nereálná.

Zpracoval: Dne 11. 7.2006, Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Zákon č. 553/1999 Sb. o sociálně právní ochraně a zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže.
Pracovníci ÚOOÚ v rámci projektu SVI poskytly k aplikaci v době vývoje konzultace a následně zkušební aplikaci kontrolovali
MIS – Městský informační systém
IP - Internet Protocol
VPN - Virtual Private Network – virtuální (místní) počítačová síť
FHSS - Frekvenc Hopping Spread Spectrum – metoda šíření signálu s nahodilým výběrem frekvencí
IDS - Inntruder Detector Systém – bezpečnostní mechanismus proti vnějším útokům
IPSec - Šifrovací metoda zajišťující nečitelnost dat na trase
3DES - Šifrovací metoda zajišťující nečitelnost dat na trase mezi koncovými zařízeními
ASP - Active Server Pages – technologie firmy Microsoft pro tvorbu webových aplikací
HTTPS - Je nadstavba počítačového protokolu HTTP, která poskytuje zvýšenou bezpečnost před odposloucháváním či podvržením dat
Router - Směrovač
Firewall - Zařízení nebo program sloužící k zajištění bezpečnosti počítačové sítě před neoprávněným přístupem zvenčí. Nejčastěji jde o program chránící privátní síť před přístupem ze sítě internetu.