Dozor nad dětmi má svá rizika

V průběhu prázdnin se Městská policie Svitavy zabývala oznámením na poškození historického pomníku v jedné z městských částí (viz fotografie).
Z poškození pomníku jsou podle dosavadního průběhu šetření orgánů policie, kam byla věc postoupena, podezřelé nezletilé děti. Pomník byl bohužel poškozen velmi výrazně. Došlo například k uražení některých reliéfů. Poškození bude i při velké snaze restaurátorů nevratné. Výše škody půjde pravděpodobně do desetitisíců.
Při následném šetření se bohužel setkáváme se zvláštními výklady odpovědnosti za vzniklou škodu. V případech podobných tomuto platí podle platných právních norem, že vzniklou škodu může hradit nejen dítě, které ji způsobilo (pokud bylo schopno rozpoznat například s ohledem na svůj věk nebo rozumovou vyspělost následky svého jednání), ale škoda může být uplatňována také na dozorující osobě, jež v danou chvíli měla dozor nad dítětem zabezpečovat. Dozorující osoba se sice může z náhrady škody tzv. „vyvinit“, ale pouze v případech, kdy prokáže, že dozor nezanedbala. Konečné rozhodnutí je na příslušném soudu. Přichází tedy v úvahu více variant, kdy škoda může být uplatňována jak vůči dítěti, tak vůči dozoru, případně vůči oběma. Dalším mýtem je tvrzení, že dozorující osobou musí být nutně rodič. Dozorující osobou může být i jiný dospělý (např. jiný příslušník rodiny), případně organizace (např. škola), které byl dozor nad dítětem v době spáchání škody svěřen. Kromě případné náhrady škody vždy zůstává odpovědnost za výchovu. S ní se jako rodiče musíme vyrovnávat trvale.
Pro všechny je tedy mnohem výhodnější škodám předcházet a chovat se tak, aby k nim nedocházelo. Nenahraditelné „škody“ mohou být způsobeny nejen na majetku, ale i ve vztazích mezi lidmi (v rodině, ve škole, na ulici nebo v komunitě). Snažme se jim předcházet mimo jiné šířením odpovědnosti a respektováním pravidel a to nejen mezi dětmi.

Poděkování patří všem občanům, kteří nejsou k podobným projevům chování lhostejní.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie