Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Dne 4.10.2013 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci konference s názvem Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století uskutečnil slavnostní podpis smlouvy mezi městem Svitavy a PdF UHK. Město Svitavy zastupoval starosta Mgr. David Šimek a PdF UHK doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., děkan PdF UHK. Podpisu byli přítomni prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PhDr. Václav Bělík, Ph.D., vedoucí katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK a další pedagogové téže katedry (na fotografii).
Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje prostřednictvím koordinátora prevence kriminality i dalších odborných pracovníků partnerských organizací města, např. OS Bonanza, s některými katedrami PdF UHK v oblasti přednáškové činnosti pro studenty i pedagogické pracovníky. Pedagogové Katedry prevence a sociální patologie PdF UHK se příležitostně účastní některých projektů zaměřených do oblasti sociální pedagogiky ve Svitavách. Příkladem je projekt s názvem VIA LUCIS v prostředí mateřských škol ve Svitavách.
Předmětem návrhu podepsané smlouvy bylo dosavadní spolupráci rozšířit tak, aby se portfolio společných činností zvýšilo a současně bylo možné do nich zapojit také studenty Katedry sociální patologie a sociologie nebo sociální pedagogiky PdF UHK nebo další pracovníky města Svitavy, případně dalších partnerských organizací (Květné Zahrady, KC Pestalozziho apod.). Konkrétně se bude jednat o dobrovolnickou činnost, odborné praxe nebo stáže studentů u organizací města nebo jeho partnerů v rámci projektů zaměřených na oblast sociální pedagogiky nebo sociální prevence. Jedním z benefitů města Svitavy bude podíl pedagogů PdF UHK na vyhodnocování dlouhodobých programů prevence sociálních deviací.

Text smlouvy je uveden na webových stránkách prevence kriminality MěÚ Svitavy.

Součástí odborné konference Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století, jejíž úvod byl věnován oslavě významného životního jubilea prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc., jednoho z našich předních odborníků v oboru sociální pedagogika byla také výstava fotografií z prostředí, kde je sociální pedagogika využívána. Řada fotografií byla pořízena přímo ve Svitavách nebo v okolí města u našich partnerských organizací. Některé z nich budou vystaveny na webových stránkách města Svitavy.
Konference se účastnili přední představitelé z oboru sociální pedagogiky z univerzit nejen z ČR, ale také ze Slovenska a Polska, kde v minulosti prof. Kraus pracoval, přednášel a také publikoval. V rámci celkem 3 odborných sekcí vědecké pracovníky z oblasti pedagogiky, sociologie, psychologie, penologie, práva a kriminologie doplnilo množství odborníků z praxe, většinou bývalých studentů UHK a současně také množství studentů současných. Byly předneseny více než tři desítky příspěvků a proběhla řada diskusí. Velmi zajímavé byly například příspěvky zaměřené na vzájemný vztah sociální pedagogiky a sociální práce nebo o postavení sociálních pedagogů v pomáhajících profesích v praxi. Konference pokračovala v sobotu 5.10. tzv. Kulatým stolem odborníků.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Příloha: Smlouva o spolupráci (pdf)

Fotogalerie