Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejným prostranství jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory sloužící obecnému užívání, tzn. přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

 • umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
 • umístění stavebních nebo reklamních zařízení
 • umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
 • umístění skládek
 • užívání prostranství pro reklamní akce.

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit užívání veřejného prostranství správci poplatku. Správu poplatku za užívání veřejného prostranství vykonávají odbory městského úřadu takto:

Po ukončení užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zařízení odstranit a prostranství uvést do stavu způsobilého k obecnému užívání.

Poplatek je splatný ke dni zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatky jsou stanoveny vyhláškou města Svitavy č. 7/2019 podle jednotlivých druhů poplatku a zón.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a poplatková povinnost trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství pro:

 • umístění skládek a stavebních zařízení, pokud doba užívání veřejného prostranství nepřekročí jeden kalendářní den,
 • umístění restaurační předzahrádky na pozemku ve vlastnictví města na základě platné smlouvy,
 • umístění první přenosné reklamní tabule v prostoru podloubí na náměstí Míru,
 • užívání veřejného prostranství jeho vlastníkem.

Odbory postupují dle předpisu:

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • vyhláška města Svitavy č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Za správnost návodu odpovídá
Ing. Helena Koudelková, vedoucí odboru financí MěÚ Svitavy, tel. 461550440