Stavby a jejich změny

Chcete-li realizovat jakoukoliv stavební činnost (stavět dům, garáž, chatu, provozovnu či jiný objekt, nebo stávající objekt opravovat, renovovat nebo snad zbourat) zvolte jako PRVNÍ KROK konzultaci svého záměru s odborem výstavby Městkého úřadu Svitavy.

Konzultaci můžete uskutečnit v kterýkoliv úřední den, můžete si ji ale také předem domluvit s vedoucím odboru nebo s některým z úředníků stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Obdržíte kvalifikované informace, kde lze stavět, co tam lze stavět a za jakých podmínek. Dozvíte se vše, co potřebujete mít, nebo co musíte udělat a v jakých lhůtách bude vaše záležitost vyřizována. Dozvíte se také, zda váš stavební záměr je realizovatelný z hlediska schváleného územního plánu, který je závaznou územně plánovací dokumentací.

MÁTE-LI JIŽ vytipován POZEMEK PRO STAVBU

konzultací na úřadu územního plánování se dozvíte, zda podle územního plánu můžete na vybraném místě uvažovanou stavbu realizovat či nikoliv. Pokud ano, obdržíte na stavebním úřadě veškeré další podrobné informace (např. že musíte požádat o rozhodnutí o umístění stavby či o jiný úkon podle stavebního zákona a co k takové žádosti je třeba doložit).

Pokud území, v němž vybraný pozemek leží, má nějaký daný charakter, dozvíte se, jaké regulativy se na vaši stavbu budou vztahovat (výška, směrování, zhruba objem, vzhled budovy). Neznamená to, že vám bude nařízeno, jak má váš budoucí objekt vypadat, ale v rámci územního řízení má stavební úřad možnost ovlivňovat stavbu z hledisek architektonického a urbanistického řešení.

POZOR! Máte-li už vyhlédnutý nebo pořízený projekt stavby (např. rodinného domu), nemusí vám být povoleno jej ve vybraném území zrealizovat, protože dům by nezapadl do urbanistického záměru.

HLEDÁTE-LI POZEMEK K VÝSTAVBĚ

Územní plán obce stanoví v jakých jejich konkrétních částech lze konkrétní stavební záměr realizovat. Stavebník pak musí počítat také s náklady na připojení navrhované stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (územní řízení, stavební řízení atd.)

probíhá podle stavebního zákona a dále podle obecného předpisu o správním řízení – správní řád. Stavebník se při něm dozví, zda potřebuje další vyjádření a jaká. Na stavební zákon navazuje mnoho dalších zákonů, ať už je to zákon o vlivu na životní prostředí, zákon o vynětí půdy ze ZPF (zemědělského půdního fondu), vodní zákon, zákona o lesích, zákon o ochraně přírody a krajiny, o ovzduší, o požární ochraně, o ochraně veřejného zdraví, a další. Je tedy nutno řešit každou stavbu v každém místě individuálně, pro každou jsou pak nutné jiné další podklady, vyjádření atd.

ZMĚNY DOKONČENÝCH STAVEB A JEJICH ÚDRŽBA

Pokud hodláte provádět opravy a jednoduché stavební úpravy (např. opravit fasádu, vyměnit okna a dveře, postavit či opravit plot), doporučujeme opět jako první krok zvolit konzultaci na stavebním úřadě. Některé tyto práce lze provést ve volném režimu, tzn. bez rozhodnutí nebo jiného optření stavebního úřadu, ale v některých případech se práce neobejdou bez předchozího rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu..

POPLATKY

Správní poplatky jsou vyměřovány podle zák.č. 634/2004 Sb. v platném znění

Všechny poplatky lze zaplatit v hotovosti přímo na Městském úřadě Svitavy.

LHŮTY A TERMÍNY

Vyplývají ze stavebního zákona a správního řádu a jsou pro různé typy řízení jiné. Obecně vžitá je tzv. obecná lhůta, která je 30-ti denní, je ale možno ji prodloužit až na 60 dní, což v případech podle stavebního zákona převažuje. U některých typu řízení stanoví stavební zákon lhůtu 90 dní.

Všechny lhůty se stavebník dozví při jednání na stavebním úřadě a každá taková informace vychází z dané věci a z její složitosti.

TISKOPISY

Příslušné tiskopisy lze vyzvednout na odboru výstavby, nebo zde v elektronické podobě.

KONTAKTY

NÁVOD ZPRACOVAL

Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby
dne 26. 2. 2018

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ

Roman Poláček, vedoucí odboru výstavby

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 29. ledna 2020