Rok 2006

Rozpočet města

I. Příjmy        
        v tis. Kč
  B Ě Ž N É  
KAPITÁLOVÉ
 
Příjmy     z prodeje majetku
15 088,0
Daňové: daně 155 200,0   investiční dotace 56 191,0
poplatky 17 137,0     71 279,0
Nedaňové: z vlastní činnosti 48 809,8      
splátky půjček 1 604,5      
Běžné dotace: 97 255,0      
  320 006,3      
         
C e l k e m
391 285,3
         
 
         
         
II. Výdaje      
         
Oddíl B Ě Ž N É  
KAPITÁLOVÉ
 
         
10 - Zemědělství a lesní hosp. 762,0      
21 - Průmysl, obchod, služby 1 494,2      
22 - Doprava 691,0      
23 - Vodní hospodářství 505,0      
31 - Vzdělání a věda 20 568,0      
33 - Kultura 21 864,0      
34 - Tělovýchova a zájm.činn. 15 298,0      
35 - Zdravotnictví 5,0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 55 298,0      
37 - Ochrana životního prostř. 9 150,0      
43 - Sociální péče 71 127,1      
53 - Obrana, bezpečnost 8 305,4      
61 - Územní samospráva 67 699,9      
63 - Finanční operace 8 794,7    
  281 562,3  
182 566,0
 
         
C e l k e m
464 128,3
 
         
         
SCHODEK
-72 843,0
     
  72 843,0   FINANCOVÁNÍ  
  0,0   ROZDÍL  
         
 
III. Financování
         
         
Splátky úvěrů -39 292,0
 
72 843,0
 
Přijetí úvěrů, půjček 83 779,0  
Převody z vlastních zdrojů 11 856,0  
Podílové listy - prodej 16 500,0  
         
         
Ve Svitavách dne 14. 12. 2005